Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Sociálna poisťovňa

Ošetrovné

Financie a hospodárstvo

Ošetrovné sa poskytuje za dni a jeho výška je 55 % denného vymeriavacieho základu alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu.

Ošetrovné je dávka nemocenského poistenia. Poskytuje sa z dôvodu osobného a celodenného ošetrovania chorého príbuzného v priamom rade (rodičia a deti, starí rodičia a vnúčatá), chorého dieťaťa, ktoré nie je príbuzným v priamom rade (dieťa zverené do náhradnej starostlivosti), chorého súrodenca, chorého manžela (manželky)alebo chorého rodiča manžela (manželky) alebo z dôvodu osobnej a celodennej starostlivosti o zdravé dieťa do desiatich rokov veku.

Za podmienok ustanovených zákonom môže vzniknúť nárok na ošetrovné zamestnancovi, povinne nemocensky poistenej SZČO, dobrovoľne nemocensky poistenej osobe a fyzickej osobe, ktorej vznikla potreba osobného a celodenného ošetrovania alebo potreba osobnej a celodennej starostlivosti po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote.

Podmienky nároku na ošetrovné

Poistenec má nárok na ošetrovné, ak osobne a celodenne:

a) ošetruje chorého príbuzného v priamom rade (rodičia a deti, starí rodičia a vnúčatá), choré dieťaťa, ktoré nie je
    príbuzným v priamom rade (dieťa zverené do náhradnej starostlivosti), chorého súrodenca, chorého manžela
    (manželku) alebo chorého rodiča manžela (manželky), ktorých zdravotný stav podľa potvrdenia príslušného lekára nevyhnutne
    vyžaduje:

 1. ošetrovanie inou fyzickou osobou (tzv. „krátkodobé ošetrovné“), alebo
 2. vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou z dôvodu potreby poskytovania osobnej starostlivosti v prirodzenom prostredí osoby (tzv. „dlhodobé ošetrovné“) alebo

b) sa stará o dieťa do dovŕšenia jedenásteho roku veku, alebo do dovŕšenia osemnásteho roku veku,
    ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom (tzv. „krátkodobé ošetrovné“), ak:

 1. dieťaťu bolo nariadené karanténne opatrenie alebo izolácia podľa osobitného predpisu,
 2. predškolské zariadenie alebo zariadenie sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje dieťaťu starostlivosť, alebo škola, ktorú dieťa navštevuje, boli rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté alebo v nich bolo nariadené karanténne opatrenie podľa osobitného predpisu alebo
 3. fyzická osoba, ktorá sa inak o dieťa stará, ochorela, bolo jej nariadené karanténne opatrenie alebo izolácia podľa osobitného predpisu alebo bola prijatá do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia, a preto sa nemôže o dieťa starať.

Dobrovoľne nemocensky poistená osoba má nárok na ošetrovné, ak vznikla potreba osobného a celodenného ošetrovania chorého alebo potreba osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa a v posledných dvoch rokoch pred vznikom tejto potreby bola nemocensky poistená najmenej 270 dní.

Dieťa na účely poskytovania ošetrovného je:
a) vlastné dieťa alebo osvojené dieťa poistenca alebo jeho manžela (manželky),
b) dieťa, ktoré bolo poistencovi zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu.

Poskytovanie dávky

Ošetrovné sa poskytuje za dni.

Poistencovi vzniká nárok na krátkodobé ošetrovné od prvého dňa potreby ošetrovania chorého alebo starostlivosti o dieťa a zaniká dňom skončenia potreby osobného a celodenného ošetrovania alebo potreby osobnej a celodennej starostlivosti, najneskôr uplynutím štrnásteho dňa od vzniku potreby ošetrovania/starostlivosti. Nárok na dlhodobé ošetrovné zaniká uplynutím 90 dní trvania nároku na výplatu dávky v úhrne všetkým poistencom, ktorí poskytovali ošetrovanie chorému počas celej potreby ošetrovania.

Ošetrovné sa vyplatí za to isté obdobie osobného a celodenného ošetrovania jednej chorej osoby alebo viacerých chorých osôb alebo osobnej a celodennej starostlivosti o jedno alebo o viac detí len raz a len jednému poistencovi a v tom istom prípade len raz a len jednému poistencovi.

Výška dávky

Výška ošetrovného je 55 % denného vymeriavacieho základu alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu.

Denný vymeriavací základ je podiel súčtu vymeriavacích základov, z ktorých poistenec zaplatil poistné na nemocenské poistenie v rozhodujúcom období a počtu dní rozhodujúceho obdobia. Rozhodujúce obdobie sa zisťuje vždy od vzniku aktuálneho nemocenského poistenia; rozhodujúce obdobie je v zásade kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom vznikla potreba osobného a celodenného ošetrovania.

Denný vymeriavací základ nesmie byť vyšší ako denný vymeriavací základ určený z 2 násobku všeobecného vymeriavacieho základu platného v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky.

Pravdepodobný denný vymeriavací základ je jedna tridsatina vymeriavacieho základu, z ktorého by sa platilo poistné na nemocenské poistenie za kalendárny mesiac, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky (predpokladaný vymeriavací základ). Pravdepodobný denný vymeriavací základ sa zaokrúhľuje na 4 desatinné miesta nahor. 

 • Ak pravdepodobný denný vymeriavací základ je vyšší ako suma zodpovedajúca jednej tridsatine minimálneho vymeriavacieho základu, t.j. vymeriavací základ uvedeného v § 138 ods. 5 zákona č. 461/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorý platí ku dňu, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky, pravdepodobný denný vymeriavací základ je suma zodpovedajúca jednej tridsatine minimálneho vymeriavacieho základu.
 • Výnimka denného vymeriavaceho základu zamestnanca a povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorí nemali v rozhodujúcom období vymeriavací základ z dôvodu poberania materského, prerušenia povinného nemocenského poistenia zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky alebo z dôvodu prerušenia povinného nemocenského poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorá má nárok na rodičovský príspevok, je jedna tridsatina predpokladaného vymeriavacieho základu, z ktorého by sa platilo poistné na nemocenské poistenie za kalendárny mesiac, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky.

  Ošetrovné sa určuje z pravdepodobného denného vymeriavacieho základu ak:

 • ak poistenec nemal v rozhodujúcom období vymeriavací základ na platenie poistného na nemocenské poistenie,
 • ak zamestnanec, ktorý v aktuálnom nemocenskom poistení pred vznikom dôvodu na poskytnutie nemocenskej dávky nedosiahol 90 dní platenia poistného na nemocenské poistenie, ani v rozhodujúcom období, ktorým je kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky, nedosiahol 90 dní platenia poistného na nemocenské poistenie u iných zamestnávateľov,
 • dôvod na poskytnutie ošetrovného povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej osobe vznikol v deň vzniku nemocenského poistenia (neprihliada sa na vznik nemocenského poistenia z dôvodu skončenia jeho prerušenia),
 • dobrovoľne nemocensky poistená osoba bola nepretržite dobrovoľne nemocensky poistená menej ako 26 týždňov pred vznikom dôvodu na poskytnutie ošetrovného (nepretržité dobrovoľné nemocenské poistenie nie je dobrovoľné nemocenské poistenie, ktoré zaniklo a znovu vzniklo nasledujúci kalendárny deň).

Sumy ošetrovného sa zaokrúhľujú na desať eurocentov nahor.

Vylúčenie nároku na výplatu

Poistenec nemá nárok na ošetrovné za dni, počas ktorých:

 • sa mu vypláca náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca,
 • ma nárok na výplatu nemocenského,
 • má nárok na výplatu materského.

Poistenec nemá nárok na výplatu dlhodobého ošetrovného za dni, počas ktorých sa mu vypláca krátkodobé ošetrovné.

Bližšie informácie nájdete na oficiálnom webovom sídle Sociálnej poisťovne...

Dátum poslednej zmeny: 1. 4. 2021
Dátum zverejnenia: 16. 5. 2013

Lokalita

 • Slovensko