Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo životného prostredia SR

Životné prostredie

Informácie z oblasti ochrany prírody a jej jednotlivých súčastí.

V zmysle Ústavy SR, má každý má právo na priaznivé životné prostredie.

  • Každý je povinný chrániť a zveľaďovať životné prostredie a kultúrne dedičstvo.
  • Nikto nesmie nad mieru ustanovenú zákonom ohrozovať ani poškodzovať životné prostredie, prírodné zdroje a kultúrne pamiatky.

Štát dbá o:

  • šetrné využívanie prírodných zdrojov,
  • ekologickú rovnováhu a 
  • účinnú starostlivosť o životné prostredie a
  • zabezpečuje ochranu určeným druhom voľne rastúcich rastlín a voľne žijúcich živočíchov.

Medzi agendami týkajúcimi sa životného prostredia nájdete odborné informácie o ochrane jednotlivých zložiek životného prostredia (voda, vzduch, pôda), pričom samostatné agendy sú venované lesom, ale aj rybárom alebo nakladaniu s odpadmi (vrátane komunálneho odpadu). V samostatnej agende je takisto spracovaná problematika geneticky modifikovaných organizmov (GMO).

Dátum poslednej zmeny: 13. 6. 2016
Dátum zverejnenia: 12. 8. 2014

Lokalita

  • Slovensko