Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo spravodlivosti SR

Odvolanie

Občan a štát

Strana/účastník konania v prípade, že nie je spokojný s vydaným rozhodnutím, môže toto rozhodnutie (rozsudok alebo uznesenie) napadnúť odvolaním.

Odvolanie je podľa súčasnej právnej úpravy jediným riadnym opravným prostriedkom. Odvolanie je prípustné proti rozhodnutiu súdu prvého stupňa, ak to zákon nevylučuje. Odvolanie je prípustné proti uzneseniu súdu prvého stupňa, ak to zákon pripúšťa.

Odvolanie je prípustné, ak ide o uznesenia súdu prvej inštancie:

 • zastavení konania,
 • odmietnutí podania vo veci samej,
 • odmietnutí žaloby na obnovu konania,
 • návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia alebo zabezpečovacieho opatrenia,
 • zrušení neodkladného opatrenia alebo zabezpečovacieho opatrenia,
 • návrhu na opravu chýb v písaní a počítaní a iných zrejmých nesprávností, okrem odôvodnenia,
 • zamietnutí návrhu na doplnenie rozsudku,
 • zamietnutí návrhu na zrušenie rozsudku pre zmeškanie,
 • návrhu na predbežnú vykonateľnosť rozsudku,
 • odklade vykonateľnosti rozhodnutia,
 • povinnosti zložiť zábezpeku vo veciach práva duševného vlastníctva,
 • zabezpečení dôkazného prostriedku,
 • nároku na náhradu trov konania,
 • prerušení konania, ak rozhodnutie závisí od otázky, ktorú nie je v tomto konaní oprávnený riešiť,
 • návrhu na uznanie cudzieho rozhodnutia, o návrhu na vyhlásenie vykonateľnosti cudzieho rozhodnutia a vo veciach výkonu cudzieho rozhodnutia.

Neprípustnosť odvolania

Odvolanie nie je prípustné proti rozsudku

 • vydanému na základe uznania nároku alebo vzdania sa nároku okrem prípadov odvolania podaného z dôvodu, že neboli splnené podmienky na vydanie takého rozhodnutia,
 • pre zmeškanie okrem prípadov odvolania podaného z dôvodu, že neboli splnené podmienky na vydanie takého rozhodnutia.

Taktiež nie je prípustné len proti dôvodom rozhodnutia.

Subjekty oprávnené podať odvolanie

Odvolanie môže podať strana, v ktorej neprospech bolo rozhodnutie vydané. Odvolanie môže podať intervenient, ak tvorí so stranou nerozlučné spoločenstvo. V ostatných prípadoch môže intervenient podať odvolanie so súhlasom strany. Odvolanie môže podať aj prokurátor, ak sa konanie začalo jeho žalobou alebo ak do konania vstúpil. Do konania môže vstúpiť aj po vydaní rozhodnutia súdu prvej inštancie, ak rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť.

Lehota na podanie odvolania

Odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje. Ide o lehotu, ktorú je nevyhnutné dodržať! Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy.

Odvolanie je podané včas aj vtedy, ak bolo podané po uplynutí vyššie uvedenej lehoty z dôvodu, že odvolateľ sa spravoval nesprávnym poučením súdu o lehote na podanie odvolania. Ak rozhodnutie neobsahuje poučenie o lehote na podanie odvolania, alebo ak obsahuje nesprávne poučenie o tom, že odvolanie nie je prípustné, možno podať odvolanie do troch mesiacov od doručenia rozhodnutia.

Odvolanie je podané včas aj vtedy, ak bolo podané na nepríslušnom súde preto, že odvolateľ sa spravoval nesprávnym poučením o súde príslušnom na podanie odvolania. To platí aj vtedy, ak rozhodnutie neobsahuje poučenie o súde príslušnom na podanie odvolania.

V prípade premeškania lehoty existuje možnosť požiadať o odpustenie zmeškanej lehoty (na vyhovenie tejto žiadosti však nie je právny nárok).

Praktická rada: Lehotu na podanie odvolania je nevyhnutné dodržať, nakoľko súdy odpustia zmeškanú lehotu len v skutočne výnimočných prípadoch.

Náležitosti odvolania

Aby podané odvolanie vyvolalo zamýšľané právne následky, musí spĺňať všetky podmienky predpísané zákonom.

Odvolanie musí smerovať proti výroku rozhodnutia (odvolanie len proti dôvodom rozhodnutia nie je prípustné; ak je strana/účastník nespokojná/ý s odôvodnením, môže ho napadnúť odvolaním, len ak súčasne napáda aj výrok rozhodnutia).

Odvolanie musí obsahovať tieto náležitosti:

 • Označenie súdu, ktorému je určené (odvolanie sa podáva na súde, proti rozhodnutiu ktorého odvolanie smeruje).
 • Označenie toho, kto ho podáva.
 • Označenie rozhodnutia, proti ktorému odvolanie smeruje. Praktická rada - napr.: Podávam odvolanie proti rozsudku Okresného súdu v Trenčíne č. k. 7C 159/99 – 48 zo dňa 30. 6. 1999, ktorým bolo moje manželstvo rozvedené. Podávam odvolanie proti rozsudku Okresného súdu Bratislava III č. k. 11C 424/98 – 57 zo dňa 12. 2. 1999, ktorým zamietol môj návrh o určenie neplatnosti kúpnej zmluvy.
 • Uvedenie v akom rozsahu sa rozhodnutie napáda (t. j. z odvolania musí byť jasné, v akom rozsahu je výrok rozhodnutia napadaný).

Praktická rada - napr.: Odvolanie žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Bratislava I v časti výroku, ktorým sa priznali úroky z omeškania vo výške 27% z dlžnej sumy.

 • Uvedenie, v čom odvolateľ rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny (odvolateľ môže na podporu svojich tvrdení pri odvolaní voči rozsudku alebo uzneseniu vo veci samej uviesť len tie skutočnosti a dôkazy, ktoré neboli uplatnené pred súdom prvého stupňa a ktoré stanovuje zákon).
 • Určenie toho, čoho sa odvolateľ domáha (odvolací súd je rozsahom a dôvodmi odvolania viazaný; rozsahom odvolania nie je viazaný napr. vo veciach, v ktorých možno začať konanie aj bez návrhu, pričom odvolací súd môže rozhodnutie zmeniť, aj keď sa požaduje zrušenie rozhodnutia, alebo naopak môže zrušiť rozhodnutie aj vtedy, ak odvolateľ požaduje jeho zmenu).

Praktická rada - napr.: Navrhujem preto, aby súd zmenil rozsudok súdu prvého stupňa tak, že zaviaže žalovaného zaplatiť žalobcovi aj úroky z omeškania vo výške 3% z dlžnej sumy od 12. 10. 1998 alebo napr.: Navrhujem preto, aby súd rozsudok súdu prvého stupňa, ktorým bolo rozvedené naše manželstvo, zrušil v celom rozsahu.

 • Podpis odvolateľa.
 • Dátum vyhotovenia odvolania (s týmto dátumom však zákon nespája žiadne procesné následky. Rozhodujúci je dátum, keď bolo odvolanie zaslané súdu).

Odvolacie dôvody

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že

 • neboli splnené procesné podmienky,
 • súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
 • rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
 • konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
 • súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
 • súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
 • zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
 • rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.

Odvolanie proti rozhodnutiu vo veci samej možno odôvodniť aj tým, že právoplatné uznesenie súdu prvej inštancie, ktoré predchádzalo rozhodnutiu vo veci samej, má niektorú z vyššie uvedených vád, ak táto vada mala vplyv na rozhodnutie vo veci samej.

Odvolacie dôvody a dôkazy na ich preukázanie možno meniť a dopĺňať len do uplynutia lehoty na podanie odvolania.

Prostriedky procesného útoku alebo prostriedky procesnej obrany, ktoré neboli uplatnené v konaní pred súdom prvej inštancie, možno v odvolaní použiť len vtedy, ak

 • sa týkajú procesných podmienok,
 • sa týkajú vylúčenia sudcu alebo nesprávneho obsadenia súdu,
 • má byť nimi preukázané, že v konaní došlo k vadám, ktoré mohli mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci alebo
 • ich odvolateľ bez svojej viny nemohol uplatniť v konaní pred súdom prvej inštancie.

Účinky odvolania

Ak podá ten, kto je na to oprávnený, včas odvolanie, rozhodnutie nenadobúda právoplatnosť, dokiaľ o odvolaní právoplatne nerozhodne odvolací súd.

Ak sa rozhodlo o niekoľkých právach so samostatným skutkovým základom alebo ak sa rozhodnutie týka niekoľkých subjektov a ide o samostatné spoločenstvo a odvolanie sa výslovne vzťahuje len na niektoré práva alebo na niektoré subjekty, nie je právoplatnosť výroku, ktorý nie je napadnutý, odvolaním dotknutá. To neplatí, ak od rozhodnutia o napadnutom výroku závisí výrok, ktorý odvolaním nebol výslovne dotknutý, alebo ak určitý spôsob usporiadania vzťahu medzi stranami vyplýva z osobitného predpisu.

Právoplatnosť ostatných výrokov nie je dotknutá ani vtedy, ak odvolanie smeruje len proti výroku o trovách konania, o príslušenstve pohľadávky, o jej splatnosti alebo o predbežnej vykonateľnosti.

Vzdanie sa odvolania a jeho späťvzatie

Osoba oprávnená podať odvolanie sa môže odvolania vzdať. Vzdať sa odvolania možno len voči súdu, a to až po vyhlásení rozhodnutia.

Praktická rada:  Túto možnosť je vhodné využiť, ak je rozhodnutie vo váš prospech, resp. ak obe strany s rozhodnutím súhlasia a je potrebné dosiahnuť čo najrýchlejšie právoplatnosť rozhodnutia.

Pokiaľ o odvolaní nebolo rozhodnuté, možno ho vziať späť. Ak odvolateľ vzal odvolanie späť, nemôže ho podať znova. Ak odvolateľ vezme odvolanie späť, právoplatnosť napadnutého rozhodnutia nastane, ako keby k podaniu odvolania nedošlo. Lehoty, ktoré majú plynúť od právoplatnosti napadnutého rozhodnutia, plynú v takom prípade od právoplatnosti uznesenia o zastavení odvolacieho konania. Ak sa odvolanie, o ktorom nebolo rozhodnuté, vzalo späť, odvolací súd odvolacie konanie zastaví.

Poplatková povinnosť

Súdny poplatok sa platí podľa rovnakej sadzby ako pri návrhu na začatie konania, pričom v odvolacom konaní je základom poplatku cena nároku uplatňovaného v odvolaní. V odvolacom konaní je poplatníkom ten, kto podal odvolanie.

V odvolacom konaní sa poplatok platí súdu, proti rozhodnutiu ktorého odvolanie smeruje.

Pokiaľ odvolateľ sám nezaplatí súdny poplatok, súd ho na jeho zaplatenie vyzve. Pokiaľ odvolateľ chce, aby odvolanie nadobudlo právne účinky, musí túto výzvu súdu akceptovať.

Odpor proti platobnému rozkazu

V prípade, že súd vydal platobný rozkaz (ak je možné vo veci samej alebo o jej časti rozhodnúť na základe skutočností tvrdených žalobcom, o ktorých súd nemá pochybnosti, najmä ak tieto skutočnosti vyplývajú z listinných dôkazov, možno o žalobe rozhodnúť bez vyjadrenia žalovaného a bez nariadenia pojednávania) a bol vám doručený, máte dve možnosti:

 1. zaplatiť žalobcovi uplatnenú pohľadávku a trovy konania (podľa toho, ako je uvedené v platobnom rozkaze), alebo
 2. podať odpor.

Odpor

 • sa podáva na súde, ktorý platobný rozkaz vydal,
 • do 15 dní od doručenia platobného rozkazu a
 • musí byť odôvodnený.

Na podaný odpor sa nevzťahuje poplatková povinnosť.

Účinky podania odporu sú také, že platobný rozkaz súd zruší (praktická rada: v prípade, že odpor nepodáte, platobný rozkaz má účinky právoplatného rozsudku a teda je exekučným titulom - základom pre navrhovateľa na podanie návrhu na vykonanie exekúcie) a nariadi pojednávanie.

Odpor je možné podať aj proti európskemu platobnému rozkazu, za primeraného použitia pravidiel platných pre odpor proti platobnému rozkazu. 

Praktická rada: Nakoľko odvolanie, prípadne odpor proti platobnému rozkazu je často poslednou možnosťou zvrátiť nepriaznivé rozhodnutie, je vhodné zvážiť vyhľadanie odbornej pomoci - advokáta. Vyhnete sa tak prípadným chybám, ktoré už zväčša nie je možné napraviť.

 

 

Dátum poslednej zmeny: 28. 8. 2017
Dátum zverejnenia: 28. 8. 2017

Lokalita

 • Slovensko