Ústredný portál verejnej správy

Potreba overovania podpisov pred odoslaním podania

Vážení používatelia,

dovoľujeme si vás upozorniť na odporúčané overovanie podpisov pred odosielaním podaní. Dôvody, prečo je potrebná kontrola platnosti podpisu pred odoslaním správy, nájdete nižšie
v texte. 

Ako si overím platnosť elektronického podpisu?

Platnosť elektronického podpisu vo vyplnenom elektronickom formulári  je možné informatívne overiť kliknutím na funkciu „Detail podpisu“ a elektronické podpisy v prílohách kliknutím na 3 bodky cez funkciu „Overiť podpisy“  (obr. 1) alebo využitím služieb tretích strán, napríklad kvalifikovanej služby validácie.

Overenie platnosti elektronického podpisu v konštruktore správ priamo v elektronickej schránke cez Detail podpisu alebo cez ponuku tri bodky a možnosť Overiť podpisy v prípade príloh.

Obr. 1 - Informatívne overenie platnosti kvalifikovaného elektronického podpisu
v konštruktore správ priamo v elektronickej schránke (dokument a prílohy)

Prečo si mám kontrolovať platnosť podpisu pred odoslaním správy? 

Aplikácia D.Signer/XAdES pre vytváranie kvalifikovaného elektronického podpisu na portáli slovensko.sk umožňuje vytvoriť podpis aj
v prípade, ak bol váš kvalifikovaný certifikát zrušený
. Aplikácia pred podpísaním zobrazuje používateľovi informáciu o dátume konca obdobia, na ktoré bol certifikát vydaný („platný do“), ktorý nezohľadňuje predčasné zrušenie certifikátu. Aplikácia a ani portál slovensko.sk pred odoslaním správy automatizovane neoverujú platnosť podpisov v dokumentoch v správe. Podpisy sa overujú až na strane orgánu verejnej moci, ktorý je adresátom správy, po doručení správy. 

Ak odošlete podanie podpísané so zrušeným kvalifikovaným certifikátom, úrady ho môžu zamietnuť alebo odložiť, pričom v niektorých konaniach nie sú povinné vás o odložení informovať. Odosielateľ podania sa tak v niektorých prípadoch môže dozvedieť o neplatnosti podpisu až po uplynutí príslušných lehôt pre podanie, odvolanie, žiadosť o finančný príspevok a podobne, keď už nebude mať možnosť túto chybu napraviť. 

V prípade, ak do elektronického podania pripájate dokumenty podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom vytvoreným v aplikáciách tretích strán, môže byť podpis v niekedy vyhodnotený ako neplatný, napríklad ak je vytvorený v nepodporovanom formáte podpisu alebo s nekvalifikovaným certifikátom.

Zároveň upozorňujeme, že aplikácia D.Viewer určená pre zobrazovanie podpísaných súborov vo vybraných formátoch neoveruje platnosť podpisov!

Odporúčame vám preto, overiť si platnosť podpisov pred odoslaním podania.  

Hromadné zrušenie certifikátov v SR v najbližšom období:

Príklady hromadných zrušení certifikátov v SR v predchádzajúcom období:

Kvalifikovaný certifikát môže byť zrušený napríklad z nasledujúcich dôvodov: 

  • žiadateľ o kvalifikovaný certifikát nepotvrdí prevzatie vydaného certifikátu (v prípade vzdialeného vydávania na občiansky preukaz nepodpíše prevzatie elektronicky), 
  • držiteľ certifikátu požiada o zrušenie certifikátu napríklad z dôvodu odcudzenia bezpečného zariadenia na vytváranie certifikátu alebo z dôvodu neplatnosti údajov na certifikáte, 
  • vydavateľ certifikátu hromadne zruší platnosť certifikátu z dôvodu konca platnosti certifikácie bezpečného zariadenia na vytváranie kvalifikovaného elektronického podpisu (QSCD), 
  • vydavateľ certifikátu zruší certifikát z dôvodu, že sa dozvie o zmene alebo neplatnosti údajov zapísaných v kvalifikovanom certifikáte,
  • bezpečné zariadenie nie je možné použiť na vytváranie kvalifikovaného elektronického podpisu z technických dôvodov, ako je napríklad poškodenie alebo zablokovanie zariadenia.

Ako si overím platnosť kvalifikovaného certifikátu? 

Na ústrednom portáli verejnej správy je aktuálne poskytovaná možnosť overenia platnosti kvalifikovaného certifikátu:

  • Overením platnosti elektronického podpisu vytvoreného daným kvalifikovaným certifikátom - službou na overovanie podpisov, napríklad službou informatívneho overenia alebo funkciou „Overiť podpisy“ v elektronickej schránke  alebo inou službou. 

Iné spôsoby overenia platnosti certifikátu:

  • Pre certifikáty na občianskych preukazoch s čipom a dokladoch o povolení na pobytu s čipom službou Ministerstva vnútra SR.
  • Overením kvalifikovaného certifikátu vloženého v pripojenej čítačke čipových kariet v aplikácii QES, bezplatne dostupnej na stránke Národného bezpečnostného úradu (tiež ako „NBÚ“), po výbere certifikátu (obr. 2 krok 1), ak už nebol vybraný, kliknutím na otáznik (obr. 2 krok 2) sa zobrazí validačná správa (obr. 2). Napríklad certifikát je platný k CRL/OCSP aktualizovanému v čase 11:59:42, ale validácia prebehla o 6 sekúnd neskôr 11:59:48.
  • Po uložení certifikátu vo forme súboru (.cer) overením platnosti samotného certifikátu príslušnou službou na overovanie certifikátu (napríklad demo služba Európskej komisie, aplikáciami podporujúcimi OCSP, aplikáciou LockIt od NBÚ a podobne). 
Kontrola platnosti podpisu pred odoslaním správy
Obr. 2 -  Kontrola platnosti kvalifikovaného certifikátu v aplikácii QES od NBÚ

 

Súvisiace:

(09. 11. 2021)

Zoznam oznamov

Archív oznamov