Ústredný portál verejnej správy

Zmena a prerušenie živnosti

Podnikanie

 1. Zmena živnosti
 2. Prerušenie živnosti

Zmena živnosti

Zmeny týkajúce sa údajov a dokladov ustanovených na ohlásení živnosti musíte oznámiť príslušnému živnostenskému úradu do 15 dní od vzniku týchto zmien. Oznámenie zmien môžete vykonať osobne na živnostenskom úrade (jednotné kontaktné miesto) alebo elektronicky.

Oznámenie zmien osobne na živnostenskom úrade (JKM)

Formulár:

Oznámenie o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení

 • za oznámenie zmien údajov, ktoré sa uvádzajú na dokladoch o živnostenskom oprávnení zaplatíte poplatok 3 eurá.

Oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri

 • za oznámenie zmien údajov zapísaných v živnostenskom registri sa správny poplatok neplatí.

Oznámenie zmien - elektronicky

Formulár: 

Oznamovanie zmien údajov zapísaných v živnostenskom registri a uvádzaných na doklade o živnostenskom oprávnení. Formulár a prílohy k podaniu musia byť podpísané kvalifikovaným  elektronickým podpisom. Pri elektronickom podaní podpísaným elektronickým podpisom sa správny poplatok neplatí.

Prílohy k podaniu

 • doklady potvrdzujúce oznamované skutočnosti.

Zmeny uvedené na živnostenskom oprávnení oznámi JKM aj príslušným úradom (Finančnej správe - daňovému  úradu, zdravotnej poisťovni a Sociálnej poisťovni).

Výsledný dokument o zmene údajov

 • Úradný záznam o zmene údajov zapísaných v doklade o živnostenskom oprávnení,
 • Úradný záznam o zmene údajov zapísaných  v živnostenskom registri.

Prerušenie živnosti

Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti sa môže dotýkať:

 • všetkých predmetov podnikania uvedených na doklade o živnostenskom oprávnení (pozastavený celý podnikateľský subjekt),
 • iba vybraných predmetov podnikania uvedených na doklade o živnostenskom oprávnení. Podnikateľ oznámi živnostenskému úradu pozastavenie prevádzkovania živnosti na ním určenú dobu. Podnikateľ uvedie, na aký čas požaduje pozastaviť prevádzkovanie živnosti. Účinky pozastavenia živnostenského oprávnenia nastanú dňom nasledujúcim po dni doručenia oznámenia o pozastavení prevádzkovania živnosti živnostenskému úradu alebo ak je v oznámení uvedený neskorší deň, týmto dňom.

Počas pozastavenia prevádzkovania živnosti podnikateľ získa živnostenské oprávnenie po uplynutí doby pozastavenia alebo v stanovený deň, ktorý je uvedený v oznámení o zmene doby pozastavenia. 

Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti môžete vykonať osobne na živnostenskom úrade alebo elektronicky.

Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti osobne na živnostenskom úrade

Formulár: Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti. Ak zmenu oznamujete na živnostenskom úrade, zaplatíte poplatok 4 eurá. 

Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti – elektronicky

Formulár oznámenia o pozastavení živnosti a prílohy k podaniu musia byť podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom. Zaplatíte poplatok dve eurá. Pozastavenie prevádzkovania živnosti vo všetkých predmetoch podnikania oznámi jednotné kontaktné miesto aj príslušným úradom (daňovému úradu, zdravotnej a Sociálnej poisťovni). 

Výsledný dokument

 • potvrdenie o pozastavení prevádzkovania živnosti,
 • potvrdenie o zmene doby pozastavenia prevádzkovania živnosti.

Dátum poslednej zmeny: 12. 7. 2023
Dátum zverejnenia: 7. 10. 2020

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo vnútra SR
+421800222222
callcentrum@minv.sk

Lokalita

 • Slovensko