Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Finančné riaditeľstvo SR

Spotrebná daň z alkoholických nápojov

Financie a hospodárstvo

Predmet dane

Predmetom dane je alkoholický nápoj vyrobený na daňovom území, dodaný na daňové územie z iného členského štátu alebo dovezený na daňové územie z územia tretieho štátu.

Alkoholickým nápojom sa rozumie lieh, víno (tiché víno, šumivé víno, tichý fermentovaný nápoj a šumivý fermentovaný nápoj), medziprodukt a pivo.

Základ dane je pri jednotlivých alkoholických nápojoch stanovený nasledovne :

 • pri liehu je základom dane množstvo liehu vyjadrené v hektolitroch 100 % alkoholu (ďalej len "hl. a") pri teplote 20 °C,
 • pri víne je základom dane množstvo vína vyjadrené v hektolitroch (ďalej len „hl“),
 • pri medziprodukte je základom dane množstvo medziproduktu vyjadrené v hl,
 • pri pive je základom dane množstvo piva vyjadrené v hl.

Sadzby daní 

LIEH :

 • základná sadzba dane 1 490,40 €/ hl a.,
 • znížená sadzba dane 745,20 €/ hl a. 

Znížená sadzba dane sa uplatní na lieh vyrobený v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia najviac na množstvo 43 l a. z vyrobeného liehu pre jedného pestovateľa a jeho domácnosť na daňovom území za jedno výrobné obdobie za podmienok stanovených zákonom.

VÍNO :

Sadzba dane z vína sa ustanovuje na hl

 • tichého vína a vypočíta sa ako súčin 0 % z 1 080 € a koeficientu 0,125 – sadzba je 0 eur/hl
 • šumivého vína a vypočíta sa ako súčin 59 % z 1 080 € a koeficientu 0,125 - sadzba je 79,65 eur/hl
 • šumivého vína s obsahom alkoholu nie viac ako 8,5 % objemu a vypočíta sa ako súčin 59 % z 1 080 € a koeficientu 0,085 - sadzba je 54,16 eur/hl
 • tichého fermentovaného nápoja a vypočíta sa ako súčin 0 % z 1 080 € a koeficientu 0,125 - sadzba je 0 eur/hl,
 • šumivého fermentovaného nápoja a vypočíta sa ako súčin 59 % z 1 080 € a koeficientu 0,125 - sadzba je 79,65 eur/hl.

MEDZIPRODUKT:

Sadzba dane z medziproduktu sa na hl ustanovuje a vypočíta ako súčin 60 % z 1 080 € a koeficientu 0,13 - sadzba je 84,24 eur/hl.

PIVO :

Sadzba dane z piva  sa na hl/percento objemu skutočného obsahu alkoholu počíta takto :

 • základná sadzba dane sa vypočíta ako súčin 7,907 % z 1 080 € a koeficientu 0,042 - sadzba je 3,587 eur/hl/%objemu skutočného obsahu alkoholu
 • znížená sadzba dane na pivo vyrobené malým samostatným pivovarom sa vypočíta ako súčin 5,847 % z 1 080 € a koeficientu 0,042 - sadzba je 2,652 eur/hl/%objemu skutočného obsahu alkoholu. 

Znížená sadzba dane sa uplatní aj na pivo dodané na daňové územie z iného členského štátu, ak je preukázané potvrdením správcu dane tohto členského štátu, že pivo bolo vyrobené malým samostatným pivovarom podľa právnych predpisov tohto členského štátu.

Na pivo vyrobené na základe licencie sa vždy uplatní základná sadzba dane.

Oslobodenie od spotrebnej dane pri dovoze alkoholického nápoja dovážaného cestujúcim z územia štátov, ktoré nie sú členmi Európskej únie

LIEH :

 • musí byť prepravovaný v osobnej batožine,
 • musí ísť o neobchodný dovoz,
 • musí byť dovážaný osobou staršou ako 17 rokov,
 • musí byť dovážaný v množstve, ktoré nepresahuje jeden liter liehu s obsahom alkoholu viac ako 22 % objemu na osobu,
 • musí byť dovážaný v množstve, ktoré nepresahuje dva litre liehu s obsahom alkoholu  22 % objemu a menej na osobu.

V 4. a 5. bode ustanovené množstvo predstavuje 100 % celkového povoleného množstva pre lieh. Cestujúci môže oslobodenie uplatniť aj ako kombináciu dovážaného množstva liehu s rôznym obsahom alkoholu (nad alebo pod 22 % objemu) a množstva, ktoré je oslobodené od dane z vína, ak súhrnný percentuálny podiel jednotlivých množstiev nepresahuje 100 % celkového povoleného množstva. 

VÍNO:

 • musí byť prepravované v osobnej batožine,
 • musí ísť o neobchodný dovoz,
 • musí byť dovážané osobou staršou ako 17 rokov,
 • šumivé víno, šumivý fermentovaný nápoj a medziprodukt musia byť dovážané v množstve, ktoré nepresahuje 2 litre šumivého vína alebo 2 litre šumivého fermentovaného nápoja alebo 2 litre medziproduktu na osobu,
 • tiché víno alebo tichý fermentovaný nápoj musia byť dovážané v množstve, ktoré nepresahuje 4 litre na osobu.

V 4. bode ustanovené množstvo 2 litre predstavuje 100 % celkového povoleného množstva pre šumivé víno, šumivý fermentovaný nápoj a medziprodukt. Cestujúci môže oslobodenie od spotrebnej dane uplatniť aj ako kombináciu množstva dovážaného šumivého vína, šumivého fermentovaného nápoja, medziproduktu a množstva liehu, ktoré je oslobodené od spotrebnej dane, ak súhrnný percentuálny podiel jednotlivých množstiev nepresahuje 100 % celkového povoleného množstva.

Praktická rada:  Ak chcete doviesť šumivé víno a iný alkohol, ktorý má obsah alkoholu prekračujúci 22 % (podľa predpisov o liehu – pozri hore), tak  môžete doviesť bez cla napr. 1,4 l šumivého vína (70 % povoleného obsahu) a 0,3 l takéhoto alkoholu (30 % povoleného množstva). Percentuálny súčet povolených množstiev (v našom prípade 70% a 30%) nesmie presiahnuť 100 % .

PIVO:

 • musí byť prepravované v osobnej batožine,
 • musí ísť o neobchodný dovoz,
 • musí byť dovážané osobou staršou ako 17 rokov,
 • musí byť dovážané množstve, ktoré nepresahuje 16 litrov na osobu. 

Praktická rada:  Ak chcete doviesť  nápoj s obsahom 40 % alkoholu, nápoj s obsahom 15 % alkoholu a aj šumivé víno, tak môžete doviesť bez cla napr. 0,5 l "tvrdého" (50 % povoleného množstva), 0,5 l "mäkkého" (25 % povoleného množstva) a 0,5 l šumivého vína (25 % povoleného obsahu). Percentuálny súčet povolených množstiev (v našom prípade 50 %, 25  % a 25 %) nesmie presiahnuť 100 % .   

Označovanie spotrebiteľského balenia liehu

Spotrebiteľské balenie liehu kódu kombinovanej nomenklatúry 2207 a 2208 je možné uviesť do daňového voľného obehu na daňovom území (SR), len ak je označené slovenskou kontrolnou známkou. Označovať spotrebiteľské balenie kontrolnou známkou môže len prevádzkovateľ daňového skladu, oprávnený príjemca, dovozca spotrebiteľského balenia a príjemca (odberateľ) liehu podľa § 26 ods. 1 zákona č.530/2011 Z. z..

Povinnosť označovať spotrebiteľské balenie podľa hore uvedeného odseku sa nevzťahuje na lieh, ktorý je

a) vyrobený pre pestovateľa v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia,

b) tovarom kódu kombinovanej nomenklatúry 2207, ak je preukázateľne zdanený a predávaný v inom obale ako spotrebiteľskom balení na iné účely ako na priamu ľudskú spotrebu, napríklad na vedecké účely alebo výskumné účely,

c) oslobodený od dane (podľa § 7, 8 alebo § 40 ),

d) vyvážaný na územie tretieho štátu,

e) prepravovaný do iného členského štátu mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely,

f) určený na predaj v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel ako lieh oslobodený od dane, a to výlučne fyzickým osobám, ktoré bezprostredne opustia územie Európskej únie, alebo určený na predaj za cenu s daňou v tranzitnom priestore medzinárodných letísk alebo na palubách lietadiel, a to výlučne fyzickým osobám, ktorých bezprostredné cieľové letisko je v inom členskom štáte,

g) vrátený späť na účely reklamácie odberateľom spotrebiteľského balenia v inom členskom štáte alebo odberateľom spotrebiteľského balenia z tretieho štátu dodávateľovi spotrebiteľského balenia na daňovom území,

h) dodaný na paluby lietadiel oslobodený od dane a je určený výlučne na spotrebu cestujúcimi počas letu,

i) určený na predaj ako lieh oslobodený od dane, a to osobám iných štátov, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodnej zmluvy,

j) prepravovaný na daňové územie na súkromné účely (§ 28),

k) dodávaný na daňové územie v rámci zásielkového obchodu (§ 29),

l) prijatý osobou uvedenou v § 32 ods. 2 alebo ozbrojenými silami iných štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy a ich civilnými zamestnancami, na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy,

m) vyrobený súkromným výrobcom destilátu podľa § 49a.

Podrobnejšie informácie nájdete kliknutím na nasledovné odkazy:

https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/spotrebne-dane/spotrebne-dane-alkoholicke-n

https://www.financnasprava.sk/sk/obcania/dane/spotrebne-dane/spotrebne-dane-obcania-alk

Pestovateľské pálenie ovocia

Pestovateľovi ovocia a jeho domácnosti platná legislatíva umožňuje za jedno výrobné obdobie, t.j. od 1. júla do 30. júna nasledujúceho roka, v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia vypáliť destilát z ovocných kvasov v množstve        43 l a., t.j. 43 litrov 100%-ného alkoholu s použitím zníženej sadzby spotrebnej dane z liehu (5,40 eur/l a.), čo predstavuje zníženie o polovicu základnej  sadzby. Jednou z podmienok možnosti uplatnenia tohto finančného zvýhodnenia pre drobných pestovateľov ovocia je skutočnosť, že takýto lieh je určený iba pre potreby pestovateľa a jeho domácnosti a nesmie byť ponúkaný na predaj a ani inak uvádzaný na trh.

V prípade, že pestovateľ ovocia vypáli destilát vo väčšom množstve t.j. viac ako 43 l a., uplatní sa znížená sadzba dane len na množstvo 43 l a. vo výške 5,40 eur/l a., a pre zvyšné množstvo sa uplatní základná sadzba dane (10,80 eur/l a.).

V prípade porušenia platných predpisov môže správca dane, ktorým je colný úrad porušiteľovi uložiť pokutu vo výške dane vypočítanej ako súčin základnej sadzby dane a množstva liehu ponúkaného na predaj alebo inak uvádzaného na trh, najmenej však 332 eur.

Súkromná výroba destilátu

Súkromnú výrobu destilátu (ďalej len „SVD“) umožňuje zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov od 1. januára 2019 a to fyzickej osobe, ktorá dovŕšila 21 rokov veku (ďalej len „fyzická osoba“), ktorá nebola odsúdená za trestný čin (nepovolene vyrobila lieh, lieh bez povolenia vyrobený vo väčšom množstve prechovávala alebo uvádzala do obehu, neoprávnene vyhotovila alebo prechovávala zariadenie na výrobu liehu), prípadne ak bola uznaná vinnou zo spáchania priestupku (napr. vyrobila destilát a nebola súkromným výrobcom destilátu,...), ak od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty uplynuli viac ako 3 roky.

SVD možno vyrobiť destilát obsahujúci menej ako 86 objemových percent etylalkoholu v objeme najviac 25 l a. na fyzickú osobu v kalendárnom roku. Ak ide o viaceré fyzické osoby žijúce v spoločnej domácnosti, objem najviac 25 l a. sa posudzuje pre celú domácnosť spoločne.

SVD možno vykonávať len v mieste trvalého pobytu fyzickej osoby, alebo v mieste, kde sa nachádza ovocný sad alebo záhrada v užívaní fyzickej osoby, ktoré táto osoba užíva z titulu vlastníckeho práva alebo iného práva zakladajúceho právo užívania nehnuteľnosti. Na SVD je možné použiť výhradne ovocie z vlastnej pestovateľskej činnosti, surovinu pochádzajúcu z ovocia z vlastnej pestovateľskej činnosti alebo med z vlastnej produkcie.

Destilát vyrobený SVD nesmie byť predmetom predaja ani iného uvádzania na trh.

Oznamovaciu povinnosť si fyzická osoba plní voči Ministerstvu pôdohospodárstva SR a rozvoja vidieka SR a zároveň oznamovaciu povinnosť a evidenčnú povinnosť voči miestne príslušnému colnému úradu.                                                                                                                  

Na alkoholický nápoj, ktorým je destilát vyrobený súkromnou výrobou destilátu, sa uplatní znížená sadzba spotrebnej dane 5,40 eur / l a.

Daňová povinnosť pri výrobe destilátu vyrobeného súkromnou výrobou destilátu vzniká dňom prvého uvoľnenia uzáver destilačného zariadenia colným úradom v príslušnom kalendárnom roku a to bez ohľadu na skutočnosť, či súkromný výrobca destilátu vyrobí maximálne povolené ročné množstvo destilátu (25 l a.) alebo nie. Platiteľom dane pri vzniku daňovej povinnosti je súkromný výrobca destilátu.

Súkromný výrobca destilátu je povinný podať daňové priznanie najneskôr do troch pracovných dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti podľa prvej vety a v tejto lehote zaplatiť daň. Zdaňovacím obdobím pri výrobe destilátu vyrobeného súkromnou výrobou destilátu je kalendárny rok.

Destilát vyrobený pri SVD nepodlieha povinnosti označenia slovenskou kontrolnou známkou.

Vyrobením 25 l a. destilátu v rámci SVD nie je dotknutá možnosť (limit, množstvo) výroby destilátu v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia v množstve 43 l a. pre pestovateľa a jeho domácnosť za jedno výrobné obdobie (od 1.6. bežného roku do 30.7. nasledujúceho kalendárneho roku).

Colný úrad podľa charakteru priestupku uloží za priestupok pokutu od 100 eur do 3 000 eur.

Podrobnejšie informácie nájdete kliknutím na nasledovný odkaz:

https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/Spotrebne_dane/2018/2018.12.11_info_destilat.pdf

 

Dátum poslednej zmeny: 2. 1. 2024
Dátum zverejnenia: 24. 6. 2015

Lokalita

 • Slovensko