Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Úrad pre verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

Podnikanie

Ak sa chcete zapojiť do verejného obstarávania ako záujemca alebo uchádzač, musíte sa preukázať viacerými dokumentmi. Ktoré presne to sú, to vám priblíži náš sprievodca.

Sprievodca zapojením sa do verejného obstarávania

Oboznámte sa s podmienkami

Ak sa chcete ako záujemca alebo uchádzač zapojiť do verejného obstarávania, musíte splniť podmienky účasti. Tie závisia od konkrétneho druhu zákazky alebo koncesie.

Doklady, ktoré slúžia na preukázanie splnenia podmienok, môžete nahradiť Jednotným európskym dokumentom. Prípadne zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov alebo zápisom do obdobného zahraničného registra.

Preukážte osobné postavenie

Pre splnenie podmienok verejného obstarávania sa musíte preukázať ako vhodný kandidát. Ako prvé musíte potvrdiť, že máte oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.

Okrem toho musíte výpisom z trestného registra potvrdiť bezúhonnosť. Ak máte daňové
a odvodové povinnosti, preukážte, že nemáte nedoplatky alebo pohľadávky po splatnosti. Potvrdenia vám vystaví príslušná inštitúcia, čiže správca dane alebo poisťovňa.

Aby ste preukázali, že neexistuje zákaz účasti na verejnom obstarávaní, postačí vám čestné vyhlásenie. Ak ste však dostali zákaz na Slovensku, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ si to môže overiť v Registri osôb so zákazom.

Ak nemáte sídlo alebo miesto podnikania na Slovensku, splnenie podmienok preukazujete obdobnými dokladmi, ktoré vydáva príslušnýštát. Ak ich nevydáva, predložte čestné vyhlásenie.

Ak právny poriadok príslušnej krajiny nepozná čestné vyhlásenie, predložte vyhlásenie urobené pred súdom, správnym orgánom, notárom alebo inou odbornou či obchodnou inštitúciou. Záleží od toho, čo danálegislatíva umožňuje.

Verejný obstarávateľ v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania uvádza, ktoré doklady nemusíte predkladať. Tieto údaje si sám zistí z informačných systémov verejnej správy.

Zoznam všetkých podmienok a ich preukazovanie nájdete v zákone o verejnom obstarávaní. Tu sú niektoré z nich.

Podmienka účasti Preukazovanie 
Vy, váš štatutárny orgán, člen štatutárneho alebo dozorného orgánu či prokurista nie ste právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a  za ďalšie trestné činy.

Výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace.

Nemáte nedoplatky na sociálnom poistení a zdravotná poisťovňa neeviduje pohľadávky po splatnosti na Slovensku a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Potvrdenie zdravotnej a Sociálnej poisťovne nie staršie ako tri mesiace.

Nemáte daňové nedoplatky voči daňovému a colnému úradu na Slovensku a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Potvrdenie daňového a colného úradu nie staršie ako tri mesiace.

Nebol na váš majetok vyhlásený konkurz a nie ste v reštrukturalizácii či v likvidácii. 

Potvrdenie príslušného súdu nie staršie ako tri mesiace

Máte oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.

Doklad o oprávnení, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.

 Nemáte zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím na Slovensku a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 

 Čestné vyhlásenie.

Preukážte finančné a ekonomické postavenie

Podmienky uvádza verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ v oznámeniach o vyhlásení verejného obstarávania. Môžu to byť potvrdenia bánk, poisťovní alebo doloženie dokladov s účtovnými ukazovateľmi. Na preukázanie finančného a ekonomického postavenia môžete využiť zdroje iných osôb.

Avšak pri plnení zmluvy musíte tieto zdroje reálne použiť. Túto skutočnosť treba preukázať písomnou zmluvou, ktorá obsahuje aj záväzok danej osoby poskytnúť vám plnenie počas celého trvania zmluvy.

Poskytovateľ musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia. Výnimkou je podmienka, ktorá sa týka dodávania tovaru, poskytovania stavebných prác alebo služieb.

Preukážte technickú spôsobilosť

Pri preukazovaní technickej alebo odbornej spôsobilosti sa zväčša vyžadujú zoznamy predchádzajúcich prác, služieb či dodávok čiže referencie.

Ďalej môžete použiť údaje o odborných, technických alebo riadiacich pracovníkoch,
o priemernom počte zamestnancov, o technickom, výskumnom a strojovom vybavení.
Do technickej spôsobilosti sa ráta aj uvedenie opatrení, ktoré ste prijali na úseku environmentálneho manažérstva.

Aj v tomto prípade môžete využiť kapacity iných osôb. Rovnako však platí, že pri plnení zmluvy sa budú skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť sa využíva na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti.

Túto skutočnosť preukazujete písomnou zmluvou. Z nej plynie záväzok tretej osoby,
že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu.

Tip

Informačný systém eCertis vám pomôže identifikovať certifikáty, ktoré potrebujete
vo verejnom obstarávaní v jednotlivých členských štátoch Európskej únie vrátane Slovenska.

Dôležité zákony

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

Vyhlášky Úradu pre verejné obstarávanie

Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní

Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora

Dátum poslednej zmeny: 10. 8. 2023
Dátum zverejnenia: 14. 10. 2013

Súvisiace inštitúcie:

Lokalita

  • Slovensko