Ústredný portál verejnej správy

Návrhy na zápis, zmenu a výmaz údajov v obchodnom registri

Služba je určená pre podnikateľov. Prostredníctvom služby je možné podať elektronicky žiadosť o prvozápis spoločnosti do obchodného registra, žiadosť o zmenu zápisu spoločnosti v obchodnom registri, žiadosť o výmaz spoločnosti z obchodného registra a pri všetkých návrhoch je možné zároveň vložiť elektronické listiny vyžadované k návrhu. Pri návrhu sa vyžadujú dokumenty autorizované kvalifikovaným elektronickým podpisom (pečaťou) občana, alebo viacnásobným kvalifikovaným elektronickým podpisom (pečaťou).

Služby sú určené pre podnikateľov a občanov.

Služby vyžadujú:

  • kvalifikovaný elektronický podpis (pečať),
  • elektronický formulár vo formáte XML (ďalej len „formulár"), autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom (pečaťou) navrhovateľa (resp. navrhovateľov), naskenované prílohy k návrhu vo formáte PDF (preferovaný formát) alebo TIFF autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom (pečaťou) navrhovateľa (resp. navrhovateľov).

UPOZORNENIE:

Prílohy skenujte v odtieňoch sivej s rozlíšením najviac 200 dpi! Skontrolujte skenovaný dokument pred podpisom, či je obsah čitateľný. V názvoch elektronických dokumentov nepoužívajte diakritiku.


Postup:

Vypísanie formulára

Prvý krok je vypísanie formulára, formuláre pre jednotlivé právne formy sú dostupné na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR: Elektronické formuláre pre jednotlivé právne formy zapisovaných osôb.

Vypísaný formulár uložte do počítača vo formáte XML

Podpísanie formulára a príloh k podaniu

Vypísaný formulár uložený v počítači vo formáte XML podpíšte kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo viacnásobným kvalifikovaným elektronickým podpisom vo formáte XAdES v jednom z formátov: 

- v ASiC kontajner (prípona súboru .asics, .asice, .scs, .sce) - ide o preferovaný formát v súlade s legislatívou EÚ,
- v XAdES_ZEP (prípona súboru .zepx) - ide o historický slovenský formát, ktorý sa už neodporúča používať.

Prílohy k podaniu (napr. spoločenská zmluva, zakladateľská zmluva, atď.) naskenujte do formátu PDF (preferovaný formát) alebo TIFF a podpíšte kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo viacnásobným kvalifikovaným elektronickým podpisom vo formáte CAdES alebo XAdES. Výstupom je ASiC kontajner (prípona súboru .asics, .asice, .scs, .sce). Text na dokumentoch musí byť čitateľný. Nie sú podporované dokumenty vytvorené zaručenou konverziou. Aktuálne je ešte podporovaný aj formát CSM – CadES EPES – výstupom je dokument s príponou súboru .zep a formát XAdES_ZEP PDF prípona súboru .zepx.

Kvalifikované elektronické podpisy je možné vytvárať bezplatnými (napr. ZEP.disig.sk, QES) alebo komerčnými aplikáciami QSign, Disig Desktop Signer, Podpisuj.skD.Bulk Signer – Standard.

Elektronické služby obchodného registra využívajú automatizovanú e-podateľňu ePO QSign

Podanie návrhu

Pri podaní návrhu je potrebné použiť na to určenú elektronickú službu zverejnenú na www.slovensko.sk.

Prvý krok je Výber typu podania. Vyplňte Typ podania, Právnu formu spoločnosti, ktorú žiadate zapísať. Registrový súd a Obchodné meno spoločnosti sa doplní automaticky po nahratí formulára.

Spisová značka pri prvozápise vám bude pridelená súdom, nevypĺňajte ju. Pri ostatných typoch podania vyplňte Spisovú značku. Vyplňte navrhovateľa – údaje, ktoré mate zadané v profile sa vám automaticky vyplnia aj v časti Navrhovateľ.

Druhý krok je priloženie dokumentov k podaniu. Dokumenty môžete priložiť prostredníctvom tlačidla Nahraj dokumenty. Dokumenty označené ako povinné je potrebné poslať spolu s podaním. Dokumenty označené ako nepovinné, ktoré neprikladáte, odstráňte.

Návrh na zápis sa podáva výlučne elektronickými prostriedkami registrovému súdu.

Návrh na zápis musí byť autorizovaný navrhovateľom a musí byť podaný spolu s listinami v elektronickej podobe, z ktorých vyplývajú údaje, ktoré sa majú do obchodného registra zapísať a listinami, z ktorých vyplývajú skutočnosti, ktoré sa majú preveriť, inak naň registrový súd neprihliada.

Postup pri prikladaní dokumentov:

  • Pri výbere elektronickej podoby dokumentu sa vám otvorí okno, v ktorom si nalistujete a vyberiete dokument a tlačidlom Uložiť ho vložíte do podania.

Povinné dokumenty musia mať vložený súbor (elektronická podoba dokumentu). Uvedené neplatí, ak povaha alebo veľkosť listiny neumožňuje jej podanie spolu s návrhom na zápis v elektronickej podobe. Listinná podoba listiny prevádzaná do elektronickej podoby na účely jej podania v elektronickej podobe musí mať formu ustanovenú osobitným zákonom.

Ak povaha alebo veľkosť listiny, ktorá sa prikladá k návrhu na zápis neumožňuje jej podanie v elektronickej podobe spolu s návrhom na zápis v elektronickej podobe, navrhovateľ k návrhu na zápis pripojí písomné vyhlásenie, v ktorom uvedie dôvod, pre ktorý listina nemohla byť podaná v elektronickej podobe spolu s návrhom a v lehote 15 dní odo dňa podania návrhu na zápis doručí listinu v listinnej podobe registrovému súdu, inak registrový súd na návrh na zápis nebude prihliadať. Ustanovenia osobitného zákona o zaručenej konverzii sa na postup registrového súdu nepoužijú.

Tretí krok je kontrola podania. Prostredníctvom tlačidla Prehľad podania > si prezrite celé podanie a po kontrole je možné podanie odoslať prostredníctvom tlačidla Odoslať.

Zaplatenie súdneho poplatku

Po odoslaní podania vám bude do elektronickej schránky a na e-mailovú adresu doručená správa s potvrdenkou o prijatí podania a začatí procesu overovania. Prosím, prečítajte si text potvrdenky. V prípade, ak je niektorý dokument v nekorektnom formáte, elektronická podateľňa nepokračuje v spracovaní podania.

Potvrdenka  o prijatí (rovnako aj následná o overení) vášho podania je autorizovaná kvalifikovanou elektronickou pečaťou určenou na podpisovanie výstupov z elektronických služieb obchodného registra.

Formát  potvrdenky je ZEP. Potvrdenku je možné prečítať pomocou aktuálnej aplikácie QSign. Kvalifikovaný elektronický podpis na potvrdenke je možné overiť pomocou aktuálnej aplikácie QSign alebo cez online aplikáciou https://zep.disig.sk.

Proces automatického overovania podania je ukončený spravidla do 24 hodín. V prípade, ak je dokument podpísaný certifikátom, ktorému končí platnosť a podateľňa nevie automaticky overiť platnosť podpisu, je potrebné čakať na zásah administrátora a čas overenia sa môže predĺžiť. Následne po ukončení overenia vám bude doručená správa s potvrdenkou o overení podania. Prosím, prečítajte si text potvrdenky.

Prvý dokument - Sprievodný formulár - je generovaný elektronickými službami obchodného registra a neobsahuje elektronický podpis.

Ak je podpis na niektorom z ďalších dokumentov vyhodnotený ako neplatný,  je následne doručená správa o tom, že  nenastali účinky doručenia. V takom prípade je potrebné podanie poslať znovu, s korektne podpísanými dokumentmi.

Ak sú všetky podpisy vyhodnotené ako platné, je pre spoplatnené služby súčasne vygenerovaná správa o platobných podmienkach s informáciu o výške poplatku za požadovanú službu spolu s platobnými informáciami. 

Úhradu poplatku je možné zaplatiť platobnou kartou priamo z elektronickej schránky alebo zrealizovať podľa pokynov v platobnom predpise doručenom prostredníctvom elektronickej schránky. Informácie uvedené v e-maile majú iba informatívny charakter.

V prípade, že poplatok nebude zaplatený podľa platobných informácií v platobnom predpise, vašu platbu nebude možné spárovať s podaním, čo môže mať za následok nevybavenie vášho podania.

Vybavenie podania

Platba je spárovaná buď online (pri platbe kartou ) alebo spravidla tretí pracovný deň po úhrade (bankový prevod). Účinky doručenia návrhu na zápis nastávajú v deň, keď registrovému súdu prišla informácia o zaplatení súdneho poplatku a registrovému súdu bola doručená listina, ktorej veľkosť neumožňovala jej pripojenie v elektronickej podobe spolu s návrhom, ak sa k návrhu na zápis mala priložiť a zároveň neuplynulo 15 dní odo dňa podania návrhu na zápis. Následne je doručená správa o pridelení sudcu. Lehota na zápis do obchodného registra je dva pracovné dni od doručenia návrhu na zápis.

V prípade odmietnutia zápisu je doručená do elektronickej schránky a e-mailom správa o odmietnutí podania. Samotné odmietnutie je doručené spôsobom, ktorý ste uviedli elektronickom formulári.

Po odmietnutí vykonania zápisu je možné podať námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu, v ktorých je možné doplniť skutočnosti, ktoré bránili vykonaniu zápisu (napríklad doplniť chýbajúcu listinu a pod.). Lehota na podanie námietok je 15 dní odo dňa doručenia alebo vydania oznámenia - viď § 8 zákona 530/2003 Z. z. Námietku je možné podať cez ÚPVS prostredníctvom služby Podávanie námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu do obchodného registra. Námietku je možné podať až nasledujúci deň po doručení notifikácie o odmietnutí vykonania zápisu do elektronickej schránky z dôvodu replikácie databázy obchodného registra.

Upozornenie:

Pri zmene právnej formy spoločnosti je potrebné v zmenovom formulári vyplniť v riadku „Právna forma“ obe polia, t.j. zapisovanú aj vymazávanú právnu formu. Pri nahraní podania na ÚPVS pri poli „Typ podania“ vyberte „Zmena právnej formy“.

V prípade zlúčenia podávajte návrhy na výmaz až nasledujúci deň po zaplatení poplatku pri nástupníckej spoločnosti. Ak ich podávate súčasne s nástupníckou spoločnosťou, môže byť takýto návrh zbytočne odmietnutý z dôvodu, že nemožno vykonať výmaz zanikajúcej spoločnosti, nakoľko nebol podaný návrh na zápis zmien pri nástupníckej spoločnosti. Navrhovateľ ho síce podal, avšak  pri ňom sa čaká na doručenie platby. Než príde na súd platba za návrh na zápis zmien pri nástupnickej spoločnosti, pri návrhoch na výmaz zanikajúcej spoločnosti zatiaľ uplynie dvojdňová lehota.

 

Zodpovednosť za obsah: Ministerstvo spravodlivosti SR

Dátum poslednej zmeny: 20. 10. 2020
Dátum zverejnenia: 27. 2. 2015