Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo hospodárstva

Všeobecné podmienky pre poskytnutie investičnej pomoci

Podnikanie

Všeobecné podmienky na poskytnutie investičnej pomoci v priemyselnej výrobe, pre technologické centrá, centrá strategických služieb a v oblasti cestovného ruchu upravuje § 4 až 7 zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o investičnej pomoci“).

Priemyselná výroba

Všeobecné podmienky na poskytnutie investičnej pomoci v priemyselnej výrobe podľa § 4 ods. 1 Zákona o investičnej pomoci sú nasledovné:

a) obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku podľa § 8 ods. 1 písm. a) a b) Zákona o investičnej pomoci najmenej v sume 10 000 000 eur, pričom najmenej 50 % musí byť krytých vlastným imaním právnickej osoby alebo majetkom fyzickej osoby – podnikateľa,

b) obstaranie nových výrobných a technologických zariadení, ktoré sú určené na výrobné účely, v hodnote najmenej 60 % z celkovej hodnoty obstaraného dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku podľa § 8 ods. 1 písm. a) a b) Zákona o investičnej pomoci,

c) výroba, činnosti, procesy, stavby alebo výrobné a technologické zariadenia spĺňajúce podmienky na ochranu životného prostredia podľa osobitných predpisov,

d) realizácia investičného zámeru vedie k vytvoreniu najmenej 40 nových pracovných miest,

e) investičný zámer sa realizuje na jednom mieste, pričom za jedno miesto realizácie investičného zámeru sa považuje súhrn nehnuteľností, ktoré tvoria jeden podnikový pozemok.

V prípade realizácie investičného zámeru v okrese, v ktorom miera nezamestnanosti za kalendárny rok, ktorý bezprostredne predchádza kalendárnemu roku, v ktorom bol investičný zámer doručený ministerstvu, je vyššia ako miera nezamestnanosti v Slovenskej republike:

- minimálna výška investície do dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku podľa § 8 ods. 1 písm. a) a b) Zákona o investičnej pomoci je 5 000 000 eur, pričom najmenej 50 % musí byť krytých vlastným imaním právnickej osoby alebo majetkom fyzickej osoby – podnikateľa,

- podiel hodnoty obstaraných nových výrobných a technologických zariadení, ktoré sú určené na výrobné účely, na celkovej hodnote obstaraného dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku podľa § 8 ods. 1 písm. a) a b) Zákona o investičnej pomoci je minimálne 50 %,

- podmienky podľa § 4 ods. 1 písm. c) až e) Zákona o investičnej pomoci platia bezo zmeny.

V prípade realizácie investičného zámeru v okrese, v ktorom miera nezamestnanosti za kalendárny rok, ktorý bezprostredne predchádza kalendárnemu roku, v ktorom bol investičný zámer doručený ministerstvu, je najmenej o 35 % vyššia ako miera nezamestnanosti v Slovenskej republike:

- minimálna výška investície do dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku podľa § 8 ods. 1 písm. a) a b) Zákona o investičnej pomoci je 3 000 000 eur, pričom najmenej 50 % musí byť krytých vlastným imaním právnickej osoby alebo majetkom fyzickej osoby – podnikateľa,

- podiel hodnoty obstaraných nových výrobných a technologických zariadení, ktoré sú určené na výrobné účely, na celkovej hodnote obstaraného dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku podľa § 8 ods. 1 písm. a) a b) Zákona o investičnej pomoci je minimálne 40 %,

- podmienky podľa § 4 ods. 1 písm. c) až e) Zákona o investičnej pomoci platia bezo zmeny.

V prípade realizácie investičného zámeru v okrese, ktorý je najmenej rozvinutým okresom, k prvému dňu kalendárneho roka, v ktorom bol investičný zámer doručený ministerstvu:

- minimálna výška investície do dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku podľa § 8 ods. 1 písm. a) a b) Zákona o investičnej pomoci je 200 000 eur, pričom najmenej 50 % musí byť krytých vlastným imaním právnickej osoby alebo majetkom fyzickej osoby – podnikateľa,

- podiel hodnoty obstaraných  nových výrobných a technologických zariadení, ktoré sú určené na výrobné účely, na celkovej hodnote obstaraného dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku podľa § 8 ods. 1 písm. a) a b) Zákona o investičnej pomoci je minimálne 30 %,

- realizácia investičného zámeru vedie k vytvoreniu najmenej 10 nových pracovných miest,

- podmienky podľa § 4 ods. 1 písm. c) a e) Zákona o investičnej pomoci platia bezo zmeny.

V prípade realizácie investičného zámeru malým podnikom alebo stredným podnikom sa zákonom stanovená minimálna výška investície do dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku podľa § 8 ods. 1 písm. a) a b) Zákona o investičnej pomoci znižuje na polovicu.

Všeobecné podmienky na poskytnutie investičnej pomoci na investičný zámer s oprávnenými nákladmi nad 200 000 000 eur v priemyselnej výrobe okrem odvetví a činností podľa osobitného predpisu podľa § 4 ods. 6 Zákona o investičnej pomoci:

a) obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku podľa § 8 ods. 1 písm. a) a b) Zákona o investičnej pomoci najmenej v sume 200 000 000 eur, pričom najmenej 50 % musí byť krytých vlastným imaním právnickej osoby alebo majetkom fyzickej osoby podnikateľa,

b) obstaranie nových výrobných a technologických zariadení, ktoré sú určené na výrobné účely, v hodnote najmenej 60 % z celkovej hodnoty obstaraného dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku podľa § 8 ods. 1 písm. a) a b) Zákona o investičnej pomoci,

c) výroba, činnosti, procesy, stavby alebo výrobné a technologické zariadenia spĺňajúce podmienky na ochranu životného prostredia podľa osobitných predpisov,

d) investičný zámer sa realizuje na jednom mieste, pričom za jedno miesto realizácie investičného zámeru sa považuje súhrn nehnuteľností, ktoré tvoria jeden podnikový pozemok.

Ak investičný zámer s oprávnenými nákladmi nad 200 000 000 eur bude zameraný na rozšírenie výroby v existujúcom podniku, rozšírením výroby v existujúcom podniku na investičný zámer s oprávnenými nákladmi nad 200 000 000 eur sa rozumie nárast výroby v hodnotovom alebo objemovom vyjadrení minimálne o 15 % v porovnaní s priemerom za posledné tri účtovné obdobia, ktoré bezprostredne predchádzajú účtovnému obdobiu, v ktorom bol investičný zámer s oprávnenými nákladmi nad 200 000 000 eur doručený ministerstvu.

Technologické centrá

Pojem technologické centrum je vymedzený v § 3 písm. f) Zákona o investičnej pomoci ako miesto, v ktorom prijímateľ vykonáva vývoj alebo inovácie technicky vyspelých výrobkov, technológií alebo výrobných procesov, pričom vývoj alebo inovácia nezahŕňa bežné alebo pravidelné úpravy výrobkov, výrobných liniek, výrobných postupov, existujúcich služieb a ostatných prebiehajúcich operácií, ani ak by takéto úpravy predstavovali zlepšenie. Výrobný proces sa nepovažuje za činnosť technologického centra.

Všeobecné podmienky na poskytnutie investičnej pomoci pre technologické centrá podľa § 5 Zákona o investičnej pomoci:

a) obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku podľa § 8 ods. 1 písm. a) a b) Zákona o investičnej pomoci najmenej v sume 500 000 eur, pričom najmenej 50 % musí byť krytých vlastným imaním právnickej osoby alebo majetkom fyzickej osoby – podnikateľa,

b) z celkového počtu zamestnancov tvoria najmenej 70 % zamestnanci s vysokoškolským vzdelaním,

c) realizácia investičného zámeru vedie k vytvoreniu najmenej 30 nových pracovných miest.

Centrá strategických služieb

Pojem centrum strategických služieb je vymedzený v § 3 písm. g) Zákona o investičnej pomoci ako miesto, v ktorom prijímateľ poskytuje služby s vysokou pridanou hodnotou, podporujúce zamestnanosť kvalifikovaných expertov v centrách pre vývoj počítačových programov, odborných riešiteľských centrách, centrách na prípravu modifikovaných špičkových technológií a centrách zákazníckej podpory, pričom predmetom činnosti sú najmä služby v oblasti financií, nákupu, informačných technológií, personalistiky a starostlivosti o zákazníkov.

Všeobecné podmienky na poskytnutie investičnej pomoci pre centrá strategických služieb podľa § 6 Zákona o investičnej pomoci:

a) obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku podľa § 8 ods. 1 písm. a) a b) Zákona o investičnej pomoci najmenej v sume 400 000 eur, pričom najmenej 50 % musí byť krytých vlastným imaním právnickej osoby alebo majetkom fyzickej osoby – podnikateľa,

b) z celkového počtu zamestnancov tvoria najmenej 60 % zamestnanci s vysokoškolským vzdelaním,

c) realizácia investičného zámeru vedie k vytvoreniu najmenej 40 nových pracovných miest.

Dátum poslednej zmeny: 8. 9. 2016
Dátum zverejnenia: 8. 9. 2016

Lokalita

  • Slovensko