Ústredný portál verejnej správy

Návrhy na zápis, zmenu a výmaz údajov v obchodnom registri

Služba je určená pre podnikateľov. Prostredníctvom služby je možné podať elektronicky žiadosť o prvozápis spoločnosti do obchodného registra, žiadosť o zmenu zápisu spoločnosti v obchodnom registri, žiadosť o výmaz spoločnosti z obchodného registra a pri všetkých návrhoch je možné zároveň vložiť elektronické listiny vyžadované k návrhu. Pri návrhu sa vyžadujú dokumenty autorizované kvalifikovaným elektronickým podpisom (pečaťou) občana, alebo viacnásobným kvalifikovaným elektronickým podpisom (pečaťou).

Služby sú určené pre podnikateľov a občanov.

Služby vyžadujú:

  • kvalifikovaný elektronický podpis (pečať),
  • elektronický formulár vo formáte XML (ďalej len „formulár"), autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom (pečaťou) navrhovateľa (resp. navrhovateľov), naskenované prílohy k návrhu vo formáte PDF (preferovaný formát) alebo TIFF autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom (pečaťou) navrhovateľa (resp. navrhovateľov).

UPOZORNENIE:    Prílohy skenujte v odtieňoch sivej s rozlíšením najviac 200 dpi! Skontrolujte skenovaný dokument pred podpisom, či je obsah čitateľný.

V názvoch elektronických dokumentov nepoužívajte diakritiku.

1. Návrh na zápis údajov, zápis zmeny zapísaných údajov a výmaz zapísaných údajov do obchodného registra

Služba predpokladá stiahnutie formulára návrhu. Formuláre si môžete stiahnuť na stránke: Elektronické formuláre pre jednotlivé právne formy zapisovaných osôb.

Vypísaný formulár uložte do počítača vo formáte XML a podpíšte ho kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo viacnásobným kvalifikovaným elektronickým podpisom vo formáte XAdES. 

Výstupom je ASiC kontajner (prípona súboru .asics, .asice, .scs, .sce). Aktuálne je ešte podporovaný aj formát XAdES_ZEP EPES – výstupom je XML súbor s príponou .zepx .

Prílohy k podaniu (napr. spoločenská zmluva, zakladateľská zmluva, atď.) naskenujte do formátu PDF (preferovaný formát) alebo TIFF a podpíšte kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo viacnásobným kvalifikovaným elektronickým podpisom vo formáte CAdES alebi XAdES. Výstupom je ASiC kontajner (prípona súboru .asics, .asice, .scs, .sce). Text na dokumentoch musí byť čitateľný. Nie sú podporované dokumenty vytvorené zaručenou konverziou. Aktuálne je ešte podporovaný aj formát CSM – CadES EPES – výstupom je dokument s príponou súboru .zep a formát XAdES_ZEP PDF prípona súboru .zepx.

Kvalifikované elektronické podpisy je možné vytvárať bezplatnými (napr. QES) alebo komerčnými aplikáciami QSign, Disig Desktop Signer, Podpisuj.sk, ZEP.disig.sk, D.Bulk Signer – Standard.

Elektronické služby obchodného registra využívajú automatizovanú e-podateľňu ePO QSign.

Postup:

  • Vypísanie formulára
  • Zaplatenie poplatku a poslanie papierových listín
  • Vybavenie podania


Vypísanie formulára

Prvý krok pri vypísaní formulára je Výber typu podania. Vyplňte Typ podania, Právnu formu spoločnosti, ktorú žiadate zapísať, Registrový súd podľa príslušnosti a Obchodné meno spoločnosti.

Spisová značka pri prvozápise Vám bude pridelená súdom, nevypĺňajte ju. Pri ostatných typoch podania vyplňte Spisovú značku. Vyplňte navrhovateľa – údaje, ktoré mate zadané v profile sa Vám automaticky vyplnia aj v časti Navrhovateľ.

Druhý krok je priloženie dokumentov k podaniu. Dokumenty môžete priložiť prostredníctvom tlačidla Nahraj dokumenty>. Dokumenty označené ako povinné je potrebné poslať spolu s podaním. Dokumenty označené ako nepovinné, ktoré neprikladáte, odstráňte.

Postup pri prikladaní dokumentov:

  • Z poľa Výber podoby dokumentu vyberte, či dokument prikladáte elektronicky, alebo posielate papierovo na príslušný registrový súd.
  • Pri výbere elektronickej podoby dokumentu sa Vám otvorí okno, v ktorom si nalistujete a vyberiete dokument a tlačidlom Uložiť ho vložíte do podania.

Povinné dokumenty musia mať vložený súbor (elektronická podoba dokumentu) alebo musia byť doručené na príslušný registrový súd (papierová podoba).

Tretí krok je kontrola podania. Prostredníctvom tlačidla Prehľad podania > si prezrite celé podanie a po kontrole je možné podanie odoslať prostredníctvom tlačidla Odoslať>.


Zaplatenie súdneho poplatku a poslanie papierových listín

Po odoslaní podania Vám bude do elektronickej schránky a na e-mailovú adresu doručená správa s potvrdenkou o prijatí podania a začatí procesu overovania. Prosím prečítajte si text potvrdenky. V prípade ak je niektorý dokument v nekorektnom formáte, elektronická podateľňa nepokračuje v spracovaní podania.

Potvrdenka  o prijatí (rovnako aj následná o overení) Vášho podania je autorizovaná kvalifikovanou elektronickou pečaťou určenou na podpisovanie výstupov z elektronických služieb obchodného registra.

Formát  potvrdenky je ZEP. Potvrdenku je možné prečítať pomocou aktuálnej aplikácie QSign. Kvalifikovaný elektronický podpis na potvrdenke je možné overiť pomocou aktuálnej aplikácie QSign, QSign, online aplikáciu https://zep.disig.sk.

Proces automatického overovania podania je ukončený spravidla do 24 hodín. V prípade   ak je dokument podpísaný certifikátom, ktorému končí platnosť a podateľňa nevie automaticky overiť platnosť podpisu je potrebné čakať na zásah administrátora a čas overenia sa môže predĺžiť. Následne po ukončení overenia Vám bude doručená správa s potvrdenkou o overení podania. Prosím prečítajte si text potvrdenky.

Prvý dokument - Sprievodný formulár - je generovaný elektronickými službami obchodného registra a neobsahuje elektronický podpis.

Ak je podpis na niektorom z ďalších dokumentov vyhodnotený ako neplatný,  je následne doručená správa o tom, že  nenastali účinky doručenia. V takom prípade je potrebné podanie poslať znovu, s korektne podpísanými dokumentmi.

Ak sú všetky podpisy vyhodnotené ako platné, je pre spoplatnené služby súčasne vygenerovaná správa o platobných podmienkach, s informáciu o výške poplatku za požadovanú službu spolu s platobnými informáciami. Ak sa celý  návrh podáva elektronickými prostriedkami, je sadzba poplatku 50 % z pevnej sumy ustanovenej v sadzobníku.

Sadzba poplatku je 50 % z pevnej sumy ustanovenej v Sadzobníku súdnych poplatkov v zmysle zákona č. 71/1992 Zbo súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov.

Poplatok je potrebné zaplatiť podľa inštrukcií v správe. V prípade, že poplatok nebude zaplatený podľa platobných informácií v správe, Vašu platbu nebude možné spárovať s podaním, čo môže mať za následok nevybavenie Vášho podania.

Poplatok môžete zaplatiť prostredníctvom ktorejkoľvek banky osobne alebo cez internet banking, ak takúto službu Vaša banka poskytuje. Ak ste uhradili platbu s nesprávnymi platobnými symbolmi, kontaktujte príslušný registrový súd (učtáreň, kde sa párujú platby) a požiadajte o ručné spárovanie platby. Kontakt na všetky súdy je k dispozícii na stránkach ministerstva spravodlivosti -https://www.justice.gov.sk/Stranky/Sudy/SudZoznam.aspx .

Ak ste si pri vypĺňaní podania vybrali poslanie niektorej z príloh k podaniu papierovo, doručte v lehote stanovenej zákonom prílohu v papierovej podobe na príslušný registrový súd. Takto odoslané prílohy označte jasne a zrozumiteľne číslom podania, ktoré bolo Vášmu podaniu pridelené. Nedoručenie príloh alebo neoznačenie príloh môže mať za následok nevybavenie Vášho podania. Podanie postúpi na ďalšie spracovanie až po doručení príloh v papierovej podobe.

Vybavenie podania

Platba je pripísaná na účet súdu spravidla tretí pracovný deň po úhrade. Následne je doručená správa o pridelení sudcu. Lehota na zápis do obchodného registra je 2 pracovné dni od doručenia návrhu na zápis. Ak sa návrh na zápis a listiny, ktoré sa k nemu dokladajú podávajú len elektronickými prostriedkami, účinky doručenia návrhu na zápis nastávajú v deň, keď súdu prišla informácia o zaplatení súdneho poplatku a neuplynulo 15 dní odo dňa podania návrhu na zápis elektronickými prostriedkami.

V prípade odmietnutia zápisu je doručená do elektronickej schránku a emailom správa o odmietnutí podania. Samotné odmietnutie je doručené spôsobom, ktorý ste uviedli elektronickom formulári.

Po odmietnutí vykonania zápisu je možné podať námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu v ktorých je možné doplniť skutočnosti, ktoré bránili vykonaniu zápisu (napríklad doplniť chýbajúcu listinu a pod.). Lehota na podanie námietok je 15 dní odo dňa doručenia alebo vydania oznámenia - viď § 8 zákona 530/2003 Z. z. - https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/530/. Námietku je možné podať cez ÚPVS prostredníctvom služby Námietka proti odmietnutiu vykonania zápisu do obchodného registra. Námietku je možné podať až nasledujúci deň po doručení notifikácie o odmietnutí vykonania zápisu do elektronickej schránky z dôvodu replikácie databázy obchodného registra.

Upozornenie:

1.Pri zmene právnej formy spoločnosti je potrebné v zmenovom formulári vyplniť v riadku „Právna forma“ obe polia, t.j. zapisovanú aj vymazávanú právnu formu. Pri nahraní podania na ÚPVS pri poli „Typ podania“ vyberte „Zmena právnej formy“.

2. V prípade zlúčenia podávajte návrhy na výmaz až nasledujúci deň po zaplatení poplatku pri nástupníckej spoločnosti. Ak ich podávate súčasne s nástupníckou spoločnosťou, môže byť takýto návrh zbytočne odmietnutý z dôvodu, že nemožno vykonať výmaz zanikajúcej spoločnosti, nakoľko nebol podaný návrh na zápis zmien pri nástupníckej spoločnosti. Navrhovateľ ho síce podal, avšak  pri ňom sa čaká na doručenie platby. Než príde na súd platba za návrh na zápis zmien pri nástupnickej spoločnosti, pri návrhoch na výmaz zanikajúcej spoločnosti zatiaľ uplynie 2-dňová lehota.

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo spravodlivosti SR

Dátum poslednej zmeny: 17. 6. 2020
Dátum zverejnenia: 27. 2. 2015