Ústredný portál verejnej správy

Návrhy na zápis, zmenu a výmaz údajov v obchodnom registri

Služby sú určené pre podnikateľov a občanov.

Na podávanie návrhov na zápis, zmenu a výmaz údajov zapísaných do obchodného registra je možné použiť nové elektronické služby obchodného registra s vyplnením a odoslaním formulára pomocou sprievodcu dostupné na stránke elektronických služieb Obchodného registra.

Poznámka: Od 1.2.2023 je možné vykonať zápis spoločnosti s ručením obmedzeným a podniku/organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby aj zjednodušene, prostredníctvom samostatnej služby. Bližšie informácie nájdete na stránkach Ministerstva spravodlivosti SR.

Služby vyžadujú:

 • kvalifikovaný elektronický podpis (pečať),
 • elektronický formulár vo formáte XML (ďalej len „formulár"), autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom (pečaťou), navrhovateľa (resp. navrhovateľov), a autorizované naskenované prílohy k návrhu vo formáte PDF.
  V zmysle vyhlášky 511/2022.Z.z.  o uznaných spôsoboch autorizácie, je možné použiť aj zdokonalený elektronický podpis založený na kvalifikovanom certifikáte.

Upozornenie:
Prílohy skenujte v odtieňoch sivej s rozlíšením najviac 200 dpi! Skontrolujte skenovaný dokument pred podpisom, či je obsah čitateľný.
V názvoch elektronických dokumentov nepoužívajte diakritiku.

Elektronická služba „Podávanie návrhu na zápis, zmenu a výmaz údajov v obchodnom registri“ sa skladá z nasledujúcich krokov: 

 1. Vyplnenie a podpísanie príslušného formulára
 2. Vyplnenie údajov o správe (nepovinné)
 3. Určenie aký typ podania podávate
 4. Určenie právnej formy subjektu
 5. Vyplnenie kontaktných údajov žiadateľa
 6. Vloženie potrebných príloh
 7. Odoslanie vytvorenej žiadosti

Vyplnenie formulára

Elektronické formuláre pre jednotlivé právne formy sú dostupné na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR: Elektronické formuláre pre jednotlivé právne formy zapisovaných osôb.

Vyplnený elektronický formulár uložte do vášho počítača vo formáte XML.

Vzory vyplnených elektronických formulárov s popisom jednotlivých polí.

Upozornenie:
Pri zmene právnej formy spoločnosti je potrebné v formulári na zápis zmeny údajov, ktorý je prílohou tohto podania vyplniť v riadku „Právna forma“ obe polia, t.j. zapisovanú aj vymazávanú právnu formu.

Podpisovanie formulára a príloh k podaniu

Vyplnený elektronický formulár uložený v počítači vo formáte XML podpíšte kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo viacnásobným kvalifikovaným elektronickým podpisom vo formáte XAdES priamo pri odosielaní podania z elektronickej schránky. Naďalej je možné  formulár vopred podpísať a priložiť podpísaný. Výstupom je kontajner vo formáte  ASiC (prípona súboru .asics, .asice, .scs, .sce) - ide o preferovaný formát v súlade s legislatívou EÚ.

Prílohy k podaniu (napr. splnomocnenie a pod.) naskenujte do formátu PDF a podpíšte kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo viacnásobným kvalifikovaným elektronickým podpisom vo formáte CAdES alebo XAdES priamo pri odosielaní podania z elektronickej schránky. Naďalej je možné  prílohu vopred podpísať a priložiť podpísanú.

Kvalifikované elektronické podpisy je možné vytvárať bezplatnými aplikáciami (napr. QES Portál, aplikácia QES) alebo komerčnými aplikáciami QSignDisig Desktop SignerPodpisuj.skD.Bulk Signer – Standard.

Elektronické služby obchodného registra využívajú automatizovanú e-podateľňu ePO QSign.

Podanie návrhu

Prvým krokom je vyplnenie údajov o správe.

Predmet

Môžete uviesť predmet správy. Tento údaj sa priamo zobrazí v zozname elektronických správ v schránke používateľa. Uveďte napríklad krátky text popisujúci obsah správy.

Značka prijímateľa

Môžete uviesť značku prijímateľa. Táto značka sa zobrazí v detaile správy. Uveďte informáciu, ktorú Vám napríklad v rámci konania poslal adresát.

Značka odosielateľa

Môžete uviesť značku odosielateľa. Táto značka sa zobrazí v detaile správy a môže sa použiť na identifikáciu. Uveďte napríklad číslo konania, číslo registratúrneho záznamu, spisovú značku a pod.

Druhým krokom je výber typu podania, právnej formy subjektu a vyplnenie kontaktného emailu. Údaje o navrhovateľovi sa doplnia automaticky na pozadí údajmi z profilu prihláseného používateľa, ktorý podanie podáva.

Tretím krokom je priloženie dokumentov k podaniu.

Nahrajte formulár a potrebné prílohy k podaniu.  Formulár a prílohy k podaniu je možné podpísať priamo pri vytváraní podania.

Návrh na zápis, zmenu a výmaz údajov v obchodnom registri sa podáva registrovému súdu výlučne v elektronickej podobe.

Návrh na zápis, zmenu a výmaz údajov v obchodnom registri musí byť autorizovaný navrhovateľom a musí byť podaný spolu s listinami v elektronickej podobe, z ktorých vyplývajú údaje, ktoré sa majú do obchodného registra zapísať s listinami, z ktorých vyplývajú skutočnosti, ktoré sa majú preveriť, inak naň registrový súd neprihliada.

Zaplatenie súdneho poplatku

Po odoslaní podania vám bude do elektronickej schránky a na e-mailovú adresu doručená správa s potvrdenkou o prijatí podania a začatí procesu overovania. Je potrebné  prečítať si text potvrdenky. V prípade, ak je niektorý dokument v nekorektnom formáte, elektronická podateľňa nepokračuje v spracovaní podania.

Potvrdenka o prijatí (rovnako aj následná potvrdenka o overení) vášho podania je autorizovaná kvalifikovanou elektronickou pečaťou určenou na podpisovanie výstupov z elektronických služieb obchodného registra.

Potvrdenka je vo formáte  ZEP. Potvrdenku je možné prečítať pomocou aktuálnej aplikácie QSign. Kvalifikovaný elektronický podpis na potvrdenke je možné overiť pomocou aktuálnej aplikácie QSign alebo cez online aplikáciu dostupnú na QES portáli.

Proces automatického overovania podania je ukončený spravidla do 24 hodín. V prípade, ak je dokument podpísaný certifikátom, ktorému končí platnosť a podateľňa nevie automaticky overiť platnosť podpisu, je potrebné čakať na zásah administrátora a čas overenia sa môže predĺžiť. Následne po ukončení overenia vám bude doručená správa s potvrdenkou o overení podania. Je potrebné prečítať si text potvrdenky.

Prvý dokument - Sprievodný formulár - je generovaný elektronickými službami obchodného registra a neobsahuje elektronický podpis.

Ak je podpis na niektorom z ďalších dokumentov vyhodnotený ako neplatný, bude vám následne doručená správa o tom, že nenastali účinky doručenia. V takom prípade je potrebné podanie poslať znovu, s korektne podpísanými dokumentmi.

Ak sú všetky podpisy vyhodnotené ako platné, je pre spoplatnené služby súčasne vygenerovaná správa o platobných podmienkach s informáciu o výške poplatku za požadovanú službu spolu s platobnými informáciami. 

Úhradu poplatku je možné vykonať platobnou kartou priamo z elektronickej schránky alebo zrealizovať podľa pokynov v platobnom predpise doručenom prostredníctvom elektronickej schránky. Informácie uvedené v e-maile majú iba informatívny charakter.

V prípade, že poplatok nebude zaplatený podľa platobných informácií v platobnom predpise, vašu platbu nebude možné spárovať s podaním, čo môže mať za následok nevybavenie vášho podania.

Vybavenie podania

Platba je spárovaná buď online (pri platbe kartou) alebo spravidla tretí pracovný deň po úhrade (bankový prevod). Účinky doručenia návrhu na zápis, zmenu a výmaz údajov v obchodnom registri nastávajú v deň, keď registrovému súdu prišla informácia o zaplatení súdneho poplatku a zároveň neuplynulo 15 dní odo dňa podania návrhu na zápis, zmenu a výmaz údajov v obchodnom registri. Následne je doručená správa o pridelení sudcu. Lehota na zápis zmenu a výmaz údajov v obchodnom registri do obchodného registra je dva pracovné dni od doručenia návrhu na zápis, zmenu a výmaz údajov v obchodnom registri.

V prípade odmietnutia návrhu na zápis, zmenu a výmaz údajov v obchodnom registri je doručená do elektronickej schránky a e-mailom správa o odmietnutí podania. Samotné odmietnutie je doručené spôsobom, ktorý ste uviedli v elektronickom formulári.

Po odmietnutí vykonania návrhu na zápis, zmenu a výmaz údajov v obchodnom registri je možné podať námietky proti odmietnutiu vykonania návrhu na zápis, zmenu a výmaz údajov v obchodnom registri, v ktorých je možné doplniť skutočnosti, ktoré bránili vykonaniu zápisu, zmeny a výmazu údajov v obchodnom registri (napríklad doplniť chýbajúcu listinu a pod.). Lehota na podanie námietok je 15 dní odo dňa doručenia alebo vydania oznámenia - viď § 8 zákona č. 530/2003 Z. z. Námietku je možné podať cez slovensko.sk prostredníctvom služby Podávanie námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu do obchodného registra. Námietku je možné podať až nasledujúci deň po doručení notifikácie o odmietnutí vykonania zápisu zmeny a výmazu údajov v obchodnom registri do elektronickej schránky z dôvodu replikácie databázy obchodného registra.

Upozornenie:
V prípade zlúčenia podávajte návrhy na výmaz až nasledujúci deň po zaplatení poplatku pri nástupníckej spoločnosti. Ak ich podávate súčasne s nástupníckou spoločnosťou, môže byť takýto návrh zbytočne odmietnutý z dôvodu, že nemožno vykonať výmaz zanikajúcej spoločnosti, nakoľko nebol podaný návrh na zápis zmien pri nástupníckej spoločnosti. V takomto prípade napriek tomu, že navrhovateľ  síce podal takýto návrh, súd potrebuje zaevidovať doručenie platby za návrh na zápis zmien pri nástupnickej spoločnosti, čo môže mať za následok uplynutie dvojdňovej lehoty pri návrhu na výmaz zanikajúcej spoločnosti.

Zodpovednosť za obsah: Ministerstvo spravodlivosti SR

Dátum poslednej zmeny: 7. 2. 2024
Dátum zverejnenia: 27. 2. 2015