Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo vnútra SR

Občiansky preukaz

Občan a štát

Občiansky preukaz je verejná listina, ktorou občan Slovenskej republiky preukazuje svoju totožnosť, štátne občianstvo Slovenskej republiky a ďalšie údaje uvedené v občianskom preukaze podľa zákona č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Občiansky preukaz je povinný mať každý občan, ktorý dovŕšil pätnásty rok veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ak zákon neustanovuje inak.

Občiansky preukaz obsahuje:

 • meno, priezvisko, rodné priezvisko,
 • pohlavie,
 • štátne občianstvo,
 • dátum a miesto narodenia,
 • rodné číslo
 • adresu trvalého pobytu občana, ktorému bol vydaný občiansky preukaz,
 • dátum vydania a dátum skončenia platnosti občianskeho preukazu,
 • miesto vydania a
 • strojovo čitateľné údaje, ktoré sú číselným vyjadrením vybraných údajov v strojovo čitateľnej zóne.

Občiansky preukaz obsahuje zobrazenie podoby tváre a zobrazenie podpisu držiteľa, ktoré musí zodpovedať priezvisku alebo menu a priezvisku držiteľa v ľubovoľnom poradí. Občiansky preukaz neobsahuje podpis, ak občan nie je spôsobilý sa podpísať.

Občiansky preukaz občana, ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, pozbaveného spôsobilosti na právne úkony, alebo ktorý má uložený trest zákazu pobytu, musí obsahovať v časti osobitné záznamy aj túto skutočnosť.

Do občianskeho preukazu v časti osobitné záznamy sa na žiadosť občana uvedú

 • údaje o závažných chorobách, ktoré za určitých okolností vyžadujú okamžité podanie lieku alebo poskytnutie špeciálnej prvej pomoci po predložení potvrdenia od lekára,
 • údaje o krvnej skupine a podskupine po predložení potvrdenia od lekára,
 • skratka akademického titulu, vedecko-pedagogického titulu, umelecko-pedagogického titulu alebo iného titulu, alebo vedecko-akademickej hodnosti, umelecko-akademickej hodnosti alebo vedeckej hodnosti absolventa vysokej školy po predložení dokladu o udelení titulu, alebo skratka titulu, ktorý je občan oprávnený používať podľa osobitného predpisu, po predložení dokladu o absolvovaní vysokoškolského štúdia.

Ak nie je možné pre nedostatok miesta v časti osobitné záznamy občianskeho preukazu uviesť všetky požadované údaje podľa predchádzajúceho odseku, občan určí, ktoré z nich sa uvedú.

Pri preukazovaní skutočnosti uvedenej v občianskom preukaze občan nie je povinný predkladať ďalší doklad, ak tento zákon neustanovuje inak.

Elektronický čip obsahuje údaje, ktoré sú zapísané, alebo údaje, ktoré možno zapísať do občianskeho preukazu. Do elektronického čipu možno zapísať ďalšie údaje v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitným predpisom. Občan si môže overiť údaje, ktoré sú zapísané do elektronického čipu, na okresnom riaditeľstve Policajného zboru.

Bezpečnostný osobný kód (BOK) spolu s občianskym preukazom slúži na potvrdenie totožnosti držiteľa pri elektronickej komunikácii s informačnými systémami orgánov verejnej správy alebo s inými fyzickými osobami alebo právnickými osobami. Bezpečnostný osobný kód je kombináciou najmenej šiestich a najviac desiatich číslic. Občan, ktorý v čase podania žiadosti o vydanie občianskeho preukazu nedovŕšil 65. rok vek, si BOK zvolí pri podaní žiadosti; ostatní občania si môžu BOK zvoliť pri podaní žiadsti alebo neskôr na okresnom riaditeľstve. Za občana pozbaveného spôsobilosti na právne úkony zvolí bezpečnostný osobný kód jeho opatrovník. Po dobu platnosti občianskeho preukazu môže držiteľ bezpečnostný osobný kód zmeniť. Zmena bezpečnostného osobného kódu sa vykonáva na okresnom riaditeľstve alebo na inom mieste, ktoré zverejní Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, alebo prostredníctvom aplikačného programového vybavenia zverejneného na tento účel Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. Ak držiteľ občianskeho preukazu pri elektronickej komunikácii päťkrát po sebe chybne uvedie bezpečnostný osobný kód, ďalšia možnosť jeho elektronickej komunikácie sa zablokuje; odblokovanie vykoná na žiadosť držiteľa občianskeho preukazu okresné riaditeľstvo.

Vydávanie občianskeho preukazu

Žiadosť o vydanie občianskeho preukazu sa podáva na ktoromkoľvek okresnom riaditeľstve osobne. Za občana, ktorý bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony, musí podať žiadosť jeho opatrovník. Podať žiadosť o vydanie občianskeho preukazu môže za občana, ktorý nemôže pre bezvládnosť z dôvodu dlhodobého pripútania na lôžko podať žiadosť osobne, aj iný občan po predložení svojho občianskeho preukazu a písomného plnomocenstva na zastupovanie, na ktorom musí byť podpis bezvládneho občana; podpis sa nevyžaduje, ak občan nie je spôsobilý sa podpísať. K žiadosti bezvládneho občana sa musí predložiť potvrdenie lekára o tom, že takýto občan nemôže podať žiadosť osobne z dôvodu dlhodobého pripútania na lôžko.

Občan, ktorému má byť občiansky preukaz vydaný, je povinný podrobiť sa nasnímaniu podoby jeho tváre a jeho podpisu na okresnom riaditeľstve. Nasnímanie podoby bezvládneho občana možno vykonať aj v mieste, kde sa zdržuje. Nasnímanie podoby tváre sa vykoná v občianskom odeve, bez prikrývky hlavy a bez okuliarov s tmavými sklami. V odôvodnených prípadoch je možné zo zdravotných alebo náboženských dôvodov nasnímať podobu tváre s prikrývkou hlavy; táto prikrývka nesmie zakrývať tvárovú časť spôsobom, ktorý by znemožňoval identifikáciu. Nasnímanie podoby nevidiaceho občana možno vykonať s okuliarmi s tmavými sklami po predložení potvrdenia lekára, že tento občan je nevidiaci.

Občiansky preukaz sa vydáva s dobou platnosti 10 rokov

Občiansky preukaz si môže občan prevziať na ktoromkoľvek okresnom riaditeľstve, ktoré uviedol pri podaní žiadosti o vydanie občianskeho preukazu, alebo občan môže požiadať o doručenie občianskeho preukazu na adresu na území Slovenskej republiky po zriadení služby zavedenej na tento účel.

Občiansky preukaz sa občanovi vyhotoví najneskôr do 30 dní od podania žiadosti alebo na jeho požiadanie urýchlene do dvoch pracovných dní; lehota neplynie, ak nie je nasnímaná podoba jeho tváre a podpisu alebo nie sú predložené potrebné doklady.

 • Občan, ktorý požiada o vydanie občianskeho preukazu, si môže občiansky preukaz prevziať osobne po jeho vytvorení; je však povinný prevziať si ho najneskôr do 90 dní od podania žiadosti.
 • Občan je povinný prevziatie potvrdiť svojím podpisom. Ak občan nie je spôsobilý podpísať sa, uvedie sa táto skutočnosť na žiadosti.
 • Za občana môže občiansky preukaz prevziať aj osoba jemu blízka (rodič, prarodič, súrodenec, manžel/ka, plnoleté dieťa) po predložení svojho dokladu totožnosti.
 • Za osobu maloletú a mladistvú môže občiansky preukaz prevziať aj zákonný zástupca.
 • Občiansky preukaz môže prevziať aj iná osoba po predložení svojho dokladu totožnosti a plnomocenstva na zastupovanie s osvedčeným podpisom; plnomocenstvo nie je potrebné v prípade, že občan starší ako 15 rokov pri podaní žiadosti o vydanie občianskeho preukazu splnomocní inú osobu a túto skutočnosť uvedie do žiadosti a podpíše pred orgánom, ktorý občiansky preukaz vydáva. Za občana pozbaveného spôsobilosti na právne úkony prevezme občiansky preukaz jeho opatrovník po predložení svojho dokladu totožnosti.

Občan, ktorý podá žiadosť o vydanie občianskeho preukazu, nie je povinný mať do doby jeho prevzatia občiansky preukaz, najdlhšie však 90 dní od podania žiadosti.

Prvý občiansky preukaz

Prvý občiansky preukaz vydá občanovi ktorékoľvek okresné riaditeľstvo.

 1. pri dovŕšení 15. roku veku,
 2. po nadobudnutí štátneho občianstva, ak nemal ešte vydaný občiansky preukaz,
 3. po prihlásení sa na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ak ešte nemal vydaný občiansky preukaz. 

O vydanie prvého občianskeho preukazu pri dovŕšení 15. roku veku, je povinný požiadať rodič občana alebo opatrovník, poručník, iná fyzická osoba ako rodič, ktorí majú dieťa zverené do náhradnej rodinnej starostlivosti, pestún, osoba, ktorá má záujem stať sa pestúnom a má dieťa dočasne zverené do pestúnskej starostlivosti, alebo štatutárny orgán zariadenia, v ktorom sa vykonáva rozhodnutie súdu o nariadení ústavnej starostlivosti alebo rozhodnutie súdu o nariadení ochrannej výchovy, najskôr 90 dní a najneskôr 30 dní pred dovŕšením pätnásteho roku veku občana.

Nový občiansky preukaz

Nový občiansky preukaz je každý občiansky preukaz, ktorý je vydaný po prvom občianskom preukaze. Občan môže požiadať o vydanie nového občianskeho preukazu na ktoromkoľvek okresnom riaditeľstve. Nový občiansky preukaz sa vydá držiteľovi

 • po zmene názvu obce, ulice alebo jej číslovania,
 • po zmene rodného čísla,
 • po zistení chyby zapríčinenej výrobcom občianskeho preukazu alebo príslušným úradom,
 • po skončení doby platnosti občianskeho preukazu, alebo ak požiada o vydanie nového občianskeho preukazu pred skončením doby platnosti; o vydanie občianskeho preukazu možno požiadať najskôr 180 dní pred skončením doby platnosti občianskeho preukazu,
 • ak ide o osobu, ktorá požiada o nasnímanie podoby tváre
 • ak sa jeho občianskeho preukazu násilím zmocnila iná osoba a táto skutočnosť bola ohlásená príslušnému útvaru Policajného zboru,
 • po pozbavení spôsobilosti na právne úkony alebo po zrušení pozbavenia spôsobilosti na právne úkony,
 • po obmedzení spôsobilosti na právne úkony alebo po zrušení obmedzenia spôsobilosti na právne úkony alebo
 • po uložení trestu zákazu pobytu,
 • ak nastala niektorá zo skutočností uvedených v predchádzajúcich bodoch a občan požiadal o uvedenie nových údajov do časti osobitné záznamy alebo o zmenu alebo zrušenie záznamu niektorého z týchto údajov.

Nový občiansky preukaz sa vydá občanovi aj

 • po nadobudnutí štátneho občianstva,
 • po prihlásení sa na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, alebo
 • ak je jeho občiansky preukaz neplatný z dôvodu, že:
 1. občan stratil občiansky preukaz alebo ak mu bol odcudzený a táto skutočnosť bola ohlásená okresnému riaditeľstvu, zastupiteľskému úradu alebo ktorémukoľvek útvaru Policajného zboru,
 2. bol zničený alebo poškodený tak, že sa ním nedá preukazovať totožnosť alebo v ňom zapísaný údaj, alebo je porušená jeho celistvosť
 3. obsahuje neplatné alebo nesprávne údaje, alebo neoprávnene vykonané zmeny,
 4. sa zmenil niektorý údaj v ňom zapísaný okrem údajov zapísaných na žiadosť občana,
 5. podľa zobrazenia podoby tváre v občianskom preukaze nemožno identifikovať držiteľa,
 • alebo ak ide o občiansky preukaz, ktorého elektronický čip je nefunkčný.

Nový občiansky preukaz sa vydá občanovi, aj ak má ešte platný občiansky preukaz a

 • požiadal o uvedenie nových údajov týkajúcich sa osobitných záznamov alebo o zmenu alebo zrušenie záznamu niektorého z týchto údajov alebo
 • vykonal trest zákazu pobytu, alebo ak bolo od výkonu jeho zvyšku upustené
 • a z dôvodu výmeny za občiansky preukaz s elektronickým čipom.

Nový občiansky preukaz sa vydá na žiadosť občana; ak ide o občana, ktorý bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony, na žiadosť jeho opatrovníka.

Občan môže požiadať o vydanie nového občianskeho preukazu z dôvodu skončenia doby platnosti občianskeho preukazu, alebo 180 dní pred skončením platnosti občianskeho preukazu, z dôvodu výmeny za občiansky preukaz s elektronickým čipom alebo ak je jeho občiansky preukaz neplatný z dôvodu, že občiansky preukaz stratil alebo mu bol odcudzený alebo z dôvodu zmeny mena alebo priezviska, aj na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v zahraničí.

Doklady potrebné na predloženie

Občan alebo zákonný zástupca maloletého, ktorý žiada o vydanie prvého občianskeho preukazu, je povinný predložiť

 1. rodný list; ak nie je na rodnom liste uvedené rodné číslo, aj doklad o rodnom čísle,
 2. potvrdenie o hlásení trvalého pobytu vydané príslušným orgánom; potvrdenie sa nevyžaduje, ak tento príslušný orgán zaznamenal priamym vstupom do registra obyvateľov Slovenskej republiky údaje o aktuálnom trvalom pobyte občana,
 3. ďalšie doklady osvedčujúce skutočnosti, ktoré sa uvádzajú v občianskom preukaze.

Občan, ktorý žiada o vydanie nového občianskeho preukazu, je povinný predložiť svoj doterajší občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze, ak mu bolo vydané; ak občan nemôže predložiť svoj doterajší občiansky preukaz, je povinný predložiť doklad preukazujúci jeho rodné číslo.

Ak je dôvodom na vydanie nového občianskeho preukazu zmena mena, priezviska, rodného čísla alebo trvalého pobytu alebo ak občan pri žiadosti o vydanie nového občianskeho preukazu súčasne žiada o vyznačenie nového údaja, je povinný predložiť aj doklad o tejto zmene alebo doklad potvrdzujúci nový údaj.

Opatrovník občana, ktorý bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony, je povinný k žiadosti takého občana predložiť aj svoj občiansky preukaz a právoplatné rozhodnutie súdu o pozbavení občana spôsobilosti na právne úkony; ak nebol opatrovník určený do funkcie opatrovníka priamo v rozhodnutí súdu o pozbavení občana spôsobilosti na právne úkony, je povinný predložiť aj uznesenie súdu, ktorým bol určený do funkcie opatrovníka.

Občan, ktorý žiada o vydanie občianskeho preukazu po zrušení pozbavenia spôsobilosti na právne úkony, je povinný predložiť právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení pozbavenia spôsobilosti na právne úkony. Občan, ktorý žiada o vydanie občianskeho preukazu po obmedzení spôsobilosti na právne úkony, je povinný predložiť právoplatné rozhodnutie súdu o obmedzení spôsobilosti na právne úkony. Občan, ktorý žiada o vydanie občianskeho preukazu po zrušení obmedzenia spôsobilosti na právne úkony, je povinný predložiť právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení obmedzenia spôsobilosti na právne úkony.

Občan, ktorý žiada o vydanie občianskeho preukazu po uložení trestu zákazu pobytu, je povinný predložiť právoplatné rozhodnutie súdu o tejto skutočnosti. Občan, ktorý žiada o vydanie občianskeho preukazu po upustení od výkonu zvyšku trestu zákazu pobytu, je povinný predložiť právoplatné rozhodnutie súdu o tejto skutočnosti.

Občan, jeho opatrovník alebo zákonný zástupca maloletého, ktorý žiada o vydanie občianskeho preukazu po nadobudnutí štátneho občianstva, je povinný predložiť listinu o udelení štátneho občianstva a osvedčenie o štátnom občianstve.

Doklady potrebné na vydanie občianskeho preukazu sa predkladajú v prvopiseosvedčenom odpise alebo osvedčenej kópii. Pri cudzojazyčnom doklade sa predkladá jeho osvedčený preklad do štátneho jazyka, ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak.

Neplatnosť občianskeho preukazu

Občiansky preukaz je neplatný, ak

 • občan zomrel, bol vyhlásený za mŕtveho, stratil štátne občianstvo alebo ukončil trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
 • občan stratil občiansky preukaz alebo ak mu bol odcudzený a táto skutočnosť bola ohlásená príslušnému úradu alebo ktorémukoľvek útvaru Policajného zboru,
 • bol zničený alebo poškodený tak, že sa ním nedá preukazovať totožnosť alebo v ňom zapísaný údaj,
 • uplynula doba jeho platnosti,
 • obsahuje neplatné alebo nesprávne údaje, alebo neoprávnene vykonané zmeny,
 • neobsahuje údaje o skutočnostiach uvedených v zákone,
 • sa zmenil niektorý údaj v ňom zapísaný okrem údajov zapísaných na žiadosť občana,
 • podľa zobrazenia podoby tváre v občianskom preukaze nemožno identifikovať držiteľa alebo
 • občan odovzdal príslušnému úradu svoj doterajší občiansky preukaz pred skončením doby platnosti uvedenej v doterajšom občianskom preukaze a bol mu zaň vydaný nový občiansky preukaz.

Praktická rada: V prípade zmeny trvalého bydliska alebo zmeny priezviska (napr. v dôsledku sobáša) je nutné požiadať o vydanie nového občianskeho preukazu (k tomu viď text hore).

Príslušný úrad alebo príslušník Policajného zboru je oprávnený odňať občiansky preukaz, ak je neplatný, z uvedených dôvodov.

Povinnosti

Občan alebo jeho opatrovník je povinný

 • chrániť občiansky preukaz pred zničením, poškodením, stratou, odcudzením a zneužitím,
 • požiadať príslušný úrad o vydanie nového občianskeho preukazu do 30 dní od neplatnosti občianskeho preukazu
 • odovzdať príslušnému úradu občiansky preukaz, ak je občiansky preukaz neplatný pri požiadaní o vydanie nového občianskeho preukazu
 • odovzdať príslušnému úradu doterajší občiansky preukaz pri prevzatí nového občianskeho preukazu pred skončením doby platnosti uvedenej v doterajšom občianskom preukaze,
 • ohlásiť neodkladne stratu alebo odcudzenie občianskeho preukazu príslušnému úradu alebo ktorémukoľvek útvaru Policajného zboru,
 • dostaviť sa na vyzvanie príslušného úradu na vybavenie záležitostí týkajúcich sa občianskeho preukazu s výnimkou bezvládneho občana; povinnosť platí rovnako aj pre zákonného zástupcu maloletého,
 • uviesť v žiadosti o vydanie občianskeho preukazu pravdivo a úplne požadované údaje a ich správnosť potvrdiť svojím podpisom; povinnosť platí rovnako aj pre zákonného zástupcu maloletého,
 • odovzdať neodkladne občiansky preukaz príslušnému úradu, ak občan stratil štátne občianstvo alebo ukončil trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
 • odovzdať pri vzatí do väzby alebo pri nástupe výkonu trestu odňatia slobody občiansky preukaz do úschovy ústavu na výkon väzby, ústavu na výkon trestu odňatia slobody, ústavu na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých alebo nemocnici pre obvinených a odsúdených, kde bude vykonávať väzbu alebo trest odňatia slobody,
 • požiadať o vydanie občianskeho preukazu najneskôr 30 dní pred uplynutím doby platnosti občianskeho preukazu,
 • požiadať o vydanie občianskeho preukazu najneskôr 30 dní po nadobudnutí štátneho občianstva alebo po prihlásení sa na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
 • ohlásiť neodkladne obmedzenie spôsobilosti na právne úkony, pozbavenie spôsobilosti na právne úkony alebo uloženie trestu zákazu pobytu.
 • odovzdať občiansky preukaz pri podaní žiadosti o vydanie nového občianskeho preukazu, ak žiada o doručenie občianskeho preukazu po zriadení služby zavedenej na tento účel.

Občiansky preukaz sa nesmie odovzdať alebo prijať ako predmet záložného práva, nesmie sa odovzdať alebo odobrať pri vstupe do objektu alebo na pozemok a nesmie sa odovzdať alebo odobrať v súvislosti s poskytovaním služieb.

Odovzdanie občianskeho preukazu

Každý, kto nájde cudzí občiansky preukaz, je povinný ho neodkladne odovzdať ktorémukoľvek úradu, ktorý občianske preukazy vydáva; môže ho tiež odovzdať príslušníkovi Policajného zboru, príslušníkovi Vojenskej polície, príslušníkovi obecnej polície alebo obci, ktorí sú povinní neodkladne zabezpečiť jeho odovzdanie okresnému riaditeľstvu.

Ak občan, ktorému bol vydaný nový občiansky preukaz za stratený alebo odcudzený občiansky preukaz, nájde svoj predchádzajúci občiansky preukaz alebo ho inak získa, je povinný ho odovzdať okresnému riaditeľstvu alebo zastupiteľskému úradu.

Ten, kto obstaráva pohreb občana, je povinný neodkladne odovzdať občiansky preukaz občana, ktorý zomrel, ktorémukoľvek úradu, ktorý občianske preukazy vydáva, ak nebol občiansky preukaz odovzdaný inou osobou. Občiansky preukaz možno odovzdať aj obci príslušnej podľa miesta posledného trvalého pobytu občana, ktorý zomrel; obec neodkladne zabezpečí jeho odovzdanie okresnému riaditeľstvu.

Ústav na výkon väzby, ústav na výkon trestu odňatia slobody, ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých alebo nemocnica pre obvinených a odsúdených odovzdá občiansky preukaz občanovi po vykonaní väzby alebo trestu odňatia slobody.

Potvrdenie o občianskom preukaze

Potvrdenie o občianskom preukaze (ďalej len "potvrdenie") vydá okresné riaditeľstvo alebo zastupiteľský úrad

 • na žiadosť občana, ak je jeho doterajší občiansky preukaz neplatný a nemožno mu hneď vydať nový občiansky preukaz, 
 • občanovi, ktorý stratil štátne občianstvo
 • občanovi, ktorý ukončil trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Potvrdenie je povinný vydať aj

 • ten, komu bol odovzdaný občiansky preukaz podľa odseku vyššie, 
 • útvar Policajného zboru alebo zastupiteľský úrad, ktorému občan ohlásil stratu alebo odcudzenie občianskeho preukazu alebo pri odňatí občianskeho preukazu z dôvodov jeho neplatnosti.

Doba platnosti potvrdenia sa určuje na dobu nevyhnutne potrebnú, najdlhšie však na tri mesiace. Počas tejto doby občan nie je povinný mať občiansky preukaz. Ak bolo občanovi vydané potvrdenie z dôvodu skončenia platnosti jeho občianskeho preukazu počas výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody, je potvrdenie platné až do ukončenia výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody; počas tejto doby nie je občan povinný mať občiansky preukaz.

Správne poplatky

 • Podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu (z dôvodu zmeny alebo zápisu nových údajov): 4,50 €.
 • Podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu ako náhrady za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený občiansky preukaz: 16,50 €.
 • podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu urýchlene do dvoch pracovných dní na žiadosť žiadateľa 20 € + základný správny poplatok
 • Podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu ako náhrady za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený občiansky preukaz, opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch: 33 €.
 • doručenie občianskeho preukazu na adresu na území Slovenskej republiky službou na tento účel zriadenou: 3 € + základný správny poplatok.

Od uvedených poplatkov je oslobodené podanie žiadosti o vydanie prvého občianskeho preukazu a nového občianskeho preukazu v stanovených prípadoch.

Od poplatkov podľa tejto položky je oslobodené podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu ako náhrady za stratený alebo odcudzený občiansky preukaz u občanov starších ako 60 rokov veku alebo u držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

Od poplatkov podľa tejto položky je oslobodené podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu ako náhrady za stratený alebo odcudzený občiansky preukaz, opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch u občanov starších ako 60 rokov veku alebo u držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

 

 

Dátum poslednej zmeny: 7. 2. 2017
Dátum zverejnenia: 19. 8. 2013

Lokalita

 • Slovensko