Ústredný portál verejnej správy

Na čo slúži aktivácia elektronickej schránky na doručovanie?

Vážení používatelia,

elektronická schránka (e-schránka) slúži ako oficiálny nástroj na komunikáciu s verejnou správou. Ak potrebujete odoslať podanie, napr. žiadosť orgánu verejnej moci (súdu, rôznym úradom, Sociálnej poisťovni atď.), môžete tak urobiť pomocou e-schránky. Fyzické osoby, fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby nemôžu komunikovať vzájomne medzi sebou, ale iba s orgánmi verejnej moci. Ak chcete nahradiť listinnú formu komunikácie s orgánmi verejnej moci za plnohodnotnú elektronickú komunikáciu, musíte si aktivovať e-schránku na doručovanie úradných dokumentov.

Grafické znázornenie stavu e-schránky. Ak nie je aktivovaná na doručovanie, úradné rozhodnutia vám prídu listinne poštou. Ak aktivovaná na doručovanie je, úradné rozhodnutia vám prídu priamo do e-schránky.

Obr. 1 - Grafické znázornenie stavu elektronicekj schránky

V prípade fyzických osôb a fyzických osôb - podnikateľov je aktivácia e-schránky dobrovoľná, čiže vy sami sa môžete rozhodnúť, či si e-schránku aktivujete na doručovanie, alebo nie. Ak si ju ponecháte neaktivovanú, orgány verejnej moci sú povinné doručiť vám úradný dokument použiteľný na právne účely listinne (poštou). Viac informácií o výhodách elektronickej komunikácie s úradmi...

Podanie môžete orgánom verejnej moci odoslať elektronicky prostredníctvom e-schránky aj v prípade, že ju nemáte aktivovanú na doručovanie. Aktivácia na doručovanie nemá žiadny vplyv na odosielanie správ, iba na ich doručovanie.

Čo sa týka právnických osôb, ktoré sú zapísané v obchodnom registri, a orgánov verejnej moci, tie majú e-schránku aktivovanú na doručenie automaticky zo zákona. V súčasnosti prebieha aj postupná povinná aktivácia e-schránok právnických osôb mimo obchodného registra.

Aktivácia e-schránky na doručovanie

V prvom kroku je potrebné prihlásiť sa do svojej e-schránky. Aktivácia e-schránky na doručovanie je umožnená iba jej majiteľom. Iné osoby, ktoré majú oprávnenia pracovať s e-schránkou, nemajú možnosť ju aktivovať/deaktivovať na doručovanie.

Po prihlásení sa do vašej e-schránky nájdite v pravom hornom rohu zelené tlačidlo „Aktivovať". Po kliknutí naň vás e-schránka presmeruje na formulár „Žiadosť o aktiváciu elektronickej schránky". Vo formulári zakliknete možnosť, že žiadate o aktiváciu e-schránky na doručovanie a zvolíte si dátum, odkedy chcete mať vašu e-schránku aktivovanú na doručovanie. Následne žiadosť odošlete pomocou tlačidla „Odoslať" a pre potvrdenie zadáte váš bezpečnostný osobný kód (BOK). Do vašej e-schránky vám budú doručené postupne dve správy s predmetom „Informácia“ ako potvrdenie o odoslaní žiadosti a následne aj samotné potvrdenie o aktivácii e-schránky na doručovanie. E-schránka sa vám aktivuje ku dňu uvedenému v žiadosti, najskôr však na tretí pracovný deň po doručení žiadosti.

Detailnejší postup k aktivácii e-schránky na doručovanie nájdete v dokumente „Návod na aktiváciu elektronickej schránky na doručovanie".

Deaktivácia e-schránky na doručovanie

Aktivácia e-schránky na doručovanie sa dá zrušiť, pokiaľ ste si ju aktivovali dobrovoľne a už ju nechcete využívať na prijímanie úradných dokumentov. Deaktivovať ju môžete priamo vo vašej e-schránke. Po prihlásení v časti „Nastavenia" kliknite na možnosť „Informácie o schránke". V tejto časti si môžete skontrolovať stav e-schránky a je tu aj možnosť „Deaktivovať schránku“. Vyplníte formulár „Žiadosť o deaktiváciu elektronickej schránky", uvediete dátum, odkedy chcete mať e-schránku deaktivovanú. Kliknete na odoslať a zadáte svoj BOK. E-schránka sa vám deaktivuje na doručovanie ku dňu uvedenému v žiadosti, najskôr však na tretí pracovný deň po doručení žiadosti.

Opätovná aktivácia e-schránky na doručovanie

E-schránku môžete po deaktivácii opätovne aktivovať, avšak najskôr po uplynutí 6 mesiacov od poslednej deaktivácie. Ak bola e-schránka deaktivovaná dvakrát za predchádzajúce obdobie 15 mesiacov, majiteľ ju môže opäť aktivovať na doručovanie až po uplynutí 12 mesiacov od poslednej deaktivácie.

Žiadosť o opätovnú aktiváciu na doručovanie môžete podať prostredníctvom funkcie elektronickej schránky alebo v listinnej podobe s úradne osvedčeným podpisom žiadateľa a je spoplatnená správnym poplatkom 10 eur (v prípade listinnej žiadosti) alebo 5 eur (v prípade elektronickej žiadosti).

Viac informácií nájdete v článku „Deaktivácia schránky, opätovná aktivácia schránky, zrušenie schránky".

Máte e-schránku aktivovanú na doručovanie a niektoré inštitúcie s vami stále komunikujú listinne?

Zákon č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente obsahuje viaceré výnimky zo všeobecnej povinnosti orgánov verejnej moci komunikovať elektronicky. V § 2 ods. 2 sú vymenované inštitúcie, ktoré sú z pôsobnosti vyňaté. Ďalšie výnimky sú v § 17 ods. 1 písm. a) až c) a objektívne technické dôvody v § 17 ods. 4.
Viac informácií nájdete aj v Usmernení k povinnostiam zákona o e-Governmente.

Súvisiace:

(05. 03. 2021)

Zoznam oznamov

Archív oznamov