Ústredný portál verejnej správy

Nové auto a evidenčné úkony s ním spojené

Doprava

Kúpa auta je dnes bežnou záležitosťou, ktorou prechádzajú tisícky občanov. Auto si môžete zadovážiť priamo od predajcu, v bazári alebo sami od predchádzajúceho majiteľa. Ak si nezaplatíte špeciálnu službu, musíte sa o prepis držby postarať sami na dopravnom inšpektoráte podľa miesta vášho trvalého pobytu.


Zodpovedná osoba: Ministerstvo vnútra SR

Doba vyplnenia formulára: 5 - 20 min
Otázky a odpovede

 1. Prihlásenie auta
 2. Prepis auta pri kúpe mimo okresu
 3. Ukončenie lízingu
 4. Kúpa auta v zahraničí
 5. Správne poplatky
 6. Elektronické služby
 7. Informácie o vozidlách

Prihlásenie auta

Pri akejkoľvek kúpe auta máte povinnosť prihlásiť ho na dopravnom inšpektoráte prislúchajúcom k vášmu trvalému bydlisku, prípadne k adrese, na ktorej sídli právnická osoba, ktorá vozidlo kupuje. Ak sa prihlasujete osobne alebo elektronicky, musíte tak spraviť do 30 dní od nadobudnutia vozidla. Ak túto lehotu zmeškáte, budete musieť k prihláseniu pripojiť aj potvrdenie o kontrole originality (nie staršie ako 15 dní). 

Upozornenie:
Od 1.12.2019 už nie je potrebné podľa zákona č. 393/2019 Z. z. pristaviť vozidlo ku kontrole.

Najideálnejšie je, ak prídu starý aj nový majiteľ vozidla spolu na dopravný inšpektorát. Niektoré úkony je možné uskutočniť aj elektronicky, ako napr. zápis nového držiteľa vozidla.

Ak ste auto kúpili od oficiálneho predajcu, ten za vás môže vybaviť celé prihlásenie vozidla.

Termín na dopravnom inšpektoráte si môžete dohodnúť aj pomocou elektronickej služby.

Potrebné dokumenty:

 • Platný doklad totožnosti
 • Osvedčenie o evidencii časť II. (takzvaný „veľký technický preukaz“)
 • Potvrdenie o povinnom zmluvnom poistení (PZP)
 • V prípade právnickej osoby výpis z Obchodného registra
 • Overené splnomocnenie leasingovej spoločnosti (po uplynutí leasingu)
 • Správny poplatok
 • Overené splnomocnenie o tom, že ste novým vlastníkom vozidla (ak dochádza k prepisu od inej osoby), neplatí v prípade, ak: ste osobne prítomný pri prepise vozidla alebo ste priamy príbuzný pôvodného majiteľa alebo splnomocnenie bolo vopred zaslané elektronicky

Prepis auta pri kúpe mimo okresu

Ak ste si kúpili auto mimo vášho okresu, pri prepise dôjde aj k zmene tabuliek s evidenčným číslom. Budete potrebovať tie isté dokumenty a podklady ako v prípade prihlásenia auta, ale navyše budete musieť zaplatiť správny poplatok 33 € za nové evidenčné tabuľky.

Pri prepise mimo okresu musí pôvodný majiteľ auto najskôr odhlásiť. Spraví tak osobne na dopravnom inšpektoráte alebo pomocou elektronickej služby. Auto v tomto prípade nemusí pristaviť a neplatí ani žiaden poplatok. Nový majiteľ si následne do 30 dní musí auto prihlásiť. Opäť to môže spraviť osobne alebo pomocou elektronickej služby. Okrem už spomínaných dokladov musí nový majiteľ priniesť pôvodné tabuľky. 

Upozornenie:
Od 1.8.2019 sa už nepredkladajú žiadosti o prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel a žiadosti o vykonanie zmeny v evidencii vozidiel.

Ukončenie lízingu

Ak sa vám práve skončil lízing, teda stávate sa vlastníkom vozidla, musíte zažiadať o prepis vlastníctva vozidla. Spraviť tak môžete aj pomocou elektronickej služby. Potrebovať na to budete platný doklad totožnosti, malý a veľký technický preukaz, potvrdenie o PZP a overené splnomocnenie lízingovej spoločnosti o prevode vlastníctva.

Kúpa auta v zahraničí

Kúpa auta v zahraničí je pomerne zložitý proces. Najskôr si musíte v danom štáte vybaviť prevozné značky, ktoré budú platné až do momentu, keď dostanete tie slovenské. Pri kúpe mimo EÚ musíte zaplatiť aj clo a DPH.

Aby ste mohli krajinu opustiť, musíte mať tieto dokumenty:

 • Doklad o nadobudnutí vozidla
 • Doklad o odhlásení z evidencie v danej krajine
 • Technický preukaz alebo jeho obdobu
 • Prevozné značky
 • Protokol o technickej a emisnej kontrole

Pri príchode na Slovensko potrebujete odovzdať úradne overené a preložené dokumenty. Navyše budete potrebovať aj potvrdenie o kontrole originality, technickej a emisnej kontrole. Následne musíte na obvodnom úrade dopravy požiadať o schválenie jednotlivo dovezeného auta.

Budete na to potrebovať tieto dokumenty:

 • Doklad o nadobudnutí vozidla
 • Osvedčenie o vyradení z evidencie v pôvodnom štáte
 • Doklad o technickej a emisnej kontrole a kontrole originality
 • Protokol o skúškach vozidla

Po vydaní schválenia dostanete osvedčenie o evidencii časť II. Až následne môžete na dopravnom inšpektoráte a požiadať o zaregistrovanie.

Správne poplatky

Úkon

Poplatok

Zápis vozidla podľa výkonu

33 – 1000 €

Evidenčná tabuľka

16,50 €

Zápis elektromobilu

33 €

Zápis prípojného vozidla

33 €


Pri elektronických službách (ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak) je sadzba správneho poplatku o 50 % nižšia, najviac však o 70 eur (sumy sa zaokrúhľujú na celé číslo nadol). Ak sú súčasťou návrhu aj prílohy, uplatní sa znížená sadzba len vtedy, ak sú aj tieto prílohy v elektronickej podobe.

Viac informácií.

Zoznam správnych poplatkov nájdete na portáli Ministerstva vnútra SR.

Elektronické služby

Zápis auta novým vlastníkom

Elektronická služba zápisu nových vozidiel držiteľmi/vlastníkmi nových vozidiel je spustená už od 1.12.2019. Základné informácie k elektronickej službe nájdete na portáli Ministerstva vnútra SR – Žiadosť o prvé prihlásenie vozidla do evidencie.

Podmienkou na využitie elektronickej služby – Žiadosť o prvé prihlásenie vozidla do evidencie občanom je, aby:

 1. klient informoval autorizovaného predajcu nových vozidiel, že si chce nadobudnuté vozidlo sám prihlásiť elektronicky,
 2. na základe takéhoto oznámenia autorizovaný predajca nových vozidiel nevystaví klientovi doklad osvedčenie o evidencii časť II (technický preukaz formátu A4), čo je jednou zo základných podmienok na spracovanie elektronického podania, nakoľko tento doklad bude po spracovaní elektronickej žiadosti doručený žiadateľovi kuriérom spolu s evidenčnými číslami na ním určenú adresu, predajca nového vozidla za týmto účelom v
 3. systéme vyznačí skutočnosť, že si klient chce sám vozidlo prihlásiť elektronicky.

Zápis auta oficiálnym predajcom

Prípadne môže klient o elektronické prihlásenie nového vozidla požiadať aj priamo autorizovaného predajcu nových vozidiel, ktorý má na túto činnosť zriadenú samostatnú službu. V tomto prípade je však potrebné, aby klient autorizovaného predajcu nových vozidiel elektronicky splnomocnil na vykonanie takéhoto úkonu viď. Žiadosť o zapísanie splnomocnenia k evidenčnému úkonu s vozidlom resp. Žiadosť o zrušenie splnomocnenia k evidenčnému úkonu s vozidlom.

Iné elektronické služby

Ministerstvo vnútra ponúka aj ďalšie elektronické služby ako nahlásenie straty alebo odcudzenia evidenčných tabuliek, žiadosť o vykonanie zmeny v dokladoch vozidla a iné.

Zoznam elektronických služieb nájdete na portáli Ministerstva vnútra SR.

Informácie o vozidlách

O stave vášho podania prípadne evidencii vozidla sa môžete informovať aj pomocou elektronickej služby. Získate tak údaje o blokáciách vozidla, tabuľkách a dokladoch vozidla, držiteľoch, či pôvode vozidla.  

Doplňujúce informácie týkajúce sa evidencie vozidiel (výmena tabuliek s evidenčným číslom, prihlásenie vozidla z iného okresu a pod.) nájdete na stránkach Ministerstva vnútra SR.

Otázky a odpovede

Na čo slúži splnomocnenie?

Pri elektronickom prepisovaní auta je potrebné, aby nový majiteľ podpísal splnomocnenie k tomu, aby naňho bolo prepísané vozidlo. Je to prostriedok ako zabrániť tomu, aby boli autá náhodne prepisované na osoby, ktoré s tým nesúhlasia.

Čo sa stane ak zmeškám lehotu na prihlásenie vozidla?

V tomto prípade musíte ísť opätovne na kontrolu originality a technickú kontrolu.

Dátum poslednej zmeny: 5. 2. 2024
Dátum zverejnenia: 20. 1. 2017

Zodpovednosť za obsah:

redakcia ÚPVS, ss