Ústredný portál verejnej správy

Zrušenie kvalifikovaných certifikátov na čipových kartách Siemens (ATOS) verzia CardOSv4.4

Vážení používatelia,

dovoľujeme si vás opätovne upozorniť, že ak ste držiteľom čipových kariet Siemens (ATOS) verzia CardOSv4.4, dňa 16.12.2021 budú všetky kvalifikované mandátne certifikáty a certifikáty pre pečať vydané Slovenskou národnou certifikačnou autoritou („ďalej iba SNCA“) na tieto zariadenia zrušené.

Od 16. 12. 2021 budú všetky autorizácie vytvorené s týmito certifikátmi, overované ako neplatné. Autorizácie vytvorené do tohto dátumu môžu byť overované ako platné, ak k nim bola pripojená kvalifikovaná časová pečiatka.

Upozorňujeme, že niektoré aplikácie pre vytváranie kvalifikovaného elektronického podpisu (ako je napríklad D.Signer/XAdES používaná na slovensko.sk) umožňujú vytvoriť podpis aj v prípade, ak váš kvalifikovaný certifikát bol zrušený. Aplikácia pred podpísaním zobrazuje používateľovi informáciu o dátume konca obdobia, na ktoré bol certifikát vydaný ("platný do"), ktorý však nezohľadňuje skorší dátum zrušenia certifikátu. Aplikácia a ani portál slovensko.sk po vytvorení podpisu automatizovane neoverujú platnosť vytvoreného podpisu a neupozornia na neplatnosť vytvoreného podpisu. Podpisy sa overujú automatizovane na strane adresátov dokumentov, ktorými sú orgány verejnej moci, prípadne manuálne. Súvisiace informácie o overovaní podpisov nájdete v článku na slovensko.sk.

Odôvodnenie:

Podľa čl. 19 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) č. 910/2014  a na základe usmernenia získaného od Národného bezpečnostného úradu, ako orgánu dohľadu nad poskytovateľmi kvalifikovaných dôveryhodných služieb, je prevádzkovateľ kvalifikovaných dôveryhodných služieb povinný informovať všetkých odberateľov a spoliehajúce sa strany o všetkých zmenách pri poskytovaní svojich kvalifikovaných dôveryhodných služieb. V  zmysle uvedeného SNCA informuje o skutočnosti ukončenia platnosti certifikácie čipových kariet Siemens (ATOS) verzia CardOSv4.4 k 15.12.2021.

Poskytovatelia dôveryhodných služieb sú v zmysle zákona č. 272/2016 Z. z. povinní zabezpečiť, aby vydaný kvalifikovaný certifikát obsahoval presné, pravdivé a úplné údaje. Všetkým subjektom a majiteľom čipových kariet Siemens (ATOS) verzia CardOSv4.4 s platným kvalifikovaným mandátnym certifikátom pre elektronický podpis, resp. kvalifikovaným certifikátom pre elektronickú pečať, ktorého platnosť je dlhšia ako do 15.12.2021, budú vzhľadom na uvedenú povinnosť certifikáty v uvedenom termíne zrušené. Informácie o blížiacom sa konci platnosti certifikácie uvedených čipových kariet klientov žiadajúcich o vydanie nových certifikátov NASES poskytoval od januára 2021.

Z vyššie uvedeného dôvodu je potrebné zabezpečiť si opätovné vydanie kvalifikovaných certifikátov štandardným postupom platným pre ich vydanie na inom kvalifikovanom zariadení na vyhotovenie elektronických podpisov alebo pečatí. Ak ste si už zabezpečili opätovné vydanie kvalifikovaných certifikátov na nové kvalifikované zariadenie, považujte prosím tento oznam ako bezpredmetný.

Informácie k vydaniu kvalifikovaných certifikátov pre mandátny certifikát, resp. elektronickú pečať.

(15. 12. 2021)

Zoznam oznamov

Archív oznamov