Ústredný portál verejnej správy

Podanie prihlásenia na prechodný pobyt na ohlasovni

Bývanie

Ak sa plánujete presťahovať a nechcete si meniť miesto trvalého pobytu, máte právo nahlásiť adresu prechodného pobytu. Urobiť tak môžete osobne v ohlasovni v mieste prechodného pobytu alebo elektronicky prostredníctvom služieb Centrálnej ohlasovne. Prechodný pobyt je pobyt mimo miesta trvalého pobytu v SR, kde sa dočasne zdržiavate viac ako 90 dní.

Kde sa prihlasuje na prechodný pobyt?
Ktoré doklady je potrebné predložiť?
Ktoré údaje je potrebné uviesť?
Aký správny poplatok je potrebné zaplatiť?

Kde sa prihlasuje na prechodný pobyt?

Na prechodný pobyt sa môžete prihlásiť aj osobne vypísaním prihlasovacieho lístka v ohlasovni (obecný alebo mestský úrad, v Bratislave a v Košiciach na miestnom úrade príslušnej mestskej časti a vo vojenských obvodoch na príslušnom úrade). Prechodný pobyt rovnako ako trvalý môžete mať prihlásený iba v budove alebo jej časti (za časť sa považuje aj byt), ktorá je označená súpisným číslom, prípadne súpisným alebo orientačným číslom a je určená na bývanie, ubytovanie alebo individuálnu rekreáciu.

Ktoré doklady je potrebné predložiť?

 • Občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze.
  Ak ide o dieťa do 18 rokov, predkladáte rodný list dieťaťa. V prípade, že žijete trvalo v zahraničí, prekladáte cestovný pas.
 • List vlastníctva alebo rozhodnutie o povolení vkladu do katastra.
 • Písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na prechodný pobyt s overeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti.
  Toto potvrdenie nemusíte predkladať ak:
  • ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
  • ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného práva užívania nehnuteľnosti,
  • ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka alebo
  • vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti potvrdia svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením pred zamestnancom ohlasovne.

Ak je vlastník alebo spoluvlastník nehnuteľnosti právnická osoba, predkladáte aj výpis z obchodného registra vo forme verejnej listiny.

Ktoré údaje je potrebné uviesť?

Pri prihlasovaní vyplníte prihlasovací lístok, v ktorom uvediete tieto údaje:

 • začiatok prechodného pobytu,
 • miesto prechodného pobytu,
 • predpokladanú dobu prechodného pobytu.

Po overení dokladov a údajov zamestnancom ohlasovne prihlasovací lístok podpíšete. Ak vypisuje zamestnanec ohlasovne prihlasovací lístok za vás, overte si správnosť a úplnosť údajov.

Ak chcete ohlásiť pobyt za niekoho iného, budete potrebovať splnomocnenie s úradne overeným podpisom dotyčného. V prípade, že prihlasujete občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, musíte byť jeho zákonný zástupca alebo opatrovník.

Aký správny poplatok je potrebné zaplatiť?

Samotný úkon prihlásenia sa na prechodný pobyt je bezplatný. Spoplatnené je len vydanie potvrdenia o prechodnom pobyte na ohlasovni, a to správnym poplatkom vo výške 5 eur.

Súvisiace

Dátum poslednej zmeny: 16. 11. 2020
Dátum zverejnenia: 3. 3. 2016

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, kn
redakcia@nase.gov.sk

Lokalita

 • Slovensko