Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo spravodlivosti SR

Žiadosť o odpustenie zmeškanej lehoty v súdnom konaní

Občan a štát

Z ospravedlniteľných dôvodov môže súd odpustiť zmeškanie lehoty v súdnom konaní.

Odpustenie zmeškanej lehoty v súdnom konaní

Súd odpustí zmeškanie lehoty, ak ju strana, zástupca alebo procesný opatrovník zmeškal z ospravedlniteľného dôvodu (napr. hospitalizácia), a bol preto vylúčený z úkonu, ktorý mu patrí.

Návrh treba podať do 15 dní po odpadnutí prekážky a treba s ním spojiť i zmeškaný úkon (napr. odvolanie).

Návrh by mal obsahovať označenie súdu, účastníkov (a prejednávanej veci) a je potrebné v ňom uviesť dôvod, na základe ktorého sa žiada o odpustenie lehoty (vrátane označenia dôkazu - napr. doklad o hospitalizácii). Návrh je potrebné datovať, podpísať a doručiť na súd v potrebnom počte vyhotovení (počet účastníkov konania + 1 exemplár pre súd).

Praktická rada: V prípade, ak ste zmeškali lehotu v súdnom konaní, a myslíte si, že ide o ospravedlniteľný dôvod, odporúčame vám obrátiť sa na advokáta, aby ste sa vyhli nejakej chybe pri písaní návrhu. Zmeškanie uvedenej 15-dňovej lehoty totiž už nie je možné odpustiť.

Dátum poslednej zmeny: 31. 8. 2017
Dátum zverejnenia: 28. 8. 2017

Lokalita

  • Slovensko