Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru SR

Vodičský preukaz

Občan a štát

Vodičský preukaz je verejnou listinou, ktorou jej držiteľ preukazuje oprávnenie viesť motorové vozidlá v rozsahu v ňom uvedenom.

Motorové vozidlo určitej skupiny smie viesť len osoba, ktorá je držiteľom vodičského oprávnenia príslušnej skupiny. Vodičské oprávnenie udeľuje orgán Policajného zboru príslušný podľa miesta, kde žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia skladá skúšky z odbornej spôsobilosti. Toto oprávnenie sa preukazuje vodičským preukazom.

Držiteľ vodičského preukazu je povinný mať platný vodičský preukaz pri vedení motorového vozidla pri sebe a na výzvu policajta ho predložiť na kontrolu.

Vodičský preukaz je doklad s rozmermi 8,56 cm x 5,398 cm vyhotovený z viacvrstvového polykarbonátu s priehľadnou vrstvou na povrchu s ochrannými prvkami. Má dve strany.

Predná strana vodičského preukazu obsahuje:

 • slová "Vodičský preukaz" a "Slovenská republika" vytlačené veľkými písmenami v slovenskom jazyku,
 • v ľavom hornom rohu obdĺžnik modrej farby s rozmermi 2 cm x 1 cm, v ktorom je kruh vytvorený dvanástimi žltými hviezdičkami; vnútri kruhu sa uvádzajú veľké písmená "SK",
 • informácie špecifické pre konkrétny vodičský preukaz
 1. priezvisko držiteľa,
 2. meno držiteľa,
 3. dátum a miesto narodenia v tvare deň, mesiac a rok,
 4. dátum vydania preukazu v tvare deň, mesiac a rok,
 5. dátum skončenia platnosti preukazu v tvare deň, mesiac a rok alebo pomlčka, ak má preukaz neobmedzenú platnosť,
 6. názov orgánu vydávajúceho vodičský preukaz,
 7. výrobné číslo čistopisu karty pridelené výrobcom,
 8. sériu a číslo vodičského preukazu,
 9. podobu tváre držiteľa s rozmermi 2 cm x 2, 5 cm,
 10. podpis držiteľa,
 11. (pod)skupina(y) vozidla(iel), ktoré je držiteľ oprávnený viesť,
 • slová "Vodičský preukaz" v jazykoch členských štátov Európskych spoločenstiev vytlačené tak, aby tvorili pozadie vodičského preukazu.
 •  slová "VZOR EURÓPSKEJ ÚNIE" vytlačené tak, aby tvorili pozadie vodičského preukazu.

Zadná strana vodičského preukazu obsahuje informácie špecifické pre konkrétny vodičský preukaz:

 • skupina vozidla, ktoré je držiteľ oprávnený viesť,
 • dátum prvého udelenia vodičského oprávnenia pre každú skupinu vodičského oprávnenia (tento dátum sa znovu uvedie v prípade následnej náhrady alebo výmeny v novom vodičskom preukaze); každé pole v dátume tvoria číslice v tomto poradí: deň.mesiac.rok (DD.MM.RR),
 • dátum uplynutia platnosti vodičského preukazu pre každú skupinu vodičského oprávnenia; každé pole v dátume tvoria číslice v tomto poradí: deň.mesiac.rok (DD.MM.RR).

Vzor vodičského preukazu nájdete, ak kliknete sem.

Osoba môže byť držiteľom len jedného vodičského preukazu.

Platnosť vodičského preukazu

Platnosť vodičského preukazu pre skupiny AM, A1, A2, A, B1, B, BE a T je 15 rokov; najviac však do dovŕšenia veku 65 rokov, ak v bode 3 nie je ustanovené inak.

 1. Platnosť vodičského preukazu pre skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE je 5 rokov; najviac však do dovŕšenia veku 65 rokov, ak v bode 3 nie je ustanové inak,
 2. Platnosť vodičského preukazu osoby staršej ako 65 rokov je päť rokov, ak predloží platný doklad o zdravotnej spôsobilosti.

Vodičské oprávnenia udelené pred 19. januárom 2013 zostávajú v platnosti v plnom rozsahu a oprávňujú na vedenie skupín motorových vozidiel podľa zákona o cestnej premávke takto:

 • doterajšie vodičské oprávnenie skupiny AM oprávňuje na vedenie motorových vozidiel skupiny AM, 
 • doterajšie vodičské oprávnenie podskupiny A1 oprávňuje na vedenie motorových vozidiel skupiny A1 a AM, 
 • doterajšie vodičské oprávnenie skupiny A s obmedzením výkonu motora do 25 kW oprávňuje na vedenie motorových vozidiel skupiny A2, A1 a AM, 
 • doterajšie vodičské oprávnenie skupiny A oprávňuje na vedenie motorových vozidiel skupiny A, A2, A1 a AM, 
 • doterajšie vodičské oprávnenie podskupiny B1 oprávňuje na vedenie motorových vozidiel skupiny B1 a AM, 
 • doterajšie vodičské oprávnenie skupiny B oprávňuje na vedenie motorových vozidiel skupiny B, B1, AM a A1 (po splnení nasledujúcich podmienok: musí uplynúť dvojročná lehota od vydania vodičského oprávnenia, motorové vozidlo skupiny A1 musí mať automatickú prevodovku a viesť motorové vozidlo skupiny A1 je možné len na území Slovenskej republiky,
 • doterajšie vodičské oprávnenie skupiny B+E oprávňuje na vedenie motorových vozidiel skupiny B, BE, B1 a AM, 
 • doterajšie vodičské oprávnenie podskupiny C1 oprávňuje na vedenie motorových vozidiel skupiny C1, B, B1, AM a T, 
 • doterajšie vodičské oprávnenie podskupiny C1+E oprávňuje na vedenie motorových vozidiel skupiny C1E, C1, BE, B, B1, AM a T, ako aj motorových vozidiel skupiny D1E, ak je jeho držiteľ držiteľom vodičského oprávnenia doterajšej podskupiny D1, 
 • doterajšie vodičské oprávnenie skupiny C oprávňuje na vedenie motorových vozidiel skupiny C, C1, B, B1, AM a T, 
 • doterajšie vodičské oprávnenie skupiny C+E oprávňuje na vedenie motorových vozidiel skupiny CE, C, C1E, C1, BE, B, B1, AM a T, ako aj motorových vozidiel skupiny DE, ak je jeho držiteľ držiteľom vodičského oprávnenia doterajšej skupiny D, 
 • doterajšie vodičské oprávnenie podskupiny D1 oprávňuje na vedenie motorových vozidiel skupiny D1, C, C1, B, B1, AM a T, 
 • doterajšie vodičské oprávnenie podskupiny D1+E oprávňuje na vedenie motorových vozidiel skupiny D1E, D1, CE, C, C1E, C1, BE, B, B1, AM a T, 
 • doterajšie vodičské oprávnenie skupiny D oprávňuje na vedenie motorových vozidiel skupiny D, D1, C, C1, B, B1, AM a T, 
 • doterajšie vodičské oprávnenie skupiny D+E oprávňuje na vedenie motorových vozidiel skupiny DE, D, D1E, D1, CE, C, C1E, C1, BE, B, B1, AM a T, 
 • doterajšie vodičské oprávnenie skupiny T oprávňuje na vedenie motorových vozidiel skupiny T, a to len na území Slovenskej republiky, 
 • doterajšie vodičské oprávnenie skupiny A/50 oprávňuje na vedenie motorových vozidiel skupiny AM.

Vodičské preukazy vydané od 1. januára 1993 do 30. apríla 2004 sú platné do 31. decembra 2023.

Vodičské preukazy vydané od 1. mája 2004 do 18. januára 2013 sú platné do 31. decembra 2032.

Držitelia vodičských preukazov vydaných pred 19. januárom 2013, ktorí vedú motorové vozidlo skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE, sú povinní mať pri vedení motorového vozidla pri sebe doklad o zdravotnej spôsobilosti a doklad o psychickej spôsobilosti podľa § 89 ods. 2 zákona o cestnej premávke; na výzvu policajta sú povinní takým dokladom sa preukázať. Doklady podľa prvej vety nesmú byť staršie ako päť rokov.

Vodiči, ktorí sú držiteľmi vodičských preukazov vydaných pred 19. januárom 2013, sú povinní podrobiť sa pravidelnej lekárskej prehliadke najskôr dva mesiace pred dosiahnutím veku 65 rokov a najneskôr do dvoch mesiacov po dosiahnutí veku 65 rokov a následne každých päť rokov. Títo vodiči sú povinní mať pri vedení motorového vozidla pri sebe doklad o zdravotnej spôsobilosti podľa § 89 ods. 2 zákona o cestnej premávke nie starší ako päť rokov; na výzvu policajta sú povinní takým dokladom sa preukázať. 

Viac informácií k platnosti a uznávaniu vodičských preukazov vydávaných v EÚ ...

Dátum poslednej zmeny: 6. 3. 2017
Dátum zverejnenia: 19. 8. 2013

Lokalita

 • Slovensko