Ústredný portál verejnej správy

Výmena osvedčenia o evidencii

Doprava

Držiteľ vozidla môže požiadať o výmenu dokladov z dôvodu poškodenia, straty alebo odcudzenia osvedčenia o evidencii časť I alebo časť II ktorékoľvek pracovisko vedenia evidencie vozidiel v Slovenskej republike. To isté platí aj pre pôvodne vydané doklady od vozidla.

Pri výmene pôvodne vydaných dokladov je držiteľ vozidla povinný predložiť okrem samotných dokladov nasledujúce doklady:

  • vyplnenú žiadosť o zmenu
  • platný doklad totožnosti
  • doklad o uzavretí povinného zmluvného poistenia za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 

Vydávajú sa obidva nové doklady – papierové osvedčenie o evidencii časť II a čipová karta osvedčenia o evidencii časť I. Vydanie každého dokladu je spoplatnené sumou 6 eur, čiže celkovo výmena dokladov vozidla bude stáť 12 eur.

Ak sa vydávajú nové doklady za pôvodné zničené, stratené, odcudzené alebo poškodené, vyberá sa poplatok vo výške 6 eur za každý takýto doklad.

Je možné požiadať o tzv. urýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I do dvoch pracovných dní. V takomto prípade je poplatok vo výške 30 eur.

Žiadosť o výmenu osvedčenia o evidencii vozidla môžete podať aj elektronicky na portáli slovensko.sk.

Doklady od vozidla sú neplatné, ak

  • sú v nich neoprávnene vykonané zmeny
  • záznamy v nich uvedené nezodpovedajú skutočnosti (napr. zmena priezviska, zmena názvu spoločnosti, zmena trvalého pobytu, resp. sídla spoločnosti atď.
  • sú poškodené tak, že údaje v nich uvedené sú nečitateľné
  • boli zničené, stratené alebo ukradnuté
  • bolo vozidlo ukradnuté

Ak je neplatné papierové osvedčenie o evidencii časť II, je neplatná aj čipová karta - osvedčenie o evidencii časť I.

Dátum poslednej zmeny: 28. 7. 2020
Dátum zverejnenia: 5. 9. 2014

Zodpovednosť za obsah:

redakcia ÚPVS, ln
redakcia@nases.gov.sk

Súvisiace životné situácie: