Ústredný portál verejnej správy

Usmernenie k zriadeniu elektronických schránok pre školy

Občan a štát

Právny stav

Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve (ďalej len zákon o štátnej správe v školstve)  zveruje a rozdeľuje právomoci v oblasti výkonu štátnej správy v školstve medzi niekoľko osôb, vrátane  riaditeľa školy alebo školského zariadenia.
Táto oblasť štátnej správy nespadá do oblastí vylúčených z pôsobnosti v § 2 zákona č. 305/2013 Z. z. o eGovernmente, a teda i školy a školské zariadenia sú orgánmi verejnej moci v rozsahu, v ktorom vykonávajú prenesenú štátnu správu zverenú im zákonom.

Zriadenie elektronickej schránky

Zákon o štátnej správe v školstve  definuje (v § 5 ods. 3 a ods. 4) rozhodnutia, ktoré vydáva riaditeľ školy, a teda je potrebné, aby bola škola schopná zasielať rozhodnutia elektronicky.

V prípade škôl s právnou subjektivitou  odporúčame, aby škola mala zriadenú svoju vlastnú elektronickú schránku. Štatutárom  je v tomto prípade riaditeľ školy.

V prípade škôl bez právnej subjektivity odporúčame aplikovať ustanovenie § 12 ods. 6 zákona č. 305/2013 Z.z. o eGovernmente, a teda elektronickú schránku školy zriadiť ako elektronickú schránku organizačnej zložky.

V prípade zriadenia elektronickej schránky školy ako elektronickej schránky organizačnej zložky má automaticky prístup do schránky štatutár (starosta obce, či mesta), ktorý požiada o vytvorenie takejto schránky v žiadosti o zriadenie organizačnej zložky a určí na prístup riaditeľa školy.

V prípade, ak má škola veľmi malý počet žiakov (malotriedne obecné školy) môže na elektronickú komunikáciu využívať i elektronickú komunikáciu schránku obce/mesta, teda bude mať vytvorený špeciálny podpriečinok v elektronickej schránke obce/mesta. V tomto prípade je potrebné, aby na prístup k tomuto podpriečinku starosta splnomocnil riaditeľa školy.

Podpisovanie úradných rozhodnutí

Pri výkone verejnej moci elektronicky riaditeľ rozhodnutia podpisuje prostredníctvom mandátneho certifikátu alebo kvalifikovanej elektronickej pečate, a teda nie svojím osobným kvalifikovaným certifikátom uloženým na na elektronickom občianskom preukaze s čipom.

Mandátny certifikát sa vydáva fyzickej osobe oprávnenej zo zákona alebo na základe zákona konať za inú osobu alebo orgán verejnej moci (§ 8 zákona č. 272/2016 Z.z.).

Mandátny certifikát vydáva kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb. V praxi platí, že ak úradný dokument vyžaduje podpis konkrétnej osoby v konkrétnej funkcii, použije sa ako autorizácia kvalifikovaný elektronický podpis s mandátnym certifikátom. Ak však osobitný právny predpis neustanovuje podpis konkrétnej osoby na úradnom dokumente, teda vyžaduje iba podpis oprávnenej osoby  ako prejav vôle konať v mene orgánu verejnej moci, použije sa na autorizáciu elektronický podpis s mandátnym certifikátom, alebo kvalifikovaná elektronická pečať orgánu verejnej moci.

Informácie o elektronických schránkach pre orgány verejnej moci nájdete v agende Orgány verejnej moci

Žiadosti na zriadenie e-schránky a disponovanie s ňou je možné nájsť v časti Dokumenty a tlačivá, žiadosti pre orgány verejnej moci.

Postup pri zriadení a správe elektronickej schránky organizačnej zložky je možné nájsť v časti Návody, Postup pri zriadení a správe elektronickej schránky pre organizačnú zložku alebo organizáciu orgánu verejnej moci.

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby realizuje pre orgány verejnej moci bezplatné školenia. Termíny školení a bližšie informácie nájdete na web stránke NASESčasti slovensko.sk a školenia.

V prípade technických otázok pri zriadení schránky sa môžete obrátiť i na Ústredné kontaktné centrum:

Tel. č.: +421 2 35 803 083, v pracovné dni v pondelok až v piatok, od 8.00h do 18.00 h.

V prípade legislatívnych otázok súvisiacich s výkladom zákona č. 305/2013 Z.z. o eGovernmente je vám k dispozícii emailová adresa: egovernment@vicepremier.gov.sk.

Dátum poslednej zmeny: 5. 6. 2020
Dátum zverejnenia: 20. 12. 2016