Ústredný portál verejnej správy

Žiadosť o prevod držby vozidla na inú osobu osobne (odhlásenie vozidla z evidencie)

Doprava

Ak nevlastníte občiansky preukaz s čipom a vozidlu nebolo vydané osvedčenie o evidencii časť I po 31. máji 2010 („technický preukaz s čipom“), je potrebné zmenu držiteľa vozidla oznámiť dopravnému inšpektorátu osobne podľa miesta, kde je vozidlo evidované. Na oznámenie zmeny držiteľa vozidla (odhlásenie vozidla z evidencie) máte 15 dní odo dňa, keď došlo ku skutočnosti spôsobujúcej zmenu v osobe vlastníka vozidla.

Od 1.8.2019 sa už nepredkladajú žiadosti o prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel a žiadosti o vykonanie zmeny v evidencii vozidiel.

Ako sa to robí?

Na dopravnom inšpektoráte je potrebné predložiť nasledujúce:

 1. Preukaz totožnosti.
 2. Čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané („malý techničák“).
 3. Osvedčenie o evidencii časť II („veľký technický preukaz“).
 4. Doklad o uzatvorení povinného zmluvného poistenia.
 5. Úradne overené splnomocnenie, ak zmeny neoznamuje priamo vlastník vozidla.
 6. Písomné splnomocnenie s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla alebo doklad o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla (platí od 1. 1. 2016). Písomné splnomocnenie nie je potrebné, ak 

a) je kupujúci vozidla (nový držiteľ) osobne prítomný na orgáne Policajného zboru
b) sa vozidlo prevádza na osobu blízku držiteľovi vozidla (príbuzný v priamom rade, ide o rodiča, prarodiča, potomka, súrodenca, manžela alebo manželku žiadateľa) alebo
c) ak osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, zaslala orgánu Policajného zboru splnomocnenie prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel.

V prípade, že je vlastníkom vozidla podnikateľ, je potrebné predložiť originál výpisu z obchodného alebo zo živnostenského registra.

 
Vedeli ste?
Pri odhlásení vozidla z evidencie:
 • neplatíte žiadny správny poplatok,
 • nie je potrebné pristaviť vozidlo na kontrolnú obhliadku,
 • do osvedčenia o evidencii časť II („papierový technický preukaz“) sa zapíšu údaje o novom vlastníkovi vozidla,
 • na aute zostávajú pripevnené tabuľky s evidenčným číslom,

Dátum poslednej zmeny: 7. 8. 2020
Dátum zverejnenia: 29. 12. 2015

Zodpovednosť za obsah:

redakcia ÚPVS
redakcia@nases.gov.sk

Súvisiace dokumenty:

Lokalita

 • Slovensko