Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo hospodárstva SR

Investičná pomoc

Podnikanie

Podnikatelia majú možnosť získať podporu pri počiatočnej investícii a pri tvorbe nových pracovných miest.

Investičná pomoc je formou štátnej pomoci poskytovanou podnikateľským subjektom na podporu počiatočnej investície a tvorbu pracovných miest v oblasti priemyselnej výroby, technologických centier, centier strategických služieb a v oblasti cestovného ruchu. Na poskytnutie investičnej pomoci nie je právny nárok.

Základným právnym predpisom pre oblasť investičnej pomoci je zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o investičnej pomoci“), ktorý upravuje všeobecné podmienky na poskytovanie regionálnej investičnej pomoci a pomoci na podporu zamestnanosti (ďalej len „investičná pomoc“), pôsobnosť orgánov verejnej správy pri poskytovaní investičnej pomoci a kontrole jej použitia za účelom hospodárskeho rozvoja a vytvárania pracovných miest na území Slovenskej republiky.

Zákon o investičnej pomoci je schémou štátnej pomoci podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy.

Investičná pomoc sa poskytuje formou:

a) dotáciena obstaraný dlhodobý hmotný majetoka dlhodobý nehmotný majetok,

b) úľavy na dani z príjmu podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,

c) príspevku na vytvorenie nového pracovného miesta podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Poskytovateľom investičnej pomoci je:

a) Ministerstvo hospodárstva SR, ak ide o investičnú pomoc vo forme dotáciena obstaraný dlhodobý hmotný majetoka dlhodobý nehmotný majetok,

b) Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ak ide o investičnú pomoc vo forme dotáciena obstaraný dlhodobý hmotný majetoka dlhodobý nehmotný majetok pre oblasť cestovného ruchu,

c) Ministerstvo financií SR prostredníctvom vecne a miestne príslušného správcu dane, ak ide o investičnú pomoc vo forme úľavy na dani z príjmu,

d) Ministerstvo práce a sociálnych vecí a rodiny SR prostredníctvom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, ak ide o investičnú pomoc vo forme príspevku na vytvorenie nového pracovného miesta.

Podanie investičného zámeru

V prípade záujmu o poskytnutie investičnej pomoci žiadateľ predloží Ministerstvu hospodárstva SR alebo Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR investičný zámer, a to v dvoch listinných vyhotoveniach a v elektronickej forme. Obsahové náležitosti investičného zámeru a jeho povinné prílohy upravuje § 9 a príloha Zákona o investičnej pomoci.

Podľa § 9 ods. 1 Zákona o investičnej pomoci je nevyhnutné, aby investičný zámer obsahoval nasledovné údaje:

a) identifikačné údaje žiadateľa, ktorými sú

1. obchodné meno, sídlo, právna forma, identifikačné číslo, hlavný predmet podnikania, veľkosť podniku,miesto podnikania a prevádzkarne, ak sú zriadené, meno a priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom, spôsob, akým budú za právnickú osobu konať, meno a priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt zodpovedného zástupcu, ak je žiadateľom právnická osoba,

2. meno a priezvisko, rodné číslo, trvalý pobyt, obchodné meno, predmet podnikania a odvetvie, v ktorom podniká, meno a priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt zodpovedného zástupcu, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, miesto podnikania a prevádzkarne, ak sú zriadené, ak je žiadateľom fyzická osoba – podnikateľ,

b) plánovanú výšku finančných prostriedkov určených na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku v čase realizácie investičného zámeru v členení na jednotlivé roky a účel použitia,

c) počiatočný stav a predpokladaný konečný stav zamestnancov a požiadavky na ich odbornú kvalifikáciu,

d) predpokladanú priemernú výšku mzdy na zamestnanca pred zdanením vrátane poistného na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,

e) označenie katastrálneho územia, na ktorom bude investičný zámer realizovaný vrátane informácie o vzťahu lokalizácie navrhovanej investície k schválenej územnoplánovacej dokumentácii,

f) požiadavky na technické vybavenie územia, požadovanú celkovú plochu výstavby v m2 členenú na plochu určenú na vybudovanie výrobných priestorov, skladových priestorov a administratívnej budovy,

g) zoznam nového výrobného a technologického zariadenia určeného na realizáciu investičného zámeru vrátane uvedenia roku jeho výroby,

h) informácie o predpokladanej výstavbe nových budov alebo o predpokladanom využití prenájmu už existujúcich budov alebo ich kúpy,

i) etapy realizácie investičného zámeru a predpokladaný termín začatia výroby alebo poskytovania služby,

j) požadovanú výšku konkrétnych foriem investičnej pomoci,

k) údaje o inej požadovanej alebo poskytnutej pomoci z verejných prostriedkov,

l) ďalšie údaje uvedené v prílohe k zákonu.

 

V zmysle § 9 ods. 2 Zákona o investičnej pomoci sú povinnými prílohami investičného zámeru:

a) formulár na poskytnutie investičnej pomoci,

b) popis investičného zámeru,

c) doklad, ktorým preukáže spôsob financovania investičného zámeru,

d) finančnú analýzu investičného zámeru,

e) zoznam spriaznených osôb,

f) analýzu konkurencie s vplyvom na existujúce podnikateľské subjekty,

g) záväzné vyhlásenie, že žiadateľ neukončil rovnakú alebo podobnú činnosť v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore v období dvoch rokov predchádzajúcich podaniu investičného zámeru alebo v čase podania investičného zámeru neplánuje ukončiť takú činnosť do dvoch rokov po skončení investičného zámeru v dotknutej oblasti,

h) záväzné vyhlásenie, že nezačal práce na investičnom zámere pred dňom podania investičného zámeru,

i) záväzné vyhlásenie, že ak bude žiadateľ v postavení predávajúceho, bude vykonávať podnikateľskú činnosť v súlade s osobitnými predpismi,

k) doklad o tom, že žiadateľ nie je daňovým dlžníkom, nie starší ako 30 dní; to neplatí, ak žiadateľ je zahraničná osoba,

l) doklad vydaný príslušným orgánom, nie starší ako 30 dní, preukazujúci že žiadateľ nemá nedoplatky na poistnom na verejné zdravotné poistenie, na poistnom na sociálne poistenie a na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie; to neplatí, ak žiadateľ je zahraničná osoba,

m) ak ide o právnickú osobu,

1. spoločenskú zmluvu alebo zakladateľskú zmluvu spoločnosti alebo jej úradne osvedčenú kópiu,

2. stanovy, ak ich akciová spoločnosť, družstvo alebo spoločnosť s ručením obmedzením má.

Podaním investičného zámeru dôjde k zahájeniu procesu schvaľovania investičnej pomoci, ktorý je upravený v § 10 a nasl. Zákona o investičnej pomoci. Ak práca na investičnom zámere začne pred podaním investičného zámeru podľa § 9 Zákona o investičnej pomoci, na investičnú pomoc nebude oprávnený celý investičný zámer.

Posudzovanie investičného zámeru

Po podaní investičného zámeru Ministerstvo hospodárstva SR alebo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, posúdi úplnosť investičného zámeru a všeobecné podmienky na poskytnutie investičnej pomoci. Ak investičný zámer obsahuje všetky údaje potrebné na jeho posúdenie, príslušné ministerstvo do 30 dní zabezpečí vypracovanie odborného posudku investičného zámeru (ďalej len „posudok“), ktorý bude obsahovať odborné hodnotenie investičného zámeru a jeho povinných príloh.

Ak investičný zámer nie je úplný alebo neobsahuje všetky prílohy, Ministerstvo hospodárstva SR alebo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, písomne vyzve žiadateľa, aby nesprávne alebo neúplné podklady doplnil. Na doplnenie alebo opravu podkladov určí primeranú lehotu. Lehota 30 dní na zabezpečenie vypracovania odborného posudku začne plynúť až po predložení správnych a úplných podkladov.

Ak je aj bez vypracovania posudku zrejmé, že žiadateľ vo vzťahu k predloženému investičnému zámeru nespĺňa všeobecné podmienky na poskytnutie investičnej pomoci, alebo ak podklady nie sú doplnené v dodatočnej lehote, Ministerstvo hospodárstva SR alebo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, písomne oznámi žiadateľovi, že predložený investičný zámer nespĺňa všeobecné podmienky na poskytnutie investičnej pomoci.

Posudok obsahuje odborné zhodnotenie investičného zámeru vrátane jeho povinných príloh, analýzu finančnej výkonnosti a regionálneho prínosu investičného zámeru. V posudku sa zohľadní hospodársky a sociálny význam investičného zámeru a jeho environmentálny vplyv. Na posúdenie environmentálneho vplyvu je potrebné stanovisko Ministerstva životného prostredia SR.

Ak z posudku vyplýva, že žiadateľ má predpoklad splniť všeobecné podmienky na poskytnutie investičnej pomoci podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov a investícia bude mať významný regionálny prínos, Ministerstvo hospodárstva SR alebo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, do 20 dní od doručenia posudku vypracuje návrh na poskytnutie investičnej pomoci (ďalej len „návrh“), v ktorom uvedie intenzitu investičnej pomoci, formu investičnej pomoci, výšku investičnej pomoci podľa jednotlivých foriem a podmienky poskytnutia investičnej pomoci. Ministerstvo hospodárstva SR alebo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, zašle návrh na vyjadrenie poskytovateľom investičnej pomoci.

Poskytovatelia investičnej pomoci posúdia návrh a do 15 dní od doručenia návrhu zašlú Ministerstvu hospodárstva SR alebo Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, písomné stanoviská, v ktorých vyjadria súhlas alebo nesúhlas s poskytnutím investičnej pomoci. Súčasťou stanoviska je aj vyjadrenie k finančnému krytiu navrhovanej formy investičnej pomoci. Ak poskytovateľ investičnej pomoci Ministerstvu hospodárstva SR alebo Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, stanovisko v ustanovenej lehote nezašle, predpokladá sa, že s poskytnutím investičnej pomoci súhlasí.

Ak z posudku vyplýva, že žiadateľ nemá predpoklad splniť všeobecné podmienky na poskytnutie investičnej pomoci podľa Zákona o investičnej pomoci a podľa osobitných predpisov alebo investícia nebude mať významný regionálny prínos, Ministerstvo hospodárstva SR alebo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ak ide o oblasť cestovného ruchu, písomne oznámi žiadateľovi, že nespĺňa všeobecné podmienky na poskytnutie investičnej pomoci.

Ponuka investičnej pomoci

Na základe súhlasných stanovísk poskytovateľov investičnej pomoci podľa § 10 ods. 7 Zákona o investičnej pomoci Ministerstvo hospodárstva SR alebo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, vypracuje do 10 dní ponuku investičnej pomoci (ďalej len „ponuka“).

Ministerstvo hospodárstva SR alebo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, v ponuke uvedie:

a) identifikačné údaje žiadateľa investičnej pomoci,

b) formy investičnej pomoci, ktoré sa majú poskytnúť,

c) výšku jednotlivých foriem investičnej pomoci,

d) podmienky poskytnutia investičnej pomoci.

Ponuka nemôže obsahovať formu investičnej pomoci, s ktorou poskytovateľ investičnej pomoci nesúhlasí. Ponuku zašle Ministerstvo hospodárstva SR alebo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, žiadateľovi a poskytovateľom investičnej pomoci.

Žiadosť o poskytnutie investičnej pomoci

Do 10 dní od doručenia ponuky podľa § 11 Zákona o investičnej pomoci môže žiadateľ o investičnú pomoci požiadať Ministerstvo hospodárstva SR alebo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, o poskytnutie investičnej pomoci (ďalej len „žiadosť“).

Žiadosť musí obsahovať nasledovné údaje:

a) obchodné meno prijímateľa, ktorý o poskytnutie investičnej pomoci žiada, jeho sídlo, identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo, ak mu bolo pridelené,

b) údaje uvedené v písmene a) o prijímateľovi, ktorým je iná právnická osoba, ktorej založenie žiadateľ zabezpečil v súvislosti s prijatím ponuky podľa § 11 Zákona o poskytnutie investičnej pomoci a v ktorej bude mať žiadateľ postavenie ovládajúcej osoby,ak prijímateľom nebude žiadateľ,

c) mená a priezviská členov štatutárneho orgánu žiadateľa, ak prijímateľom nebude žiadateľ, žiadosť obsahuje aj meno a priezvisko fyzickej osoby a jej trvalý pobyt alebo miesto podnikania fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom, a obchodné meno a sídlo právnickej osoby, s ktorými žiadateľ založil inú právnickú osobu,

d) formy investičnej pomoci, o ktorých poskytnutie sa žiada,

e) výšku jednotlivých foriem investičnej pomoci v členení podľa § 2 ods. 1 Zákona o investičnej pomoci.

Prílohou žiadosti je:

a) záväzné vyhlásenie o úplnosti a správnosti údajov uvedených v investičnom zámere,

b) záväzné vyhlásenie, že ak bude prijímateľ v postavení predávajúceho, bude vykonávať podnikateľskú činnosť v súlade s osobitnými predpismi,

c) doklad vydaný príslušným orgánom, nie starší ako 30 dní, z ktorého vyplýva, že žiadateľ nie je ku dňu vydania dokladu v likvidácii, na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz, nezačalo voči nemu konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie; ak prijímateľ nie je žiadateľ, doklad, že prijímateľ nie je ku dňu vydania dokladu v likvidácii, na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz, nezačalo voči nemu konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie,

d) doklad o tom, že voči žiadateľovi nie je nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Európskej komisie, v ktorom bola táto pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom alebo v inom obdobnom konaní, nie starší ako 30 dní; ak prijímateľ nie je žiadateľ, doklad o tom, že voči prijímateľovi nie je nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Európskej komisie, v ktorom bola táto pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom alebo v inom obdobnom konaní, nie starší ako 30 dní,

e) záväzné vyhlásenie, že prijímateľ nemá daňový nedoplatok ku dňu podania žiadosti,

f) záväzné vyhlásenie, že prijímateľ nemá nedoplatky ku dňu podania žiadosti na poistnom na verejné zdravotné poistenie, na poistnom na sociálne poistenie a na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie,

g) záväzné vyhlásenie prijímateľa, že najneskôr do 12 mesiacov odo dňa doručenia rozhodnutia o schválení investičnej pomoci začne obstarávanie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku a že najneskôr do troch rokov odo dňa doručenia rozhodnutia o schválení investičnej pomoci začne vykonávať podnikateľskú činnosť uvedenú v investičnom zámere alebo pri veľkom investičnom projekte najneskôr do piatich rokov odo dňa doručenia rozhodnutia o schválení investičnej pomoci začne vykonávať podnikateľskú činnosť uvedenú v investičnom zámere. 

Rozhodnutie o schválení investičnej pomoci

Ak žiadateľ spĺňa podmienky na poskytnutie investičnej pomoci podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov, Ministerstvo hospodárstva SR alebo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, predloží na základe žiadosti žiadateľa návrh na poskytnutie investičnej pomoci vláde Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) na schválenie.

Vláda pri schvaľovaní návrhu na poskytnutie investičnej pomoci zohľadní najmä národohospodársky význam investičného zámeru a účinky poskytnutia investičnej pomoci na hospodársku súťaž na relevantnom trhu.

Ak investičná pomoc nepodlieha oznamovacej povinnosti podľa osobitného predpisu, Ministerstvo hospodárstva SR alebo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, do 5 dní od schválenia návrhu na poskytnutie investičnej pomoci vládou vydá rozhodnutie o schválení investičnej pomoci žiadateľovi.

Rozhodnutie o schválení investičnej pomoci obsahuje:

a) označenie prijímateľa,

b) formy schválenej investičnej pomoci a ich výšku,

c) podmienky, za ktorých bola investičná pomoc schválená,

d) schválenú intenzitu investičnej pomoci a schválenú výšku investičnej pomoci,

e) podmienky čerpania investičnej pomoci.

Rozhodnutie o schválení investičnej pomoci doručí Ministerstvo hospodárstva SR alebo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, poskytovateľom investičnej pomoci podľa § 2 ods. 5 Zákona o investičnej pomoci. Ak vláda návrh na poskytnutie investičnej pomoci neschváli, Ministerstvo hospodárstva SR alebo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, žiadosť zamietne.

Ak investičná pomoc podlieha oznamovacej povinnosti podľa osobitného predpisu,posúdenie zlučiteľnosti navrhovanej investičnej pomoci schválenej vládou s vnútorným trhom Európskou komisiou zabezpečuje Ministerstvo hospodárstva SR alebo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, prostredníctvom koordinátora pomoci;o postúpení návrhu investičnej pomoci koordinátorovi pomoci písomne informuje žiadateľa. Ak vláda návrh na poskytnutie investičnej pomoci neschváli, Ministerstvo hospodárstva SR alebo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, žiadosť zamietne.

Ak Európska komisia prijme rozhodnutie, že navrhovaná investičná pomoc je zlučiteľná s vnútorným trhom, Ministerstvo hospodárstva SR alebo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, do 15 dní od doručenia konečného rozhodnutia Európskej komisie vydá rozhodnutie o schválení investičnej pomoci žiadateľovi. Rozhodnutie o schválení investičnej pomoci doručí Ministerstvo hospodárstva SR alebo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, poskytovateľom investičnej pomoci podľa § 2 ods. 5 Zákona o investičnej pomoci. Ak Európska komisia prijme rozhodnutie, že navrhovaná investičná pomoc nie je zlučiteľná s vnútorným trhom, Ministerstvo hospodárstva SR alebo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, žiadosť zamietne.

Osobitný režim sa použije v konaní o schválení investičnej pomoci na investičný zámer s oprávnenými nákladmi nad 200 000 000 eur, na ktorý sa navrhuje poskytnutie investičnej pomoci výlučne podľa § 2 ods. 1 písm. b) Zákona o investičnej pomoci.

Ak žiadateľ spĺňa podmienky na poskytnutie investičnej pomoci podľa Zákona o investičnej pomoci a podľa osobitných predpisov a investičná pomoc nepodlieha oznamovacej povinnosti podľa osobitného predpisu, Ministerstvo hospodárstva SR alebo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, do 15 dní od predloženia žiadosti žiadateľa podľa § 12 Zákona o investičnej pomoci na investičný zámer s oprávnenými nákladmi nad 200 000 000 eur a investičná pomoc sa poskytuje výlučne podľa § 2 ods. 1 písm. b) Zákona o investičnej pomoci, vydá žiadateľovi rozhodnutie o schválení investičnej pomoci výlučne podľa § 2 ods. 1 písm. b) Zákona o investičnej pomoci. Rozhodnutie o schválení investičnej pomoci doručí Ministerstvo hospodárstva SR alebo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, poskytovateľom investičnej pomoci podľa § 2 ods. 5 Zákona o investičnej pomoci.

Ak žiadateľ spĺňa podmienky na poskytnutie investičnej pomoci podľa Zákona o investičnej pomoci a podľa osobitných predpisov a investičná pomoc podlieha oznamovacej povinnosti podľa osobitného predpisu, Ministerstvo hospodárstva SR alebo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, do 15 dní od predloženia žiadosti žiadateľa podľa § 12 Zákona o investičnej pomoci na investičný zámer s oprávnenými nákladmi nad 200 000 000 eur a investičná pomoc sa poskytuje výlučne podľa § 2 ods. 1 písm. b) Zákona o investičnej pomoci, vydá žiadateľovi rozhodnutie o poskytnutí investičnej pomoci výlučne podľa § 2 ods. 1 písm. b) Zákona o investičnej pomoci s tým, že jednou z podmienok uvedených v rozhodnutí o poskytnutí investičnej pomoci je, že Európska komisia prijme rozhodnutie, že navrhovaná investičná pomoc je zlučiteľná s vnútorným trhom. Posúdenie zlučiteľnosti navrhovanej investičnej pomoci s vnútorným trhom Európskou komisiou zabezpečuje Ministerstvo hospodárstva SR alebo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, prostredníctvom koordinátora pomoci; o postúpení návrhu investičnej pomoci koordinátorovi pomoci písomne informuje žiadateľa.

Ak Európska komisia prijme rozhodnutie, že navrhovaná investičná pomoc výlučne podľa § 2 ods. 1 písm. b) Zákona o investičnej pomoci na investičný zámer s oprávnenými nákladmi nad 200 000 000 eur je zlučiteľná s vnútorným trhom, Ministerstvo hospodárstva SR alebo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, do 15 dní od doručenia konečného rozhodnutia Európskej komisie vydá oznámenie o zlučiteľnosti navrhovanej investičnej pomoci s vnútorným trhom,o čom písomne informuje žiadateľa. Oznámenie o  zlučiteľnosti navrhovanej investičnej pomoci s vnútorným trhomdoručí Ministerstvo hospodárstva SR alebo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, poskytovateľom investičnej pomoci podľa § 2 ods. 5 Zákona o investičnej pomoci. Ak Európska komisia prijme rozhodnutie, že navrhovaná investičná pomoc podľa § 2 ods. 1 písm. b) Zákona o investičnej pomoci na investičný zámer s oprávnenými nákladmi nad 200 000  000  eur nie je zlučiteľná s vnútorným trhom, rozhodnutie mi Ministerstvo hospodárstva SR alebo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR podľa predchádzajúceho odseku stráca platnosť.

Ten istý žiadateľ môže požiadať o poskytnutie investičnej pomoci na nový investičný zámer až po skončení investičného zámeru, na ktorý mu bola schválená investičná pomoc. 

Dátum poslednej zmeny: 22. 9. 2016
Dátum zverejnenia: 2. 10. 2013

Lokalita

  • Slovensko