Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Finančné riaditeľstvo SR

Spotrebná daň z minerálneho oleja

Financie a hospodárstvo

Predmet dane

Predmetom dane podľa zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) sú minerálne oleje vyrobené na daňovom území, dodané na daňové územie z iného členského štátu alebo dovezené na daňové územie z územia tretieho štátu.

Patrí sem napr. motorový benzín, nafta, oleje, skvapalnené plynné uhľovodíky ( propán – bután ), vosky, ropné bitúmeny, atď.

Základ dane je stanovený nasledovne :

  • pri minerálnych olejoch je základom dane množstvo minerálneho oleja vyjadrené v litroch (pri teplote 15 stupňov Celzia) alebo kilogramoch alebo množstvo v ňom obsiahnutej energie vyjadrenej v gigajouloch,

Sadzby daní sú ustanovené takto:

MINERÁLNY OLEJ :

a) motorový benzín 2d) kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49

547 eur/1 000 l

b) motorový benzín kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 12 31, 2710 12 51 a 2710 12 59

597, 49 eura/1 000 l

c) stredný olej kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 21 a 2710 19 25

481, 31 eura/1 000 l

d) plynový olej2f) kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17 a 2710 20 19

393 eur/1 000 l

e) vykurovací olej kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 62, 2710 19 64, 2710 19 68, 2710 20 31, 2710 20 35, 2710 20 39 a 2710 20 90

111, 50 eura/1 000 kg

f) skvapalnené plynné uhľovodíky kódu kombinovanej nomenklatúry 2711 12 až 2711 19 00

 

1. určené na použitie, ponúkané na použitie alebo použité ako pohonná látka

182 eur/1 000 kg

2. určené na použitie, ponúkané na použitie alebo použité ako palivo

0 eur/1 000 kg

g) mazacie oleje a ostatné oleje kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 71 až 2710 19 83, 2710 19 87 až 2710 19 99 a 3403 19 10, ktorých kinematická viskozita je

 

1. do 10 mm2/s pri teplote 400 C vrátane

100 eur/1 000 kg

2. nad 10 mm2/s pri teplote 400 C

0 eur/1 000 kg


Zvýhodnená sadzba dane na minerálny olej s obsahom biogénnej látky

Na motorový benzín kódu kombinovanej nomenklatúry 27101241, 27101245, 2710 1249 je možné uplatniť sadzbu dane vo výške 514 eur/1000 l, ak obsahuje:

a) bioetanolovú zložku

1. od 1.januára 2019 v objeme 6,2 % a viac s presnosťou v súlade s technickou normou,

2. od 1.januára 2020 v objeme 7,4 % a viac s presnosťou v súlade s technickou normou

vrátane biogénnej látky uvedenej v § 4 ods.7písm.e) v objeme 0,5 % a viac s presnosťou v súlade s technickou normou,

b) biogénnu látku uvedenú v § 4 ods. 7 písm. e)

1. od 1.januára 2021 v objeme 1 % a viac s presnosťou v súlade s technickou normou,

2. od 1.januára 2022 v objeme 1,5 % a viac s presnosťou v súlade s technickou normou.

 

Na plynový olej kódu kombinovanej nomenklatúry 27101943, 27101946, 27101947, 2710 1948, 27102011, 27102015, 27102017 a 27102019 je možné uplatniť sadzbu dane vo výške 368 eur/1000 l, ak obsahuje:

a) od 1.januára 2018 do 31.decembra 2020

1. biodiesel v objeme 6,9 % a viac s presnosťou v súlade s technickou normou, alebo

2. biodiesel v objeme 6,4 % a viac s presnosťou v súlade s technickou normou a biogénnu látku uvedenú v § 4 ods. 7 písm. e) v objeme 0,5 % a viac s presnosťou v súlade s technickou normou,

b) od 1.januára 2021 biogénnu látku uvedenú v § 4 ods. 7 písm. e) v objeme 1 % a viac s presnosťou v súlade s technickou normou.

Bioetanolovou zložkou sa rozumie bioetyltercbutyléter alebo zmes bioetyltercbutyléteru a bioetanolu, pričom zmes musí obsahovať podiel bioetyltercbutyléteru najmenej 3%, čo predstavuje objem 1,41 % bioetanolovej zložky. Objem bioetyltercbutyléteru sa do objemu bioetanolovej zložky zmesi započítava 47 % svojho objemu.

Sadzbu dane podľa predchádzajúcich odsekov je možné uplatniť, len ak biogénna látka spĺňa kritériá trvalej udržateľnosti podľa osobitných predpisov a nebola doteraz zohľadnená na účely splnenia povinností podľa osobitného predpisu  ani na účely splnenia obdobnej povinnosti na území iného členského štátu. Osoba, ktorá si uplatní sadzbu dane podľa hore uvedených odsekov, je povinná preukázať colnému úradu, že biogénna látka spĺňa kritériá trvalej udržateľnosti podľa osobitných predpisov predložením potvrdenia o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny a čestným vyhlásením, že biogénna látka nebola doteraz zohľadnená na účely splnenia povinností podľa osobitného predpisu ani na účely splnenia obdobnej povinnosti na území iného členského štátu v čase:

a) podania daňového priznania na minerálny olej s obsahom biogénnej látky uvedeného do daňového voľného obehu alebo

b) prepustenia minerálneho oleja s obsahom biogénnej látky do voľného obehu v mieste dovozu, ak po jeho prepustení do voľného obehu nenadväzuje pozastavenie dane.

Minerálny olej uvedený v predchádzajúcich odsekoch musí byť pri preprave sprevádzaný obchodnými dokumentmi, ktoré musia obsahovať informáciu o druhu a množstve biogénnej látky v percentách objemu.“

 

Oslobodenie od spotrebnej dane

Minerálny olej je oslobodený od dane, ak je určený na použitie:

a) na iné účely ako pohonná látka alebo palivo, 

b) ako letecká pohonná látka, ktorou na účely tohto zákona je minerálny olej kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 12 31, 2710 12 70 a 2710 19 21, a to pri  preprave osôb a nákladov a pri ostatnom poskytovaní služieb vykonávaných lietadlovou technikou v rámci podnikania, pre lietadlovú techniku ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, pre lietadlovú techniku záchranných služieb a pre lietadlovú techniku pre potreby Hasičského a záchranného zboru4 alebo 2. pre lietadlovú techniku zahraničných ozbrojených síl, zahraničných ozbrojených bezpečnostných zborov a pre lietadlovú techniku zahraničných záchranných služieb, 

c) ako lodná prevádzková látka pri preprave osôb a nákladov na Dunaji, ktorý je súčasťou medzinárodnej vodnej cesty vykonávanej v rámci podnikania; lodnou prevádzkovou látkou na účely tohto zákona je minerálny olej kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, 2710 20 19, použitý ako pohonná látka alebo palivo, 

d) v mineralogických procesoch klasifikovaných v nomenklatúre NACE Rev. 2 v kóde 23 "výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov" podľa osobitného predpisu

e) ako palivo, ako aj na iné účely ako pohonná látka a palivo (ďalej len "duálne použitie"); za duálne použitie sa považuje aj použitie minerálneho oleja na chemickú redukciu, v elektrolytických procesoch a v metalurgických procesoch, 

f) v rámci pilotných projektov technického rozvoja ekologicky prijateľnejších produktov alebo pilotných projektov v oblasti vývoja pohonných látok alebo palív z obnoviteľných zdrojov, 

g) ako pohonná látka lietadiel a lodí pri vývoji, výrobe, skúšaní a údržbe lietadiel a lodí, 

h) na výrobu elektriny, 

i)  na kombinovanú výrobu elektriny a tepla;

j) použitý na nevyhnutné prevádzkové alebo technologické účely v podniku na výrobu minerálnych olejov, ktorý je daňovým skladom, s výnimkou použitia ako pohonnej látky pre dopravné prostriedky, 

k) odobratý ako vzorka na účely daňového dozoru alebo inej úradnej kontroly, úradnej skúšky alebo úradného zisťovania v technologicky odôvodnenom množstve, 

l)  použitý v daňovom sklade na vlastné laboratórne skúšky alebo rozbory v technologicky odôvodnenom množstve uznanom colným úradom, 

m) v pozastavení dane v prípade zistenia chýbajúceho množstva pripadajúceho na technologické straty, manipulačné straty, prepravné straty a na prirodzené úbytky ak sú tieto množstvá technicky zdôvodnené a uznané colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu, 

n) v pozastavení dane, ak bol nenávratne zničený v dôsledku nehody, havárie, technologickej poruchy alebo vplyvom vyššej moci a ak sú tieto straty na základe úradného zistenia a potvrdenia uznané colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu, 

o) preukázateľne znehodnotený, ak je odo dňa znehodnotenia až do doby jeho opätovného získania (regenerácie) nepoužiteľný ako pohonná látka alebo palivo, 

p) prepravený na daňové územie z iných členských štátov v pozastavení dane alebo prepravený na daňové územie z iných členských štátov v pozastavení dane ozbrojenými silami iných štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a ich civilnými zamestnancami na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy, ktorá bola ratifikovaná a vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom (ďalej len "medzinárodná zmluva");

q) dovezený na daňové územie z územia tretích štátov osobami uvedenými v § 16 ods. 2 zákona, alebo dovezený na daňové územie z územia tretích štátov ozbrojenými silami iných štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy alebo ich civilnými zamestnancami, na použitie v rámci aktivít podľa medzinárodnej zmluvy,

r) nachádzajúci sa v bežných nádržiach motorových dopravných prostriedkov, pracovných strojov, klimatizačných, chladiarenských a iných podobných zariadení pri vstupe na daňové územie z členských štátov a pri dovoze z územia tretích štátov v množstve podľa osobitného predpisu a ktorý slúži na ich vlastný pohon alebo prevádzku; bežnou nádržou sa na účely tohto zákona rozumie nádrž pevne zabudovaná výrobcom motorových dopravných prostriedkov toho istého typu alebo výrobcom strojov, alebo výrobcom zariadení, ako aj nádrž na plyn, ak plyn slúži ako pohonná látka, a ktorá zároveň umožňuje priame použitie pohonnej látky.

 

Oslobodenie od dane pri dovoze minerálneho oleja dovážaného cestujúcim z územia tretích štátov:

  • ak je minerálny olej určený na osobnú spotrebu cestujúceho alebo osobnú spotrebu jeho domácnosti,
  • ak povaha a množstvo minerálneho oleja nevzbudzuje podozrenie, že sa dováža na obchodné účely, 
  • ak sa dovoz uskutočňuje príležitostne, najviac však jedenkrát za sedem kalendárnych dní.

Od dane je oslobodený neobchodný dovoz minerálneho oleja z územia tretích štátov, ktorý sa nachádza v bežnej nádrži motorového dopravného prostriedku, a ktorý slúži na jeho vlastný pohon, a minerálny olej nachádzajúci sa v prenosnej nádrži v objeme nepresahujúcom desať litrov.

Podrobnejšie informácie kliknutím na nasledovné odkazy:

https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/spotrebne-dane/spotrebne-dane-mineralny-ole

https://www.financnasprava.sk/sk/obcania/dane/spotrebne-dane/spotrebne-dane-obacnia-min

Povinnosti a podmienky súvisiace s povolením na distribúciu, povolením na predaj a zaradením do evidencie spotrebiteľov pohonných látok (ďalej len „PL“) od 1. apríla 2018 v zmysle novely zákona v platnom znení sú nasledovné:

 

Distribútor pohonných látok – držiteľ povolenia

  • Osoba, ktorej colný úrad vydal povolenie na distribúciu podľa ustanovení zákona účinných do 31. marca 2018, sa považuje za distribútora pohonných látok účinných aj od 1. apríla 2018, ak preukáže do 28. februára 2018 splnenie dole uvedených podmienok. Distribútorovi pohonných látok, ktorý nepreukáže do 28. februára 2018 splnenie uvedených podmienok, povolenie na distribúciu zanikne 1. apríla 2018.

 

Predajca pohonných látok – držiteľ povolenia

  • Osoba, ktorej colný úrad povolenie na predaj (napr. čerpacie stanice) podľa ustanovení zákona účinných do 31. marca 2018, sa považuje za predajcu pohonných látok aj od 1. apríla 2018, ak preukáže do 28. februára 2018 splnenie dole uvedených podmienok. Predajcovi pohonných látok, ktorý nepreukáže do 28. februára 2018 splnenie uvedených podmienok, povolenie na predaj zanikne 1. apríla 2018.

 

Podmienky stanovené pre Distribútora a Predajcu PL

       Držiteľ povolenia na distribúciu alebo držiteľ povolenia na predaj musí spĺňať tieto podmienky:

a)    má živnostenské oprávnenie na obchodnú živnosť a v rámci podnikania nakupuje a predáva pohonné látky,

b)    má ročný objem predaja minerálneho oleja – motorový benzín a plynový olej (motorová nafta) minimálne 10 000 000 l alebo minerálneho oleja – skvapalnené plynné uhľovodíky (napr. LPG) minimálne 150 000 kg, ak je držiteľom povolenia na distribúciu podľa hore uvedených odsekov; to neplatí, ak je držiteľom povolenia na distribúciu osoba, ktorá dodáva len minerálny olej - plynový olej (motorová nafta)   užívateľskému podniku (§ 11) na účely oslobodené od dane (§ 10 ods. 1 písm. a) ),

c)    vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,

d)    nemá nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu,

e)    nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného a na povinných príspevkoch  na starobné dôchodkové sporenie podľa osobitných predpisov,

f)      vykazuje na základe údajov z riadnej účtovnej závierky kladný rozdiel medzi majetkom a záväzkami za dve účtovné obdobia bezprostredne predchádzajúce 1. januáru 2018,

g)    nebol právoplatne odsúdený za úmyselne spáchaný trestný čin hospodársky alebo iný trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzickú osobu, ktorá je členom riadiaceho orgánu alebo členom kontrolného orgánu žiadateľa,

h)    nie je v likvidácii ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz, povolené vyrovnanie, potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolená reštrukturalizácia.

Ak distribútorovi pohonných látok alebo predajcovi pohonných látok povolenie na distribúciu alebo povolenie na predaj zaniklo 1. apríla 2018 a má zásoby minerálneho oleja – motorový benzín, plynový olej (motorová nafta ) a skvapalnené plynné uhľovodíky   (§ 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2), môže so súhlasom colného úradu uvedený minerálny olej dodať inému distribútorovi PL (§ 25b ods. 1) alebo osobe registrovanej colným úradom podľa § 21 (držiteľovi povolenia na prevádzkovanie daňového skladu ). Rovnako postupuje aj správca konkurznej podstaty distribútora pohonných látok alebo predajcu pohonných látok, súdny exekútor alebo iná osoba, ak pri výkone rozhodnutia predávajú alebo distribuujú hore uvedený minerálny olej (§ 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo  § 7 ods. 1 a 2).

 

Spotrebiteľ pohonných látok

  • Osoba, ktorú colný úrad zaradil do evidencie spotrebiteľov pohonných látok podľa ustanovení zákona účinných do 31. marca 2018, sa považuje za spotrebiteľa pohonných látok aj od 1. apríla 2018.

Osoba, ktorá chce v rámci podnikateľskej činnosti na daňovom území (SR) v daňovom voľnom obehu od 1. apríla 2018 distribuovať alebo predávať (noví žiadatelia o vydanie povolenia na distribúciu alebo predaj ) minerálny olej - motorový benzín, plynový olej         (motorová nafta), skvapalnené plynné uhľovodíky (LPG), motorový benzín s obsahom bioetanolovej zložky alebo biogénnej látky a plynový olej s obsahom biodieselu alebo biogénnej látky, budú postupovať v zmysle ustanovení § 25b zákona, platného od          1. apríla 2018.

Osoba, ktorej bolo vydané povolenie na distribúciu, povolenie na predaj alebo osvedčenie o zaradení do evidencie spotrebiteľov pohonných látok je povinná prijímať a vydávať minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods.1 a 2 prostredníctvom vhodného meracieho zariadenia a skladovať tento minerálny olej v skladovacom zariadení.

Ak vyššie uvedené osoby nemajú skladovacie zariadenie, ktoré sú vybavené overeným meracím zariadením, alebo nemajú skladovacie zariadenie, ktoré sú určeným meradlom, zohľadní colný úrad pri príjme minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 aj iné meracie zariadenia a iné postupy merania, ktorými môžu tieto osoby hodnoverne a preukázateľne zistiť prijaté množstvo tohto minerálneho oleja.

Podmienky podľa predchádzajúceho odseku musí spĺňať distribútor a spotrebiteľ pohonných látok len vtedy, ak majú skladovacie zariadenie na skladovanie minerálneho oleja.

Ak držiteľ povolenia na distribúciu, povolenia na predaj a spotrebiteľ pohonných látok distribuuje, predáva na konečnú spotrebu alebo nakupuje na vlastnú spotrebu minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 výlučne v uzavretých spotrebiteľských baleniach na konečnú spotrebu, nemusí mať skladovacie zariadenie, pri príjme a výdaji tohto minerálneho oleja, nie je povinný postupovať podľa osobitných predpisov a nemusí spĺňať podmienky uvedené v § 25b ods. 7 písm. b) a c) zákona.

Aktuálne znenie zákona č. 98/2004 Z. z. nájdete tu: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/98/20190101

 

Označovaniu minerálneho oleja identifikačnou látkou (tzv. „nanomarkermi“)

Prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom finančné riaditeľstvo uverejnilo na svojom webovom sídle (www.financnasprava.sk) oznámenie o začatí označovania minerálneho oleja, sa zavádza povinnosť označovať uvedený minerálny olej identifikačnou látkou pred jeho uvedením do daňového voľného obehu na daňovom území. Uvedená legislatívna úprava zároveň definuje podmienky označovania uvedeného minerálneho oleja, podmienky odberu, vrátenia identifikačnej látky, vedenie evidencie odberu a použitia identifikačnej látky, na koho sa uvedená povinnosť označovania nevzťahuje, čo je v zmysle zákona zakázané.

Dňom 1. januára 2019 nadobudol účinnosť § 46r zákona, v zmysle ktorého finančné riaditeľstvo určí obdobie na testovanie označovania vyššie uvedeného minerálneho oleja identifikačnou látkou, o ktorom bude finančné riaditeľstvo informovať v samostatnom oznámení na svojom webovom sídle.

 

Dovozca minerálneho oleja

Dovozca minerálneho oleja je povinný požiadať colný úrad o zaradenie do evidencie dovozcov minerálneho oleja, to neplatí, ak bude dovážať iba uvedený minerálny olej oslobodený od dane podľa § 10 zákona  alebo v spotrebiteľskom balení.

Dátum poslednej zmeny: 9. 4. 2019
Dátum zverejnenia: 24. 6. 2015

Lokalita

  • Slovensko