Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo vnútra SR

Vodičský preukaz – poplatky

Občan a štát

Správne poplatky v kolkoch za jednotlivé administratívne úkony.

Správne poplatky

 • výpis z evidenčnej karty vodiča (za každú stranu) – 2 €,
 • vydanie VP a MVP (30 dní) – 6,50 €,
 • vydanie VP, zmena trvalého pobytu, zmena priezviska (do 30 dní) - 6,50 €,
 • vydanie VP po skončení skúšobnej doby (do 30 dní) - 6,50 €,
 • rozšírenie VP (do 30 dní) - 6,50 €,
 • každé vydanie MVP a každé ďalšie z dôvodu rozšírenia VO uvedeného vo VP 
  a skončení jeho platnosti (do 30 dní) - 6,50 €,
 • vydanie VP a MVP ako náhrady za odcudzený preukaz – 6,50 €,
 • vydanie VP a MVP ako náhrady za stratený, zničený alebo poškodený preukaz – 6,50 €.

Pri vydávaní vodičského preukazu sa platí poplatok do výšky štvornásobku príslušnej sadzby, t.j.  26 € ak sa vodičský preukaz vydáva urýchlene do dvoch pracovných dní na výslovnú žiadosť poplatníka.

Vykonanie skúšky

a) Vykonanie skúšky na získanie vodičského oprávnenia  

1. skupiny AM, A1, A2, A                                                                                16,5 eur
2. skupiny B1, B, BE, T                                                                                    33 eur
3. skupiny C1, C1E, D1, D1E                                                                           49,5 eur
4. skupiny C, CE, D, DE                                                                                   66 eur

b) Vykonanie osobitnej skúšky na udelenie          

1. vodičského oprávnenia skupiny A2 a A                                                          16,5 eur
2. vodičského oprávnenia skupiny B na vedenie jazdnej súpravy,
ktorej najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 3 500 kg
a nepresahuje 4 250 kg B                                                                                  33 eur

c) Udelenie vodičského oprávnenia na základe absolvovania osobitného výcviku   10 eur

d) Vykonanie skúšky pri preskúšaní odbornej spôsobilosti držiteľa
vodičského oprávnenia                                                                                   16,50 eur                                                                                                                                                                                       

e) Vykonanie skúšky na udelenie inštruktorského oprávnenia v rozsahu      

1. skupiny A                                                                                                  20 eur

2. skupiny B                                                                                                  40 eur

3. skupiny C                                                                                                  60 eur

4. skupiny D                                                                                                  60 eur

5. skupiny BE                                                                                                40 eur

6. skupiny CE                                                                                                80 eur

7. skupiny C1E                                                                                              80 eur

8. skupiny DE                                                                                                80 eur

9. skupiny D1E                                                                                              80 eur

10. skupiny AM                                                                                             20 eur

11. skupiny T                                                                                               20 eur

f) Vykonanie skúšky na predĺženie platnosti inštruktorského preukazu                20 eur

g) Vydanie inštruktorského preukazu alebo predĺženie jeho platnosť                   10 eur

Správny orgán vyberie poplatky podľa tejto položky vo výške 25 %, ak ide o skúšku na získanie vodičského oprávnenia,  ak sa výcvik vykonával na stredných (aj vojenských) školách a odborných učilištiach v rámci povinného predmetu dopravnej výchovy, ak sa výcvik vykonával na stredných odborných školách Policajného zboru v rámci odbornej prípravy, ak ide o vykonanie skúšky na získanie vodičského oprávnenia odvedencov a o opakované skúšky.

Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie za preskúšanie odbornej spôsobilosti pri vydaní vodičského preukazu náhradou za vodičský preukaz vydaný v cudzine.

Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa vyberie za každú skupinu vodičského oprávnenia, ktorú žiadateľ získava. Pri získavaní viacerých skupín vodičského oprávnenia v rámci jednej skúšky sa poplatky sčítavajú. To neplatí, ak získaná skupina zahŕňa ďalšiu skupinu.

Správny orgán vyberie poplatok podľa písmena e) tejto položky vo výške 50 % za opakovanú skúšku na získanie inštruktorského oprávnenia. Poplatok podľa písmena e) tejto položky sa vyberie za každú skupinu inštruktorského oprávnenia, ktorú žiadateľ získava. Pri získavaní viacerých skupín inštruktorského oprávnenia v rámci jednej skúšky sa poplatky sčítavajú. To neplatí, ak získaná skupina zahŕňa ďalšiu skupinu.

Dátum poslednej zmeny: 29. 12. 2020
Dátum zverejnenia: 15. 5. 2015

Lokalita

 • Slovensko