Ústredný portál verejnej správy

Cestovné náhrady

Zamestnanie

Ak Vás zamestnávateľ vysiela na pracovnú cestu, máte nárok na určité cestovné náhrady.

Cestovné náhrady sa poskytujú najmä tomuto okruhu osôb:

 • zamestnancom v pracovnom pomere/štátnozamestnaneckom pomere,
 • fyzickým osobám činným na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (na základe dohody),
 • dočasne prideleným zamestnancom pri pracovných cestách počas dočasného pridelenia,
 • ďalším zákonom určeným osobám (napr. člen družstva, člen orgánu  právnickej osoby, člen poradného orgánu právnickej osoby a pod.).

Cestovné náhrady sa poskytujú pri týchto právnych úkonoch:

 • pracovná cesta (tuzemská, zahraničná),
 • dočasné pridelenie na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi,
 • vyslanie do členského štátu Európskej únie v zmysle smernice o vysielaní v rámci poskytovania služieb,
 • vznik pracovného pomeru,
 • výkon práce v zahraničí,
 • cesta v súvislosti s mimoriadnym výkonom práce mimo rozvrhu pracovných zmien do miesta pravidelného pracoviska a späť.

Podľa platnej legislatívy má zamestnanec vyslaný na pracovnú cestu nárok na:

 • náhradu preukázaných cestovných výdavkov,
 • náhradu preukázaných výdavkov za ubytovanie,
 • stravné,
 • náhradu preukázaných potrebných vedľajších výdavkov,
 • náhradu preukázaných cestovných výdavkov za cesty na návštevu rodiny,
 • náhradu liečebných nákladov,
 • povinné alebo odporúčané očkovanie.

Rozsah náhrad a podmienky  poskytovania niektorých náhrad sú odlišné pri tuzemskej pracovnej ceste a pri zahraničnej pracovnej ceste. Bližšie informácie nájdete na Náhrady pri tuzemskej pracovnej cesteNáhrady pri zahraničnej pracovnej ceste a Náhrady pri výkone práce v zahraničí

Dátum poslednej zmeny: 30. 5. 2023
Dátum zverejnenia: 16. 2. 2015

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
+421 2 2046 0000
web@employment.gov.sk

Lokalita

 • Slovensko