Ústredný portál verejnej správy

Uzavretie povinného poistenia motorového vozidla

Doprava

Každý držiteľ motorového vozidla musí mať zo zákona uzatvorené povinne zmluvné poistenie motorových vozidiel. Z tohto poistenia sa kryjú škody, ktoré spôsobí poistený iným účastníkom cestnej premávky. Uvedené informácie vám pomôžu pri uzatváraní povinne zmluvného poistenia motorových vozidiel a v prípade dopravnej nehody pri vybavovaní poistných udalostí.
 1. Vznik povinnosti uzavrieť poistnú zmluvu
 2. Uzatvorenie poistnej zmluvy
 3. Výška poistného
 4. Dopravná nehoda
 5. Na aký úrad sa obrátiť?
 6. Sankcie za nedodržanie povinností

1. Vznik povinnosti uzavrieť poistnú zmluvu

Pri motorovom vozidle registrovanom v Slovenskej republike máte povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu, ak ste:

 • držiteľom motorového vozidla, 
 • vlastníkom motorového vozidla, 
 • jeho prevádzkovateľom.

Táto povinnosť vám vzniká najneskôr v deň prvého použitia motorového vozidla. Ak je na motorové vozidlo uzatvorená nájomná zmluva s právom kúpy prenajatej veci, povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu má nájomca.

Ak sa na vás vzťahuje povinnosť uzavrieť si povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel, môžete si vybrať jedného z komerčných poisťovateľov, s ktorým poistnú zmluvu uzavriete.

2. Uzatvorenie poistnej zmluvy

Na uzatvorenie povinne zmluvného poistenia potrebujete:

• technický preukaz motorového vozidla,
• preukaz totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas).

Okrem uvedených dokladov môžu poisťovatelia požadovať aj iné doklady, ktoré sú pre nich na uzavretie poistnej zmluvy dôležité, napr. doklad o škodovom priebehu poistenia zodpovednosti (slúži na priznanie zľavy, resp. prirážky k poistnému). 

Pri uzatváraní poistnej zmluvy postupujte podľa pokynov poisťovateľa a predložte všetky doklady, o ktoré vás požiada, potrebné na správne určenie výšky poistného.

3. Výška poistného

Pri stanovovaní výšky poistného poisťovateľ zohľadňuje celkový škodový priebeh poistenia a to:

 • zľavou na poistnom, ak je predchádzajúci škodový priebeh poistenia zodpovednosti bez škody,
 • prirážkou k poistnému, ak sa vyplatí poistné plnenie z poistenia zodpovednosti.

4. Dopravná nehoda

V prípade dopravnej nehody je potrebné s ostatnými účastníkmi dopravnej nehody vyplniť európsky formulár o škodovej udalosti (Správa o nehode), prípadne si urobte nákres miesta nehody alebo fotodokumentáciu z miesta nehody. Správu o nehode podpisujú obaja účastníci dopravnej nehody. Ak je účastníkov nehody viac, Správu o nehode podpíšu všetci. Originál tlačiva si necháva vinník nehody, ktorý je povinný škodu nahlásiť poisťovni, kópia zostáva poškodenému. Odporúčame vám pri každej jazde motorovým vozidlom mať uvedené tlačivo so sebou, uľahčí vám to dokladovanie nehody u poisťovateľa.

Na žiadosť poškodeného je poistený povinný pri dopravenej nehode poskytnúť mu údaje potrebné na uplatnenie si nároku na náhradu škody a to najmä:

 • meno, priezvisko a trvalý pobyt poisteného, v prípade firemného vozidla názov, sídlo a IČO firmy, príp. meno a bydlisko jej vlastníka,
 • typ a evidenčné číslo,
 • obchodné meno a sídlo poisťovateľa, u ktorého bolo uzavreté poistenie zodpovednosti,
 • číslo poistnej zmluvy.

Poistený je povinný nahlásiť polícii každú dopravnú nehodu, ak:

 • sa účastníci nehody nevedia dohodnúť na zavinení škody,
 • účastníkom nie je zrejmý priebeh nehody,
 • účastník škodovej udalosti nezastavil vozidlo, nepreukázal svoju totožnosť,
 • neposkytol údaje o poistení vozidla alebo z iných dôvodov nie je vinník nehody známy,
 • došlo k usmrteniu alebo zraneniu osôb,
 • došlo k poškodeniu tretích osôb vrátane poškodenia majetku štátu, obcí alebo poškodeniu týkajúceho sa výkonu vlastníckych práv k nehnuteľnostiam tvoriacim diaľnice a cesty I. triedy Riaditeľstvom ciest a diaľnic na niektorom z motorových vozidiel vrátane prepravovaných vecí alebo na inom majetku vznikne hmotná škoda zrejme prevyšujúca sumu 3 990 eur.

Poistený je povinný písomne oznámiť poisťovni vznik škodovej udalosti:

 • do 15 dní po jej vzniku, ak vznikla na území SR,
 • do 30 dní po jej vzniku, ak vznikla mimo územia SR. 

Po oznámení škodovej udalosti je poistený povinný postupovať podľa pokynov poisťovateľa a predložiť v dohodnutej lehote doklady, ktoré si vyžiada.

Poškodený si uplatňuje svoj nárok na náhradu škody priamo proti poisťovateľovi a je povinný tento nárok preukázať. Po skončení šetrenia poistnej udalosti poisťovateľ uhrádza náhradu škody priamo poškodenému. Poisťovateľ plní škodu maximálne do výšky limitu poistného plnenia, ktorý je stanovený v poistnej zmluve. 

Limit poistného plnenia je najvyššia hranica poistného plnenia poisťovateľa pri jednej škodovej udalosti. Limity poistného plnenia musia byť uvedené v poistnej zmluve.

Limit poistného plnenia z jednej škodovej udalosti musí byť najmenej:

 • 5 240 000 eur za škody na zdraví a nákladov pri usmrtení bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených,
 • 1 050 000 eur za škody vzniknuté poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci, ušlého zisku a účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením bez ohľadu na počet poškodených.

Ak spôsobí dopravnú nehodu nepoistené motorové vozidlo, poškodený má nárok na odškodnenie z garančného fondu, ktorý spravuje Slovenská kancelária poisťovateľov.

5. Na aký úrad sa obrátiť?

Ak sa stanete účastníkom dopravnej nehody, pri ktorej vznikla škodová udalosť, ktorá môže byť dôvodom na poistné plnenie z povinne zmluvného poistenia motorových vozidiel, kontaktujte v prvom rade svojho poisťovateľa alebo Slovenskú kanceláriu poisťovateľov.

Ak nie ste spokojný so spôsobom vybavenia vašej poistnej udalosti, môžete podať sťažnosť na postup poisťovateľa priamo u neho na útvar sťažností alebo sa môžete obrátiť na Národnú banku Slovenska, ktorá vykonáva dohľad nad ich činnosťou. V prípade, že nebudete spokojný s vybavením vašej sťažnosti, môžete sa svojich nárokov domáhať na vecne príslušnom súde.

6. Sankcie za nedodržanie povinností

V prípade, že ten, kto mal povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu tak neurobil, hrozí mu pokuta. Výška pokuty je v rozmedzí od 16,60 eura do 3 320 eur. 

Poisťovateľ má právo odmietnuť výplatu poistného plnenia sčasti alebo úplne, ak:

 • poistený bez jeho súhlasu uzná povinnosť nahradiť poškodenému škodu vo vyššej výške, ako by bol poisťovateľ povinný plniť,
 • sa zaviaže uhradiť premlčanú pohľadávku,
 • ak poistený neposkytne poisťovateľovi potrebnú spoluprácu v súdnom konaní.

Poisťovateľ má tiež právo na vrátenie poistného plnenia alebo jeho časti, ak vyplatil poistné plnenie a zistí sa, že motorové vozidlo, ktoré škodu spôsobilo, bolo použité neoprávnene, bez predpísaného vodičského oprávnenia alebo že škoda bola spôsobená úmyselne, prípadne pod vplyvom návykovej látky. Všetky prípady nároku poisťovateľa na vrátenie poistného plnenia sú súčasťou poistnej zmluvy alebo poistných podmienok.

Dátum poslednej zmeny: 3. 8. 2021
Dátum zverejnenia: 24. 9. 2020

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo financií Slovenskej republiky
+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Lokalita

 • Slovensko