Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo životného prostredia SR

Rybárske skúšky a povolenia na rybolov

Životné prostredie

Loviť a privlastňovať si ryby v rybárskych revíroch môžu len osoby, ktoré sú držiteľmi platného rybárskeho lístka a platného povolenia na rybolov.

Povolenie na rybolov vydáva užívateľ (užívateľom je oprávnená osoba, ktorej Ministerstvo životného prostredia SR pridelilo výkon rybárskeho práva v rybárskom revíri). Loviť a privlastňovať si ryby v rybárskych revíroch môžu aj osoby, ktoré sú držiteľmi platného osobitného povolenia na rybolov vydaného ministerstvom životného prostredia SR (ďalej len "ministerstvo").

Povolenie na rybolov

Povolenie na rybolov vydáva užívateľ v limitovanom počte v nadväznosti na analýzu úlovkov a zarybňovací plán.
Povolenie na rybolov obsahuje:

 • evidenčné číslo a označenie povolenia,
 • meno, priezvisko a trvalý pobyt držiteľa povolenia,
 • údaje o platnosti a rozsahu povolenia, ktoré určuje
  užívateľ,
 • rybársky revír, na ktorý sa povolenie vzťahuje,
 • záznam,
 • názov druhu ryby, ak ide o povolenie určené výlučne
  na lov hlavátky. 

Osobitné povolenie na rybolov

Osobitné povolenie možno na základe písomnej žiadosti vydať pre potreby diplomatických zastupiteľstiev, na vedeckovýskumné účely a vo verejnom záujme, ako sú zásluhy na rozvoji rybárstva, športu, kultúry, vedy a výskumu. Písomnú žiadosť na vydanie osobitného povolenia vo verejnom záujme možno podať najneskôr do 31. marca

Skúšky rybárskeho hospodára

Skúška rybárskeho hospodára sa vykonáva na strednej poľnohospodárskej škole s odborom rybárstvo alebo v iných ministerstvom určených vzdelávacích ustanovizniach.
Školenie a skúšky rybárskeho hospodára zabezpečuje a náklady uhrádza užívateľ.

Obsahom školenia a skúšky rybárskeho hospodára sú

 • právne predpisy na úseku rybárstva súvisiace s ochranou životného prostredia,
 • základy biológie u nás žijúcich druhov rýb,
 • hospodárenie v rybárskom revíri,
 • základy chovu rýb, meliorácií rybníkov a intenzifikačných opatrení,
 • základy chorôb rýb a ich prevencie,
 • opatrenia užívateľa pri mimoriadnych situáciách.

Po úspešnom vykonaní skúšky rybársky hospodár ustanovený obvodným úradom životného prostredia dostane preukaz rybárskeho hospodára. Služobný preukaz nahrádza povolenie vzťahujúce sa na rybársky revír, pre ktorý bol rybársky hospodár ustanovený, a rybársky lístok.  

Čas individuálnej ochrany

Vyhláška 185/2006 Z. z. stanovuje i čas individuálnej ochrany rýb (§10) a čas individuálnej ochrany ostatných vodných organizmov (§11).

Dátum poslednej zmeny: 3. 1. 2018
Dátum zverejnenia: 3. 1. 2018

Súvisiace inštitúcie:

Lokalita

 • Slovensko