Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo vnútra SR

Občiansky preukaz

Občan a štát

Občiansky preukaz je verejná listina, ktorou občan Slovenskej republiky preukazuje svoju totožnosť, štátne občianstvo Slovenskej republiky a ďalšie údaje uvedené v občianskom preukaze podľa zákona č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Občiansky preukaz je povinný mať každý občan, ktorý dovŕšil pätnásty rok veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ak zákon neustanovuje inak.

Aké údaje obsahuje občiansky preukaz?

Občiansky preukaz obsahuje:

 • meno, priezvisko, rodné priezvisko,
 • pohlavie,
 • štátne občianstvo,
 • dátum a miesto narodenia,
 • rodné číslo
 • adresu trvalého pobytu občana, ktorému bol vydaný občiansky preukaz,
 • dátum vydania a dátum skončenia platnosti občianskeho preukazu,
 • miesto vydania a
 • strojovo čitateľné údaje, ktoré sú číselným vyjadrením vybraných údajov v strojovo čitateľnej zóne.

Občiansky preukaz obsahuje zobrazenie podoby tváre a zobrazenie podpisu držiteľa, ktoré musí zodpovedať priezvisku alebo menu a priezvisku držiteľa v ľubovoľnom poradí. Občiansky preukaz neobsahuje podpis, ak občan nie je spôsobilý sa podpísať.

Občiansky preukaz občana, ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, pozbaveného spôsobilosti na právne úkony, alebo ktorý má uložený trest zákazu pobytu, musí obsahovať v časti osobitné záznamy aj túto skutočnosť.

Do občianskeho preukazu v časti osobitné záznamy sa na žiadosť občana uvedú

 • údaje o závažných chorobách, ktoré za určitých okolností vyžadujú okamžité podanie lieku alebo poskytnutie špeciálnej prvej pomoci po predložení potvrdenia od lekára,
 • údaje o krvnej skupine a podskupine po predložení potvrdenia od lekára,
 • skratka akademického titulu, vedecko-pedagogického titulu, umelecko-pedagogického titulu alebo iného titulu, alebo vedecko-akademickej hodnosti, umelecko-akademickej hodnosti alebo vedeckej hodnosti absolventa vysokej školy po predložení dokladu o udelení titulu, alebo skratka titulu, ktorý je občan oprávnený používať podľa osobitného predpisu, po predložení dokladu o absolvovaní vysokoškolského štúdia.

Ak nie je možné pre nedostatok miesta v časti osobitné záznamy občianskeho preukazu uviesť všetky požadované údaje podľa predchádzajúceho odseku, občan určí, ktoré z nich sa uvedú.

Pri preukazovaní skutočnosti uvedenej v občianskom preukaze občan nie je povinný predkladať ďalší doklad, ak tento zákon neustanovuje inak.

Elektronický čip obsahuje údaje, ktoré sú zapísané, alebo údaje, ktoré možno zapísať do občianskeho preukazu. Do elektronického čipu možno zapísať ďalšie údaje v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitným predpisom. Občan si môže overiť údaje, ktoré sú zapísané do elektronického čipu, na okresnom riaditeľstve Policajného zboru.

Bezpečnostný osobný kód (BOK) spolu s občianskym preukazom slúži na potvrdenie totožnosti držiteľa pri elektronickej komunikácii s informačnými systémami orgánov verejnej správy alebo s inými fyzickými osobami alebo právnickými osobami. Bezpečnostný osobný kód je kombináciou šiestich číslic. Občan starší ako 15 rokov si musí BOK zvoliť už pri podaní žiadosti. Občan, ktorý v čase podania žiadosti o vydanie občianskeho preukazu dovŕšil 65. rok veku, si BOK môže zvoliť aj neskôr. Za občana s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony zvolí BOK jeho opatrovník. Po dobu platnosti občianskeho preukazu môže držiteľ bezpečnostný osobný BOK zmeniť. Zmena BOK sa vykonáva na okresnom riaditeľstve alebo na inom mieste, ktoré zverejní Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, alebo prostredníctvom aplikačného programového vybavenia zverejneného na tento účel Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. Ak držiteľ občianskeho preukazu pri elektronickej komunikácii päťkrát po sebe chybne uvedie bezpečnostný osobný kód, ďalšia možnosť jeho elektronickej komunikácie sa zablokuje; odblokovanie vykoná na žiadosť držiteľa občianskeho preukazu okresné riaditeľstvo.

Vydávanie občianskeho preukazu

Žiadosť o vydanie občianskeho preukazu sa podáva na ktoromkoľvek okresnom riaditeľstve osobne. za občana mladšieho ako 15 rokov podáva žiadosť o vydanie občianskeho preukazu zákonný zástupca okrem podania žiadosti o vydanie občianskeho preukazu z dôvodu dovŕšenia veku 15 rokov (takýto občan si môže podať žiadosť o vydanie občianskeho preukazu sám). Podať žiadosť o vydanie občianskeho preukazu môže za občana, ktorý nemôže pre bezvládnosť z dôvodu dlhodobého pripútania na lôžko alebo z dôvodu psychického ochorenia podať žiadosť osobne, aj iný občan po predložení svojho občianskeho preukazu. K žiadosti bezvládneho občana sa musí predložiť potvrdenie lekára o tom, že takýto občan nemôže podať žiadosť osobne z dôvodu dlhodobého pripútania na lôžko. 

Občan, ktorému má byť občiansky preukaz vydaný, je povinný podrobiť sa nasnímaniu podoby jeho tváre a jeho podpisu na okresnom riaditeľstve. Nasnímanie podoby bezvládneho občana možno vykonať aj v mieste, kde sa zdržuje. Nasnímanie podoby tváre sa vykoná v občianskom odeve, bez prikrývky hlavy a bez okuliarov s tmavými sklami. V odôvodnených prípadoch je možné zo zdravotných alebo náboženských dôvodov nasnímať podobu tváre s prikrývkou hlavy; táto prikrývka nesmie zakrývať tvárovú časť spôsobom, ktorý by znemožňoval identifikáciu. Nasnímanie podoby nevidiaceho občana možno vykonať s okuliarmi s tmavými sklami po predložení potvrdenia lekára, že tento občan je nevidiaci.

Občiansky preukaz sa vydáva s dobou platnosti 10 rokovObčiansky preukaz bez podoby tváre sa vydáva s platnosťou na 15 rokov.

Občiansky preukaz si môže občan prevziať na ktoromkoľvek okresnom riaditeľstve, ktoré uviedol pri podaní žiadosti o vydanie občianskeho preukazu, alebo občan môže požiadať o doručenie občianskeho preukazu na adresu na území Slovenskej republiky po zriadení služby zavedenej na tento účel.

Občiansky preukaz sa občanovi vyhotoví najneskôr do 30 dní od podania žiadosti alebo na jeho požiadanie urýchlene do dvoch pracovných dní; lehota neplynie, ak nie je nasnímaná podoba jeho tváre a podpisu alebo nie sú predložené potrebné doklady.

 • Občan je povinný prevziatie potvrdiť svojím podpisom. Ak občan nie je spôsobilý podpísať sa, uvedie sa táto skutočnosť na žiadosti.
 • Za občana môže občiansky preukaz prevziať aj osoba jemu blízka (rodič, prarodič, súrodenec, manžel/ka, plnoleté dieťa) po predložení svojho dokladu totožnosti.
 • Za osobu maloletú a mladistvú môže občiansky preukaz prevziať aj zákonný zástupca.
 • Občiansky preukaz môže prevziať aj iná osoba po predložení svojho dokladu totožnosti a plnomocenstva na zastupovanie s osvedčeným podpisom; plnomocenstvo nie je potrebné v prípade, že občan starší ako 15 rokov pri podaní žiadosti o vydanie občianskeho preukazu splnomocní inú osobu a túto skutočnosť uvedie do žiadosti a podpíše pred orgánom, ktorý občiansky preukaz vydáva. Za občana pozbaveného spôsobilosti na právne úkony prevezme občiansky preukaz jeho opatrovník po predložení svojho dokladu totožnosti.

Viac informácií je dostupných v sekcii Životné situácie - Občiansky preukaz.

Dátum poslednej zmeny: 9. 1. 2020
Dátum zverejnenia: 19. 8. 2013

Súvisiace životné situácie:

Lokalita

 • Slovensko