Ústredný portál verejnej správy

Aktivácia schránky na doručovanie

Občan a štát

Aktivácia elektronickej schránky na doručovanie je proces, ktorý vám umožní prijať elektronické úradné dokumenty (rozhodnutia). V prípade, že si elektronickú schránku aktivujete na doručovanie, sprístupníte ju na doručovanie elektronických úradných dokumentov (úradných rozhodnutí). Úradné rozhodnutia vám môžu zasielať do elektronickej schránky iba orgány verejnej moci. Doručené rozhodnutia od orgánov verejnej moci do aktivovanej schránky majú rovnaký právny účinok akoby boli doručené v listinnej forme.

Fyzická osoba - občan SR nemá svoju schránku automaticky aktivovanú na doručovanie pri jej zriadení. Na to, aby si schránku na doručovanie aktivoval, musí o to požiadať. Aktivačná funkcia je dostupná v schránke v pravom hornom rohu (tlačidlo "Aktivovať schránku"). Po zaslaní žiadosti o aktiváciu elektronickej schránky bude schránka aktivovaná na doručovanie bezodkladne (vzhľadom na personálne a technické možnosti).

Odosielanie elektronických podaní prostredníctvom ústredného portálu nesúvisí s aktiváciou vašej elektronickej schránky*. To znamená, že elektronické podanie môžete odoslať či už je vaša schránka aktivovaná na doručovanie alebo nie. Rozdiel je len v tom, že do aktivovanej schránky vám orgán verejnej moci môže doručiť elektronické úradné rozhodnutie, ale v prípade, že schránku aktivovanú na doručovanie nemáte, rozhodnutie vám orgán musí doručiť listinne.

Súvisiace:

 
* Poznámka: Na podanie návrhu na vykonanie exekúcie musí mať oprávnený (alebo jeho zástupca) elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie, v opačnom prípade podáva návrh prostredníctvom ktoréhokoľvek exekútora (§ 48 ods. 8 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti). 

Dátum poslednej zmeny: 31. 7. 2023
Dátum zverejnenia: 15. 6. 2016

Lokalita

  • Slovensko