Ústredný portál verejnej správy

Prídavok na dieťa a príplatok k prídavku na dieťa

Rodina a vzťahy

Prídavok na dieťa je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa. Príplatok k prídavku na dieťa je štátna sociálna dávka, ktorou štát pripláca oprávnenej osobe k prídavku na dieťa na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa, na ktoré nemožno uplatniť daňový bonus podľa osobitného predpisu.

Prídavok sa vypláca mesačne, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku dieťaťa, ak spĺňa podmienku nezaopatrenosti.

Za nezaopatrené dieťa sa na účely prídavku na dieťa považuje dieťa, ktoré 
a) sa sústavne pripravuje na povolanie dennou formou štúdia na strednej alebo vysokej škole, 
b) sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie štúdiom alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz, 
c) je oslobodené od povinnosti dochádzať do školy, 
d) sa vzdeláva v základnej škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, alebo 
e) je podľa posudku o dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave dieťaťa neschopné sa sústavne pripravovať na povolanie alebo vykonávať zárobkovú činnosť , avšak najdlhšie do dosiahnutia plnoletosti takéhoto dieťaťa.

Za nezaopatrené dieťa na účely prídavku na dieťa sa nepovažuje dieťa, 
a) ktorému vznikol nárok na invalidný dôchodok, alebo 
b) ktoré už získalo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

Príplatok k prídavku na dieťa sa vypláca mesačne spoločne s prídavkom na dieťa.

Oprávnená osoba

Oprávnená osoba na uplatnenie nároku na prídavok na dieťa je:

 • rodič nezaopatreného dieťaťa,
 • rodič, ktorému bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu
 • osoba, ktorej je nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu,
 • plnoleté nezaopatrené dieťa, ak niet rodiča nezaopatreného dieťaťa,
 • plnoleté nezaopatrené dieťa, ak má upravenú vyživovaciu povinnosť od rodičov,
 • plnoleté nezaopatrené dieťa, ak do dosiahnutia plnoletosti bolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostivosť rodičov,
 • plnoleté nezaopatrené dieťa, ktoré uzavrelo manželstvo,
 • plnoleté nezaopatrené dieťa, ktorého manželstvo zaniklo.
 • maloletý rodič, ktorý má priznané rodičovské práva a povinnosti


Ak je viac oprávnených osôb a spĺňajú podmienky ustanovené týmto zákonom, prídavok na to isté dieťa patrí len jednej z nich, a to podľa ich dohody.

Ak súd zverí maloleté dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičovalebo ak súd schváli dohodu rodičov, prídavok a príplatok k prídavku sa vyplatí oprávnenej osobe, ktorej sa prídavok a príplatok k prídavku vyplácal pred zverením maloletého dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov alebo pred schválením dohody rodičov, pokiaľ sa rodičia maloletého dieťaťa písomne nedohodnú na zmene oprávnenej osoby.

Ak sa rodičia, ktorým bolo dieťa zverené do striedavej osobnej starostlivosti, písomne dohodnú na striedavom poberaní prídavku a príplatku k prídavku, môže si nárok na prídavok a príplatok k prídavku uplatniť každý z rodičov avšak najmenej na obdobie šiestich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.

 

Oprávnená osoba na uplatnenie nároku na príplatok k prídavku je:

 • rodič nezaopatreného dieťaťa alebo
 • osoba, ktorej je nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu.

Ak je viac oprávnených osôb a spĺňajú podmienky ustanovené týmto zákonom, príplatok k prídavku na to isté dieťa patrí oprávnenej osobe, ktorej patrí prídavok na dieťa.

Podmienky nároku

Podmienky nároku na prídavok na dieťa sú:

 • starostlivosť oprávnenej osoby o nezaopatrené dieťa,
 • trvalý pobyt alebo prechodný pobyt oprávnenej osoby (platí pre cudzincov) na území Slovenskej republiky alebo je osobou podľa nariadení Európskeho parlamentu a Rady upravujúcich koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia v rámci EÚ, 
  Nárok na prídavok nevzniká ak:
 • sa nezaopatrenému dieťaťu poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kuratelyalebo v špeciálnom výchovnom zariadení z dôvodu vykonávania rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, predbežného opatrenia alebo rozhodnutia o uložení ochrannej výchovy alebo výchovného opatrenia,
 • je nezaopatrené dieťa vo výkone väzby alebo je vo výkone trestu odňatia slobody,
 • ak sa oprávnená osoba a nezaopatrené dieťa zdržiavajú v štáte, ktorý nie je členským štátom Európskej únie, zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskou konfederáciou, a počas pobytu v tomto štáte oprávnená osoba nie je verejne zdravotne poistená v Slovenskej republike.

 

Príplatok k prídavku na dieťa sa poskytuje za splnenia nasledovných podmienok:

 • splnenie podmienok nároku na prídavok,
 • poberanie
  • starobného dôchodku,
  • predčasného starobného dôchodku,
  • invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70% podľa osobitného predpisu,
  • výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu
  • po dovŕšení veku potrebného na nárok na starobný dôchodok podľa osobitného predpisu alebo
  • poberanie dôchodkovej dávky toho istého druhu v cudzine oprávnenou osobou a  ďalšou fyzickou osobou, ktorá si môže uplatniť daňový bonus podľa §33 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (druhý rodič, druhý náhradný rodič alebo manžel rodiča, ktorý nie je rodičom nezaopatreného dieťaťa, ak žijú s nezaopatreným dieťaťom v domácnosti),
 • nevykonávanie zárobkovej činnosti oprávnenou osobou a ďalšou fyzickou osobou, ktorá si môže uplatniť daňový bonus podľa §33 zákona č. 595/2003 Z. z. (druhý rodič, druhý náhradný rodič alebo manžel rodiča, ktorý nie je rodičom nezaopatreného dieťaťa ak žijú s nezaopatreným dieťaťom v domácnosti),
 • nepriznanie daňového bonusu na  nezaopatrené dieťa, na ktoré si oprávnená osoba uplatnila nárok na prídavok na dieťa.

Splnenie podmienok nároku na príplatok k prídavku sa sleduje u oprávnenej osoby a súčasne aj u  ďalšej fyzickej osoby, ktorá si môže uplatniť daňový bonus, t. j. u druhého rodiča, druhého náhradného rodiča alebo u manžela rodiča, ktorý nie je rodičom nezaopatreného dieťaťa, ak žijú s nezaopatreným dieťaťom v domácnosti.

Žiadosť o prídavok

Nárok na prídavok na dieťa si uplatňuje oprávnená osoba podaním písomnej žiadosti na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu (týka sa len cudzincov). Nárok na prídavok o dieťa si oprávnená osoba môže uplatniť aj žiadosťou podanou elektronickými prostriedkami a podpísanou kvalifikovaným elektronickým podpisom oprávnenej osoby.

Nárok na príplatok k prídavku si uplatňuje oprávnená osoba podaním písomnej žiadosti na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý jej vypláca prídavok na dieťa.

Tlačivo žiadosti o prídavok je k dispozícii na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny alebo si ho môžete stiahnuť vo formáte .pdfO prídavok tiež môžete požiadať elektronicky (vyžaduje elektronický občiansky preukaz - eID a ZEP).

Tlačivo žiadosti o príplatok k prídavku je k dispozícii na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny alebo si ho môžete stiahnuť vo formáte .pdf.


Konanie o nároku

O nároku na prídavok na dieťa rozhoduje v rámci správneho konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, u ktorého bol nárok oprávnenou osobou uplatnený.

O priznaní prídavku na dieťa sa nevydáva písomné rozhodnutie.

Písomné rozhodnutie v konaní o prídavku je úrad práce, sociálnych vecí a rodiny povinný vydať v prípade:

 • zamietnutia žiadosti o prídavok pre nesplnenie zákonných podmienok oprávnenou osobou,
 • zastavenia a obnovenia výplaty prídavku,
 • zníženia, odňatia alebo vrátenia prídavku.

V prípade dovŕšenia 25 rokov veku dieťaťa alebo v prípade keď dieťa získa vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa úrad práce, sociálnych vecí a rodiny rozhodnutie o odňatí prídavku na dieťa nevydáva.

Výška prídavku

Výška prídavku na dieťa je 60 €.

Výška príplatku k prídavku je 30 €.

Prídavok na dieťa sa zvýši o 110 € za kalendárny mesiac, v ktorom nezaopatrené dieťa prvý krát nastúpilo do prvého ročníka základnej školy.

Výplata prídavku na dieťa

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vyplatí prídavok oprávnenej osobe, ktorá si naň uplatní nárok a spĺňa podmienky nároku. Prídavok vyplatí za celý kalendárny mesiac, aj keď podmienky nároku boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca. Na to isté dieťa sa vyplatí prídavok za kalendárny mesiac len raz.

Pravidlá vyplácania prídavku:

 • vypláca sa mesačne pozadu, a to najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom oprávnená osoba splnila podmienky nároku na prídavok,
 • oprávnenej osobe sa poukazuje na jej účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ktorá má povolenie pôsobiť ako banka na území Slovenskej republiky, alebo na žiadosť oprávnenej osoby sa vypláca prídavok v hotovosti,
 • ak oprávnená osoba písomne požiada o zmenu spôsobu vyplácania prídavku, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny je povinný žiadosti vyhovieť.
 • prídavok sa nevypláca do štátu, ktorý nie je členským štátom EÚ, zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskou konfederáciou.

 

Zastavenie výplaty prídavku

Rozhodnutie o zastavení výplaty prídavku vydá úrad práce, sociálnych vecí a rodiny oprávnenej osobe vtedy, ak:

 • má dôvod na prešetrenie, či oprávnená osoba naďalej spĺňa podmienky nároku,
 • si oprávnená osoba nesplnila povinnosti vyplývajúce so zákona (neoznámila rozhodujúce skutočnosti pre nárok, výšku a výplatu) alebo
 • na poskytovanie prídavku alebo obdobnej rodinnej dávky je príslušný iný členský štát.


Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny:

 • zastaví výplatu prídavku počnúc kalendárnym mesiacom, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa už prídavok vyplatil,
 • vydá rozhodnutie o obnovení výplaty prídavku od kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom oprávnená osoba preukázala, že zanikli dôvody, pre ktoré bola výplata zastavená,
 • vydá rozhodnutie aj o doplatení prídavku za obdobie zastavenia jeho výplaty, ak podmienky nároku na prídavok sa počas tohto obdobia splnili.


Ak v priebehu mesiaca došlo k zmene oprávnenej osoby, prídavok sa v prípade splnenie nárokových podmienok vyplatí za tento mesiac tej oprávnenej osobe, ktorá spĺňala podmienky na konci daného kalendárneho mesiaca. Osoba, ktorá spĺňa podmienky si musí nárok na prídavok a príspevok uplatniť podaním novej žiadosti na konci príslušného mesiaca.

Ak v priebehu mesiaca došlo k zmene trvalého pobytu alebo prechodného pobytu oprávnenej osoby (týka sa len cudzincov), nový úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vyplatí prídavok najskôr v kalendárnom mesiaci, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola zmena trvalého pobytu alebo prechodného pobytu oznámená tomuto úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Ak oprávnená osoba po uplatnení nároku na prídavok zomrela a podmienky nároku na prídavok ku dňu jej smrti boli splnené, vyplatí sa prídavok ďalšej oprávnenej osobe alebo obci, v ktorej má nezaopatrené dieťa trvalý pobyt alebo prechodný pobyt (týka sa len cudzincov).

Ak oprávnená osoba nespĺňa podmienky nároku alebo ak nepreukáže rozhodujúce skutočnosti na posúdenie nároku, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá rozhodnutie o zamietnutí žiadosti.

Osobitný príjemca

Ak oprávnená osoba nevyužíva prídavok na dieťa v súlade s účelom, na ktorý je určený a ak sa tento neposkytuje prostredníctvom osobitného príjemcu , úrad práce, sociálnych vecí a rodiny z vlastného podnetu, z podnetu inej právnickej alebo fyzickej osoby vydá rozhodnutie o zastavení výplaty prídavku oprávnenej osobe a o poukazovaní prídavku inému subjektu:

 • ďalšej oprávnenej osobe, alebo
 • zariadeniu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo špeciálnemu výchovnému zariadeniu, v ktorom je nezaopatrené dieťa umiestnené.

Ak zanikol dôvod pre vyplácanie prídavku inému subjektu, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny rozhodne o zastavení vyplácania prídavku inému subjektu a o obnovení vyplácania prídavku oprávnenej osobe.

Osobitný príjemca
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny rozhodne o určení osobitného príjemcu prídavku, ak 
a) z písomného oznámenia riaditeľa školy vyplynie, že oprávnená osoba nedbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky. nezaopatreného dieťaťa, 
b) zistí, že oprávnená osoba nevyužíva prídavok na svoj účel,
c) podľa oznámenia príslušného orgánu podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov maloleté nezaopatrené dieťa, na ktoré sa oprávnenej osobe vypláca prídavok a príplatok k prídavku, spáchalo priestupok; to platí aj vtedy, ak maloleté nezaopatrené dieťa v čase spáchania priestupku nedovŕšilo 15 rokov veku a z tohto dôvodu správny orgán vec odložilalebo konanie o priestupku zastavil, 
d) bolo nezaopatrenému dieťaťu alebo rodičovi nezaopatreného dieťaťa uložené výchovné opatrenie, alebo
e) prídavok a príplatok k prídavku sa vypláca oprávnenej osobe, ktorá je poberateľ dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi alebo je fyzická osoba, ktorá sa s fyzickou osobou v hmotnej núdzi spoločne posudzuje a poskytuje sa im dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi prostredníctvom osobitného príjemcu.

Osobitný príjemca prídavku a príplatku k prídavku podľa písm. a) až d) je obec, v ktorej má oprávnená osoba trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ak je to odôvodnené, iná osoba.

Platiteľ určí osobitného príjemcu podľa písm. c) na obdobie troch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Ak maloleté nezaopatrené dieťa nespácha ďalší priestupok v období troch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov nasledujúcich po kalendárnom mesiaci, v ktorom platiteľ rozhodol o určení osobitného príjemcu prídavku a príplatku k prídavku podľa písm. c), platiteľ rozhodne o uvoľnení osobitného príjemcu prídavku a príplatku k prídavku.

Ak maloleté nezaopatrené dieťa počas určenia osobitného príjemcu prídavku a príplatku k prídavku podľa písm. c) opätovne spácha priestupok podľa oznámenia orgánu, platiteľ rozhodne o odňatí prídavku a príplatku k prídavku na toto maloleté nezaopatrené dieťa. Nárok na prídavok a príplatok k prídavku môže na toto maloleté nezaopatrené dieťa vzniknúť najskôr po uplynutí troch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov od odňatia prídavku a príplatku k prídavku, počas ktorých maloleté nezaopatrené dieťa nespáchalo priestupok.

Ak počas určenia osobitného príjemcu prídavku a príplatku k prídavku podľa písm. a), b), d) alebo e) maloleté nezaopatrené dieťa spácha priestupok, platiteľ rozhodne o odňatí prídavku a príplatku k prídavku na toto maloleté nezaopatrené dieťa. Nárok na prídavok a príplatok k prídavku môže na maloleté nezaopatrené dieťa vzniknúť najskôr
a) po uplynutí troch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov od odňatia prídavku a príplatku k prídavku, počas ktorých maloleté nezaopatrené dieťa nespáchalo priestupok alebo 
b) od kalendárneho mesiaca, v ktorom sa maloleté nezaopatrené dieťa začne pred dovŕšením plnoletosti sústavne pripravovať na povolanie.

Platiteľ rozhodne o uvoľnení osobitného príjemcu prídavku a príplatku k prídavku určeného podľa
a) písm. a), ak oprávnená osoba dbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky nezaopatreného dieťaťa, najskôr však po uplynutí troch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov od určenia osobitného príjemcu,
b) písm. b), ak pominuli dôvody na jeho určenie,
c) písm. d) po vyhodnotení a zrušení výchovného opatrenia, ak splnilo svoj účel.

Ak oprávnená osoba nevyužíva prídavok na dieťa v súlade s účelom, na ktorý je určený, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny z vlastného podnetu, z podnetu inej právnickej alebo fyzickej osoby vydá rozhodnutie o zastavení výplaty prídavku oprávnenej osobe a o poukazovaní prídavku:

 • inej oprávnenej osobe,
 • obci, v ktorej má nezaopatrené dieťa trvalý pobyt alebo prechodný pobyt (týka sa cudzincov) alebo
 • zariadeniu sociálnych služieb, v ktorom je nezaopatrené dieťa umiestnené.

 

Povinnosti oprávnenej osoby

Oprávnená osoba, ktorá si uplatňuje nárok na prídavok, je povinná:

 • preukázať rozhodujúce skutočnosti, ktoré majú vplyv na vznik nároku, výšku a na výplatu prídavku,
 • do 8 dní písomne oznámiť zmeny v rozhodujúcich skutočnostiach, ktoré majú vplyv na nárok na prídavok alebo podať o predmetných zmenáchoznmáenie prostredníctvom tlačiva Oznámenie o poskytovaní starostlivosti o dieťa na účely prídavku na dieťa [.pdf, 536.7 kB] príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny písomne (osobne či poštou) alebo cez elektronickú službu Všeobecnej agendy, podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom. Lehota 8 dní začína plynúť prvým dňom nasledujúcom po dni, kedy nastala zmena.
 • zabezpečiť plnenie účelu prídavku 

Oprávnená osoba nie je povinná preukazovať skutočnosti, ktoré sú platiteľovi známe z výkonu inej svojej činnosti, napr. z konania o inej rodinnej dávke alebo o pomoci v hmotnej núdzi.

Členstvo SR v EÚ je dôležitou skutočnosťou ovplyvňujúcou nárok, výplatu a výšku prídavku na dieťa v závislosti od miesta (štátu) výkonu zamestnania žiadateľa a jeho manžela/ky. Každú zmenu štátu zamestnania rodiča alebo manžela v rámci EÚ je poberateľ prídavku povinný oznámiť platiteľovi v zákonom stanovenej lehote.
Oprávnená osoba - rodič nezaopatreného dieťaťa, rodič, ktorému bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, osoba, ktorej je nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu, alebo maloletý rodič, ktorý má priznané rodičovské práva a povinnosti je povinná po dovŕšení troch rokov veku nezaopatreného dieťaťa oznámiť platiteľovi písomne alebo elektronickými prostriedkami so kvalifikovaným elektronickým podpisom, akým spôsobom a kde bude zabezpečovaná starostlivosť o toto nezaopatrené dieťa do začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, počas trvania nároku na prídavok a príplatok k prídavku. Povinnosť podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na prípady, kedy starostlivosť o nezaopatrené dieťa zabezpečuje rodič nezaopatreného dieťaťa alebo osoba, ktorej je nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu a ak táto osoba poberá materské alebo rodičovský príspevok.

Zánik nároku

Žiadateľ si môže uplatniť nárok na prídavok spätne najviac za obdobie šiestich mesiacov

Dátum poslednej zmeny: 24. 1. 2023
Dátum zverejnenia: 17. 12. 2015

Zodpovednosť za obsah:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Lokalita

 • Slovensko