Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo vnútra SR

Povinnosti držiteľa vodičského preukazu

Občan a štát

Každému, kto je držiteľom vodičského preukazu zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ukladá niekoľko povinností.

Držiteľ vodičského preukazu je povinný:

  • chrániť vodičský preukaz pred zničením, poškodením, stratou, odcudzením alebo zneužitím,
  • oznámiť orgánu Policajného zboru do siedmich dní zmenu svojich osobných údajov uvedených vo vodičskom preukaze, zmenu zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti alebo podstatnú zmenu svojej podoby,
  • odovzdať orgánu Policajného zboru neplatný vodičský preukaz a medzinárodný vodičský preukaz do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia, ktorým sa mu obmedzilo alebo odobralo vodičské oprávnenie,
  • odovzdať orgánu Policajného zboru neplatný vodičský preukaz do siedmich dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým mu súd uložil ochranné liečenie alebo mu súd alebo iný príslušný orgán uložil zákaz činnosti viesť motorové vozidlo alebo ktorým sa mu obmedzilo alebo odobralo vodičské oprávnenie,
  • odovzdať orgánu Policajného zboru vodičský preukaz do siedmich dní odo dňa jeho zadržania v prípade, ak vodič nepredložil policajtovi ku kontrole vodičský preukaz, o čom mu bezodkladne vydá potvrdenie o jeho zadržaní. Vydaním potvrdenia sa považuje vodičský preukaz za zadržaný;
  • odovzdať orgánu Policajného zboru neplatný vodičský preukaz ak:

-          uplynula jeho platnosť podľa zákona,
-          obsahuje neoprávnene vykonané zmeny,
-          meno alebo priezvisko  v ňom uvedené nezodpovedajú skutočnosti,
-          údaje v ňom uvedené nezodpovedajú skutočnosti,
-          údaje v ňom uvedené nie je možné identifikovať,
-          jeho držiteľ je držiteľom aj iného platného vodičského preukazu, ktorý bol vydaný skôr,
-          bol vydaný v rozpore so zákonom,
-          sa jeho držiteľ vzdal vodičského oprávnenia.

  • oznámiť orgánu Policajného zboru do siedmich dní zničenie, stratu alebo odcudzenie vodičského preukazu,
  • dostaviť sa na vyzvanie orgánu Policajného zboru v ním určenej lehote na vybavenie záležitostí týkajúcich sa vodičského preukazu alebo vodičského oprávnenia,
  • predložiť orgánu Policajného zboru spolu so žiadosťou o vrátenie vodičského preukazu doklady preukazujúce splnenie podmienok na jeho vydanie alebo na vrátenie, preukázať svoju totožnosť a vyplniť príslušné tlačivá.

Držiteľ vodičského oprávnenia je povinný osobne prevziať vodičský preukaz a potvrdiť toto prevzatie a správnosť údajov svojím podpisom. Na tento úkon môže písomne splnomocniť inú osobu, pričom na plnomocenstve sa vyžaduje osvedčený vlastnoručný podpis držiteľa vodičského oprávnenia. Prevziať vodičský preukaz môže aj osoba blízka držiteľovi vodičského oprávnenia, a to aj bez písomného plnomocenstva.

Praktická rada: Blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel. Iné osoby v  rodinnom alebo obdobnom pomere sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.

Nájdený vodičský preukaz

 Ak držiteľ vodičského preukazu, ktorý bol obnovený z dôvodu straty alebo odcudzenia, svoj predchádzajúci vodičský preukaz nájde alebo získa späť, je povinný tento predchádzajúci vodičský preukaz bezodkladne odovzdať orgánu Policajného zboru.

Ak niekto nájde vodičský preukaz alebo medzinárodný vodičský preukaz inej osoby, je povinný ho bezodkladne odovzdať jeho držiteľovi, orgánu Policajného zboru alebo policajtovi. Môže ho odovzdať aj príslušníkovi, Vojenskej polície alebo obecnej polície, ktorí zabezpečia jeho odovzdanie orgánu Policajného zboru.

Dátum poslednej zmeny: 10. 1. 2018
Dátum zverejnenia: 9. 2. 2017

Lokalita

  • Slovensko