Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Odborná, zdravotná a psychická spôsobilosť na vedenie motorového vozidla

Občan a štát

Na vedenie motorového vozidla sa vyžaduje, aby bol vodič odborne, zdravotne aj psychicky spôsobilý. V tejto agende sa dočítate o overovaní týchto spôsobilostí, pravidelných lekárskych prehliadkach a psychologických vyšetreniach, ale aj o prípadoch, kedy je možné vodičské oprávnenie pre nedostatok spôsobilosti odobrať alebo obmedziť.

Odborná spôsobilosť

Odbornou spôsobilosťou sa rozumie ovládanie pravidiel cestnej premávky a vedenia vozidla.

Odborná spôsobilosť sa zisťuje skúškou, ktorá sa skladá z:

a) predpisov o cestnej premávke,
b) vedenia motorových vozidiel.

Odborná spôsobilosť žiadateľa sa zisťuje aj osobitnou skúškou z vedenia motorových vozidiel podľa § 76 ods. 7, § 78 ods. 2 písm. c) alebo ods. 3 písm. c) zákona o cestnej premávke.
Odborná spôsobilosť žiadateľa sa získava aj absolvovaním osobitného výcviku v autoškole podľa § 76 ods. 7, § 78 ods. 2 písm. c) alebo ods. 3 písm. c) zákona o cestnej premávke.
Tieto skúšky ako aj opakované zabezpečuje Ministerstvo vnútra SR prostredníctvom skúšobných komisárov a žiadateľa na ňu prihlasuje autoškola, ktorá žiadateľovi vydala osvedčenie.

Pred vykonaním skúšky aj z odbornej spôsobilosti je žiadateľ povinný preukázať svoju totožnosť a splnenie týchto podmienok na udelenie vodičského oprávnenia

a) dosiahol vek ustanovený zákonom o cestnej premávke na udelenie vodičského oprávnenia,
b) čestným vyhlásením alebo inak dôveryhodne preukáže, že na území SR má zvyčajné bydlisko, alebo študuje na území SR viac ako šesť mesiacov,
c) je zdravotne spôsobilý,
d) je psychicky spôsobilý,
e) absolvoval vodičský kurz podľa osobitného predpisu, ak v § 76 ods. 7, § 78 ods. 2 alebo ods. 3 nie je ustanovené  inak

Odbornú spôsobilosť nezíska ten, kto nezloží čo len jednu z častí skúšky z odbornej spôsobilosti.

Zdravotná spôsobilosť

Zdravotnou spôsobilosťou sa rozumie telesná a duševná schopnosť viesť motorové vozidlo. Posudzuje sa lekárskou prehliadkou, pričom náklady s tým spojené uhrádza ten, koho zdravotná spôsobilosť sa posudzuje.

Zdravotná spôsobilosť môže byť na základe zdravotného stavu osoby podmienená

a) použitím zdravotníckej pomôcky pri vedení motorového vozidla,
b) možnosťou viesť len technicky upravené vozidlo,
c) pravidelným podrobovaním sa lekárskej prehliadke,
d) inými obmedzeniami podľa záverov lekárskej prehliadky.

Lekársku prehliadku vykonáva lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, ktorý je registrovaný podľa osobitného predpisu a ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť pre dospelých, alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť pre deti a dorast.

Lekárskej prehliadke je povinný podrobiť sa:

a) žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia a
b) iná osoba, ktorej taká povinnosť vyplýva zo zákona o cestnej premávke.

Pravidelné lekárske prehliadky

Pravidelným lekárskym prehliadkam každých päť rokov a po dosiahnutí veku 65 rokov každé dva roky sú povinní podrobiť sa

a) vodiči, ktorí sú držiteľmi vodičského preukazu Slovenskej republiky a ktorí vedú motorové vozidlo skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE,
b) vodiči, ktorí sú držiteľmi vodičského preukazu Slovenskej republiky a ktorí vedú vozidlo s právom prednostnej jazdy, motorové vozidlo využívané na zasielateľstvo a taxislužbu a na poskytovanie poštových služieb.

Ostatní vodiči, ktorí sú držiteľmi vodičského preukazu Slovenskej republiky a ktorí dovŕšili vek 65 rokov, sú povinní podrobiť sa pravidelným lekárskym prehliadkam každých päť rokov.

Vodiči, ktorí sú držiteľmi vodičských preukazov vydaných pred 19. januárom 2013, sú povinní podrobiť sa pravidelnej lekárskej prehliadke najskôr dva mesiace pred dosiahnutím veku 65 rokov a najneskôr do dvoch mesiacov po dosiahnutí veku 65 rokov a následne každých päť rokov. Títo vodiči sú povinní mať pri vedení motorového vozidla pri sebe doklad o zdravotnej spôsobilosti podľa § 89 ods. 1 nie starší ako päť rokov; na výzvu policajta sú povinní takým dokladom sa preukázať.

Psychická spôsobilosť

Psychickou spôsobilosťou sa rozumie schopnosť viesť motorové vozidlo bez zníženia, narušenia alebo obmedzenia minimálnej úrovne psychických schopností.

Psychická spôsobilosť sa posudzuje psychologickým vyšetrením. Psychickú spôsobilosť posudzuje psychológ s certifikátom na certifikovanú činnosť dopravná psychológia, ktorý je registrovaný podľa osobitného predpisu. 

Psychologickému vyšetreniu je povinný podrobiť sa:

a) žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE, 
b) iná osoba, ktorej taká povinnosť vyplýva podľa  zákona o cestnej premávke.

Pravidelné psychologické vyšetrenia

Pravidelným psychologickým vyšetreniam každých päť rokov a po dosiahnutí veku 65 rokov každé dva roky sú povinní podrobiť sa 

a) vodiči, ktorí sú držiteľmi vodičského preukazu Slovenskej republiky a ktorí vedú motorové vozidlo skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE,
b) vodiči, ktorí sú držiteľmi vodičského preukazu Slovenskej republiky a ktorí vedú vozidlo s právom prednostnej jazdy, motorové vozidlo využívané na prepravu nebezpečných vecí, motorové vozidlo využívané na zasielateľstvo a taxislužbu a na poskytovanie poštových služieb.

Preskúšanie odbornej spôsobilosti

Ak možno dôvodne predpokladať, že nastala zmena odbornej spôsobilosti držiteľa vodičského oprávnenia v ovládaní pravidiel cestnej premávky alebo vo vedení motorového vozidla, najmä ak neprospel na skúške z odbornej spôsobilosti na udelenie ďalšieho vodičského oprávnenia alebo ak preukázateľne nevykonával alebo nemohol vykonávať činnosť vedenia motorového vozidla dva roky a viac, orgán Policajného zboru rozhodne o preskúšaní odbornej spôsobilosti v rozsahu

a) teoretickej skúšky,
b) vedenia motorových vozidiel alebo
c) teoretickej skúšky a vedenia motorových vozidiel.

Ak možno dôvodne predpokladať, že nastala zmena zdravotnej alebo psychickej spôsobilosti držiteľa vodičského oprávnenia, najmä na základe oznámenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý zistil skutočnosti podmieňujúce alebo vylučujúce zdravotnú spôsobilosť na vedenie motorového vozidla, orgán Policajného zboru rozhodne o preskúmaní jeho zdravotnej alebo psychickej spôsobilosti a určí lehotu na jej vykonanie.

Ak držiteľ vodičského oprávnenia v posledných dvanástich mesiacoch ako vodič motorového vozidla trikrát závažným spôsobom poruší pravidlá cestnej premávky, orgán Policajného zboru rozhodne o jeho povinnosti podrobiť sa doškoľovaciemu kurzu v autoškole,  preskúšaniu odbornej spôsobilosti v plnom rozsahu a o preskúmaní zdravotnej a psychickej spôsobilosti.

Ak je držiteľ vodičského oprávnenia ako vodič motorového vozidla dôvodne podozrivý z porušenia pravidiel cestnej premávky požitím alkoholu alebo inej návykovej látky alebo sa odmietne podrobiť vyšetreniu na ich zistenie, orgán Policajného zboru rozhodne o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva a následne o odbornom poradenstve.

Držiteľ vodičského oprávnenia, ktorému bol uložený trest zákazu činnosti spočívajúci v zákaze vedenia motorových vozidiel alebo ktorému bola uložená sankcia zákazu činnosti spočívajúca v zákaze vedenia motorových vozidiel, je povinný po uplynutí zákazu činnosti podrobiť sa preskúšaniu odbornej spôsobilosti v rozsahu teoretickej skúšky; ak činnosť vedenia motorového vozidla držiteľ vodičského oprávnenia na základe takého trestu alebo sankcie nesmel vykonávať dva roky a viac, musí sa podrobiť preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti, preskúmaniu psychickej spôsobilosti a preskúšaniu odbornej spôsobilosti v plnom rozsahu.

Orgán Policajného zboru bez ďalšieho konania rozhodne o povinnosti podrobiť sa rehabilitačnému programu pre vodičov, doškoľovaciemu kurzu a o preskúšaní odbornej spôsobilosti v plnom rozsahu podľa § 79 ods. 2, ak držiteľ vodičského oprávnenia skupiny B do dvoch rokov od udelenia vodičského oprávnenia skupiny B alebo od vrátenia vodičského oprávnenia podľa § 92 ods. 8 písm. c) ako vodič motorového vozidla dvakrát

a) poruší pravidlá cestnej premávky závažným spôsobom alebo
b) prekročí rýchlosť jazdy vozidiel ustanovenú týmto zákonom alebo vyplývajúcu z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia.

Náklady spojené s preskúmaním zdravotnej alebo psychickej spôsobilosti alebo s preskúšaním odbornej spôsobilosti uhrádza ten, kto je povinný sa im podrobiť.

Obmedzenie a odobratie vodičského oprávnenia

Ak sa lekárskou prehliadkou, psychologickým vyšetrením alebo preskúšaním odbornej spôsobilosti zistilo, že držiteľ vodičského oprávnenia je spôsobilý viesť motorové vozidlo len za dodržania určitých podmienok, orgán Policajného zboru obmedzí vodičské oprávnenie tak, aby zodpovedalo jeho zdravotnej spôsobilosti, psychickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Obmedzenie vodičského oprávnenia sa vyznačí vo vodičskom preukaze vo forme kódu. Vyznačením obmedzenia vodičského oprávnenia sa jeho držiteľovi zakazuje viesť motorové vozidlo, ak nie sú splnené podmienky, pre ktoré mu bolo vodičské oprávnenie obmedzené.

Vodičské oprávnenie sa odoberie tomu, kto

a) nie je spôsobilý viesť motorové vozidlo pre stratu odbornej spôsobilosti
b) nie je spôsobilý viesť motorové vozidlo pre stratu zdravotnej spôsobilosti alebo psychickej spôsobilosti,
c) sa nepodrobil nariadenému preskúšaniu odbornej spôsobilosti alebo preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti,
d) osvedčením vydaným autoškolou nepreukázal, že sa v určenom rozsahu a v určenej lehote podrobil doškoľovaciemu kurzu,
e) sa nepodrobil nariadenému preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva alebo odbornému poradenstvu,
f) v čase jeho udelenia nespĺňal niektorú z podmienok na jeho udelenie.

Vodičské oprávnenie sa odoberie aj tomu, kto ako vodič motorového vozidla

a) v priebehu posledných piatich rokov trikrát poruší pravidlá cestnej premávky, v ktorého dôsledku vznikne dopravná nehoda s následkom na živote alebo zdraví alebo
b) v priebehu posledných piatich rokov dvakrát poruší pravidlá cestnej premávky požitím alkoholu alebo inej návykovej látky alebo sa odmietne podrobiť vyšetreniu na ich zistenie.
c) v lehote podľa § 91a ods. 1 a po spáchaní dvoch skutkov podľa § 91a ods. 1 sa dopustí ďalšieho porušenia pravidla cestnej premávky závažným spôsobom alebo prekročenia rýchlosti jazdy vozidiel ustanovenej týmto zákonom alebo vyplývajúcej z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia.

Vrátiť odobraté vodičské oprávnenie alebo zrušiť jeho obmedzenie možno len po preskúmaní zdravotnej alebo psychickej spôsobilosti, po preskúšaní odbornej spôsobilosti a po splnení ostatných podmienok uvedených v rozhodnutí o odobratí vodičského oprávnenia alebo jeho obmedzení. Rozhodnutím o odobratí vodičského oprávnenia sa jeho držiteľovi počas odobratia vodičského oprávnenia zakazuje viesť motorové vozidlo až do času jeho vrátenia.

Odobrať alebo obmedziť možno len vodičské oprávnenie zaznamenané vo vodičskom preukaze Slovenskej republiky.

Dátum poslednej zmeny: 12. 7. 2023
Dátum zverejnenia: 19. 8. 2013

Lokalita

  • Slovensko