Ústredný portál verejnej správy

Kúpa a predaj motorového vozidla v inom členskom štáte

Doprava

Práva, povinnosti a ostatné pravidlá na tejto stránke sa týkajú občanov SR, ako aj cudzincov, ktorí majú na Slovensku trvalý alebo prechodný pobyt a zakúpili vozidlo evidované v inom členskom štáte EÚ.
 1. Čo je obsahom nasledovných informácií?
 2. Čo všetko si musí občan EU pripraviť ešte predtým, než „začne vybavovať“ a kde to nájde / získa?
 3. Čo čaká občana?
 4. Na koho sa môže občan obrátiť?
 5. Právna ochrana
 6. Prevoz vozidla
 7. Aké sú sankcie za nedodržanie povinností?
 8. Najčastejšie otázky a odpovede

1. Čo je obsahom nasledovných informácií?

Postup pri preevidovaní vozidla z iného členského štátu EÚ do slovenskej evidencie. Informácie na tejto stránke majú cudzincom na Slovensku pomôcť zorientovať sa pri postupe pri vybavovaní trvalého prevezenia motorového vozidla na Slovensko.

2. Čo všetko si musí občan EU pripraviť ešte predtým, než „začne vybavovať“ a kde to nájde / získa?

Pri vývoze vozidla registrovaného v inom členskom štáte EÚ do Slovenskej republiky, pôvodný vlastník vozidla musí na registračnom úrade odhlásiť vozidlo na kupujúceho s pobytom alebo sídlom v SR, ktorému následne odovzdáva osvedčenie o evidencii časť I a časť II, ak sú vydávané v členkom štáte.

Následne kupujúci vozidla musí absolvovať proces schválenia alebo uznania technickej spôsobilosti, ktorý rieši ktorýkoľvek okresný úrad, odbor dopravy. Proces je metodicky riadený Ministerstvom dopravy a výstavby SR, podrobnosti sú zverejnené na stránke Ministerstva dopravy a výstavby SR.

3. Čo čaká občana?

Po schválení vozidla na okresnom úrade je vlastník vozidla povinný požiadať dopravný inšpektorát o prihlásene vozidla do evidencie, kde predkladá:

 • Osvedčenie o evidencii časť II vystavené okresným úradom,
 • uzatvorené nové povinné zmluvné poistenie vozidla,
 • zaplatenie správneho poplatku,
 • po zaevidovaní vozidla sú žiadateľovi vydané tabuľky s evidenčným číslom, papierové osvedčenie o evidencii časť II a objednáva sa personalizácia elektronického osvedčenia o evidencii časť I, ktoré sa zasiela na adresu určenú vlastníkom vozidla,
 • ak sa jedná o nové vozidlo dovezené z iného členského štátu Európskej únie (dať odkaz na § 11 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov), vlastník vozidla predkladá potvrdenie vydané daňovým úradom o zaplatení dane z pridanej hodnoty v tuzemsku; toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak vlastník vozidla predloží osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty a potvrdenie daňového úradu o tom, že informoval daňový úrad o nadobudnutí nového dopravného prostriedku z iného členského štátu Európskej únie. 

4. Na koho sa môže občan obrátiť?

Občan sa môže informovať o podmienkach schválenia technickej spôsobilosti vozidla na stránke Ministerstva dopravy a výstavby SR a o podmienkach prihlásenia takéhoto vozidla na dopravnom inšpektoráte na stránke Ministerstva vnútra SR v prípade potreby sa občan môže informovať na e-mailových adresách info@mindop.sk a odeppz@minv.sk.

5. Právna ochrana

Vaše práva pri kúpe vozidla v zahraničí vrátane výšky DPH, ktorú musíte zaplatiť, závisia od toho, či:

 • ide o nové alebo ojazdené vozidlo,
 • ho kupujete od profesionálneho predajcu automobilov alebo súkromnej osoby, 
 • sa sídlo predajcu nachádza v krajine EÚ.

Vo všeobecnosti sa na vás vzťahuje najvyššia úroveň právnej ochrany, ak kupujete nové vozidlo od profesionálneho predajcu so sídlom v EÚ.

Podľa právnych predpisov EÚ o ochrane spotrebiteľa máte nárok na minimálne dvojročnú záruku, ktorú si môžete uplatniť, ak je zakúpené vozidlo poruchové alebo nezodpovedá opisu.

V niektorých krajinách EÚ sa záručná lehota na ojazdené vozidlá môže skrátiť na najmenej 1 rok. Kupujúci a predávajúci sa na tejto skutočnosti musia dohodnúť v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy.

Upozornenie: Právne predpisy EÚ o ochrane spotrebiteľa sa neuplatňujú na súkromný predaj, preto by ste mali byť pri kúpe vozidla od súkromnej osoby mimoriadne opatrní.

Pri kúpe vozidla v zahraničí sa uistite, že vám predajca dal všetky doklady, ktoré potrebujete na jeho prihlásenie do evidencie v krajine vášho bydliska. Skontrolujte si, či máte originály dokladov k vozidlu.

6. Prevoz vozidla

Pri kúpe nového vozidla v inej krajine EÚ musíte starostlivo uvážiť jeho prevoz späť domov, pretože ešte nie je prihlásené do evidencie v krajine vášho bydliska. Máte tieto možnosti:

 • odtiahnuť auto na prívese za plne poisteným a registrovaným vozidlom,
 • najať si špecializovanú spoločnosť na prevoz automobilov,
 • priviezť si automobil sami. V takomto prípade budete musieť v krajine, v ktorej ste vozidlo kúpili, požiadať o poistenie a dočasné prevozné značky.

7. Aké sú sankcie za nedodržanie povinností?

Ak vlastník vozidla nepožiada o jeho prihlásenie do evidencie, nehrozí mu žiaden postih, len do doby prihlásenia vozidla ho nemôže používať.

8. Najčastejšie otázky a odpovede

Existuje možnosť pre občanov elektronického prihlásenia vozidla na dopravnom inšpektoráte ?

Pripravuje sa možnosť pre občanov po schválení technickej spôsobilosti vozidla okresným úradom o elektronické prihlásenie vozidla na dopravnom inšpektoráte

Dátum poslednej zmeny: 22. 2. 2021
Dátum zverejnenia: 10. 9. 2020

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
+421800222222
callcentrum@minv.sk

Lokalita

 • Slovensko