Ústredný portál verejnej správy

Ukradli mi doklady / stratili sa mi doklady

Občan a štát

Pokiaľ došlo ku krádeži alebo k strate vašich dokladov, je dôležité túto skutočnosť bezodkladne ohlásiť na polícii. Včasným nahlásením tak môžete zabrániť jeho zneužitiu.

Čo robiť v prípade straty alebo odcudzenia občianskeho preukazu?

Ak ste stratili alebo vám ukradli občiansky preukaz, prvý krok, ktorý je potrebné urobiť, je bezodkladne ohlásiť túto skutočnosť ktorémukoľvek útvaru Policajného zboru, alebo zastupiteľskému úradu SR v zahraničí, ak sa nachádzate mimo územia Slovenskej republiky. Momentom ohlásenia straty/krádeže sa stáva občiansky preukaz neplatný, čo znamená, že ho nie je možné ďalej používať, a to ani v prípade, že sa doklad neskôr nájde. 

Praktická rada

Pri nahlasovaní straty resp. odcudzenia občianskeho preukazu s čipom, na ktorom sú nahraté certifikáty slúžiace pre kvalifikovaný elektronický podpisnezabudnite požiadať ktorékoľvek okresné riaditeľstvo o zrušenie všetkých certifikátov. Zároveň vám odporúčame priniesť si so sebou kópiu Zmluvy o vydaní a prevzatí certifikátov na občianskom preukaze s čipom, kde máte uvedené číslo občianskeho preukazu s čipom. Na okresnom riaditeľstve Policajného zboru vám na základe žiadosti zrušia všetky certifikáty na identifikovanom občianskom preukaze s čipom a zablokujú ho pre ďalšie vydávanie certifikátov.

Na príslušnom útvare Policajného zboru alebo na zastupiteľskom úrade vám bude vydané potvrdenie o občianskom preukaze, ktoré dočasne slúži ako náhrada dokladu a zároveň sa predkladá na vyhotovenie nového občianskeho preukazu. 

Praktická rada

O vydanie nového občianskeho preukazu môžete požiadať na ktoromkoľvek okresnom riaditeľstve alebo na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v zahraničí. Požiadať okresné riaditeľstvo o vydanie nového občianskeho preukazu v prípade jeho straty alebo odcudzenia je občan alebo jeho opatrovník povinný do 30 dní od neplatnosti občianskeho preukazu. Nedodržanie tejto zákonnej lehoty sa považuje za priestupok, za ktorý možno uložiť pokutu do výšky 33 eur.

Nezabudnite, že pri podávaní žiadosti o vydanie nového občianskeho preukazu z dôvodu jeho straty alebo odcudzenia, je občan (resp. jeho zákonný zástupca) povinný predložiť doklad preukazujúci jeho rodné číslo. Aby ste nemuseli chodiť na políciu viackrát, odporúčame priniesť si so sebou príslušné doklady (napr. rodný list alebo cestovný doklad) už pri nahlasovaní straty/krádeže občianskeho preukazu.

Ak nájdete svoj stratený alebo odcudzený občiansky preukaz a už vám bol vydaný nový občiansky preukaz, máte povinnosť ho odovzdať okresnému riaditeľstvu alebo zastupiteľskému úradu. Rovnako je tak povinný urobiť každý, kto nájde cudzí občiansky preukaz.

Ako postupovať pri nahlasovaní straty alebo odcudzenia občianskeho preukazu s čipom elektronickými prostriedkami

Elektronická služba Nahlásenie straty alebo odcudzenia občianskeho preukazu s čipom umožňuje neprihlásenému používateľovi nahlásiť stratu alebo odcudzenie občianskeho preukazu s čipom bez nutnosti navštíviť pracovisko dokladov Policajného zboru. Služba je dostupná prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy cez vyhľadávanie elektronických služieb Nájsť službu alebo na portáli Ministerstva vnútra SR

Praktická rada

Na nahlásenie straty alebo odcudzenia občianskeho preukazu elektronicky musí používateľ poznať svoj diskrétny údaj, ktorý si zadefinoval prostredníctvom elektronickej služby Modifikácia kontaktných údajov do informačného systému agendy občianskych preukazov. 

Po prejdení na službu sa vám zobrazí elektronický formulár, v ktorom je potrebné vyplniť, či nahlasujete stratu, alebo odcudzenie občianskeho preukazu s čipom, svoje osobné údaje (rodné číslo, meno, priezvisko), diskrétny údaj a potvrdíte správnosť zadaných údajov stlačením tlačidla pokračovať. O výsledku spracovania služby budete informovaní a následne bude váš občiansky preukaz s čipom v agende občianskych preukazov označený ako stratený alebo odcudzený a certifikáty, ktoré boli na ňom uložené, budú automaticky zrušené.

Elektronická služba a detailnejší návod ako postupovať pri nahlasovaní straty alebo odcudzenia občianskeho preukazu s čipom, nájdete zverejnený na stránke Ministerstva vnútra SR.

Informácie o výsledku spracovania vám budú zasielané do vašej elektronickej schránky, ktorú máte ako občan SR starší ako 18 rokov automaticky zriadenú na ÚPVS.

Viac informácií o elektronických schránkach zriadených podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente nájdete v sekcii Elektronické schránky podľa zákona o eGov.  Postup pri prihlásení sa do elektronickej schránky na ÚPVS je zverejnený v sekcii Návody.

Strata alebo odcudzenie cestovného pasu

V prípade, ak zistíte, že vám bol odcudzený cestovný pas alebo ste cestovný doklad stratili, máte povinnosť túto skutočnosť bezodkladne nahlásiť orgánu, ktorý ho vydal, alebo ktorémukoľvek útvaru Policajného zboru.

Ak dôjde k strate alebo odcudzeniu cestovného pasu v zahraničí, treba to nahlásiť na zastupiteľskom úrade SR a po návrate do Slovenskej republiky tiež orgánu, ktorý cestovný pas vydal. Zároveň je potrebné priložiť doklad o strate alebo odcudzení cestovného dokladu od orgánu, kde ste stratu/odcudzenie nahlásili. Ak je potvrdenie v inom ako slovenskom alebo českom jazyku, musíte zabezpečiť aj preklad do štátneho jazyka.

Strata alebo odcudzenie ostatných dokladov

  • Vodičský preukaz – stratu alebo odcudzenie vodičského preukazu máte povinnosť nahlásiť okresnému dopravnému inšpektorátu do siedmich dní. 
  • Osvedčenie o evidencii a technické osvedčenie vozidla – stratu alebo krádež osvedčenia o evidencii a technického osvedčenia vozidla máte povinnosť hlásiť na ktoromkoľvek pracovisku vedenia evidencie vozidiel v Slovenskej republike. Podrobnosti k ich novému vybaveniu nájdete v téme Výmena osvedčenia o evidencii.
  • Ostatné doklady, karty, preukazy – ich stratu/odcudzenie je potrebné hlásiť inštitúciám, ktoré ich vystavili. Ohlásenie týchto strát je nutné vykonať čo najskôr, pretože môže dôjsť k ich zneužitiu. 

Poplatky a sankcie:

Občiansky preukaz:

  • Za stratený alebo odcudzený občiansky preukaz zaplatíte v oboch prípadoch správny poplatok  16,50 eur.
  • Pri opakovanej strate alebo odcudzení dokladov v priebehu dvoch za sebou nasledujúcich rokov sa správny poplatok zvyšuje  na 33 eur.

Oslobodenie od poplatkov:

  • Ak sa občianskeho preukazu občana násilím zmocnila iná osoba a táto skutočnosť bola ohlásená na polícii, za podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu nemusíte platiť.
  • Od poplatku je oslobodené aj podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu osobou, ktorá má viac ako 60 rokov alebo ak ide o občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

Cestovný pas:

  • Ak  neohlásite bezodkladne stratu, odcudzenie, poškodenie alebo zneužitie cestovného pasu, dopustíte sa priestupku, za ktorý vám môže byť uložená pokuta až do výšky 331 eur. 

Ministerstvo vnútra SR vedie databázu stratených a odcudzených dokladov.

Dátum poslednej zmeny: 5. 6. 2019
Dátum zverejnenia: 6. 8. 2014

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, eb
redakcia@nases.gov.sk

Lokalita

  • Slovensko