Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Materské

Financie a hospodárstvo

Materské je nemocenská dávka, poskytovaná z dôvodu tehotenstva alebo starostlivosti o narodené dieťa.
 • Nárok na materské

Poistenkyni vzniká nárok na materské

 • od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, 
 • najskôr od začiatku ôsmeho týždňa pred týmto dňom,
 • a ak porodila skôr, odo dňa pôrodu.

Nárok na materské zaniká 

 • uplynutím 34. týždňa od vzniku nároku na materské,
 • uplynutím 37. týždňa od vzniku nároku na materské, ak je osamelá,
 • uplynutím 43. týždňa od vzniku nároku na materské, ak porodila zároveň dve alebo viac detí a aspoň o dve z narodených detí sa stará.

Ak sa poistenkyni vyplácalo materské pred očakávaným dňom pôrodu menej ako šesť týždňov alebo materské sa jej nevyplácalo, pretože pôrod nastal skôr ako určil lekár, má nárok na materské do konca 34. týždňa od vzniku nároku na materské, osamelá poistenkyňa má nárok na materské do konca 37. týždňa od vzniku nároku na materské a poistenkyňa, ktorá porodila zároveň dve alebo viac detí a aspoň o dve z nich sa stará, má nárok na materské do konca 43. týždňa od vzniku nároku na materské.

Ak sa poistenkyni vyplácalo materské pred očakávaným dňom pôrodu menej ako šesť týždňov z iného dôvodu, ako je predčasný pôrod, má nárok na materské do konca 28. týždňa odo dňa pôrodu,
ale nie dlhšie ako do konca 34. týždňa od vzniku nároku na materské„ osamelá poistenkyňa má nárok na materské do konca 31. týždňa odo dňa pôrodu, ale nie dlhšie ako do konca 37. týždňa od vzniku nároku na materské a poistenkyňa, ktorá porodila zároveň dve alebo viac detí a aspoň o dve z nich sa stará, má nárok na materské do konca 37. týždňa odo dňa pôrodu, nie dlhšie ako do konca 43. týždňa od vzniku nároku na materské.

Poistenkyňa, ktorej sa narodilo mŕtve dieťa, má nárok na materské do konca 14. týždňa od vzniku nároku na materské.

Poistenkyňa, ktorej dieťa zomrelo v období trvania nároku na materské, má nárok na materské do konca druhého týždňa odo dňa úmrtia dieťaťa, ale nie dlhšie ako do konca 34. týždňa od vzniku nároku na materské, resp. do konca 37. alebo 43. týždňa od vzniku nároku na materské.

Obdobie nároku na materské poistenkyne, ktorá dieťa porodila,

 • nesmie byť kratšie ako 14 týždňov od vzniku nároku na materské a 
 • nesmie zaniknúť pred uplynutím šiestich týždňov odo dňa pôrodu. 

Osoba, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti

Zákon v súvislosti s poberaním materského hovorí aj o "inom poistencovi", ktorý prevzal dieťa do starostlivosti a ktorý sa o toto dieťa stará. Tento poistenec, pre vznik nároku na materské, musí tiež splniť podmienku nemocenského poistenia najmenej 270 dní v posledných dvoch rokoch pred prevzatím dieťaťa do starostlivosti.

Iná osoba ako matka dieťaťa má nárok na materské odo dňa prevzatia dieťaťa do starostlivosti v období 28 týždňov od vzniku nároku na materské. Ak prevzala do starostlivosti dve alebo viac detí a aspoň o dve z týchto detí sa stará, má nárok na materské  37 týždňov od vzniku nároku. Osamelý iný poistenec, ktorý sa stará o dieťa prevzaté do svojej starostlivosti, má nárok na materské v období 31 týždňov od vzniku nároku na materské.

Iný poistenec má nárok na materské najdlhšie do dovŕšenia troch rokov veku dieťaťa.

Iným poistencom je:

 • otec dieťaťa, ak matka dieťaťa zomrela,
 • otec dieťaťa, ak sa podľa lekárskeho posudku matka o dieťa nemôže starať alebo nesmie starať pre svoj nepriaznivý zdravotný stav, ktorý trvá najmenej jeden mesiac, a matka nepoberá materské alebo rodičovský príspevok, s výnimkou, keď dieťa bolo zverené matke rozhodnutím súdu, 
 • manžel matky dieťaťa, ak sa matka podľa lekárskeho posudku o dieťa nemôže starať alebo nesmie starať pre svoj nepriaznivý zdravotný stav, ktorý trvá najmenej jeden mesiac, a matka nepoberá materské alebo rodičovský príspevok,
 • otec dieťaťa po dohode s matkou dieťaťa, najskôr po uplynutí 6 týždňov odo dňa pôrodu, a matka nepoberá materské alebo rodičovský príspevok,
 • manželka otca dieťaťa, ak sa stará o dieťa, ktorého matka zomrela, alebo
 • fyzická osoba, ak sa stará o dieťa na základe rozhodnutia príslušného orgánu.

Do obdobia 270 dní sa započítava obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky a obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorá má nárok na rodičovský príspevok a nevykonáva činnosť povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby.

Poskytovanie materského

Materské sa poskytuje za dni. Materské sa poskytuje za to isté obdobie len raz a len jednému poistencovi. To neplatí, ak inému poistencovi vznikne nárok na materské podľa § 49 ods.1 počas obdobia uvedeného v § 48 ods. 9.

Výška materského

 • materské sa určuje z denného vymeriavacieho základu (DVZ) alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu (PDVZ)
 • 75% DVZ alebo PDVZ od 1. dňa 
 • DVZ = podiel súčtu vymeriavacích základov, z ktorých poistenec zaplatil poistné na nemocenské poistenie v rozhodujúcom období a počtu dní rozhodujúceho obdobia
 • rozhodujúce obdobie je v zásade kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom vznikol nárok na materské
 • DVZ nesmie byť vyšší ako DVZ určený z 2 násobku všeobecného vymeriavacieho základu platného v kalendárom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky (v roku 2017 - 58,0603 EUR, v roku 2018 - 59,9672 EUR)
 • PDVZ = jedna tridsatina vymeriavacieho základu (VZ), z ktorého by sa platilo poistné na nemocenské poistenie za kalendárny mesiac, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky (predpokladaný VZ); PDVZ sa zaokrúhľuje na 4 desatinné miesta nahor.
  • ak PDVZ je vyšší ako suma zodpovedajúca jednej tridsatine minimálneho VZ, t.j. VZ uvedeného v § 138 ods. 5 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý platí ku dňu, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky (v roku 2017 - 441,50 EUR, v roku 2018 - 456 EUR), PDVZ je suma zodpovedajúca jednej tridsatine minimálneho VZ (v roku 2017 - 14,7167 EUR, v roku 2018 - 15,2000 EUR)
  • výnimka – DVZ zamestnanca a povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorí nemali v rozhodujúcom období VZ z dôvodu poberania materského, prerušenia povinného nemocenského poistenia zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky alebo z dôvodu prerušenia povinného nemocenského poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorá má nárok na rodičovský príspevok, je jedna tridsatina predpokladaného VZ, z ktorého by sa platilo poistné na nemocenské poistenie za kalendárny mesiac, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky

 

 • materské sa určuje z PDVZ,
 • ak poistenec nemal v rozhodujúcom období vymeriavací základ na platenie poistného na nemocenské poistenie
 • zamestnanec, ktorý v aktuálnom nemocenskom poistení pred vznikom dôvodu na poskytnutie nemocenskej dávky nedosiahol 90 dní platenia poistného na nemocenské poistenie, ani v rozhodujúcom období, ktorým je kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky, nedosiahol 90 dní platenia poistného na nemocenské poistenie u iných zamestnávateľov
 • dôvod na poskytnutie materského povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej osobe vznikol v deň vzniku nemocenského poistenia (neprihliada sa na vznik nemocenského poistenia z dôvodu skončenia jeho prerušenia)
 • dobrovoľne nemocensky poistená osoba bola nepretržite nemocensky poistená menej ako 26 týždňov pred vznikom dôvodu na poskytnutie materského (nepretržité dobrovoľné nemocenské poistenie nie je dobrovoľné nemocenské poistenie, ktoré zaniklo a znovu vzniklo nasledujúci kalendárny deň)

 

 • DVZ a PDVZ sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor
 • sumy materského sa mesačne zaokrúhľujú na desať eurocentov nahor

Uplatnenie nároku

Nárok na materské sa uplatňuje prostredníctvom tlačiva Sociálnej poisťovne - Žiadosť o materské, potvrdenú lekárom zdravotníckeho zariadenia.

Pre viac informácií o materskom ako o dávke nemocenského poistenia kliknite sem.

 

Dátum poslednej zmeny: 6. 10. 2017
Dátum zverejnenia: 17. 5. 2013

Súvisiace inštitúcie:

Lokalita

 • Slovensko