Ústredný portál verejnej správy

Predal som auto

Doprava

Pri predaji auta je potrebné zmenu vlastníctva oznámiť do 15 dní na dopravnom inšpektoráte spolu s uvedením údajov o novom vlastníkovi vozidla. Ide v podstate o úkon odhlásenia vozidla z evidencie. Oznámiť zmenu držiteľa vozidla môžete elektronicky alebo osobne na dopravnom inšpektoráte. Pri využití elektronickej služby je potrebné formulár podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Upozornenie:

Dňa 1. 1. 2016 sa stala účinnou novela zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, ktorá ustanovila povinnosť predkladať pri zmene vlastníctva vozidla:

  • písomné plnomocenstvo s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla alebo
  • doklad o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla

Spomínané doklady nemusíte predkladať v prípade, že

  • osoba na ktorú sa držba prevádza je osobne prítomná na orgáne Policajného zboru pri ohlasovaní zmeny prevodu držby vozidla na inú osobu,
  • ide o osobu blízku držiteľovi vozidla (príbuzný v priamom rade, ide o rodiča, prarodiča, potomka, súrodenca, manžela alebo manželku žiadateľa) alebo ak
  • osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, zaslala orgánu Policajného zboru plnomocenstvo prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel.

Z uvedeného vyplýva, že nový majiteľ môže udeliť splnomocnenie aj elektronicky, prostredníctvom služby Žiadosť o zapísanie splnomocnenia k evidenčnému úkonu s vozidlom. Zobrazenie elektronického formulára je podmienené prihlásením sa na portál a je potrebné ho podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Kto podáva žiadosť o prevod držby vozidla na inú osobu?

Žiadosť o prevod držby vozidla na inú osobu podávate vy ako pôvodný majiteľ  vozidla alebo sa môžete dať zastupovať na základe úradne overeného splnomocnenia (listinné, elektronické), ktoré je potrebné priložiť k žiadosti.

 
Vedeli ste?
Pri udelení splnomocnenia sú vám k dispozícii elektronické služby, prostredníctvom ktorých je možné požiadať o zapísanie alebo zrušenie elektronického splnomocnenia k evidenčným úkonom súvisiacich s vozidlom.
 

Dokedy musím podať žiadosť?

Lehota na podanie žiadosti o prevod držby vozidla na inú osobu je 15 dní odo dňa, keď došlo ku skutočnosti spôsobujúcej zmenu vlastníctva k vozidlu.

Kde musím podať žiadosť?

Žiadosť je potrebné podať na dopravnom inšpektoráte (orgán Policajného zboru), kde je vozidlo evidované.

Je to zadarmo?

Za odhlásenie vozidla z evidencie sa správny poplatok neplatí. Správny poplatok platí až nový majiteľ pri prihlasovaní vozidla do evidencie.

 
Praktická rada
Pri odhlásení vozidla z evidencie nie je potrebné jeho pristavenie na obhliadku. Rovnako na vozidle zostávajú pripevnené tabuľky s evidenčným číslom. Tieto úkony vykoná až nový majiteľ pri prihlasovaní vozidla do evidencie.
 

Vysvetľujúce zákony:

Zákona č. 145/1995 Z. z o správnych poplatkoch

Zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dátum poslednej zmeny: 24. 5. 2021
Dátum zverejnenia: 29. 12. 2015

Zodpovednosť za obsah:

redakcia ÚPVS, mh
redakcia@nases.gov.sk

Lokalita

  • Slovensko