Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo vnútra SR

Vodičský preukaz vydaný v cudzine

Občan a štát

Na území SR je za určitých podmienok možné viesť motorové vozidlo aj s vodičským preukazom vydaným v cudzine.

Na vedenie motorových vozidiel v SR sa okrem vodičského preukazu vydaného v SR uznáva aj:

 • platný vodičský preukaz vydaný v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru,
 • platný vodičský preukaz štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohovoru o cestnej premávke podpísaného 19. septembra 1949 v Ženeve alebo Dohovoru o cestnej premávke podpísaného 8. novembra 1968 vo Viedni (ďalej len "štát dohovoru"),
 • platný medzinárodný vodičský preukaz vydaný podľa Ženevského dohovoru, ak od jeho vydania neuplynul jeden rok,
 • platný medzinárodný vodičský preukaz vydaný podľa Viedenského dohovoru, ak od jeho vydania neuplynuli tri roky. Medzinárodný vodičský preukaz podľa predchádzajúcej vety je platný len spolu s príslušným platným vodičským preukazom vydaným štátom, ktorý vydal medzinárodný vodičský preukaz.

V posledných troch uvedených prípadoch platí, že držiteľ príslušného vodičského preukazu môže viesť motorové vozidlo v SR, len ak nemá na území SR pobyt.

Minimálny vek na vedenie motorových vozidiel držiteľa vodičského preukazu vydaného v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte dohovoru je zhodný s vekom na udelenie vodičského oprávnenia, okrem minimálneho veku na vedenie motorového vozidla skupiny B, ktorý je 18 rokov.

Výmena vodičského preukazu

Orgán Policajného zboru vymení platný vodičský preukaz vydaný v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte dohovoru za vodičský preukaz vydávaný v SR na základe žiadosti jeho držiteľa. Na výmenu je príslušný orgán Policajného zboru podľa miesta trvalého alebo prechodného pobytu žiadateľa.

Ak orgán Policajného zboru pri výmene vodičského preukazu vydaného v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo vydaného v štáte dohovoru uzná aspoň jednu skupinu vodičského oprávnenia vyznačenú v tomto vodičskom preukaze, vydá vodičský preukaz rovnakej alebo rovnocennej skupiny. Podmienkou pre uznanie skupiny vodičského oprávnenia udeleného v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte dohovoru je dosiahnutie minimálneho veku 18 rokov. Predmetom výmeny nesmie byť medzinárodný vodičský preukaz.

Držiteľ vodičského preukazu vydaného v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorý má na území SR trvalý alebo prechodný pobyt, môže o výmenu vodičského preukazu požiadať po 185 dňoch od udelenia alebo registrovania trvalého pobytu alebo od udelenia prechodného pobytu.

Držiteľ vodičského preukazu vydaného v štáte dohovoru inom ako je štát Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorý má na území SR trvalý alebo prechodný pobyt, je povinný do 60 dní po uplynutí 185 dní od udelenia alebo registrovania trvalého pobytu alebo od udelenia prechodného pobytu požiadať orgán Policajného zboru príslušný podľa miesta trvalého alebo prechodného pobytu o výmenu vodičského preukazu.

Vodičský preukaz vydaný v štáte dohovoru inom ako je štát Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorého držiteľom je osoba s pobytom, je neplatný, ak jeho držiteľ nepožiadal o jeho výmenu podľa predchádzajúceho odseku.

 1. Orgán Policajného zboru vymení platný vodičský preukaz vydaný v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte dohovoru, v ktorom je vyznačená niektorá zo skupín C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D alebo DE, ak jeho držiteľ predloží platný doklad o zdravotnej spôsobilosti a platný doklad o psychickej spôsobilosti, ak v bode 2 a 3 nie je ustanovené inak.
 2. Orgán Policajného zboru vymení vodičský preukaz vydaný v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte dohovoru, v ktorom je vyznačená niektorá zo skupín C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D alebo DE bez obmedzenej platnosti aj vtedy, ak jeho držiteľ nepredloží platný doklad o zdravotnej spôsobilosti a platný doklad o psychickej spôsobilosti; v takom prípade orgán Policajného zboru vyznačí ukončenie platnosti vodičského preukazu pre skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE zhodne s dátumom žiadosti o výmenu vodičského preukazu.
 3. Orgán Policajného zboru vymení vodičský preukaz vydaný v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte dohovoru s vyznačenou platnosťou pre niektorú zo skupín C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D alebo DE za vodičský preukaz s platnosťou rovnakou, ako je vyznačená vo vodičskom preukaze, ktorý je predmetom výmeny, ak jeho držiteľ nepredloží platný doklad o zdravotnej spôsobilosti a platný doklad o psychickej spôsobilosti.
 4. Orgán Policajného zboru vymení vodičský preukaz vydaný v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte dohovoru držiteľovi vodičského preukazu, ktorý dovŕšil vek 65 rokov, ak jeho držiteľ predloží platný doklad o zdravotnej spôsobilosti, a ak ide o výmenu podľa bodu 1, aj platný doklad o psychickej spôsobilosti.

Žiadateľ o výmenu vodičského preukazu vydaného v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte dohovoru je povinný predložiť platný vodičský preukaz vydaný v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte dohovoru a splniť podmienky podľa zákona. Žiadateľ o výmenu vodičského preukazu vydaného v štáte dohovoru je ďalej povinný predložiť informáciu štátu, ktorý vodičský preukaz vydal, o tom, že mu bol vydaný vodičský preukaz s vodičským oprávnením v ňom uvedeným spolu s jej osvedčeným prekladom do štátneho jazyka a osvedčeným prekladom vodičského preukazu.

Ak má orgán Policajného zboru podozrenie, že žiadateľ o výmenu vodičského preukazu vydaného v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte dohovoru nespĺňa ustanovené podmienky, overí tieto skutočnosti na príslušnom orgáne štátu, ktorý vydal vodičský preukaz.

Orgán Policajného zboru uzná skupinu vodičského oprávnenia vyznačenú vo vodičskom preukaze vydanom v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru, ak tomu nebránia zákonné dôvody.

 Orgán Policajného zboru uzná skupinu vodičského oprávnenia vyznačenú vo vodičskom preukaze vydanom v štáte dohovoru, ak tomu nebránia zákonné dôvody, ak je rovnaká ako skupina vodičského oprávnenia udeľovaného v Slovenskej republike alebo ak ju svojím rozsahom presahuje.


Žiadateľ o výmenu vodičského preukazu vydaného v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte dohovoru je povinný odovzdať orgánu Policajného zboru, na ktorom si podal žiadosť o výmenu, vodičský preukaz, o výmenu ktorého žiada, a to najneskôr v čase vydania vodičského preukazu.

Orgán Policajného zboru vráti vymenený vodičský preukaz orgánu štátu, ktorý ho vydal, s uvedením dôvodu jeho vrátenia, dátumu jeho výmeny, čísla vydaného vodičského preukazu SR a iných prípadných skutočností, ktoré s výmenou vodičského preukazu súvisia.

Ak sa zistili skutočnosti vylučujúce splnenie čo i len jednej podmienky na výmenu vodičského preukazu vydaného v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte dohovoru, orgán Policajného zboru takýto vodičský preukaz nevymení.

Obnovenie a neplatnosť vodičského preukazu

Orgán Policajného zboru obnoví vodičský preukaz vydaný v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte dohovoru, ktorý je neplatný z dôvodu, že:

 1. jeho držiteľ nepožiadal o jeho výmenu podľa 104 odseku 4 zákona, podľa ktorého „Držiteľ vodičského preukazu vydaného v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorý má na území Slovenskej republiky pobyt, môže o výmenu vodičského preukazu požiadať po 185 dňoch od udelenia alebo registrovania pobytu. Držiteľ vodičského preukazu vydaného v štáte dohovoru inom, ako je štát Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorý má na území Slovenskej republiky pobyt a ktorý chce viesť motorové vozidlo, je povinný do 60 dní po uplynutí 185 dní od udelenia alebo registrovania pobytu požiadať orgán Policajného zboru príslušný podľa miesta pobytu o výmenu vodičského preukazu.
 2. alebo z dôvodu, že

-          uplynula jeho platnosť,
-          obsahuje neoprávnene vykonané zmeny,
-          údaje v ňom sú nečitateľné,
-          meno alebo priezvisko v ňom uvedené nezodpovedajú skutočnosti,
-          je poškodený tak, že údaje v ňom uvedené nie je možné identifikovať,
-          je stratený alebo odcudzený,

 1. a vodičský preukaz, v ktorom uplynula platnosť vyznačená pre niektorú skupinu vodičského oprávnenia, pričom podmienkou na uznanie skupiny takého vodičského oprávnenia je dosiahnutie minimálneho veku 18 rokov.

Medzi ďalšie dôvody neplatnosti vodičského preukazu vydaného v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte dohovoru patria nasledovné skutočnosti:

 • jeho držiteľ zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
 • jeho držiteľ je držiteľom aj iného vodičského preukazu,
 • vodičské oprávnenie v ňom uvedené je pozastavené, odobraté alebo zrušené v štáte, ktorý tento vodičský preukaz vydal,
 • bol obmedzený, pozastavený, odobratý alebo zrušený v štáte, ktorý ho vydal.

Vodičský preukaz vydaný v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte dohovoru pre určitú skupinu vodičského oprávnenia je neplatný, ak uplynula platnosť vyznačená pre túto skupinu vodičského oprávnenia.

Dátum poslednej zmeny: 10. 1. 2018
Dátum zverejnenia: 9. 2. 2017

Lokalita

 • Slovensko