Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo spravodlivosti SR

Znalci, tlmočníci, prekladatelia

Občan a štát

Znalecká a tlmočnícka činnosť vykonávaná v konaní pred súdmi a inými orgánmi verejnej moci ako aj na činnosť v súvislosti s právnymi úkonmi fyzických a právnických osôb v súkromnej sfére.

Znalec, tlmočník, prekladateľ

Znalcom, tlmočníkom alebo prekladateľom je fyzická alebo právnická osoba splnomocnená štátom na vykonávanie činnosti podľa tohto zákona, ktorá je:

 • zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov alebo
 • nezapísaná v tomto zozname, ak je ustanovená za znalca, prekladateľa alebo tlmočníka podľa príslušných ustanovení zákona (pričom táto osoba môže vykonávať svoju činnosť len pre súd alebo iný orgán verejnej moci).

Zoznam znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedie Ministerstvo spravodlivosti SR v systéme JASPI. Zoznam obsahuje samostatný oddiel na zápis znalcov, tlmočníkov a prekladateľov.

Znalec, tlmočník alebo prekladateľ vykonáva svoju činnosť pre súd, iný orgán verejnej moci, fyzickú osobu alebo právnickú osobu (ďalej len "zadávateľ") za odmenu, náhradu hotových výdavkov a náhradu za stratu času.

Znalečné a tlmočné

Znalec, tlmočník alebo prekladateľ sa môže dohodnúť so zadávateľom na zmluvnej odmene; ak sa nedohodnú, patrí mu tarifná odmena.

Výška tarifnej odmeny u znalcov sa určí

 • časovým spôsobom s prihliadnutím na skutočný počet hodín, ktoré znalec vynaložil na svoju činnosť,
 • podielovým spôsobom z východiskovej hodnoty predmetu úkonu znaleckej činnosti alebo
 • paušálnym spôsobom podľa predmetu úkonu znaleckej činnosti v závislosti od počtu úkonov znaleckej činnosti.

Výška tarifnej odmeny u tlmočníkov sa určí časovým spôsobom s prihliadnutím na skutočný počet hodín, ktoré tlmočník vynaložil na svoju činnosť.

Výška tarifnej odmeny u prekladateľov sa určí podľa jazyka a počtu strán úkonu prekladateľskej činnosti.

Tarifná odmena sa zvýši, ak zadávateľ vyžaduje vykonanie úkonu bezodkladne alebo za mimoriadne obťažných okolností, alebo zníži alebo neprizná, ak znalec, tlmočník alebo prekladateľ vykonal úkon oneskorene, neúčelne alebo nekvalitne.

Za hotové výdavky sa považujú výdavky účelne a preukázateľne vynaložené v súvislosti s vykonávaním činnosti, najmä súdne poplatky, správne poplatky, cestovné výdavky a telekomunikačné výdavky, paušálne ustanovené náhrady, výdavky za kopírovacie a tlačiarenské služby, výdavky spojené s činnosťou konzultanta a výdavky za odborné podklady, preklady, odpisy alebo výpisy z verejných registrov.

Pri úkonoch vykonávaných v mieste, ktoré nie je miestom výkonu činnosti, patrí za čas strávený cestou do tohto miesta a späť znalcovi, tlmočníkovi alebo prekladateľovi náhrada za stratu času.

Znalec, tlmočník alebo prekladateľ:

 • môže od zadávateľa požadovať primeraný preddavok na znalečné alebo tlmočné,
 • je pri výkone svojej činnosti pre súd alebo iný orgán verejnej moci oprávnený od každého požadovať súčinnosť, každý je povinný poskytnúť mu požadovanú súčinnosť.

Znalec, tlmočník alebo prekladateľ zapísaný v zozname pri výkone svojej činnosti používa úradnú pečiatku s priemerom 36 mm a preukaz, ktorým sa na požiadanie musí osobe, pre ktorú vykonáva činnosť preukázať.

Výkon činnosti podľa tohto zákona nie je podnikaním.

Odmietnutie výkonu činnosti

Znalec, tlmočník alebo prekladateľ zapísaný v zozname nesmie bezdôvodne odmietnuť vykonať úkon. Znalec, tlmočník alebo prekladateľ zapísaný v zozname je oprávnený odmietnuť vykonanie úkonu, len ak

 • je vo veci vykonania úkonu zaujatý,
 • nie je zapísaný v odbore alebo v odvetví, v ktorom je potrebné úkon vykonať,
 • súd alebo iný orgán verejnej moci mu v konaní nepriznal preddavok na vykonanie úkonu,
 • iný zadávateľ ako súd alebo iný orgán verejnej moci mu nezložil preddavok na vykonanie znaleckého úkonu,
 • závažné zdravotné okolnosti, pracovné pomery, rodinné pomery alebo iné vážne dôvody mu neumožňujú vykonať úkon riadne a včas,
 • nie je poistený pre prípad zodpovednosti za škodu, ktorá môže vzniknúť v súvislosti s vykonávaním činnosti.  

Znalec, tlmočník alebo prekladateľ zapísaný v zozname je povinný o svojich úkonoch viesť denník.

Dátum poslednej zmeny: 30. 8. 2017
Dátum zverejnenia: 28. 8. 2017

Lokalita

 • Slovensko