Ústredný portál verejnej správy

Na aké náhrady mám nárok pri pracovných cestách?

Zamestnanie

Pri pracovnej ceste máte ako zamestnanec nárok na cestovné náhrady.

Náhrady môžu byť nárokové alebo nenárokové, ktorých poskytovanie je založené na dohode medzi zamestnancom a zamestnávateľom alebo zamestnávateľom a odborovou organizáciou alebo ich poskytovanie závisí od vnútorného predpisu zamestnávateľa. O náhradách hovorí zákon č. 283/2002 Z.z.

 1. Tuzemská pracovná cesta
 2. Zahraničná pracovná cesta
 3. Dočasné pridelenie
 4. Vyslanie do iného členského štátu EÚ
 5. Náhrady pri výkone práce v zahraničí
 6. Vznik pracovného pomeru
 7. Cesta mimo rozvrhu pracovnej zmeny
 8. Náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

1. Tuzemská pracovná cesta

Pracovná cesta je čas od nástupu zamestnanca na cestu na výkon práce do iného miesta, ako je jeho pravidelné pracovisko, vrátane výkonu práce v tomto mieste do skončenia tejto cesty.

Zamestnancovi vyslanému na pracovnú cestu patria tieto nárokové náhrady:

 • náhrada preukázaných cestovných výdavkov,
 • náhrada preukázaných výdavkov za ubytovanie,
 • stravné za každý deň trvania pracovnej cesty v závislosti od času jej trvania (sumy stravného pre jednotlivé časové pásma ustanovuje opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky),
 • náhrada preukázaných potrebných vedľajších výdavkov,
 • náhrada preukázaných cestovných výdavkov za cesty na návštevu rodiny.

Zamestnancovi pri vyslaní na pracovnú cestu zamestnávateľ môže poskytnúť tieto nenárokové náhrady:

 • stravné alebo bezplatné stravovanie,
 • iné a vyššie náhrady.

Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi  preddavok na náhrady do výšky predpokladaných náhrad iba na žiadosť zamestnanca.

2. Zahraničná pracovná cesta

Zahraničná pracovná cesta je čas od nástupu zamestnanca na pracovnú cestu na výkon práce do zahraničia, čas pracovnej cesty v zahraničí až do skončenia tejto cesty.

Zamestnancovi vyslanému na zahraničnú pracovnú cestu patria nasledujúce nárokové náhrady:

 • náhrada preukázaných cestovných výdavkov,
 • náhrada preukázaných výdavkov za ubytovanie,
 • náhrada potrebných vedľajších výdavkov,
 • poistenie liečebných nákladov v zahraničí,
 • povinné alebo odporúčané očkovanie,
 • náhrada za cesty na návštevu rodiny (na základe dohody),
 • stravné za každý kalendárny deň mimo územia Slovenskej republiky v závislosti od času jej trvania (základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene ustanovuje opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky).

Zamestnancovi pri vyslaní na zahraničnúpracovnú cestu zamestnávateľ môže poskytnúť tieto nenárokové náhrady:

 • iné a vyššie náhrady,
 • iné druhy komerčného poistenia,
 • vreckové.

Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi preddavok na náhrady do výšky predpokladaných náhrad.

3. Dočasné pridelenie

Zamestnávateľ alebo agentúra dočasného zamestnávania sa môže so zamestnancom písomne dohodnúť, že ho dočasne pridelí na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi.

Zamestnávateľ môže počas dočasného pridelenia poskytnúť tieto nenárokové náhrady:

 • náhrady v rozsahu a vo výške ako pri pracovnej ceste (cestovné výdavky, ubytovacie výdavky, stravné, potrebné vedľajšie výdavky, cestovné výdavky za účelom návštevy rodiny),
 • náhradu preukázaných sťahovacích výdavkov,
 • iné a vyššie náhrady.

Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi preddavok na náhrady do výšky predpokladaných náhrad iba na žiadosť zamestnanca.

4. Vyslanie do iného členského štátu EÚ

Vyslaným zamestnancom je zamestnanec, ktorý počas určitej doby vykonáva prácu na území iného členského štátu, ako je štát v ktorom bežne pracuje.

Zamestnancovi vyslanému na výkon práce do iného štátu EÚ patria nárokové náhrady v rozsahu a vo výške ako pri zahraničnej pracovnej ceste (cestovné výdavky, ubytovacie výdavky, potrebné vedľajšie výdavky, poistenie nevyhnutných liečebných nákladov v zahraničí, náhrada výdavkov za cesty k návšteve rodiny, povinné alebo odporúčané očkovanie, stravné); ak mu nepatria výhodnejšie náhrady podľa práva členského štátu, do ktorého je vyslaný. (Právny stav od 30. 7. 2020)

Zamestnancovi vyslanému na výkon práce do iného štátu EÚ zamestnávateľ môže poskytnúť tieto nenárokové náhrady:

 • náhrada preukázaných sťahovacích výdavkov,
 • iné a vyššie náhrady,
 • iné druhy komerčného poistenia,
 • vreckové.

Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi preddavok na náhrady do výšky predpokladaných náhrad.

5. Náhrady pri výkone práce v zahraničí

Zamestnancovi s dočasným miestom výkonu práce dohodnutom v pracovnej zmluve v zahraničí patria tieto nárokové náhrady:

 • náhrada ako pri zahraničnej pracovnej ceste (cestovné výdavky, ubytovacie výdavky,  potrebné vedľajšie výdavky, poistenie nevyhnutných liečebných nákladov v zahraničí,  povinné alebo odporúčané očkovanie, stravné) a to za dni cesty do miesta výkonu práce v zahraničí a späť a pri pracovných cestách v zahraničí,
 • pri pracovných cestách na územie SR za čas strávený na území SR náhrady ako pri pracovnej ceste (cestovné výdavky, ubytovacie výdavky, stravné, potrebné vedľajšie výdavky, cestovné výdavky za účelom návštevy rodiny).

Zamestnancovi s dočasným miestom výkonu práce dohodnutom v pracovnej zmluve v zahraničí môže zamestnávateľ poskytnúť tieto nenárokové náhrady:

 • iné a vyššie náhrady,
 • iné druhy komerčného poistenia,
 • vreckové,
 • náhrada výdavkov za rodinných príslušníkov, ak zamestnanca nasledujú do miesta výkonu práce v zahraničí (cestovné výdavky, potrebné vedľajšie výdavky, ubytovacie výdavky).

Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi preddavok na náhrady do výšky predpokladaných náhrad iba na žiadosť zamestnanca.

6. Vznik pracovného pomeru

Zamestnávateľ pri vzniku pracovného pomeru môže poskytovať tieto nenárokové náhrady:

 • náhradu výdavkov a to najviac v rozsahu a výške ako pri pracovnej ceste (cestovné výdavky, ubytovacie výdavky, stravné, potrebné vedľajšie výdavky, cestovné výdavky za účelom návštevy rodiny); oposkytovaní náhrad pri vzniku pracovného pomeru zamestnávateľ môže rozhodnúť najneskôr do 90 kalendárnych dní od vzniku pracovného pomeru,
 • náhradu preukázaných sťahovacích výdavkov,
 • iné a vyššie náhrady.

Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi preddavok na náhrady do výšky predpokladaných náhrad iba na žiadosť zamestnanca.

7. Cesta mimo rozvrhu pracovnej zmeny

Ide o cestu do miesta pravidelného pracoviska a späť v prípade mimoriadneho výkonu práce zamestnanca mimo rozvrhu pracovných zmien zamestnanca na príkaz zamestnávateľa alebo s jeho súhlasom.

Zamestnancovi za cesty s mimoriadnym výkon práce mimo rozvrhu pracovných zmien do miesta pravidelného pracoviska a späť patria ako nároková náhrada:

 • preukázané cestovné výdavky

Zamestnávateľ môže poskytovať za cesty s mimoriadnym výkonom práce mimo rozvrhu pracovných zmien môže zamestnávateľ poskytnúť tieto nenárokové náhrady:

 • iné a vyššie náhrady

Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi preddavok na náhrady do výšky predpokladaných náhrad iba na žiadosť zamestnanca.

8. Náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

Zamestnávateľ sa môže so zamestnancom písomne dohodnúť, že pri pracovnej ceste použije tzv. vlastné/súkromné cestné motorové vozidlo.

Ak zamestnanec použije vlastné/súkromné cestné motorové vozidlo na žiadosť zamestnávateľa, zamestnancovi patrí ako nároková náhrada:

 • základná náhrada za každý 1 km jazdy,
 • náhrada za spotrebované pohonné látky,
 • preukázané potrebné vedľajšie výdavky.

Ak zamestnanec použije vlastné/súkromné vozidlo na svoju žiadosť, zamestnancovi patrí ako nároková náhrada:

 • suma základnej náhrady za 1 km jazdy a náhrada výdavkov za spotrebované pohonné látky a potrebné vedľajšie výdavky, alebo
 • na základe písomnej dohody náhrada vo výške ceny cestovného lístka pravidelnej verejnej dopravy a potrebné vedľajšie výdavky.

Suma základnej náhrady pre jednostopové vozidlá a trojkolky a pre osobné cestné motorové vozidlá je ustanovená opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Pri použití prívesu k osobnému cestnému motorovému vozidlu sa základná náhrada zvýši o 15 %.

Sumu základnej náhrady pre nákladné automobily, autobusy a traktory dohodne zamestnávateľ so zamestnancom.

Náhrada za spotrebované pohonné látky patrí zamestnancovi podľa cien pohonných látok prepočítaných podľa spotreby pohonných látok uvedenej v technickom preukaze cestného motorového vozidla alebo v osvedčení o evidencii cestného motorového vozidla.

Dátum poslednej zmeny: 18. 2. 2021
Dátum zverejnenia: 6. 6. 2013

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
+421 2 2046 0000
web@employment.gov.sk

Lokalita

 • Slovensko