Ústredný portál verejnej správy

Podania na ústrednom portáli - najčastejšie otázky a odpovede

1.   Aké elektronické služby môžem využívať prostredníctvom ústredného portálu?
2.   Odkedy je možné urobiť podanie do elektronických schránok zriadených podľa zákona o e-Governmente?
3.   Aké formáty môže mať príloha, ktorá je súčasťou elektronického podania?
4.   Musím elektronické podanie, ktoré zasielam orgánu verejnej moci, podpísať kvalifikovaným
      elektronickým podpisom?
5.   Môžem používať už v minulosti zakúpený a platný kvalifikovaný certifikát na tvorbu
      elektronického podpisu   pri podaniach na ústrednom portáli?
6.   Čo znamená elektronické doručovanie a fikcia doručenia?
7.   Ako sa dozviem o tom, že moje elektronické podanie bolo doručené na orgán verejnej moci?
8.   Čo znamená, keď mi do schránky príde Potvrdenie o odoslaní elektronického podania?
9.   Do elektronickej schránky mi prišla notifikačná doručenka, čo to znamená a ako mám postupovať?
10. Kedy sa prihlásenie do schránky považuje za bezdôvodné odopretie prijatia doručovaného úradného dokumentu?
11. Môže sa elektronický úradný dokument (rozhodnutie), ktoré je podpísané kvalifikovaným
      elektronickým podpisom a  zaslané do elektronickej schránky, použiť na právne účely?
12. Akú veľkosť môže mať podanie cez elektronickú schránku aj s prílohami?
13. Ako počítať a zachovávať lehoty?
14. Aké sú požiadavky na názvy súborov pripájaných do elektronických podaní alebo do elektronických úradných dokumentov? 
15. Ako otvoriť súbor bez prípony, ktorý sa nachádza v ASiC alebo v elektronickej správe? 

 

1. Aké elektronické služby môžem využívať prostredníctvom ústredného portálu?

Sprístupnené elektronické služby pre občanov a podnikateľov nájdete v sekcii Nájsť službu. V nej si službu vyberiete zadaním kľúčových slov do vyhľadávacích polí, ktorými sú názov elektronickej služby, názov úradu alebo inštitúcie alebo výberom zo zoznamu životných situácií.
Elektronické služby si môžete vyhľadať aj prostredníctvom navigácie podľa jednotlivých životných situácií.

Elektronické služby si zverejňujú na ústrednom portáli samotné orgány verejnej moci. Takýmito službami sú napr. služby obchodného a živnostenského registra, katastra nehnuteľností, Úradu pre verejné obstarávanie, služby Centrálnej ohlasovne alebo evidencie vozidla.
Popri týchto službách má každý orgán verejnej moci automaticky pridelenú aj službu Všeobecnej agendy. Prostredníctvom tejto služby môžete orgánu verejnej moci doručiť elektronické podanie do jeho elektronickej schránky zriadenej na ústrednom portáli, ktoré nemá špecifickú formu a náležitosti predpísané právnymi normami.

Zoznam služieb sa priebežne rozširuje so sprístupňovaním elektronických služieb jednotlivých rezortov verejnej správy. Prehľad jednotlivých služieb spolu s názvom orgánu verejnej moci, ktorý je aktualizovaný týždenne, nájdete v zozname zverejnených služieb.

2. Odkedy je možné urobiť podanie do elektronických schránok zriadených podľa zákona o e-Governmente?

Podania do elektronických schránok zriadených podľa zákona o e-Governmente a prihlasovanie k elektronickým službám ústredného portálu prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom je sprístupnené od 3. februára 2014.

3. Aké formáty môže mať príloha, ktorá je súčasťou elektronického podania?

Konkrétne požiadavky na prílohy k elektronickému podaniu, ak sú vyžadované, by mali byť špecifikované pri každej elektronickej službe samotným orgánom verejnej moci, ktorý je adresátom podania. Formáty elektronických dokumentov, ktoré sú povinné osoby podľa zákona č. 95/2019 Z.z. povinné prijímať a čítať, sú predpísané vo Vyhláške č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy. 

Príklady požiadaviek na prílohy:

Služba Obchodného registra SR - Návrh na zápis, zmenu a výmaz údajov v obchodnom registri -  naskenované prílohy k návrhu musia byť vo formáte PDF (preferovaný formát) alebo TIFF podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom. Je nutné, aby skenovaný dokument bol v odtieňoch sivej s rozlíšením najviac 200 dpi (dots per inch/počet bodov na jeden palec).

Služba Všeobecná agenda - prílohy k podaniu Všeobecnej agendy môžu byť v akomkoľvek formáte, avšak podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom sa na portáli môžu iba prílohy vo formáte .pdf, .xml (vo formáte elektronického formulára registrovaného na ústrednom portáli), .txt a .png. Na podpisovanie je určený balík aplikácií D.Suite/eIDAS alebo aplikácia D.Launcher, ktoré sú k dispozícii v sekcii Na stiahnutie.

Povinne prijímané formáty elektronických dokumentov

Podpísané elektronické dokumenty

V zmysle Vyhlášky č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy platí povinnosť prijímať a čítať nasledovné formáty elektronických dokumentov podpísaných elektronickým podpisom alebo opatrených elektronickou pečaťou: 

 • Portable Document Format (.pdf) vo verzii A-1 (PDF/A-1), A-2 (PDF/A-2), A-3 (PDF/A-3),
 • Portable Document Format (.pdf) minimálne vo verzii 1.3 a maximálne vo verzii 2.0 v súlade s § 19 písm. a) bod 2,
 • Plain Text Format v kódovaní UTF-8 (.txt),
 • Portable Network Graphics (.png),
 • XMLDataContainer (.xml) - kontajner XML údajov podľa prílohy č. 7 Vyhlášky č. 78/2020 Z. z. o štandardoch alebo
 • v iných formátoch elektronických dokumentov, ak sa na tom zasielateľ a prijímateľ dohodnú. 

Elektronické dokumenty musia byť obvykle spolu s elektronickým podpisom alebo elektronickou pečaťou, ktorými sa dokumenty autorizujú, vložené:

 • v podpisovom kontajneri ASiC (.asics, .scs, .asice, .sce) alebo 
 • v inom podpisovom kontajneri, ak sa na tom zasielateľ a prijímateľ dohodnú (napríklad .zep, .xzep). 

V prípade elektronických dokumentov vo formáte PDF môžu byť elektronický podpis alebo elektronická pečať, ktorými sa dokumenty autorizujú, pripojené ako súčasť súboru vo formáte PDF (.pdf), a preto nemusia byť vložené v podpisovom kontajneri. V takomto prípade ide o takzvaný PAdES podpis. 

Formáty podpisov, ktoré sú orgány verejnej moci povinné prijímať, sú uvedené v samostatnej otázke.

Poznámka:
Povinné osoby môžu podpisovať iné ako povinné formáty len ak sa na tom všetky strany príslušnej komunikácie dohodnú, s vedomím možných škôd a nezrovnalostí v ďalšom konaní vyplývajúcich z takého postupu. Povinné osoby môžu v prípade formátu PDF podpisovať len PDF/A-1, PDF/A-2 a PDF/A-3.

Čo znamená informácia o nevalidnom PDF formáte vo výsledku overenia podpisov?
Vo výsledku overenia podpisov je dôležité, či je platná autorizácia. Výsledok validácie objektu uvedeného až v nižšej časti výsledku overenia nemá vplyv na platnosť autorizácie. Viac...

Nepodpísané elektronické dokumenty

V zmysle Vyhlášky č. 78/2020 Z. z. o štandardoch platí povinnosť prijímať a čítať aj nepodpísané elektronické dokumenty, ak možnosť podávania nepodpísaných elektronických dokumentov príslušné konanie pripúšťa. Medzi povinne prijímané formáty nepodpísaných elektronických dokumentov uvedené v § 18 až § 25 Vyhlášky č. 78/2020 Z. z. o štandardoch patria napríklad:

Textové súbory vo formátoch 

 • Hypertext Markup Language (.html, .htm) alebo Extensible Hypertext Markup Language (.xhtml), 
 • Portable Document Format (.pdf) minimálne vo verzii 1.3 a maximálne vo verzii 2.0, ak neobsahujú dynamický obsah uvedený v § 19 Vyhlášky o štandardoch, 
 • Plain Text Format v kódovaní UTF-8 (.txt), alebo
 • v iných formátoch, ak vopred súhlasia všetky zúčastnené strany a technické podmienky to umožňujú.

Grafické súbory pre rastrovú grafiku vo formátoch:

 • Graphics Interchange Format (.gif),
 • Portable Network Graphics (.png),
 • Joint Photographic Experts Group (.jpg, .jpeg, .jpe, .jfif, .jfi, .jif),
 • Tagged Image File Format (.tif, .tiff) vo verzii 6.0, najmä jednostránkové Baseline TIFF, alebo 
 • v iných formátoch, ak vopred súhlasia všetky zúčastnené strany a technické podmienky to umožňujú.

Grafické súbory pre vektorovú grafiku vo formátoch:

 • Scalable Vector Graphics (.svg), alebo
 • v iných formátoch, ak vopred súhlasia všetky zúčastnené strany a technické podmienky to umožňujú.

4. Musím elektronické podanie, ktoré zasielam orgánu verejnej moci, podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom?

Kvalifikovaný elektronický podpis je ekvivalentom vlastnoručného podpisu. Vlastnoručným podpisom sa potvrdzujú právne úkony v listinnej podobe.
To znamená, že tie konania (žiadosti, podnety, návrhy a pod.), ktoré vyžadujú od občana vlastnoručný podpis pri listinnom vybavovaní, je potrebné v elektronickej podobe podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom.
Je preto dôležité si pred odoslaním samotného podania prečítať návod na vyplnenie formulára (služby), v ktorom orgány verejnej moci uvádzajú povinné náležitosti podania.  

5. Môžem používať už v minulosti zakúpený a platný kvalifikovaný certifikát na tvorbu elektronického podpisu pri podaniach na ústrednom portáli?

Áno, na tvorbu kvalifikovaného elektronického podpisu na portáli môžete využívať už v minulosti zakúpený platný kvalifikovaný certifikát, ktorý vlastníte napríklad na USB nosiči.

6. Čo znamená elektronické doručovanie a fikcia doručenia?

Doručovanie v tomto prípade znamená doručovanie elektronického podania alebo elektronického dokumentu elektronicky, a to do schránky, ktorá je aktivovaná na doručovanie.

Doručovať do elektronickej schránky je možné v zmysle zákona o e-Governmente nie do vlastných rúk (obyčajne) alebo do vlastných rúk s fikciou doručenia. Ak ide o doručovanie do vlastných rúk s fikciou doručenia, adresátovi (ak nie je orgánom verejnej moci) sa sprístupní obsah správy až po potvrdení notifikácie o doručení (zadaním BOK kódu).  Elektronická správa sa považuje za doručenú buď márnym uplynutím úložnej lehoty, alebo potvrdením notifikácie o doručení. Úložná lehota je podľa zákona o e-Governmente 15 dní a plynie odo dňa nasledujúceho po dni uloženia elektronickej správy. Uložením elektronickej správy sa rozumie okamih, odkedy je správa objektívne dostupná v elektronickej schránke adresáta. 
Uplatnenie fikcie doručenia teda znamená, že ak v úložnej lehote nepotvrdíte notifikáciu o doručení, rozhodnutie sa bude považovať márnym uplynutím tejto lehoty za doručené, t. j. nastanú jeho právne účinky.

Osobitné predpisy môžu upraviť spôsoby doručovania elektronickými prostriedkami inak.

7. Ako sa dozviem o tom, že moje elektronické podanie bolo doručené na orgán verejnej moci?

Zákon č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente definuje na tento účel doručenku. Telo správy doručenky obsahuje stručný text, ktorý prijímateľa prehľadne informuje o dátume a čase doručenia elektronického dokumentu. V detaile správy sú dostupné bližšie informácie, ktoré sa prijímateľovi elektronickej správy zobrazia  po kliknutí na „Podrobné informácie“. V prípade záujmu si tak môžete pozrieť napr. kto je odosielateľom správy, prijímateľ správy, dátum doručenia, identifikátor správy alebo elektronického dokumentu a iné. Táto funkcionalita je funkčná vo všetkých typoch internetových prehliadačov okrem Internet Explorer.
Vzor doručenky pri službe Všeobecná agenda je zobrazený na obrázku.


Obrázok - Vzor doručenky pri službe Všeobecná agenda

8. Čo znamená, keď mi do schránky príde Potvrdenie o odoslaní elektronického podania?

Potvrdenie o odoslaní elektronického podania je notifikačná správa, ktorá slúži na účely preukázania presného momentu odoslania elektronického podania, ktoré má význam najmä z pohľadu počítania a zachovávania niektorých (procesnoprávnych) lehôt ustanovených právnymi predpismi. Odosielateľom tejto informácie je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ktoré je správcom ÚPVS, a preto sa vám v časti odosielateľ zobrazí text „Ústredný portál verejnej správy“. Potvrdenie sa zasiela odosielateľovi aj adresátovi (orgánu verejnej moci) a obsahuje údaje o odosielateľovi a prijímateľovi podania, časový údaj o prijatí podania modulom G2G na spracovanie, identifikátor a predmet správy a môže obsahovať aj doplnkové informácie uvedené v definícii dátovej štruktúry.

Potvrdenie o odoslaní elektronického podania

 Obrázok - Vzor potvrdenia o odoslaní

9. Do elektronickej schránky mi prišla ,,Notifikácia o doručení k...", čo to znamená a ako mám postupovať?

Ak vám orgán verejnej moci doručuje do elektronickej schránky úradné rozhodnutie do vlastných rúk, zobrazí sa vám v schránke najskôr „Notifikácia o doručení k...". Na to, aby sa vám sprístupnil obsah rozhodnutia, musíte v zmysle zákona o e-Governmente najprv potvrdiť prijatie tejto notifikácie o doručení cez funkciu „Prevziať", zadaním bezpečnostného osobného kódu (BOK).  Po prevzatí notifikácie o doručení sa vám obratom zobrazí príslušné úradné rozhodnutie (aj s prílohami), ktoré bude zároveň uložené v priečinku „Prijaté správy". Vzor notifikácie o doručení je zobrazený na obrázku.

Poznámka: ak vám notifikácia o doručení nejde prevziať, vyskúšajte najskôr vymazať pamäť vášho internetového prehliadača.

Vzor Notifikácie o doručení


Obrázok - Vzor notifikácie o doručení

10. Kedy sa prihlásenie do schránky považuje za bezdôvodné odopretie prijatia doručovaného úradného dokumentu?

Od 1. januára 2017 bolo do zákona o súdoch doplnené osobitné ustanovenie o elektronickom výkone verejnej moci na súdoch. V konaniach pred súdmi sa teda prihlásenie do elektronickej schránky bez potvrdenia doručenky počas úložnej lehoty pri doručovaní do vlastných rúk, ak je vylúčené náhradné doručenie, považuje za bezdôvodné odopretie prijatia doručovaného úradného dokumentu. Úradný dokument sa v takomto prípade považuje za doručený dňom nasledujúcim po uplynutí úložnej lehoty.

11. Môže sa elektronický úradný dokument (rozhodnutie), ktorý je podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom a zaslaný do elektronickej schránky, použiť na právne účely?

Áno, dokument podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP) nahrádza dokument v tlačenej a podpísanej podobe.

12. Akú veľkosť môže mať podanie cez elektronickú schránku aj s prílohami?

Maximálna veľkosť spracovávanej správy je 50MB (51200kB). Avšak vzhľadom na štandardne používané kódovanie base 64, ktoré zväčšuje veľkosť pripájaných súborov približne o tretinu, je možné v správe prenášať len súbory v celkovej veľkosti približne 34 MB.

13. Ako počítať a zachovávať lehoty?

Na počítanie lehôt je rozhodujúci právny stav, ktorý určujú osobitné právne predpisy, resp. či má ísť v konkrétnom konaní o zachovanie procesnoprávnej alebo hmotnoprávnej lehoty. Všeobecne sa hmotnoprávna lehota považuje za zachovanú, pokiaľ je adresátovi určitý úkon v stanovenej lehote aj reálne doručený. Na zachovanie procesnoprávnej lehoty postačí, ak sa posledný deň lehoty podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť (napr. pošta). 

Potvrdenie o  odoslaní v zmysle § 25 ods. 1 zákona o e-Governmente má význam najmä z pohľadu počítania a zachovávania procesnoprávnych lehôt. Elektronické podanie je podané jeho odoslaním do elektronickej schránky orgánu verejnej moci. Na účely preukázania momentu odoslania sa použijú údaje z potvrdenia podľa § 5 ods. 8 zákona o e-Governmente. V súčasnosti sa toto potvrdenie vyhotovuje automatizovane, do 31. mája 2018 sa vyhotovovalo individuálne na požiadanie odosielateľa.

Z pohľadu počítania a zachovávania hmotnoprávnych lehôt je rozhodujúce, kedy prišlo k doručeniu podania. V zmysle § 32 ods. 5 zákona o e-Governmente sa elektronická úradná správa, vrátane všetkých elektronických dokumentov, považuje za doručenú,

 • ak je adresátom orgán verejnej moci, uložením elektronickej úradnej správy (okamih, odkedy je elektronická úradná správa objektívne dostupná v elektronickej schránke adresáta),
 • ak nie je adresátom orgán verejnej moci a doručuje sa do vlastných rúk, dňom, hodinou, minútou a sekundou uvedenými na elektronickej doručenke alebo márnym uplynutím úložnej lehoty podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel,
 • ak nie je adresátom orgán verejnej moci a nedoručuje sa do vlastných rúk, deň bezprostredne nasledujúci po uložení elektronickej úradnej správy.

14. Aké sú požiadavky na názvy súborov pripájaných do elektronických podaní alebo do elektronických úradných dokumentov? 

Odporúčanou požiadavkou je nepoužívať v názvoch súborov špeciálne znaky ako „/“, „\“, „:“, „*“, „”, “|”, „?“, „!“, „NULL“ a podobne. Odporúča sa skracovať názvy súborov na dĺžku do 64 znakov. 

15. Ako otvoriť súbor bez prípony, ktorý sa nachádza v ASiC alebo v elektronickej správe? 

V grafickom rozhraní elektronickej schránky na Ústrednom portáli verejnej správy sa automaticky dopĺňa v názve súboru prípona pre tie súbory, ktoré nemajú v názve príponu alebo majú uvedenú nesprávnu príponu. Prípona sa dopĺňa podľa princípov uvedených v technických informáciách o funkčnosti portálu.

V prípade využitia aplikácie D.Viewer na otváranie alebo ukladanie podpísaného súboru bez prípony sa automaticky dopĺňa prípona súboru len pre základné formáty súborov na základe hodnoty mimetype.

Pravidlá technickej funkčnosti elektronickej schránky sú uvedené v dokumente Dokumentácia funkčnosti elektronickej schránky [.pdf, 494.9 kB]

Zodpovednosť za obsah: Redakcia ÚPVS

Dátum poslednej zmeny: 28. 7. 2023
Dátum zverejnenia: 2. 6. 2015