Ústredný portál verejnej správy

Strata a hľadanie zamestnania

Zamestnanie

Akým spôsobom získate pomoc od štátu v prípade straty zamestnania? V prvom rade sa musíte zaevidovať na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad práce“) ako uchádzač o zamestnanie.
Kto sa považuje za uchádzača o zamestnanie?
Aký spôsobom sa na úrade práce zaevidovať?
Aké sú výhody vyplývajúce zo zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie?
Aké sú povinnosti vyplývajúce zo zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie?
 
 
Praktická rada

Byť evidovaným uchádzačom o zamestnanie je právom, nie povinnosťou. V prípade, že sa po strate zamestnania nezaevidujete na úrade práce, stanete sa dobrovoľne nezamestnanou osobou, ktorá musí za seba hradiť zdravotné poistenie sama.

Kto sa považuje za uchádzača o zamestnanie?

Uchádzačom o zamestnanie ste vtedy, ak chcete a môžete pracovať, hľadáte si zamestnanie, ste zapísaní v evidencii uchádzačov o zamestnanie a zároveň:

 • nie ste zamestnancom,
 • nie ste v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru (výnimkou je, ak nepresiahnete 40 dní v kalendárnom roku a zároveň vaša mesačná odmena nepresiahne sumu životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu),
 • nevykonávate zárobkovú činnosť podľa osobitného predpisu,
 • neprevádzkujete ani nevykonávate samostatnú zárobkovú činnosť v SR, v inom členskom štáte Európskej únie alebo v cudzine,
 • síce vykonávate osobnú asistenciu, ale vaša mesačná odmena nepresiahne sumu životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu,
 • vykonávate dobrovoľnú vojenskú prípravu.

Akým spôsobom sa na úrade práce zaevidovať ?

Ak máte záujem o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, môžete si podať žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny a to v mieste trvalého bydliska, alebo v mieste, kde sa zdržuje v tzv. obvyklom pobyte (miesto, kde sa zdržujete a je mimo adresy trvalého pobytu; obvyklý pobyt nie je potrebné zdokladovať žiadnym listinným dokumentom, iba sa uvedie v žiadosti o zaradenie do evidencie):

 • osobne,
 • elektronickými prostriedkami podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom prostredníctvom portálu www.slovensko.sk alebo
 • odoslaním žiadosti prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu občana.

Spolu so žiadosťou je potrebné predložiť doklady uvedené v Prílohe č. 2 zákona o službách zamestnanosti. Zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie vám úrad práce písomne oznámi.

V prípade, ak ste požiadali o zaradenie do evidencie do 10  kalendárnych dní po ukončení pracovného pomeru, budete zaradení do evidencie nasledujúci deň po ukončení zamestnania a štát za vás začína platiť zdravotné poistenie od tohto dňa. Rovnaká lehota platí napríklad aj v prípadoch skončenia sústavnej prípravy na povolanie, skončenia prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti, skončenia osobnej celodennej starostlivosti o dieťa, skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti,  skončenia výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody a podobne.

Ak však požiadate o zaradenie do evidencie uchádzačov po uplynutí 10 kalendárnych dní odo dňa ukončenia zamestnania, budete zaradení do evidencie až dňom osobného podania žiadosti. Zdravotné poistenie ste potom povinní zaplatiť za dni, odo dňa skončenia pracovného pomeru po deň zaradenia do evidencie uchádzačov. 

Praktická rada
V prípade, že ukončíte pracovný pomer, úradu práce predkladáte nasledujúce doklady:
 • platný občiansky preukaz,
 • kópiu dokladu o rozviazaní pracovného pomeru,
 • kópiu zápočtového listu,
 • kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (maturitné vysvedčenie, diplom).

Uchádzačovi o zamestnanie vzniká po splnení zákonných podmienok nárok na dávku v nezamestnanosti. Žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie je zároveň žiadosťou o priznanie dávky v nezamestnanosti. Vznik a vyplácanie dávky je v kompetencii Sociálnej poisťovne. Viac o podpore v nezamestnanosti...

Aké sú výhody vyplývajúce zo zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie?

Medzi hlavné výhody zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie patrí, že štát sa stane vaším platiteľom zdravotného poistenia. Úrad práce vám ďalej bezplatne poskytne informácie o voľných pracovných miestach, o podmienkach nároku na dávku v nezamestnanosti, odborné rady o predpokladoch na výkon povolania, informačné a poradenské služby pri voľbe povolania, výbere zamestnania, adaptácii v novom zamestnaní, informácie o príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť, informácie o možnosti vzdelávania a prípravy pre trh práce teoretickou alebo praktickou prípravou, ktorá umožňuje získať nové odborné vedomosti, zručnosti a schopnosti na účel pracovného uplatnenia. Viac k  informačným a poradenským službám...

Aké sú povinnosti vyplývajúce zo zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie?

Ako uchádzači o zamestnanie ste povinní si aktívne hľadať zamestnanie a jeho hľadanie osobne preukazovať príslušnému úradu práce v určenom termíne. V prípade, že ste chorí a nemôžete sa dostaviť na úrad práce, oznámte mu túto skutočnosť (osobne, telefonicky, poštou) a následne doložte doklad o  dočasnej pracovnej neschopnosti.  Ak ste uchádzačka o zamestnanie a predložíte doklad o predpokladanom termíne pôrodu, úrad práce vám neurčí povinnosť hľadať si zamestnanie a dostaviť sa v určenom termíne na úrad v období od začiatku 6. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu do 6. týždňa po pôrode.

Skutočnosť, že si hľadáte zamestnanie, môžete preukazovať viacerými spôsobmi, napr. predložením žiadosti o prijatie do pracovného pomeru na základe preukázateľne vyhľadaného voľného pracovného miesta v informačných, poradenských alebo sprostredkovateľských systémoch o pracovných príležitostiach. K dispozícií máte aj tlačivo Potvrdenie o hľadaní zamestnania [.pdf, 209.5 kB]. Doklad od toho istého zamestnávateľa je možné opakovane predložiť až po uplynutí troch mesiacov. Ďalšou povinnosťou uchádzača o zamestnanie je na účel sprostredkovania vhodného zamestnania alebo účasti v programoch odborného poradenstva a programoch aktívnych opatrení na trhu práce byť k dispozícii úradu do troch pracovných dní odo dňa vyzvania úradom. Formu vyzvania si ako uchádzač o zamestnanie dohodnete s úradom. Ďalej ste povinní do 8 pracovných dní písomne oznámiť úradu práce každú zmenu skutočností rozhodujúcich pre vedenie v evidencii uchádzačov o zamestnanie. V prípade, že uzavriete dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, je potrebné predložiť úradu práce kópiu tejto  dohody najneskôr deň pred začatím plynutia doby, na ktorú sa uzatvorila. Následkom neplnenia si uvedených povinností je vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Dátum poslednej zmeny: 9. 5. 2024
Dátum zverejnenia: 16. 2. 2015

Zodpovednosť za obsah:

redakcia ÚPVS (kn)
redakcia@nases.gov.sk

Lokalita

 • Slovensko