Ústredný portál verejnej správy

Jednoduchá spoločnosť na akcie

Podnikanie

Jednoduchá spoločnosť na akcie (j. s. a.) je nový typ obchodnej spoločnosti upravený zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Tento typ obchodnej spoločnosti je možné zakladať od roku 2017.

1. Základné informácie
2. Založenie
3. Poplatky
4. Výhody

Základné informácie

Jednoduchá spoločnosť na akcie je „kapitálovou obchodnou spoločnosťou, ktorá spája prvky s. r. o. (nízke požiadavky na základné imanie, jednoduchá štruktúra spoločnosti) a a. s. (podiel na základnom imaní je určený akciou s určitou (nominálnou) hodnotou, súčet hodnôt akcií zodpovedá základnému imaniu).

 • Obchodné meno spoločnosti musí obsahovať označenie „jednoduchá spoločnosť na akcie“ alebo skratku „j. s. a.“.
 • Spoločnosť zodpovedá za porušenie svojich záväzkov celým svojím majetkom.
 • Akcionár neručí za záväzky spoločnosti.
 • Hodnota základného imania spoločnosti musí byť aspoň 1 euro.

Založenie jednoduchej spoločnosti na akcie

 1. Spoločnosť môže založiť jedna osoba alebo viacero osôb. Môže ísť o fyzické aj právnické osoby. Zakladateľská zmluva, resp. zakladateľská listina musí byť vo forme notárskej zápisnice o právnom úkone. Povinnou súčasťou zakladateľského dokumentu musia byť stanovy spoločnosti.
 2. Je potrebné založiť si živnostenské oprávnenie (podľa predmetu činnosti). Získať oprávnenie na podnikanie podľa živnostenského zákona môžete elektronicky prostredníctvom služby živnostenského registra – JKM.
 3. Spoločnosť vzniká zápisom do obchodného registra. Žiadosť o prvozápis spoločnosti do obchodného registra je možné podať elektronicky prostredníctvom služby Návrhy na zápis, zmenu a výmaz údajov v obchodnom registri.
 4. Akcie spoločnosti musia byť zapísané do registra a mať pridelený tzv. ISIN – kódy prideľuje Centrálny depozitár cenných papierov (CDCP) na základe doručenej žiadosti. Spoločnosť má povinnosť viesť prostredníctvom CDCP register akcionárov. Viac...
 1. Pred vznikom spoločnosti musí byť upísaná celá hodnota základného imania a splatené všetky vklady. Základné imanie môže byť rozdelené na ľubovoľný počet akcií, s minimálnou hodnotou 1 cent.

Poplatky

 • Poplatok za spísanie notárskej zápisnice – nie je pevne stanovená suma (závisí napríklad od výšky základného imania, počtu strán). Cena sa určuje v súlade s vyhláškou č. 31/1993 Z. z o odmenách a náhradách notárov.
 • Poplatok za Osvedčenie o živnostenskom oprávnení:
  • voľné živnosti: pri elektronickom ohlásení cez ÚPVS sa správny poplatok neplatí,
  • remeselné alebo viazané živnosti: pri elektronickom podaní cez ÚPVS je poplatok za každú živnosť 7,50 €.
 • Poplatok za zápis spoločnosti do obchodného registra SR je 220€.

 • Poplatky za pridelenie ISIN a poplatky súvisiace s registráciou v CDCP - podľa aktuálne platného Cenníka služieb.

Poznámka:
Uvedené poplatky slúžia orientačne a nie sú konečnou sumou. Pri zakladaní j. s. a. môžu vzniknúť ďalšie navýšenia a náklady (napr. u notára v súvislosti s overovaním podpisov a iné).

Výhody jednoduchej spoločnosti na akcie

 • Flexibilita - najlepšie umožňuje vstup a výstup kapitálu do spoločnosti, pružnosť vstupu a výstupu investora.
 • Zamestnanecké akcie (motivácia pre zamestnancov, lepšia efektivita a udržanie zamestnancov vo firme).
 • Akcionár neručí osobným majetkom za záväzky spoločnosti (oproti živnosti).
 • Možnosť predaja spoločnosti pri ukončení činnosti.
 • Anonymita akcionárov - nie sú viditeľní v obchodnom registri.
 • Základné imanie vo výške 1 eura.
 • Spoločnosť nemusí zriaďovať dozornú radu (napr. v akciovej spoločnosti je to povinný orgán).
 • J. s. a. môže založiť aj len jedna osoba.
 • Rozhodnutia je možné prijímať aj mimo zasadnutia valného zhromaždenia.
 • Akcionárske dohody sú tajné (napr. nebudú sa zverejňovať v Zbierke listín, čo je správne, pretože môžu byť v nich citlivé informácie zneužiteľné v obchodnom styku – (podmienky prevodu, ceny, atď.)

Legislatíva
Zákon č. 389/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Dátum poslednej zmeny: 17. 5. 2024
Dátum zverejnenia: 22. 6. 2017

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS (eb)