Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Úrad pre verejné obstarávanie

Revízne postupy vo verejnom obstarávaní

Podnikanie

Revízne postupy

Revíznymi postupmi podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú:

 • žiadosť o nápravu podaná verejnému obstarávateľovi, obstarávateľovi alebo osobe podľa § 8 pred uzavretím zmluvy, koncesnej zmluvy, rámcovej dohody alebo v súťaži návrhov,
 • dohľad nad verejným obstarávaním.

Žiadosť o nápravu

Uchádzač, záujemca, účastník alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8, môže podať žiadosť o nápravu proti:

 • oznámeniu o zámere uzavrieť zmluvu alebo koncesnú zmluvu, proti podmienkam uvedeným v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v oznámení použitom ako výzva na súťaž, v oznámení o koncesii, v oznámení o vyhlásení súťaže návrhov a vo výzve na predkladanie ponúk pri podlimitnej zákazke,
 • podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch, v koncesnej dokumentácii,
  v súťažných podmienkach alebo v iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom, obstarávateľom alebo osobou podľa § 8 v lehote na predkladanie ponúk alebo návrhov.

Viac informácií o tom, ako podať žiadosť o nápravu... 

Dohľad nad verejným obstarávaním

Úrad pri výkone dohľadu:

 • vydáva oznámenia o súlade alebo nesúlade predložených dokumentov s týmto zákonom podľa § 168, tzn. vykonáva tzv. ex ante posúdenie,
 • vydáva rozhodnutia podľa tejto hlavy, najmä rozhoduje o námietkach a vykonáva kontrolu,
 • ukladá pokuty za správne delikty podľa § 182,
 • vykonáva iné činnosti.

Konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok

Podaniu námietok musí vo všeobecnosti predchádzať doručenie žiadosti o nápravu verejnému obstarávateľovi, obstarávateľovi, osobe podľa § 8.

Uchádzač, záujemca, účastník alebo osoba, ktorá sa domnieva, že jej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom kontrolovaného alebo orgán štátnej správy, môže pred uzavretím zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody podať námietky proti:

a) oznámeniu o zámere uzavrieť zmluvu alebo koncesnú zmluvu, proti podmienkam uvedeným v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v oznámení použitom ako výzva na súťaž, v oznámení o koncesii, v oznámení o vyhlásení súťaže návrhov
a vo výzve na predkladanie ponúk pri podlimitnej zákazke,
b) podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch, v koncesnej dokumentácii,
v súťažných podmienkach alebo v iných dokumentoch poskytnutých kontrolovaným
v lehote na predkladanie ponúk alebo návrhov,
c) výberu záujemcov v užšej súťaži, v rokovacom konaní so zverejnením, v súťažnom dialógu, v inovatívnom partnerstve, pri zadávaní koncesie a v súťaži návrhov,
d) vylúčeniu,
e) nezaradeniu do dynamického nákupného systému alebo kvalifikačného systému,
f) vyhodnoteniu ponúk alebo návrhov,
g) úkonu kontrolovaného inému ako uvedenému v písmenách a) až f).

Viac informácií o tom, ako podať námietky...

S podaním námietok je navrhovateľ povinný zložiť na účet úradu kauciu.

Viac informácií o tom, ako zložiť kauciu pri podaní námietok... 

Ex ante posúdenie

Ak ide o nadlimitnú zákazku alebo nadlimitnú koncesiu, úplne alebo sčasti financovanú
z prostriedkov Európskej únie, verejný obstarávateľ, obstarávateľ alebo osoba podľa § 8 môže pred vyhlásením alebo začatím verejného obstarávania požiadať úrad o ex ante posúdenie dokumentov, proti ktorým je možné podať námietky podľa § 170 ods. 3 písm. a) a b) zákona o verejnom obstarávaní.

Ex ante posúdenie sa nevzťahuje na posudzovanie požiadaviek na technické špecifikácie, výkonnostné a funkčné požiadavky a charakteristiky a odborné požiadavky predmetu zákazky podľa § 42 zákona o verejnom obstarávaní.

Výsledkom ex ante posúdenia je oznámenie úradu obsahujúce konštatovanie o súlade alebo nesúlade predložených dokumentov so zákonom o verejnom obstarávaní.

Konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného z iného podnetu ako na základe námietok

Úrad preskúmava úkony kontrolovaného vo verejnom obstarávaní aj na základe iných podnetov ako len na základe námietok. Konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného z iného podnetu ako na základe námietok sa vykonáva tak pred uzavretím zmluvy, ako aj po uzavretí zmluvy a taktiež po zrušení postupu zadávania zákazky.

Oprávnenými osobami na podanie podnetu na začatie konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného z iného podnetu ako na základe námietok sú:

1) pred uzavretím zmluvy

 • úrad,
 • kontrolovaný na výkon kontroly ním zadávanej zákazky alebo koncesie,
 • úrad vlády,

2) po uzavretí zmluvy, resp. po zrušení použitého postupu

 • úrad,
 • osoba, ktorá nebola oprávnená podať námietky,
 • oprávnený orgán štátnej správy.

Ak ide o nadlimitnú zákazku alebo koncesiu, financovanú čo aj z časti z prostriedkov Európskej únie, kontrolovaný je povinný pred uzavretím zmluvy podať úradu podnet na výkon kontroly ním zadávanej zákazky alebo koncesie.

Viac informácií o tom, ako má kontrolovaný podať podnet na výkon kontroly ním zadávanej zákazky alebo koncesie...

Konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného z iného podnetu ako na základe námietok a jeho priebeh sa spravujú ustanoveniami § 169 a nasl. zákona o verejnom obstarávaní.

Konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného z iného podnetu ako na základe námietok je ukončené vydaním rozhodnutia (§ 175 zákona o verejnom obstarávaní), prípadne zastavením konania (§ 174 zákona o verejnom obstarávaní).

Odvolanie

Proti rozhodnutiu úradu, s výnimkou rozhodnutia o zastavení konania o námietkach, je možné podať odvolanie do desiatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia úradu. Odvolanie je možné podať proti rozhodnutiu o námietkach, ako aj proti rozhodnutiu vydanému v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred i po uzavretí zmluvy.

S podaním odvolania je účastník konania povinný zložiť na účet úradu kauciu; táto povinnosť sa nevzťahuje na podanie odvolania v prípade, ak úrad v konaní o námietkach nevydal rozhodnutie v lehote alebo keď odvolanie podáva orgán štátnej správy podľa § 170 ods. 1 písm. e).

O podanom odvolaní je príslušná rozhodovať Rada úradu, ktorá napadnuté rozhodnutie  preskúma v celom rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené vady odstráni. Rada v odvolacom konaní rozhodne vždy vo veci samej, pričom ak sú pre to dôvody, rada rozhodnutie zmení a v opačnom prípade odvolanie zamietne a rozhodnutie potvrdí.

Rada rozhodne o odvolaní do 45 dní odo dňa doručenia odvolania.

Viac informácií o tom, ako podať odvolanie... 

Dátum poslednej zmeny: 2. 1. 2018
Dátum zverejnenia: 16. 10. 2013

Súvisiace agendy:

Lokalita

 • Slovensko