Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo spravodlivosti SR

Oslobodenie od súdnych poplatkov

Občan a štát

Oslobodenie od súdnych poplatkov rozlišujeme zákonné a na základe rozhodnutia súdu. Zákonné oslobodenie je upravené v zákone o súdnych poplatkoch a oslobodenie na základe rozhodnutia súdu je upravené v Civilnom sporovom poriadku.

Ak to odôvodňujú pomery strany, súd na návrh prizná oslobodenie od súdneho poplatku. 

Priznané oslobodenie od súdneho poplatku súd kedykoľvek počas konania odníme, a to i so spätnou účinnosťou, ak sa do právoplatného skončenia konania preukáže, že pomery strany neodôvodňujú alebo neodôvodňovali oslobodenie od súdneho poplatku.

Konania, ktoré sú od súdneho poplatku oslobodené sú vymenované v § 4 zákona o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov. Sadzobník súdnych poplatkov je obsiahnutý v prílohe uvedeného zákona.

Formuláre pre návrhy k oslobodeniu od súdnych poplatkov nájdete priamo na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR.

Dátum poslednej zmeny: 24. 2. 2022
Dátum zverejnenia: 31. 7. 2013

Lokalita

  • Slovensko