Ústredný portál verejnej správy

Informácie pre zahraničných používateľov ÚPVS

Vážení používatelia,

pokiaľ poznáte niekoho, kto nehovorí po slovensky, ale zároveň sa zaujíma o podnikanie, štúdium či prácu na Slovensku, tento obsah je určený práve jemu. Text v anglickom jazyku nájdete nižšie (English information below).

Informácie v anglickom jazyku si dostupné aj pre občanov EÚ a cudzincov v sekcii Life events.Obr. 1 - Ilustračný obrázok k EN verzii portálu slovensko.sk

Informačný obsah na portáli sovensko.sk je momentálne dostupný v dvoch jazykových mutáciách, v slovenskom a v anglickom jazyku, ktoré je možné si prepnúť napravo v hornej lište titulnej stránky portálu. Anglická verzia (EN) obsahuje primárne informácie, ktoré sa zídu zahraničným používateľom, či už si chcú zriadiť elektronickú schránku, vybaviť do nej prístup, alebo napr. získať alternatívny autentifikátor či doklad o pobyte. Vymenované informácie sú zahrnuté vo výbere „Aktuálnych tém" (EN: „Topics") v pravom bočnom paneli.

V súvislosti s projektom Jednotná digitálna brána (SDG) boli v angličtine publikované aj texty v časti „Životné situácie" (EN: „Life events"). Vypracovali ich kompetentné úrady, ktoré zodpovedajú za ich obsah a aktuálnosť.

Cieľom projektu SDG je uľahčenie vzájomnej interakcie medzi občanmi EÚ, cudzincami a orgánmi verejnej moci (OVM) online prístupom či už k informáciám, alebo samotným elektronickým službám verejnej správy.

Hlavnou zásadou SDG je dostupnosť informácií na uľahčenie cezhraničných aktivít. Znamená to, že rovnako ako nájdu zahraniční používatelia tieto informácie v angličtine na slovensko.sk, tak  aj slovenskí používatelia nájdu potrebné informácie na štátnych portáloch iných členských krajín EÚ.

Pre používateľov anglickej verzie portálu sú dostupné aj ďalšie dôležité sekcie, ako napr. „Návody" (EN: „User guides"), ktoré obsahujú podrobne rozpísané postupy s ilustračnými obrázkami, aby uľahčili používateľom prácu s portálom a s elektronickou schránkou.

K dispozícii je taktiež aj sekcia „Otázky a odpovede" (EN: Frequently asked questions and answers - „FAQ"), ktorá slúži na doplnenie informácií a obsahuje odpovede na najčastejšie sa vyskytujúce podnety od používateľov. Uvedené sekcie sú dostupné v pätičke alebo v pravom menu titulnej stránky slovensko.sk.

Cez portál je ďalej možné realizovať aj elektronické služby patriace do pôsobnosti jednotlivých rezortov. Elektronické služby umožňujú používateľom komunikovať s úradmi online. Informácie o tom, čo zahraniční používatelia potrebujú na prácu s portálom a s elektronickou schránkou, môžu nájsť v sekcii „Ako začať" (EN: „Start now") a potrebný softvér si vedia stiahnuť v sekcii „Na stiahnutie" (EN: „Download").

V prípade, že si zahraniční používatelia nevedia poradiť, k dispozícii sú im operátori Ústredného kontaktného centra, ktorí ochotne preveria, pomôžu a vysvetlia daný postup. Kontaktné informácie sú k dispozícii v hornej lište pod záložkou „Kontakt" (EN: „Contact") alebo „Pomoc“ (EN: „Help").

Pre zahraničných používateľov boli v EN verzii portálu zriadené tri modré sekcie na spodnej časti pravého bočného panelu. Majú asistenčný charakter a smerujú na portál Your Europe, ktorý je dostupný v jazykových mutáciách členských štátov EÚ.

 

ENGLISH

Information content of The Central Government Portal (slovensko.sk) is available in two language versions, in Slovak and English language, which can be switched in the top bar of the page. English version contains basic information which is suitable for foreign users, whether they want to set up an electronic mailbox, provide access to electronic mailbox, obtain an alternative authenticator or proof of residence. The most searched information is included in the "Topics", section in sidebar on the right side.

Based on the Regulation establishing a Single Digital Gateway (SDG), in EN version of the portal there is section "Life events" where information is provided by public authorities itself. The content of these topics is regularly updated and contains useful information for inhabitants of the EU Member States and foreigners.

Main purpose of this project is to facilitate interaction between EU citizens or foreigners and public authorities through online access to information or electronic procedures.

The policy of the SDG is availability of information for foreign users as they will find this information in English on slovensko.sk portal, so the Slovak users will find the necessary information on the state portals of each EU member states.

There are also available other important sections for foreign users , such as "User guides", which contains detailed procedures with illustrative images to make it easier for users to work with the portal and electronic mailboxes.

Another section such as Frequently asked questions and answers - "FAQ" provides additional information and contains answers for the most frequently asked questions from users of the portal. These sections are available in the bottom or in the right menu of the main page of slovensko.sk.

It is also possible to apply for the electronic procedures through the slovensko.sk portal, which are established by responsible authorities. Electronic procedures allow users to communicate with authorities online. Information about what foreign users need to work with the Central Government Portal and electronic mailbox, is available in section "Start now" and software is available in "Download" section.

In case that foreign users are unable to work with the portal, operators of the call centre of the Central Government Portal are willing to help and explain the procedure. You can find contact information in the top bar of the portal under  "Contact" or "Help".

In English version of the portal there were set-up three blue buttons on the right side of the menu. These buttons of assistance redirect the user to the Your Europe website, which is available in language versions of each EU member state.

(06. 07. 2021)

Zoznam oznamov

Archív oznamov