Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo vnútra SR

Medzinárodný vodičský preukaz

Občan a štát

Pokiaľ chce držiteľ vodičského oprávnenia vydaného na Slovensku viesť motorové vozidlo v cudzine (resp. mimo Európskej únie), potrebuje mať medzinárodný vodičský preukaz.

Držiteľovi platného vodičského preukazu vydaného v SR môže orgán Policajného zboru vydať tzv. medzinárodný vodičský preukaz v zmysle zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), ktorý predstavuje vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel v cudzine, v štátoch, ktoré sú zmluvnými stranami príslušných medzinárodných dohovorov.

Medzinárodný vodičský preukaz sa vydáva podľa:

  • Dohovoru o cestnej premávke podpísaného 19. septembra 1949 v Ženeve (Ženevský dohovor) s platnosťou na 1 rok alebo
  • Dohovoru o cestnej premávke podpísaného 8. novembra 1968 vo Viedni (Viedenský dohovor) s platnosťou na 3 roky.

Zoznam zmluvných štátov podľa Ženevského a Viedenského dohovoru.

Medzinárodný vodičský preukaz podľa predchádzajúceho odseku môže byť vydaný súčasne.

Vzor medzinárodného vodičského preukazu podľa Ženevského dohovoru a podľa Viedenského dohovoru. 

Na vydanie medzinárodného vodičského je príslušný orgán Policajného zboru podľa miesta udelenia vodičského oprávnenia alebo podľa miesta, kde si žiadateľ podá žiadosť o vydanie vodičského preukazu.

Medzinárodný vodičský preukaz neoprávňuje jeho držiteľa na vedenie motorových vozidiel v SRak bol vydaný v SR alebo ak bol vydaný v cudzine a jeho držiteľ má pobyt na území SR.

Ak držiteľ medzinárodného vodičského preukazu prestane byť držiteľom vodičského preukazu alebo sa jeho vodičský preukaz stane neplatný, neplatným sa stane aj jeho medzinárodný vodičský preukaz.

Na držiteľa medzinárodného vodičského preukazu sa primerane vzťahujú povinnosti držiteľa vodičského preukazu ustanovené zákonom.

V medzinárodnom vodičskom preukaze sa uvádzajú osobné údaje o jeho držiteľovi a rozsah vodičského oprávnenia podľa platného vodičského preukazu vrátane prípadného obmedzenia jeho rozsahu a ďalších obmedzujúcich podmienok viesť motorové vozidlá. Medzinárodný vodičský preukaz ďalej obsahuje fotografiu jeho držiteľa a jeho podpis.

Žiadateľ o vydanie medzinárodného vodičského preukazu je povinný predložiť fotografiu tváre, ktorá musí byť vyhotovená v občianskom odeve, bez prikrývky hlavy a bez okuliarov s tmavými sklami. V odôvodnených prípadoch je možné zo zdravotných alebo náboženských dôvodov predložiť fotografiu tváre s prikrývkou hlavy, ktorá ale nesmie zakrývať tvárovú časť spôsobom, ktorý by znemožňoval jeho identifikáciu. Fotografia tváre musí byť ostrá, neretušovaná s rozmermi 3, 5 cm x 4, 5 cm, vyhotovená na hladkom, lesklom polokartóne, s výškou tvárovej časti hlavy minimálne 2 cm od brady po temeno, so svetlým pozadím.

Praktická rada

Viac informácií o medzinárodnom vodičskom preukaze nájdete, ak kliknete sem.

Dátum poslednej zmeny: 20. 7. 2023
Dátum zverejnenia: 9. 2. 2017

Lokalita

  • Slovensko