Ústredný portál verejnej správy

Žiadosť o prevod držby vozidla na inú osobu elektronicky (odhlásenie vozidla z evidencie)

Doprava

Odhlásenie vozidla z evidencie uskutočníte elektronicky prostredníctvom služby „Žiadosť o prevod držby vozidla na inú osobu“ (na zobrazenie formulára je potrebné, aby ste boli prihlásení na portál). Uvedenú službu môžete využiť, ak vlastníte občiansky preukaz s čipom. Ďalšou podmienkou na úspešné vykonanie elektronickej služby je, že vozidlu bolo vydané osvedčenie o evidencii časť I po 31. máji 2010 („malý technický preukaz s čipom“). Ak tieto podmienky nespĺňate, musíte zmenu držiteľa vozidla oznámiť Policajnému zboru osobne. Na oznámenie zmeny máte 15 dní odo dňa, keď došlo ku skutočnosti spôsobujúcej zmenu v osobe vlastníka vozidla.

Ako sa to robí elektronicky?

1. Je potrebné vyplniť elektronický formulár, v ktorom identifikujete vozidlo a zadáte údaje nového vlastníka vozidla.

2. K žiadosti priložiť prílohu, ktorou je písomné splnomocnenie s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla alebo dokladu o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla (platí od 1. 1. 2016).

Písomné splnomocnenie s osvedčeným podpisom nie je potrebné, ak
a) je kupujúci vozidla (nový držiteľ) osobne prítomný na orgáne Policajného zboru,
b) sa vozidlo prevádza na osobu blízku držiteľovi vozidla (príbuzný v priamom rade, ide o rodiča, prarodiča, potomka, súrodenca, manžela alebo manželku žiadateľa) alebo
c) ak osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, zaslala orgánu Policajného zboru splnomocnenie (podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom) prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel.

3. Podpísať formulár kvalifikovaným elektronickým podpisom.

4. Odoslať elektronickú žiadosť.

 
Vedeli ste?
Pri elektronickej službe odhlásenia vozidla z evidencie:
  • neplatíte žiadny správny poplatok, správny poplatok platí až nový vlastník vozidla pri jeho zápise do evidencie
  • nie je potrebné pristaviť vozidlo na kontrolnú obhliadku,
  • do osvedčenia o evidencii časť II („papierový technický preukaz“) nie sú zapísané záznamy o prevode držby vozidla na inú osobu,
  • na aute zostávajú pripevnené tabuľky s evidenčným číslom.

Oznámenie o vykonaných zmenách v evidencii vozidiel vám bude zaslané do vašej elektronickej schránky.

Dátum poslednej zmeny: 2. 2. 2024
Dátum zverejnenia: 29. 12. 2015

Zodpovednosť za obsah:

redakcia ÚPVS, mh
redakcia@nases.gov.sk

Lokalita

  • Slovensko