Ústredný portál verejnej správy

Podpora v nezamestnanosti

Zamestnanie

Každý poistenec má nárok na dávku v nezamestnanosti po splnení všetkých zákonných podmienok priznania dávky v nezamestnanosti. Nárok na dávku vzniká odo dňa zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie na príslušnom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny a zaniká uplynutím šiestich mesiacov, resp. štyroch mesiacov. Toto obdobie je označované ako podporné obdobie v nezamestnanosti.

Každý, kto pracuje na základe riadne uzatvorenej pracovnej zmluvy, obdobného právneho vzťahu alebo na základe dohôd o vykonaní práce a dohôd o pracovnej činnosti, z ktorého mu vyplýva právo na pravidelný príjem, je okrem nemocenského poistenia a dôchodkového poistenia povinný byť prihlásený a platiť poistné aj na poistenie v nezamestnanosti. Toto poistenie slúži pre prípad straty príjmu z činnosti zamestnanca v dôsledku nezamestnanosti a na zabezpečenie príjmu v dôsledku nezamestnanosti. Z poistenia v nezamestnanosti je uhrádzaná dávka v nezamestnanosti. Podmienkou jej vyplácania je zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie na príslušnom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.

 
Vedeli ste?
Spôsob skončenia pracovnoprávneho vzťahu nemá vplyv na nárok na dávku v nezamestnanosti, jej výšku ani na obdobie jej poskytovania.
 

Kto má nárok na vyplácanie dávky v nezamestnanosti?

Nárok na vyplácanie dávky v nezamestnanosti máte, ak ste boli v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie poistení v nezamestnanosti (povinne ako zamestnanec alebo dobrovoľne ako dobrovoľne poistená osoba) najmenej dva roky, t. j. 730 dní, ak zákon o sociálnom poistení neustanovuje inak (§ 104 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení). 

V prípade, ak ste nezískali potrebné obdobie poistenia (730 dní) v posledných troch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie, môže vám vzniknúť nárok na dávku v nezamestnanosti, ak ste toto obdobie poistenia získali v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Podmienkou však je, aby ste boli poistení v nezamestnanosti najmenej dva roky ako zamestnanec v pracovnom pomere na čas určitý, prípadne ako dobrovoľne poistená osoba. V tomto období teda nesmiete mať žiadne zamestnanie na čas neurčitý.

Za určitých podmienok môže nárok na dávku v nezamestnanosti vzniknúť aj policajtovi alebo profesionálnemu vojakovi, ak po skončení výkonu služby je zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie (§ 104 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení).

Ak žiadateľ o dávku v nezamestnanosti nezískal potrebný čas poistenia v nezamestnanosti (730 dní), nárok na dávku v nezamestnanosti mu nevznikne. Pobočka Sociálnej poisťovne vydá o tejto skutočnosti rozhodnutie, ktorým sa nárok na dávku neprizná. Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie. 

Kde žiadam a čo k tomu potrebujem?

O dávku v nezamestnanosti žiadate na pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta vášho trvalého pobytu, pričom predkladáte oznámenie  Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie. K oznámeniu je potrebné predložiť vyplnené tlačivo Žiadosť o dávku v nezamestnanosti [.pdf, 440.2 kB], ktorej súčasťou je aj Poučenie žiadateľa o dávku v nezamestnanosti. 

 
Vedeli ste?
Sociálna poisťovňa od 1. apríla 2014 pri podávaní žiadosti o dávku v nezamestnanosti nepožaduje od uchádzačov o zamestnanie, aby predkladali vyplnené tlačivo „Potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku v nezamestnanosti“.
 

 

Vznik nároku na dávku v nezamestnanosti a jej poskytovanie

Nárok na dávku v nezamestnanosti vzniká po splnení podmienok na jej poskytovanie odo dňa zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. 

Dávka sa poskytuje počas podporného obdobia:

 • šesť mesiacov – ak nárok na dávku v nezamestnanosti vznikol splnením podmienky poistenia v nezamestnanosti najmenej 730 dní v posledných troch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie (§ 104 ods. 1 a 3 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení),

 • štyri mesiace - ak nárok vznikol splnením podmienky poistenia v nezamestnanosti najmenej 730 dní v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie (§ 104 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení).

Ak v priebehu poberania dávky v nezamestnanosti získate nárok na výplatu nemocenského, ošetrovného, materského alebo rodičovského príspevku, výplata dávky v nezamestnanosti sa na toto obdobie preruší.

V § 105 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení sú ustanovené podmienky, za akých je možné poberať dávku v nezamestnanosti, ak ste boli v období kratšom ako dva roky opätovne zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Ak ste boli vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie počas poberania dávky v nezamestnanosti a v období kratšom ako dva roky ste boli opäť do tejto evidencie zaradení, máte nárok na výplatu dávky v nezamestnanosti, avšak len za to obdobie, ktoré vám zostalo do ukončenia podporného obdobia. Výška vyplácanej dávky bude v sume predchádzajúcej dávky v nezamestnanosti.

V prípade, že budete vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie počas podporného obdobia, máte nárok na jednorazové vyplatenie 50 % dávky v nezamestnanosti za zostávajúcu časť podporného obdobia. Avšak musíte splniť nasledujúce podmienky: 

 
Upozornenie
Jednorazovým vyplatením 50 % dávky v nezamestnanosti za zostávajúcu časť podporného obdobia strácate nárok na poskytnutie dávky v nezamestnanosti za zostávajúcu časť podporného obdobia, ak ste boli v období kratšom ako dva roky opätovne zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie (§ 105 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení).
 

 

Spôsob, akým sa vypočíta výška dávky v nezamestnanosti, maximálna výška dávky v nezamestnanosti, ak je klient zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie, je uvedený na stránke Sociálnej poisťovni - Výška dávky.

Zánik nároku na dávku v nezamestnanosti

Nárok na dávku v nezamestnanosti zaniká vždy:  

 • dňom vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie,

 • dňom priznania starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %,

 • uplynutím podporného obdobia v nezamestnanosti (šesť mesiacov, resp. štyri mesiace), 

 • dňom smrti fyzickej osoby,

 • jednorazovým vyplatením 50 % dávky v nezamestnanosti za zostávajúcu časť podporného obdobia.

Aké mám povinnosti?

Ako poberateľ dávky máte povinnosť preukázať príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne skutočnosti rozhodujúce na vznik nároku na dávku, trvanie nároku na dávku, zánik nároku na dávku, nároku na jej výplatu a jej sumu. Každú zmenu týchto skutočností ste povinní oznámiť príslušnej pobočke do ôsmich  dní. Rovnako v tejto lehote je potrebné oznámiť príslušnej pobočke zmenu mena a priezviska a zmenu adresy.

Vysvetľujúce zákony:

zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

Dátum poslednej zmeny: 3. 7. 2019
Dátum zverejnenia: 16. 6. 2015

Zodpovednosť za obsah:

redakcia ÚPVS (mh)
redakcia@nases.gov.sk

Súvisiace životné situácie:

Súvisiace dokumenty:

 • Žiadosť o dávku v nezamestnanosti
  [.pdf, 760 kB]
 • Žiadosť o jednorazové vyplatenie 50 % dávky v nezamestnanosti za zostávajúcu časť podporného obdobia
  [.pdf, 264 kB]

Lokalita

 • Slovensko