Ústredný portál verejnej správy

Predal som auto

Doprava

Pri predaji auta je potrebné zmenu vlastníctva oznámiť do 15 dní na dopravnom inšpektoráte spolu s uvedením údajov o novom vlastníkovi vozidla. Od 1.1. 2023 oproti predošlému spôsobu vykonávania prepisov vozidiel došlo ku zmene, kedy bude možné vykonať zmenu držby na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte, pričom kompletná zmena sa vykoná na jednom pracovisku a tak kupujúci už nebude musieť žiadať o vydanie nových dokladov a TEČ na dopravnom inšpektoráte príslušnom podľa svojho pobytu alebo sídla. Pri využití elektronickej služby je potrebné formulár podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Upozornenie:

Dňa 1. 1. 2016 sa stala účinnou novela zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, ktorá ustanovila povinnosť predkladať pri zmene vlastníctva vozidla:

 • písomné plnomocenstvo s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla alebo
 • doklad o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla

Spomínané doklady nemusíte predkladať v prípade, že

 • osoba na ktorú sa držba prevádza je osobne prítomná na orgáne Policajného zboru pri ohlasovaní zmeny prevodu držby vozidla na inú osobu,
 • ide o osobu blízku držiteľovi vozidla (príbuzný v priamom rade, ide o rodiča, prarodiča, potomka, súrodenca, manžela alebo manželku žiadateľa) alebo ak
 • osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, zaslala orgánu Policajného zboru plnomocenstvo prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel.

Z uvedeného vyplýva, že nový majiteľ môže udeliť splnomocnenie aj elektronicky, prostredníctvom služby Žiadosť o zapísanie splnomocnenia k evidenčnému úkonu s vozidlom. Zobrazenie elektronického formulára je podmienené prihlásením sa na portál a je potrebné ho podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Kto podáva žiadosť o prevod držby vozidla na inú osobu?

Žiadosť o prevod držby vozidla na inú osobu podávate vy ako pôvodný majiteľ vozidla alebo sa môžete dať zastupovať na základe úradne overeného splnomocnenia (listinné, elektronické), ktoré je potrebné priložiť k žiadosti.

 
Vedeli ste?
Pri udelení splnomocnenia sú vám k dispozícii elektronické služby, prostredníctvom ktorých je možné požiadať o zapísanie alebo zrušenie elektronického splnomocnenia k evidenčným úkonom súvisiacich s vozidlom.
 

Dokedy musím podať žiadosť?

Lehota na podanie žiadosti o prevod držby vozidla na inú osobu je 15 dní odo dňa, keď došlo ku skutočnosti spôsobujúcej zmenu vlastníctva k vozidlu.

Kde musím podať žiadosť?

Požiadať o zápis vozidla do evidencie je možné na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte (orgán Policajného zboru).

Je to zadarmo?

Správny poplatok platí žiadateľ, a to aj v prípade, ak nie je prítomný kupujúci, čo znamená zmenu oproti doterajšiemu spôsobu prepisovania vozidiel.

Oproti predošlému spôsobu vyberania správnych poplatkov je zásadný rozdiel v tom, že pri zápise zmeny držiteľa vozidla bude správny poplatok uhrádzať žiadateľ o evidenčný úkon a nie nový vlastník vozidla ako tomu bolo doteraz.

Čo sa stane s TEČ?

Žiadateľ uvedie, čo sa má stať s pôvodnými tabuľkami s evidenčným číslom (TEČ)  kde sú možnosti:

 • ponechanie TEČ na vozidle pre kupujúceho (to je preferovaný štandardný postup), alebo
 • ponechanie TEČ u pôvodného držiteľa vozidla, ktorý môže do jedného roka požiadať o pridelenie tejto TEČ na svoje iné vozidlo.

Ak ostane TEČ u pôvodného držiteľa vozidla, je potrebné vozidlu prideliť nové TEČ. Žiadateľ uvedie, aký druh TEČ žiada prideliť, kde sú možnosti:

 • pridelenie TEČ náhodným výberom z generátora náhodného výberu TEČ, ktoré sú na sklade dopravného inšpektorátu,
 • pridelenie TEČ s voliteľnou logistikou, o zloženie ktorých požiada,
 • pridelenie konkrétnej TEČ zo skladových zásob dopravného inšpektorátu,
 • pridelenie TEČ, ktoré má kupujúci ponechané u seba z predošlého vozidla.

Na takomto spôsobe pridelenia nových TEČ je potrebné, aby sa vopred dohodli predávajúci a kupujúci.

 
Praktická rada
Pri odhlásení vozidla z evidencie nie je potrebné jeho pristavenie na obhliadku. Rovnako na vozidle zostávajú pripevnené tabuľky s evidenčným číslom. Tieto úkony vykoná až nový majiteľ pri prihlasovaní vozidla do evidencie.
 

Vysvetľujúce zákony:

Zákona č. 145/1995 Z. z o správnych poplatkoch

Zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dátum poslednej zmeny: 19. 1. 2023
Dátum zverejnenia: 29. 12. 2015

Zodpovednosť za obsah:

redakcia ÚPVS, mh
redakcia@nases.gov.sk

Lokalita

 • Slovensko