Ústredný portál verejnej správy

Marec – mesiac dane z príjmu

Vážení používatelia,

pre zárobkovo činné osoby je mesiac marec nielen mesiacom knihy, ale aj daňových povinností. Lehota na podanie daňového priznania (DP) k dani z príjmu je do 31. marca. Dovtedy je potrebné daň aj zaplatiť. Tento rok pripadá 31. marec na piatok.

Povinnosť podať DP z príjmu zo závislej alebo podnikateľskej činnosti za zdaňovacie obdobie 2022 máte v prípade, ak vaše celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v ostatnom roku presiahli sumu 2 289,63 eura.

Do tejto sumy sa započítava akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený. Viac informácií o dani z príjmu nájdete v životnej situácií „Daň z príjmu“ alebo na portáli Finančnej správy SR.

Podanie priznania

Daňové priznanie je potrebné adresovať príslušnému daňovému úradu. Možno ho podať na pobočke daňového úradu alebo na kontaktnom mieste daňového úradu listinne alebo elektronicky. Povinnosť komunikovať s finančnou správou elektronicky majú právnické osoby zapísane v obchodnom registri a fyzické osoby – podnikatelia.

Tlačivo Daňové priznanie typu A vyplníte vtedy, ak máte príjmy iba zo závislej činnosti, t. j. zo zamestnania. Tlačivo Daňové priznanie typu B podáte, ak ste dosiahli príjem z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti, príjem z prenájmu nehnuteľností, príjem z kapitálového majetku alebo ostatný príjem, ako napr. príjem z nepeňažnej výhry, z predaja nehnuteľnosti, príjem z vyplatenia podielového listu a pod.

Preplatok na dani z príjmov, príp. daňový bonus na vyživované dieťa (deti) a daňový bonus na zaplatené úroky vám bude vrátený najskôr po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za príslušné zdaňovacie obdobie, najneskôr však do 40 dní odo dňa vzniku daňového preplatku, v tomto prípade do 10. mája 2023.

Nezabudnite na 2%

Priamo pri vypĺňaní tlačiva k priznaniu môžete darovať neziskovej organizácií poľa vlastného výberu 2%, resp. 3% dane. Ak za vás priznanie podáva zamestnávateľ musíte vyplniť osobitné tlačivo a doložiť k nemu potvrdenie o zaplatení dane, ktoré vám zamestnávateľ poskytne. Zoznam neziskových organizácií nájdete v Notárskom centrálnom registri určených právnických osôb. Viac informácií o darovaní percenta dane nájdete v životnej situácií „Ako poukázať 2 % z daní?“.

Možnosť odkladu

Pri podávaní daňového priznania máte možnosť si vybaviť aj odklad cez oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania, prípadne ak ste v konkurze/likvidácii alebo ste dedičom zosnulého daňovníka, podávate žiadosť o predĺženie lehoty a podanie daňového priznania. Viac informácií nájdete v článku o odklade daňového priznania.

(09. 03. 2023)

Zoznam oznamov

Archív oznamov