Ústredný portál verejnej správy

Ochrana pôdy

Životné prostredie

Pôda je jedným z nenahraditeľných zdrojov, ktoré patria Slovensku. Poľnohospodárska pôda je zákonom chránená, a preto sa na jej ochrane podieľajú viaceré inštitúcie.
 1. Poľnohospodárska pôda
 2. Povinnosti vlastníka poľnohospodárskej pôdy
 3. Zmena stavu poľnohospodárskej pôdy
 4. Orgány ochrany poľnohospodárskej pôdy

Poľnohospodárska pôda

Poľnohospodárska pôda je vzácny zdroj, ktorý majú povinnosť chrániť všetky zúčastnené osoby. Takáto pôda je evidovaná v katastri a účel jej využitia je výhradne na poľnohospodársku výrobu.

Typy poľnohospodárskej pôdy:

 • orná pôda,
 • chmeľnice,
 • vinice,
 • ovocné sady,
 • záhrady,
 • trvalé trávnaté plochy.

Povinnosti vlastníka poľnohospodárskej pôdy

Vlastník (aj nájomca či správca) pôdy je povinný chrániť jej vlastnosti a funkcie na zabezpečenie trvalo udržateľného obhospodarovania, ale taktiež na udržanie ekologického a genetického potenciálu živých organizmov.

Ochrana pôdy pozostáva z:

 • vykonávania agrotechnických opatrení na zachovanie kvality pôdy a jej vlastností a ochranu pred jej degradáciou,
 • predchádzania šírenia buriny na neobrábanej pôde,
 • takého využívanie pôdy, ktoré neohrozuje jej ekologickú stabilitu a spätosť s inými procesmi v krajine,
 • usporiadania pôdy v katastri.

Vlastník alebo užívateľ sú ďalej povinní chrániť poľnohospodársku pôdu pred:

 • eróziou (výsadba zelene, vrstevnicová agrotechnika, striedanie plodín, bezorbová agrotechnika, usporiadanie honov podľa smeru vetra, iné opatrenia),
 • zhutnením (správna voľba plodín, osevné postupy),
 • rizikovými látkami.

Zmena stavu poľnohospodárskej pôdy

Keďže sa poľnohospodárska pôda môže využívať len na účely poľnohospodárskej výroby, akékoľvek iné (nepoľnohospodárske) využitie tejto pôdy musí byť odsúhlasené orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy. Za akýkoľvek neoprávnený zásah (aj nečinnosť pri ochrane) do poľnohospodárskej pôdy môže byť osoba pokutovaná.

Druhy zmien:

 • zmena druhu pozemku (po určitom čase, počas ktorého dôjde k zmene pôdy, sa rozhodnutím úradu môže zmeniť poľnohospodárska pôda na iný druh),
 • odňatie pôdy (dočasné a trvalé, treba platiť poplatok/odvod).

Orgány ochrany poľnohospodárskej pôdy

 • Ministerstvo poľnohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 • Obvodný pozemkový úrad v sídle kraja
 • Obvodný pozemkový úrad

Vysvetľujúce zákony:

Zákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy

Dátum poslednej zmeny: 27. 4. 2017
Dátum zverejnenia: 8. 7. 2015

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, ss

Lokalita

 • Slovensko