Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Finančné riaditeľstvo SR

Spotrebná daň z tabakových výrobkov

Financie a hospodárstvo

Predmet dane

Predmetom dane sú tabakové výrobky vyrobené na daňovom území, dodané na daňové územie z iného členského štátu alebo dovezené na daňové územie z územia tretieho štátu.

Tabakovým výrobkom sa rozumie cigareta, cigara, cigarka a tabak.

Základ dane je stanovený nasledovne :

 • pri tabakových výrobkoch je základom dane množstvo tabakových výrobkov vyjadrené v kilogramoch s výnimkou cigariet, v ich prípade je základom dane počet kusov cigariet v spotrebiteľskom balení cigariet a cena cigariet uvedená na kontrolnej známke,

Sadzby daní sú ustanovené takto :

 • cigary, cigarky - 76,70  €/ kg,
 • tabak - 76,70  €/ kg,
 • cigarety – špecifická časť 64,10 eur/ 1 000 kusov, percentuálna časť – 23 % z ceny cigariet,

Minimálna sadzba dane z cigariet je 100,10 eur/ 1 000 kusov.

Oslobodenie od spotrebnej dane pri dovoze tovaru z územia štátov, ktoré nie sú členmi Európskej únie

 • musia byť prepravované v osobnej batožine,
 • musí ísť o neobchodný dovoz,
 • musia byť dovážané osobou staršou ako 17 rokov,

Maximálne množstvo tabakových výrobkov, ktoré je oslobodené od spotrebnej dane (pri splnení hore uvedených podmienok), je nasledovné :

 • pri leteckej doprave na osobu :
 1. 200 kusov cigariet,
 2. 100 kusov cigariek,
 3. 50 kusov cigár,
 4. 250 gramov tabaku na fajčenie,
 • pri inej ako leteckej doprave na osobu :
 1. 40 kusov cigariet,
 2. 20 kusov cigariek,
 3. 10 kusov cigár,
 4. 50 gramov tabaku na fajčenie.

Každé z uvedených množstiev predstavuje 100 % celkového povoleného množstva pre tabakové výrobky. Tovary sa môžu kombinovať za predpokladu, že súhrnný percentuálny podiel jednotlivých množstiev nepresahuje 100 % celkového povolené množstva.

Praktická rada : Ak chcete doviesť letecky cigarky a cigary, tak môžete bez dane doviesť napr. 60 ks cigariek (60 % pov. množstva) a 20 ks cigár (40 % pov. množstva). Percentuálny súčet povolených množstiev (v našom prípade 60% a 40%) nesmie presiahnuť 100 %.

Preprava tovaru podliehajúceho spotrebnej dani z územia členských štátov Európskej únie na daňové územie na súkromné účely

Ak fyzická osoba na svoju vlastnú spotrebu sama prepraví na územie Slovenskej republiky tabakové výrobky (napr. cigarety, tabak na fajčenie a pod.) zdanené v inom členskom štáte Európskej únie (napr. kúpené v stánku PNS, t. j. cena tovaru zahŕňa aj príslušné dane vyberané v tomto členskom štáte Európskej únie), z takto nadobudnutých tabakových výrobkov nevzniká daňová povinnosť na území Slovenskej republiky.

Pri posudzovaní, či sú tabakové výrobky určené na súkromné účely alebo na podnikateľské účely, prihliada sa na :

 • dôvod nadobudnutia alebo držby tabakových výrobkov a predmet činnosti fyzickej osoby, ak je podnikateľom,
 • miesto, kde sa tabakové výrobky nachádzajú, alebo spôsob, akým boli tabakové výrobky prepravené,
 • nadobúdacie doklady týkajúce sa tabakových výrobkov,
 • množstvo tabakových výrobkov; množstvo takto prepravovaných tabakových výrobkov je najmenej 800 kusov cigariet, 400 kusov cigariek, 200 kusov cigár alebo jeden kg tabaku.

 

 

Bezdymový tabakový výrobok

Predmet dane:

Predmetom dane je aj výrobok s obsahom tabaku, ktorý sa nespotrebúva počas procesu horenia, okrem žuvacieho tabaku a šnupavého tabaku (ďalej len „bezdymový tabakový výrobok“).

Základ dane je stanovený nasledovne :

Základom dane pri bezdymovom tabakovom výrobku je hmotnosť tabaku v bezdymovom tabakovom výrobku vyjadrená v kilogramoch.

Spotrebiteľským balením bezdymového tabakového výrobku sa rozumie najmenšie balenie bezdymového tabakového výrobku určené na konečnú spotrebu. Na spotrebiteľskom balení bezdymového tabakového výrobku musí byť uvedený údaj o celkovej hmotnosti bezdymového tabakového výrobku a o hmotnosti tabaku v bezdymovom tabakovom výrobku vyjadrený v gramoch.

Sadzba dane:

Sadzba dane z tabaku v bezdymovom tabakovom výrobku sa ustanovuje vo výške sadzby dane na tabak. Od 1. februára 2019 je podľa sadzby dane na tabak stanovená sadzba dane  na bezdymový tabakový výrobok vo výške 76,70 eura/kg.

Oslobodenie od spotrebnej dane pri neobchodnom dovoze bezdymového tabakového výrobku z územia štátov, ktoré nie sú členmi Európskej únie

 • musia byť prepravované v osobnej batožine,
 • musí ísť o neobchodný dovoz,
 • musia byť dovážané osobou staršou ako 17 rokov.

Maximálne množstvo tabakových výrobkov, ktoré je oslobodené od spotrebnej dane
(pri splnení hore uvedených podmienok), je nasledovné :

 • pri leteckej doprave: 150 gramov na osobu
 • pri inej ako leteckej doprave:   30 gramov na osobu         

 

 

Tabaková surovina

Predmet dane:

Predmetom spotrebnej dane je aj tabaková surovina, ktorou sa rozumie surovina podľa § 2 odsek 1 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 212/2012 Z. z.

Základ dane je stanovený nasledovne :

Základom spotrebnej dane pri tabakovej surovine je množstvo tabakovej suroviny vyjadrené v kilogramoch.

Sadzba dane:

Sadzba dane z tabakovej suroviny sa ustanovuje vo výške sadzby dane na tabak.
Od 1. februára 2019 je podľa sadzby dane na tabak stanovená sadzba dane na tabakovú surovinu vo výške 76,70 eura/kg.

Osoba, ktorá chce na daňovom území v rámci podnikania obchodovať s tabakovou surovinou, musí požiadať colný úrad o vydanie povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou. Náležitosti žiadosti o vydanie povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou a prílohu k žiadosti upravuje § 19a ods. 9 a 10 zákona č. 106/2004 Z. z.

Označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov kontrolnou známkou

Spotrebiteľské balenie cigariet uvedené do daňového voľného obehu od 1. februára 2019 musí byť označené kontrolnou známkou, na ktorej bude uvedený znak, ktorým je veľké písmeno „G“,

Na kontrolných známkach určených na označovanie spotrebiteľských balení cigár alebo cigariek je od 1. februára 2019 uvedený znak pre sadzbu dane, ktorým je veľké písmeno „C“.

Na kontrolných známkach určených na označovanie spotrebiteľských balení tabaku, je od 1. februára 2019 uvedený znak pre sadzbu dane, ktorým je veľké písmeno „C“.

Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou na ktorej je znak pre platnosť sadzby spotrebnej dane, ktorým je veľké písmeno „F“, možno predávať, ponúkať na predaj alebo skladovať najneskôr do 28. februára 2019.

Po tomto dátume sa bude takto označené spotrebiteľské balenie cigariet považovať za neoznačené.

Spotrebiteľské balenie cigár alebo cigariek označené kontrolnou známkou, na ktorej je znak pre platnosť sadzby spotrebnej dane, ktorým je veľké písmeno „B“, možno predávať do 30. novembra 2020.

Spotrebiteľské balenie tabaku označené kontrolnou známkou, na ktorej je znak pre platnosť sadzby spotrebnej dane, ktorým je veľké písmeno „B“, možno predávať do 31. júla 2019.

Odberateľ KZ ktorý uviedol spotrebiteľské balenie cigár s krycím listom výlučne z prírodného tabaku do daňového voľného obehu, a sú označené KZ, môže pred zmenou sadzby spotrebnej dane, so súhlasom colného úradu (CÚ), označiť toto spotrebiteľské balenie novou KZ. Žiadosť o vydanie súhlasu je povinný doručiť CÚ najneskôr tri mesiace pred účinnosťou novej sadzby dane. Daňová povinnosť z takto označeného spotrebiteľského balenia cigár vzniká posledným dňom lehoty uvedenej v rozhodnutí CÚ o udelení súhlasu na označenie spotrebiteľského balenia novou KZ. 

Odberateľ KZ na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov už  nie je povinný viesť evidenciu známok za kalendárny mesiac v elektronickom systéme KZ, ak počiatočný stav zásob na začiatku a konečný stav nenalepených známok na konci tohto mesiaca sa rovná nule. 

Kusový predaj cigár

Predaj cigár na konečnú spotrebu z otvoreného spotrebiteľského balenia (kusový predaj) je od 1. januára 2018 možný už len v prípade cigár s krycím listom výlučne z prírodného tabaku. 

Daňový dozor

Colný úrad (CÚ) môže rozhodnúť, že prevádzkovateľ daňového skladu, ktorým je podnik na výrobu tabakových výrobkov, môže tieto výrobky vyrábať len v prítomnosti zamestnanca CÚ alebo osoby poverenej CÚ. Prevádzkovateľ daňového skladu je povinný strpieť prítomnosť zamestnanca CÚ a zabezpečiť mu podmienky na výkon daňového dozoru.

Podrobnejšie informácie nájdete kliknutím na nasledovné odkazy:

https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/spotrebne-dane/spotrebne-dane-tabakove-vyro

https://www.financnasprava.sk/sk/obcania/dane/spotrebne-dane/spotrebne-dane-obacaia-tabak

 

 

Dátum poslednej zmeny: 9. 4. 2019
Dátum zverejnenia: 24. 6. 2015

Lokalita

 • Slovensko