Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo spravodlivosti SR

Správcovia

Občan a štát

Správcom je fyzická osoba alebo právnická osoba zapísaná do zoznamu správcov. Správcovia vykonávajú činnosť v konkurznom konaní, reštrukturalizačnom konaní alebo konaní o oddlžení podľa osobitného predpisu, pričom len správca môže vykonávať správcovskú činnosť. Výkon činnosti správcu sa aktuálne spravuje zákonom č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov. Za výkon činnosti správcu sa považuje aj výkon činnosti osôb vykonávajúcich činnosť predbežného správcu, správcu konkurznej podstaty, osobitného správcu, zástupcu správcu alebo vyrovnacieho správcu v zmysle predchádzajúcej právnej úpravy - zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.

Pre otázky osobného stavu správcu má rozhodujúci význam najmä zákon č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zápis, pozastavenie výkonu funkcie správcu, vyčiarknutie správcu a niektoré aspekty dohľadu nad správcami), ako aj vykonávacie predpisy vyhláška  Ministerstva spravodlivosti SR č. 666/2005 Z. z. o Kancelárskom poriadku pre správcov v znení neskorších predpisov (najmä záležitosti kancelárie a vedenia správcovského spisu), vyhláška  Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (najmä odmena správcov), vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 291/2005 Z. z. o vzdelávacom poriadku pre správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie v znení neskorších predpisov (konanie správcovskej skúšky, predpoklady na vykonanie skúšky, vzdelávanie správcov) a ďalšie. 

Osoba, ktorá má záujem o zápis do zoznamu správcov, musí splniť zákonné podmienky, ktoré sú stanovené odlišne pre fyzickú a odlišne pre právnickú osobu (komanditnú alebo  verejnú obchodnú spoločnosť, iné formy nie sú oprávnené vykonávať správcovskú činnosť). Zápis do zoznamu správcov vykoná Ministerstvo spravodlivosti SR na základe písomnej žiadosti osoby, ktorej sa zápis do zoznamu správcov týka.

Zoznam správcov je verejne dostupný na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR, konkrétne na adrese:  http://www.justice.gov.sk/Stranky/Registre/Zoznamy-vedene-MS-SR/Zoznam-spravcov.aspx.

K ŽIADOSTI FYZICKÁ OSOBA PRIPOJÍ nasledovné DOKLADY :

 • Žiadosť (musí obsahovať najmä meno a priezvisko fyzickej osoby, trvalý pobyt, dátum narodenia, adresu, kancelárie, príslušný oddiel zoznamu správcov, úradné hodiny a kontaktné údaje),
 • Doklady oprávňujúce správcu zriadiť v nehnuteľnosti kanceláriu  (nájomná zmluva, podnájomná zmluva alebo list vlastníctva, prípadne súhlas vlastníka nehnuteľnosti)
 • Fotografiu (3x3,5 cm)
 • Grafický plán resp. nákres pôdorysu miestností kancelárie
 • Situačný plán (umiestnenie budovy v priestore – napr. cez systém google maps)
 • Poplatok 200 Eur za zápis do zoznamu správcov 
 • Poplatok 4,50 Eur za preukaz správcu
 • Overenú kópiu občianskeho preukazu
 • Vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
 • Vyhlásenie o dôveryhodnosti osoby (toto je súčasťou tlačiva na zápis fyzickej osoby)
 • Údaje potrebné na vyžiadanie si odpisu z registra trestov
 • Doklady o odbornej spôsobilosti (overená kópia vysokoškolského diplomu II. stupňa – odbor ekonómia alebo právo)
 • Osvedčenie o vykonaní správcovskej skúšky

V kontexte údajov potrebných na vyžiadanie si odpisu z registra trestov, tieto možno predložiť vo forme prílohy alebo priamo na tlačive č. 7 (presný názov : „Žiadosť o odpis registra trestov (7) pre iné orgány“), ktoré je možné si zakúpiť v spoločnosti ŠEVT), pričom z obsahu tlačiva resp. prílohy musí vyplývať :

a) meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka,
b) dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia,
c) štátne občianstvo,
d) pohlavie,
e) meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov.

K ŽIADOSTI právnická OSOBA PRIPOJÍ NASLEDOVNÉ DOKLADY:

 • Žiadosť o zápis právnickej osoby (musí obsahovať najmä mená a priezviská spoločníkov, ich trvalý pobyt, dátum narodenia, adresu, kancelárie právnickej osoby, príslušný oddiel zoznamu správcov, úradné hodiny, kontaktné údaje a zástupcu kancelárie)
 • Spoločenskú zmluvu spolu s výpisom z obchodného registra
 • Údaje potrebné pre vyžiadanie si odpisu registra trestov spoločníkov (ako pri fyzickej osobe)
  • Doklady oprávňujúce správcu zriadiť v nehnuteľnosti kanceláriu  (nájomná zmluva, podnájomná zmluva, list vlastníctva, prípadne súhlas vlastníka nehnuteľnosti) – pre každú kanceláriu
  • Fotografiu (3x3,5 cm) 
  • Grafický plán (pôdorys budovy)
  • Situačný plán (umiestnenie budovy v priestore – napr. cez systém google maps)
  • Poplatok 200 Eur za zápis každého spoločníka (t.j. aj komanditistu)
  • Poplatok 4,50 Eur za preukaz správcu

Ak žiadosť o zápis do zoznamu správcov nemá predpísané náležitosti, ministerstvo vyzve žiadateľa, aby žiadosť v určenej lehote nie kratšej ako 15 dní opravil alebo doplnil; súčasne žiadateľa poučí, ako treba opravu alebo doplnenie urobiť. Ak žiadateľ napriek výzve žiadosť v určenej lehote neopraví alebo nedoplní, ministerstvo jeho žiadosť zamietne. O tom žiadateľa poučí. Ministerstvo komunikuje s účastníkmi priebežne v priebehu konania a to aj neformálnou cestou (v prípade vhodnosti).

Ak žiadateľ spĺňa predpoklady na zápis do zoznamu správcov, ministerstvo do 30 dní od doručenia úplnej žiadosti zapíše žiadateľa do zoznamu správcov, inak jeho žiadosť v rovnakej lehote zamietne. O zápise ministerstvo nevydáva rozhodnutie; správcovi ministerstvo vydá osvedčenie o zápise.

Zápis do zoznamu správcov sa spoplatňuje podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov správnym poplatkom vo výške 200 eur. V prípade zapísania do zoznamu správcov je správca povinný platiť ročný poplatok za každý rok trvania zápisu v zozname správcov vo výške 165,50 eura. 

V prípade ak žiadateľ – fyzická osoba podáva súčasne návrh na  zápis fyzickej osoby s návrhom na zápis právnickej osoby – komanditnej spoločnosti alebo verejnej obchodnej spoločnosti, podáva 2 žiadosti, pričom potrebné prílohy prikladá ku každej z nich a rovnako hradí 2-krát správne poplatky. V prípade zápisu nového správcu fyzickej osoby a súčasného návrhu na zápis právnickej osoby, v ktorej bude tento správca pôsobiť, z preventívnych dôvodov ministerstvo odporúča podať  spoločne so žiadosťou aj návrh na pozastavenie výkonu správcovskej činnosti na vlastnú žiadosť - § 25 ods. 1 písm. a) zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

ZA SPRÁVCU MOŽNO ZAPÍSAŤ FYZICKÚ OSOBU, KTORÁ

 • je občanom Slovenskej republiky, iného členského štátu Európskej únie alebo iného zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore,
 • je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu,
 • má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky alebo na území iného členského štátu, 
 • je bezúhonná a dôveryhodná,
 • je odborne spôsobilá.

DO ZOZNAMU SPRÁVCOV MOŽNO ZAPÍSAŤ VEREJNÚ OBCHODNÚ SPOLOČNOSŤ, AK

 • jej spoločníkmi sú len správcovia - fyzické osoby,
 • jej spoločník nie je spoločníkom inej právnickej osoby zapísanej do zoznamu správcov,
 • na konanie v jej mene sú poverení všetci spoločníci samostatne a bez obmedzenia,
 • má sídlo na území Slovenskej republiky a
 • je bezúhonná a dôveryhodná a jej spoločníci sú bezúhonní a dôveryhodní  jej spoločníkmi sú len správcovia - fyzické osoby

 DO ZOZNAMU SPRÁVCOV MOŽNO ZAPÍSAŤ KOMANDITNÚ SPOLOČNOSŤ, AK

 • jej komplementármi sú len správcovia - fyzické osoby,
 • jej spoločník nie je spoločníkom inej právnickej osoby zapísanej do zoznamu správcov,
 • na konanie v jej v mene sú poverení všetci komplementári samostatne a bez obmedzenia,
  • má sídlo na území Slovenskej republiky a
  • je bezúhonná a dôveryhodná a jej spoločníci sú bezúhonní a dôveryhodní.

DO ZOZNAMU SPRÁVCOV MOŽNO ZAPÍSAŤ ZAHRANIČNÚ PRÁVNICKÚ OSOBU, AK

 • má sídlo v členskom štáte,
 • jeden alebo viac jej spoločníkov zodpovedá za jej záväzky celým svojím majetkom,
 • na území Slovenskej republiky má umiestnený podnik alebo jeho organizačnú zložku,
 • jej štatutárne orgány alebo členovia štatutárneho orgánu sú len správcovia - fyzické osoby,
 • jej štatutárne orgány alebo členovia štatutárneho orgánu sú poverení na konanie v jej mene samostatne a bez obmedzenia,
  • je bezúhonná a dôveryhodná a jej spoločníci sú bezúhonní a dôveryhodní.

BEZÚHONNÁ NIE JE:

 • fyzická osoba, ktorá bola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin alebo trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním,
 • fyzická osoba, ktorá bola právoplatne odsúdená za obzvlášť závažný úmyselný trestný čin, trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa, trestný čin prijímania úplatku a inej nenáležitej výhody, trestný čin podplácania alebo trestný čin nepriamej korupcie, i keď sa na ňu hľadí, akoby nebola pre takýto trestný čin odsúdená.

DÔVERYHODNÁ NIE JE FYZICKÁ OSOBA,

 • ktorá bola vyčiarknutá zo zoznamu správcov podľa § 26 ods. 1 písm. g) zákona o správcoch alebo ktorá bola spoločníkom právnickej osoby vyčiarknutej zo zoznamu správcov pre opakované porušenie povinností ustanovených týmto zákonom alebo osobitným predpisom v čase jej vyčiarknutia zo zoznamu správcov,
 • ktorej bolo uložené disciplinárne opatrenie vyčiarknutie zo zoznamu audítorov, daňových poradcov, advokátov, euroadvokátov, advokátskych koncipientov, disciplinárne opatrenie vyčiarknutie z registra patentových zástupcov, disciplinárne opatrenie zbavenie notárskeho úradu, výkonu exekútorského úradu, výkonu funkcie prokurátora a disciplinárne opatrenie odvolanie z funkcie sudcu podľa osobitných predpisov 
 • proti ktorej orgán činný v trestnom konaní vedie trestné stíhanie za úmyselný trestný čin alebo trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním,
 • ktorej bola v posledných štyroch rokoch za správny delikt uložená sankcia zákaz činnosti týkajúcej sa podnikania,
 • ktorej bola v posledných dvoch rokoch uložená sankcia za priestupok alebo iný správny delikt na úseku správy, podnikania, hospodárskeho styku so zahraničím, práva na prístup k informáciám, majetku, daní, devízového hospodárstva, živnostenského podnikania, ochrany utajovaných skutočností a ochrany osobných údajov podľa osobitných predpisov; na pokuty uložené v blokovom konaní sa neprihliada,
 • ktorej bola v posledných štyroch rokoch uložená pokuta alebo proti ktorej bola vykonaná exekúcia podľa daňových alebo colných predpisov; na pokuty uložené v blokovom konaní sa neprihliada,
 • na ktorú bol vyhlásený konkurz alebo zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
 • proti ktorej bol v posledných dvoch rokoch uskutočnený výkon rozhodnutia alebo vykonaná exekúcia,

ktorá v čestnom vyhlásení podľa zákona o správcoch vedome uviedla nepravdivé údaje.

Odborne spôsobilá je fyzická osoba, ktorá má ukončené právnické alebo ekonomické vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a preukáže svoju spôsobilosť úspešným zložením správcovskej skúšky.

Pozastavenie výkonu správcovskej činnosti

Zákon č. 8/2005 Z.z. o správcoch v znení neskorších predpisov upravuje v ustanovení § 25 podmienky pre pozastavenie výkonu správcovskej činnosti, pričom ich delí na obligatórne (po splnení ktorých ministerstvo správcovi pozastaví činnosť) a fakultatívne (po splnení ktorých ministerstvo môže správcovi pozastaviť činnosť).

Pozastavenie výkonu správcovskej činnosti fyzickej osoby

Ministerstvo pozastaví výkon správcovskej činnosti správcovi-fyzickej osobe, ak:

a)   o to písomne požiada a preukáže, že nevykonáva správcovskú činnosť,
b)   v rozsudku súdu prvého stupňa mu bola vyslovená vina za úmyselný trestný čin alebo trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním, až do právoplatného rozhodnutia vo veci,
c)   je vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody,
d)  je spoločníkom správcu-právnickej osoby,
e) súd odvolá správcu z funkcie zo zdravotných dôvodov

Ministerstvo môže pozastaviť výkon správcovskej činnosti správcovi-fyzickej osobe, ak

a) orgán činný v trestnom konaní proti nemu vedie trestné stíhanie za úmyselný trestný čin alebo trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním,
b) súd koná o pozbavení alebo obmedzení jeho spôsobilosti na právne úkony.

Pozastavenie výkonu správcovskej činnosti Právnickej osoby

Ministerstvo pozastaví výkon správcovskej činnosti správcovi-právnickej osobe, ak:
a) o to písomne požiada a preukáže, že nevykonáva správcovskú činnosť,
b) jeho spoločníkovi bola v rozsudku súdu prvého stupňa vyslovená vina za úmyselný trestný čin alebo trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním, až do právoplatného rozhodnutia vo veci,
c) jeho spoločník je vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody.

Ministerstvo môže pozastaviť výkon správcovskej činnosti správcovi-právnickej osobe, ak:
a) orgán činný v trestnom konaní vedie proti jeho spoločníkovi trestné stíhanie za úmyselný trestný čin alebo trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním,
b) súd koná o pozbavení alebo obmedzení spôsobilosti na právne úkony všetkých jeho spoločníkov.

V prípade pozastavenia výkonu správcovskej činnosti na vlastnú žiadosť je potrebné preukázať, že správca nevykonáva správcovskú činnosť. Uvedenú skutočnosť správca preukazuje spravidla rovnopismi uznesení, ktorými bol odvolaný z pridelených konaní, v prípade väčšieho počtu konaní postačí označiť existenciu týchto uznesení a ich zverejnenie v Obchodnom vestníku. Na vlastnú žiadosť nemožno odvolať správcu, ktorý vykonáva správcovskú činnosť (t.j. má pridelené konania podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii resp. zákona o konkurze a vyrovnaní). 

O pozastavení výkonu správcovskej činnosti rozhodne ministerstvo bez zbytočného odkladu po tom, čo zistí niektorý zo zákonných dôvodov. Ak ministerstvo zistí, že tieto dôvody pominuli, bez zbytočného odkladu pozastavenie výkonu správcovskej činnosti zruší. Počas pozastavenia výkonu správcovskej činnosti správca nemôže vykonávať správcovskú činnosť; správcovi zaniká aj povinnosť mať uzatvorenú poistnú zmluvu. Pozastavením výkonu správcovskej činnosti nie je dotknutá povinnosť správcu-fyzickej osoby ďalej sa vzdelávať, samotným pozastavením  činnosti je daná zákonná prekážka výkonu funkcie správcu a konkurzný súd tohto odvolá (ak tak neurobil už skôr) - § 42 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií.  Za obdobie pozastavenie výkonu správcovskej činnosti správca nepodlieha povinnosti uhradiť ročný poplatok správcu resp. jeho alikvotnú časť.

Vyčiarknutie správcu zo zoznamu správcov

Ministerstvo vyčiarkne správcu-fyzickú osobu zo zoznamu správcov, ak:
a) o to písomne požiada a preukáže, že nevykonáva správcovskú činnosť,
b) zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
c) nevyhovel pri opakovanom preskúšaní alebo preskúšanie v určenom termíne nevykonal,
d) nemá uzatvorenú poistnú zmluvu podľa § 13 alebo nesplnil povinnosť podľa § 14 ods. 1; to neplatí, ak má pozastavený výkon správcovskej činnosti,
e) nespĺňa predpoklady na zápis do zoznamu správcov podľa § 21 ods. 1 písm. a) až c),
f) nie je bezúhonný alebo nespĺňa predpoklady na dôveryhodnosť podľa § 21 ods. 3 písm. a), g) alebo i),
g) napriek uloženej pokute opakovane do jedného roka od uloženia pokuty závažne porušil povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo osobitným predpisom,
h) nemá riadne zriadenú kanceláriu,
i) v lehote 15 dní od doručenia písomnej výzvy neuhradil ročný poplatok; ministerstvo správcu nevyčiarkne, ak do odoslania rozhodnutia o vyčiarknutí správcu zo zoznamu správcov poplatok zaplatí,
j) ministerstvo opakovane v priebehu šiestich mesiacov zistí, že podateľňa kancelárie správcu nie je otvorená v súlade s týmto zákonom.

Ministerstvo vyčiarkne správcu-právnickú osobu zo zoznamu správcov, ak:
a) o to písomne požiada a preukáže, že nevykonáva správcovskú činnosť,
b) bol zrušený s likvidáciou alebo súd rozhodol o jeho neplatnosti,
c) viac ako dva mesiace nespĺňa predpoklady na zápis do zoznamu správcov podľa § 22 ods. 1 písm. a) až d) alebo § 22 ods. 2 písm. a) až d), alebo § 23 písm. a) až e),
d) nemá uzatvorenú poistnú zmluvu podľa § 13 alebo nesplnil povinnosť podľa § 14 ods. 1; to neplatí, ak má pozastavený výkon správcovskej činnosti,
e) napriek uloženej pokute opakovane do jedného roka od uloženia pokuty závažne porušil povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo osobitným predpisom,
f) nemá riadne zriadenú kanceláriu,
g) v lehote 15 dní od doručenia písomnej výzvy neuhradil ročný poplatok; ministerstvo správcu nevyčiarkne, ak do odoslania rozhodnutia o vyčiarknutí správcu zo zoznamu správcov poplatok zaplatí,
h) ministerstvo opakovane v priebehu šiestich mesiacov zistí, že podateľňa kancelárie správcu nie je otvorená v súlade s týmto zákonom,
i) nie je bezúhonná.

(3) O vyčiarknutí správcu zo zoznamu správcov rozhodne ministerstvo bez zbytočného odkladu po tom, čo zistí niektorý z dôvodov uvedených v odseku 1 alebo v odseku 2.
(4) Na základe písomnej žiadosti správcu ministerstvo vyčiarkne správcu z oddielu zoznamu správcov, ktorý uviedol v žiadosti.
(5) Po vyčiarknutí zo zoznamu správcov je správca povinný odovzdať ministerstvu do 15 dní preukaz správcu.
(6) Ministerstvo nevyčiarkne správcu zo zoznamu správcov na jeho žiadosť, ak je proti nemu vedené konanie o uložení pokuty alebo konanie o vyčiarknutí zo zoznamu správcov z dôvodu, že napriek uloženej pokute opakovane do jedného roka od uloženia pokuty závažne porušil povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo osobitným predpisom.

Dohľad nad výkonom správcovskej činnosti

Dohľad nad výkonom správcovskej činnosti v rozsahu ustanovenom zákonom vykonáva ministerstvo; tým nie je dotknutý výkon dohľadu konkurzným súdom. Ministerstvo vykonáva dohľad:
a) pravidelnými, náhodnými alebo účelovými previerkami dodržiavania zákonnosti a správnosti postupov a povinností správcov v ich kancelárii alebo v iných priestoroch správcu,
b) získavaním a vyhodnocovaním informácií o správcoch inak ako dohľadom podľa písmena a).

Pri výkone dohľadu ministerstvo zisťuje objektívny stav a ďalšie dôležité skutočnosti o správcoch, najmä nedostatky v ich činnosti, príčiny zistených nedostatkov, škodlivé dôsledky zistených nedostatkov a osoby zodpovedné za zistené nedostatky.

Ministerstvo uloží správcovi pokutu do 5 000 eur, ak poruší povinnosť ustanovenú týmto zákonom alebo osobitnými predpismi. Pri ukladaní pokuty ministerstvo prihliadne najmä na povahu, závažnosť, spôsob, dĺžku a dôsledky porušenia povinnosti. Pri opätovnom porušení povinnosti možno uložiť pokutu opakovane. Rovnako je v zmysle § 44 ods. 3 zákona o konkurze a reštrukturalizácií daná ministerstvu možnosť sankcionovať postup osoby vykonávajúcej činnosť predbežného správcu, správcu konkurznej podstaty, osobitného správcu, zástupcu správcu alebo vyrovnacieho správcu podľa predchádzajúcej právnej úpravy (zákona o konkurze a vyrovnaní) – v takomto prípade je maximálna výška pokuty ohraničená sumou 3 310 eur.

V prípade otázok k pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti SR v tejto oblasti sa môžete obrátiť na Odbor dohľadu nad právnickými profesiami, kontaktná mailová adresa odboru je : spravcovia@justice.sk.

Dátum poslednej zmeny: 19. 1. 2018
Dátum zverejnenia: 28. 8. 2017

Lokalita

 • Slovensko