Ústredný portál verejnej správy

Výživné

Rodina a vzťahy

Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť.
 1. Dokedy trvá vyživovacia povinnosť rodičov k deťom?
 2. Cezhraničné vymáhanie výživného
 3. Kedy vám Centrum môže pomôcť pri vymáhaní výživného z cudziny?
 4. Postup pri vymáhaní výživného od povinných osôb zo zahraničia prostredníctvom Centra

Dokedy trvá vyživovacia povinnosť rodičov k deťom?

Vyživovacia povinnosť rodičov k deťom trvá do času, kým dieťa nie je schopné sa samo živiť. Kedy nastane takýto právny stav závisí od okolností konkrétneho prípadu, pričom medzi rozhodujúce faktory na strane dieťaťa patrí jeho vek, zdravotný stav, štúdium, schopnosť vykonávať prácu, majetkové pomery a pod. Spravidla je to do času, kým sa dieťa pripravuje na povolanie (študuje).

Cezhraničné vymáhanie výživného

So žiadosťou o pomoc pri vymáhaní výživného zo zahraničia je možné obrátiť sa na Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže (www.cipc.gov.sk). Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže plní úlohy orgánu určeného na vykonávanie medzinárodných dohovorova právnych aktov Európskej únie upravujúcich vymáhanie výživného zo zahraničia. V súvislosti s vymáhaním výživného plní úlohy prijímajúceho orgánu a odosielajúceho orgánu.

Centrum ako prijímajúci orgán:

 • prijíma z cudziny žiadosti o vymáhanie výživného od povinnej osoby na území SR,
 • podniká kroky na dobrovoľnú úhradu výživného,
 • zastupuje navrhovateľa v exekučnom konaní,
 • zabezpečuje transfer a kontrolu vymožených platieb oprávnenej osobe v cudzine.

Centrum ako odosielajúci orgán:

 • poskytuje právnu pomoc pri príprave dokladov potrebných na podanie návrhu na uznanie a výkon rozhodnutia v cudzine,
 • vypracúva samotný návrh na uznanie a výkon rozhodnutia,
 • poskytuje súčinnosť pri samotnom uznávacom a následne vykonávacom konaní,
 • zabezpečuje kontrolu a transfer platieb výživného oprávneným osobám v SR.

Kedy vám Centrum môže pomôcť pri vymáhaní výživného z cudziny?

Centrum Vám môže pomôcť pri vymáhaní výživného z cudziny ak:

 • je známy pobyt povinnej osoby v zahraničí (nie je možné pomôcť v prípade, ak sa oprávnená aj povinná osoba nachádza v tej istej krajine),
 • krajina, z ktorej žiadate vymáhať výživné je členom Európskej únie, alebo ratifikovala medzinárodné dohovory, na základe ktorých je možné vymáhať výživné z tejto krajiny.
 • výživné je určené rozhodnutím slovenského súdu, príp. zahraničného súdu a toto rozhodnutie je právoplatné a vykonateľné.
 • povinná osoba si nepravidelne, resp. vôbec neplní svoju vyživovaciu povinnosť.

Postup pri vymáhaní výživného od povinných osôb zo zahraničia prostredníctvom Centra 

Žiadateľ sa môže na Centrum obrátiť prostredníctvom e-mailovej komunikácie (info@cipc.gov.sk) alebo telefonicky (+421 2 204 58 200 ).

Pri prvotnom kontakte žiadateľ opíše svoj problém a následne zašle Centru pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže žiadosť o pomoc pri vymáhaní výživného z cudziny a rozsudok o určení výživného. Referent Centra vysvetlí žiadateľovi postup vymáhania zo zahraničia, ktorý sa líši v závislosti od krajiny, kde sa nachádza povinná osoba. Žiadateľovi je vysvetlené, aké dokumenty je potrebné pripraviť a akým spôsobom si ich môže zabezpečiť. Keď je žiadosť kompletná, Centrum ju postúpi do zahraničia. Postup orgánov v zahraničí, ktoré sú na vymáhanie kompetentné, závisí od právnej úpravy daného štátu a od majetkovej situácie povinnej osoby.

 Centrum zároveň žiadateľov poučí o možnosti požiadať si o náhradné výživné, ak výživné nie je povinným riadne platené. Viac informácií je dostupných na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny alebo v samostatnom článku.

Centrum vydáva potvrdenie na účely náhradného výživného:

 • na žiadosť oprávnenej osoby pred podaním žiadosti o náhradné výživné,
 • na žiadosť príslušného ÚPSVAR v zmysle zákona č. 201/2008 Z.z. o náhradnom výživnom.

Žiadateľ je v priebehu procesu povinný s Centrom náležite spolupracovať, priebežne predkladať vyžadované doklady a poskytovať pravdivé informácie. V prípade ak žiadateľ nespolupracuje, je Centrum, rovnako ako zahraničný partnerský orgán, oprávnené konanie ukončiť.

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže žiadateľom poskytuje pomoc a asistenciu v priebehu celého konania. Ak žiadateľ potrebuje konzultovať dodatočné informácie, môže sa obrátiť na svojho právneho zástupcu (resp. Centrum právnej pomoci).

Dátum poslednej zmeny: 27. 9. 2021
Dátum zverejnenia: 1. 7. 2014

Zodpovednosť za obsah:

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže
+421 2 204 58 200
info@cipc.gov.sk

Lokalita

 • Slovensko